FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 23/03/2018 37.3 36.9 38 37.7 2.518.560 Bán
2 [HOSE.REE] 22/03/2018 39 38.65 39.5 38.7 911.920 Theo dõi
3 [HOSE.REE] 21/03/2018 39.7 38.5 39.7 39 1.675.000 Theo dõi
4 [HOSE.REE] 20/03/2018 39.1 39 39.9 39.3 813.900 Theo dõi
5 [HOSE.REE] 19/03/2018 39.4 39.4 40.4 39.4 1.359.300 Theo dõi
6 [HOSE.REE] 16/03/2018 40.2 40 41.1 40.2 1.958.180 Mua
7 [HOSE.REE] 15/03/2018 40.8 40.4 41.45 41.1 1.825.010 Mua
8 [HOSE.REE] 14/03/2018 39.8 39.7 41.1 40.8 2.362.580 Mua
9 [HOSE.REE] 13/03/2018 40 39.45 40.1 39.9 1.187.080 Mua
10 [HOSE.REE] 12/03/2018 39.9 38.7 40 39.9 2.034.170 Mua
11 [HOSE.REE] 09/03/2018 37.8 37.8 38.75 38.6 1.545.820 Bán
12 [HOSE.REE] 08/03/2018 37.7 37.5 37.9 37.8 397.470 Bán
13 [HOSE.REE] 07/03/2018 38 37.3 38.45 37.5 736.380 Bán
14 [HOSE.REE] 06/03/2018 38.15 37.6 38.35 38.1 618.330 Bán
15 [HOSE.REE] 05/03/2018 37.3 37.3 38.6 37.7 1.563.660 Bán
16 [HOSE.REE] 02/03/2018 37.05 37 37.5 37.3 1.363.310 Bán
17 [HOSE.REE] 01/03/2018 38.1 37.3 38.35 37.6 1.344.790 Bán
18 [HOSE.REE] 28/02/2018 38.6 38.3 39 38.5 1.024.770 Bán
19 [HOSE.REE] 27/02/2018 40 39.8 40.5 39.95 876.120 Mua
20 [HOSE.REE] 26/02/2018 40 39.9 40.7 40 1.291.820 Theo dõi