FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 25/05/2018 33.3 32.5 33.65 32.5 538.280 Bán
2 [HOSE.REE] 24/05/2018 34.4 33.3 34.4 33.3 515.550 Bán
3 [HOSE.REE] 23/05/2018 34 33.5 34.6 34.2 496.840 Bán
4 [HOSE.REE] 22/05/2018 35.5 33.45 35.8 34 860.990 Bán
5 [HOSE.REE] 21/05/2018 36.2 35.65 36.25 35.8 262.730 Theo dõi
6 [HOSE.REE] 18/05/2018 36 35.6 36.4 36.2 252.880 Mua
7 [HOSE.REE] 17/05/2018 36.5 36 36.5 36.2 249.190 Mua
8 [HOSE.REE] 16/05/2018 36.55 36.2 36.8 36.2 286.660 Mua
9 [HOSE.REE] 15/05/2018 36.45 36.15 36.9 36.8 458.110 Mua
10 [HOSE.REE] 14/05/2018 36.05 35.65 36.3 36.3 303.560 Mua
11 [HOSE.REE] 11/05/2018 35.5 35.1 35.8 35.75 459.730 Bán
12 [HOSE.REE] 10/05/2018 36.3 35 36.3 35.5 448.850 Bán
13 [HOSE.REE] 09/05/2018 36.1 36.05 36.6 36.1 386.750 Bán
14 [HOSE.REE] 08/05/2018 36.35 36.3 36.7 36.4 391.940 Bán
15 [HOSE.REE] 07/05/2018 35.9 35.4 36.45 36.45 424.520 Bán
16 [HOSE.REE] 04/05/2018 36.1 35.3 36.1 35.6 294.440 Bán
17 [HOSE.REE] 03/05/2018 35.1 34.8 35.9 35.9 469.780 Bán
18 [HOSE.REE] 02/05/2018 35.8 35.25 36.2 35.8 681.230 Bán
19 [HOSE.REE] 27/04/2018 35 34.8 35.9 35.9 522.080 Bán
20 [HOSE.REE] 26/04/2018 36.3 34.55 36.3 34.55 1.154.690 Bán