FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 22/03/2019 32.75 32.4 33 32.75 353.080 Bán
2 [HOSE.REE] 21/03/2019 33.7 32.5 33.7 32.5 458.750 Bán
3 [HOSE.REE] 20/03/2019 32.7 32.5 33.6 33.4 700.270 Theo dõi
4 [HOSE.REE] 19/03/2019 33.4 32.8 33.6 32.8 833.590 Theo dõi
5 [HOSE.REE] 18/03/2019 33.9 33.35 34 33.4 1.406.690 Theo dõi
6 [HOSE.REE] 15/03/2019 34.5 33.7 34.5 34 902.290 Theo dõi
7 [HOSE.REE] 14/03/2019 34.5 34.35 34.7 34.5 566.810 Mua
8 [HOSE.REE] 13/03/2019 34.7 34.3 35.3 34.5 750.710 Mua
9 [HOSE.REE] 12/03/2019 33.8 33.65 34.9 34.7 1.362.920 Mua
10 [HOSE.REE] 11/03/2019 33.9 33.4 33.9 33.6 427.910 Bán
11 [HOSE.REE] 08/03/2019 33.8 33.1 34 33.9 460.330 Theo dõi
12 [HOSE.REE] 07/03/2019 34.6 34 34.65 34.05 513.370 Theo dõi
13 [HOSE.REE] 06/03/2019 33.9 33.9 34.9 34.5 1.271.520 Theo dõi
14 [HOSE.REE] 05/03/2019 33.1 32.8 33.95 33.75 809.130 Bán
15 [HOSE.REE] 04/03/2019 33.05 33 33.45 33.1 854.640 Bán
16 [HOSE.REE] 01/03/2019 33.2 33.05 33.35 33.05 690.950 Bán
17 [HOSE.REE] 28/02/2019 34 33.05 34 33.05 938.110 Bán
18 [HOSE.REE] 27/02/2019 34.4 34 34.4 34 317.890 Theo dõi
19 [HOSE.REE] 26/02/2019 34.3 33.9 34.5 34.1 850.060 Theo dõi
20 [HOSE.REE] 25/02/2019 35.65 35.35 35.75 35.6 918.150 Mua