FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 15/12/2017 6.5 6.5 6.5 6.5 4.190 Bán
2 [HOSE.RIC] 14/12/2017 6.5 6.5 6.5 6.5 10 Bán
3 [HOSE.RIC] 13/12/2017 6.7 6.5 7.27 6.5 3.110 Bán
4 [HOSE.RIC] 12/12/2017 6.8 6.8 6.8 6.8 120 Bán
5 [HOSE.RIC] 11/12/2017 7.3 7.3 7.3 7.3 100 Mua
6 [HOSE.RIC] 08/12/2017 7.27 7.26 7.27 7.26 5.620 Mua
7 [HOSE.RIC] 07/12/2017 6.81 6.81 6.81 6.81 200 Bán
8 [HOSE.RIC] 05/12/2017 7.32 7.32 7.32 7.32 20 Mua
9 [HOSE.RIC] 04/12/2017 6.9 6.9 7.3 7.3 170 Theo dõi
10 [HOSE.RIC] 30/11/2017 6.9 6.9 6.9 6.9 2.160 Bán
11 [HOSE.RIC] 29/11/2017 7.37 6.86 7.37 6.86 360 Bán
12 [HOSE.RIC] 28/11/2017 7.37 7.37 7.37 7.37 10 Mua
13 [HOSE.RIC] 27/11/2017 6.84 6.82 7.1 6.9 3.630 Theo dõi
14 [HOSE.RIC] 23/11/2017 7.33 7.33 7.33 7.33 10 Mua
15 [HOSE.RIC] 21/11/2017 6.88 6.88 7 7 9.940 Theo dõi
16 [HOSE.RIC] 20/11/2017 6.95 6.92 6.95 6.92 2.550 Theo dõi
17 [HOSE.RIC] 17/11/2017 7.44 7.44 7.44 7.44 20 Mua
18 [HOSE.RIC] 16/11/2017 6.98 6.98 8 8 1.230 Mua
19 [HOSE.RIC] 15/11/2017 8.06 7.5 7.5 7.5 650 Mua
20 [HOSE.RIC] 14/11/2017 8.07 8.06 8.07 8.06 6.400 Mua