FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 17/07/2018 30.35 30.25 30.9 30.7 257.550 Theo dõi
2 [HOSE.REE] 16/07/2018 30.55 30.2 30.75 30.35 160.130 Theo dõi
3 [HOSE.REE] 13/07/2018 29.65 29.65 30.25 30.2 168.100 Bán
4 [HOSE.REE] 12/07/2018 29.65 29.15 30 29.65 236.770 Bán
5 [HOSE.REE] 11/07/2018 30 29.85 30.45 29.9 225.870 Bán
6 [HOSE.REE] 10/07/2018 30.4 30.4 31 30.65 169.030 Theo dõi
7 [HOSE.REE] 09/07/2018 31.15 30.5 31.2 30.5 237.590 Bán
8 [HOSE.REE] 06/07/2018 30.3 30 31 30.7 296.860 Bán
9 [HOSE.REE] 05/07/2018 30.4 29.85 30.6 30.3 533.730 Bán
10 [HOSE.REE] 04/07/2018 30 29.4 30.1 30 310.490 Bán
11 [HOSE.REE] 03/07/2018 30.65 29.6 30.8 29.6 584.480 Bán
12 [HOSE.REE] 02/07/2018 31.9 30.45 31.9 30.65 361.580 Bán
13 [HOSE.REE] 29/06/2018 31.4 30.7 31.9 31.9 479.650 Theo dõi
14 [HOSE.REE] 28/06/2018 31.6 31 31.7 31.3 440.230 Bán
15 [HOSE.REE] 27/06/2018 31.55 31.55 31.95 31.8 303.550 Bán
16 [HOSE.REE] 26/06/2018 31.7 31.3 31.85 31.8 66.630 Bán
17 [HOSE.REE] 25/06/2018 31.8 31.65 32.3 31.9 216.540 Bán
18 [HOSE.REE] 22/06/2018 31.4 31.1 31.6 31.4 223.430 Bán
19 [HOSE.REE] 21/06/2018 31.85 31.05 31.9 31.4 197.330 Bán
20 [HOSE.REE] 20/06/2018 31.8 30.85 31.8 31.75 347.670 Bán