FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 21/03/2019 6.42 6.42 6.42 6.42 5.120 Theo dõi
2 [HOSE.RIC] 18/03/2019 6.5 6.42 6.5 6.42 180 Theo dõi
3 [HOSE.RIC] 15/03/2019 6.9 6.9 6.9 6.9 20 Mua
4 [HOSE.RIC] 14/03/2019 5.84 5.84 6.5 6.5 20 Theo dõi
5 [HOSE.RIC] 12/03/2019 6.25 6.25 6.25 6.25 160 Bán
6 [HOSE.RIC] 11/03/2019 6.3 5.99 6.3 5.99 180 Bán
7 [HOSE.RIC] 07/03/2019 6.3 6.3 6.3 6.3 10 Bán
8 [HOSE.RIC] 06/03/2019 6.08 6.08 6.08 6.08 10 Theo dõi
9 [HOSE.RIC] 05/03/2019 6.06 6.06 6.51 6.51 110 Mua
10 [HOSE.RIC] 04/03/2019 6.68 5.86 6.68 6.51 80 Mua
11 [HOSE.RIC] 01/03/2019 6.95 6.28 6.95 6.28 400 Theo dõi
12 [HOSE.RIC] 28/02/2019 6.75 6.75 6.75 6.75 10 Mua
13 [HOSE.RIC] 27/02/2019 7.2 6.35 7.2 6.35 50 Theo dõi
14 [HOSE.RIC] 26/02/2019 6 6 6.82 6.82 70 Mua
15 [HOSE.RIC] 25/02/2019 5.91 5.91 6.42 6.4 720 Mua
16 [HOSE.RIC] 19/02/2019 6 6 6 6 400 Theo dõi
17 [HOSE.RIC] 18/02/2019 6.33 6.33 6.33 6.33 30 Theo dõi
18 [HOSE.RIC] 14/02/2019 6.8 6.8 6.8 6.8 40 Mua
19 [HOSE.RIC] 31/01/2019 6.83 6.83 6.83 6.83 20 Mua
20 [HOSE.RIC] 30/01/2019 6.41 6.41 6.41 6.41 140 Mua