FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 20/09/2018 7.05 7.05 7.11 7.1 3.430 Mua
2 [HOSE.RIC] 19/09/2018 7.11 7.11 7.11 7.11 350 Mua
3 [HOSE.RIC] 18/09/2018 6.67 6.67 6.68 6.68 310 Bán
4 [HOSE.RIC] 17/09/2018 6.16 6.16 6.68 6.68 500 Bán
5 [HOSE.RIC] 14/09/2018 6.61 6.6 6.62 6.62 350 Bán
6 [HOSE.RIC] 13/09/2018 6.19 6.19 6.19 6.19 600 Bán
7 [HOSE.RIC] 12/09/2018 6.21 5.79 6.21 5.79 430 Bán
8 [HOSE.RIC] 11/09/2018 6.68 6.22 6.68 6.22 900 Theo dõi
9 [HOSE.RIC] 10/09/2018 6.68 6.68 6.68 6.68 60 Theo dõi
10 [HOSE.RIC] 07/09/2018 8.24 7.18 8.24 7.18 20 Mua
11 [HOSE.RIC] 06/09/2018 7.72 7.72 7.72 7.72 10 Mua
12 [HOSE.RIC] 05/09/2018 8.3 7.24 8.3 8.28 720 Mua
13 [HOSE.RIC] 04/09/2018 7.78 7.78 7.78 7.78 30 Mua
14 [HOSE.RIC] 31/08/2018 7.31 7.29 7.31 7.29 50 Mua
15 [HOSE.RIC] 30/08/2018 6.2 6 6.84 6.84 1.350 Theo dõi
16 [HOSE.RIC] 29/08/2018 7.36 6.4 7.36 6.4 30 Bán
17 [HOSE.RIC] 28/08/2018 6.88 6.88 6.88 6.88 90 Theo dõi
18 [HOSE.RIC] 27/08/2018 5.6 5.6 6.43 6.43 490 Bán
19 [HOSE.RIC] 24/08/2018 6.01 6.01 6.01 6.01 200 Bán
20 [HOSE.RIC] 23/08/2018 6.43 5.62 6.43 5.62 460 Bán