FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.REE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.REE] 14/11/2018 31 30.4 31.05 30.5 284.660 Bán
2 [HOSE.REE] 13/11/2018 30.65 30.65 31.1 30.95 174.500 Bán
3 [HOSE.REE] 12/11/2018 31.05 30.8 31.3 31.15 188.250 Theo dõi
4 [HOSE.REE] 09/11/2018 31.5 31.2 31.8 31.2 221.360 Bán
5 [HOSE.REE] 08/11/2018 31.85 31.65 31.9 31.65 302.760 Bán
6 [HOSE.REE] 07/11/2018 31.6 31.3 31.8 31.3 355.020 Bán
7 [HOSE.REE] 06/11/2018 32 31.6 32.1 31.6 211.450 Bán
8 [HOSE.REE] 05/11/2018 32 31.6 32 32 191.900 Bán
9 [HOSE.REE] 02/11/2018 31 31 32 32 427.260 Bán
10 [HOSE.REE] 01/11/2018 31.75 30.9 31.75 30.9 365.780 Bán
11 [HOSE.REE] 31/10/2018 31.1 31 31.55 31.5 399.480 Bán
12 [HOSE.REE] 30/10/2018 31 30.4 31.3 30.75 1.003.140 Bán
13 [HOSE.REE] 29/10/2018 31.5 31.3 31.8 31.45 349.840 Bán
14 [HOSE.REE] 26/10/2018 32.5 31.5 32.5 31.5 436.970 Bán
15 [HOSE.REE] 25/10/2018 31.2 31.2 32.3 32 623.560 Bán
16 [HOSE.REE] 24/10/2018 33.2 32.75 33.7 32.75 417.930 Bán
17 [HOSE.REE] 23/10/2018 33.8 32.7 34 33.2 624.620 Bán
18 [HOSE.REE] 22/10/2018 34.15 33.8 34.25 34 232.670 Bán
19 [HOSE.REE] 19/10/2018 33.65 33.6 34.25 33.8 431.650 Bán
20 [HOSE.REE] 18/10/2018 34.65 34.3 35 34.3 369.100 Bán