FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 25/06/2019 32.15 31.6 32.2 31.75 717.820 Bán
2 [HOSE.REE] 24/06/2019 32.25 32.05 32.3 32.15 297.670 Theo dõi
3 [HOSE.REE] 21/06/2019 32.25 32.15 32.5 32.25 275.170 Theo dõi
4 [HOSE.REE] 20/06/2019 31.85 31.85 32.2 32.15 485.980 Theo dõi
5 [HOSE.REE] 19/06/2019 31.85 31.7 32.3 31.85 226.010 Bán
6 [HOSE.REE] 18/06/2019 31.6 31.45 31.7 31.6 352.710 Bán
7 [HOSE.REE] 17/06/2019 31.85 31.55 31.95 31.55 457.020 Bán
8 [HOSE.REE] 14/06/2019 32 31.85 32.3 31.85 309.300 Bán
9 [HOSE.REE] 13/06/2019 32.05 32.05 32.35 32.05 208.770 Bán
10 [HOSE.REE] 12/06/2019 32.75 32.2 32.75 32.2 370.420 Bán
11 [HOSE.REE] 11/06/2019 32.35 32.35 32.9 32.7 588.730 Mua
12 [HOSE.REE] 10/06/2019 32.3 32 32.75 32.35 503.080 Theo dõi
13 [HOSE.REE] 07/06/2019 32 32 32.6 32.6 392.280 Mua
14 [HOSE.REE] 06/06/2019 32 31.8 32.2 32 322.640 Bán
15 [HOSE.REE] 05/06/2019 32.1 31.95 32.3 32 282.040 Bán
16 [HOSE.REE] 04/06/2019 31.5 31.4 31.95 31.95 486.840 Bán
17 [HOSE.REE] 03/06/2019 32.4 31.5 32.4 31.5 481.480 Bán
18 [HOSE.REE] 31/05/2019 32.95 32.5 33 32.5 375.710 Bán
19 [HOSE.REE] 30/05/2019 32.5 32.4 33.2 33 538.060 Mua
20 [HOSE.REE] 29/05/2019 32.3 32.3 32.7 32.55 252.940 Theo dõi