FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 14/06/2019 6.63 6.6 6.63 6.6 260
2 [HOSE.RIC] 13/06/2019 6 6 6.2 6.2 360 Mua
3 [HOSE.RIC] 12/06/2019 5.81 5.8 5.81 5.8 380 Mua
4 [HOSE.RIC] 11/06/2019 5.43 5.43 5.43 5.43 60 Mua
5 [HOSE.RIC] 10/06/2019 5.08 5.08 5.08 5.08 110 Mua
6 [HOSE.RIC] 07/06/2019 4.75 4.75 4.75 4.75 200 Mua
7 [HOSE.RIC] 06/06/2019 4.42 4.42 4.92 4.44 70 Theo dõi
8 [HOSE.RIC] 05/06/2019 4.33 4.33 4.95 4.6 80 Mua
9 [HOSE.RIC] 04/06/2019 4.96 4.63 4.96 4.63 100 Mua
10 [HOSE.RIC] 03/06/2019 5.25 4.64 5.26 4.64 70 Theo dõi
11 [HOSE.RIC] 31/05/2019 4.92 4.92 4.92 4.92 200 Theo dõi
12 [HOSE.RIC] 30/05/2019 4.6 4.6 4.6 4.6 310 Theo dõi
13 [HOSE.RIC] 29/05/2019 4.3 4.3 4.3 4.3 10 Bán
14 [HOSE.RIC] 28/05/2019 4.54 4.02 4.54 4.02 20 Bán
15 [HOSE.RIC] 27/05/2019 4.2 4.2 4.28 4.28 220 Bán
16 [HOSE.RIC] 24/05/2019 3.98 3.97 4 4 120 Bán
17 [HOSE.RIC] 23/05/2019 3.94 3.94 4.2 4.2 40 Bán
18 [HOSE.RIC] 21/05/2019 4.18 4.18 4.78 4.21 40 Bán
19 [HOSE.RIC] 20/05/2019 4.47 4.47 4.47 4.47 10 Bán
20 [HOSE.RIC] 17/05/2019 4.8 4.47 5.12 4.48 290 Bán