FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 07/12/2018 8.32 8.2 8.32 8.2 20 Mua
2 [HOSE.RIC] 06/12/2018 7.82 6.87 7.82 7.8 40 Mua
3 [HOSE.RIC] 05/12/2018 7.38 7.38 7.38 7.38 10 Mua
4 [HOSE.RIC] 04/12/2018 6.91 6.91 6.91 6.91 10 Theo dõi
5 [HOSE.RIC] 29/11/2018 6.47 6.47 6.47 6.47 150 Bán
6 [HOSE.RIC] 28/11/2018 6.55 6.55 6.95 6.95 220 Theo dõi
7 [HOSE.RIC] 27/11/2018 5.7 5.7 6.51 6.51 30.730 Bán
8 [HOSE.RIC] 23/11/2018 6.1 6.1 6.1 6.1 100 Theo dõi
9 [HOSE.RIC] 22/11/2018 6.07 6.07 6.09 6.09 210 Theo dõi
10 [HOSE.RIC] 21/11/2018 6.5 6.5 6.51 6.51 310 Theo dõi
11 [HOSE.RIC] 20/11/2018 6.97 6.97 8 6.98 36.930 Mua
12 [HOSE.RIC] 19/11/2018 8.05 7.49 8.05 7.49 2.860 Mua
13 [HOSE.RIC] 16/11/2018 7.8 7.63 8.05 8.05 3.800 Mua
14 [HOSE.RIC] 15/11/2018 7.99 7.99 8.53 8.2 7.830 Mua
15 [HOSE.RIC] 14/11/2018 7.48 7.48 7.98 7.98 4.480 Mua
16 [HOSE.RIC] 13/11/2018 7.48 7.48 7.48 7.48 10 Mua
17 [HOSE.RIC] 12/11/2018 7.15 7.13 7.16 7.13 36.960 Mua
18 [HOSE.RIC] 09/11/2018 6.69 5.88 6.71 6.7 33.810 Mua
19 [HOSE.RIC] 08/11/2018 6.28 6.27 6.28 6.28 25.070 Theo dõi
20 [HOSE.RIC] 07/11/2018 5.21 5.21 5.87 5.87 36.700 Bán