FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 18/05/2018 6.68 6.68 6.68 6.68 10 Bán
2 [HOSE.RIC] 17/05/2018 6.28 6.28 6.69 6.3 16.950 Theo dõi
3 [HOSE.RIC] 16/05/2018 6.69 6.69 6.69 6.69 530 Theo dõi
4 [HOSE.RIC] 15/05/2018 7.19 7.19 7.19 7.19 1.760 Theo dõi
5 [HOSE.RIC] 14/05/2018 8.38 7.73 8.4 7.73 2.530 Mua
6 [HOSE.RIC] 11/05/2018 7.36 7.35 8.42 8.3 1.140 Mua
7 [HOSE.RIC] 10/05/2018 7.9 7.9 7.9 7.9 7.080 Mua
8 [HOSE.RIC] 09/05/2018 7.45 7.45 7.98 7.98 1.950 Mua
9 [HOSE.RIC] 08/05/2018 7.6 7.1 8.13 7.98 5.980 Mua
10 [HOSE.RIC] 07/05/2018 7.89 7.2 7.91 7.6 11.460 Mua
11 [HOSE.RIC] 04/05/2018 7 7 7.4 7.4 5.050 Mua
12 [HOSE.RIC] 03/05/2018 7.34 6.91 7.82 6.92 13.430 Mua
13 [HOSE.RIC] 02/05/2018 7.24 7.24 7.31 7.31 12.350 Mua
14 [HOSE.RIC] 27/04/2018 6.77 6.31 7.24 7.24 9.380 Mua
15 [HOSE.RIC] 26/04/2018 6.4 5.97 6.8 6.77 3.490 Mua
16 [HOSE.RIC] 24/04/2018 5.95 5.95 6.36 6.36 3.300 Mua
17 [HOSE.RIC] 23/04/2018 6.36 6.36 6.36 6.36 100 Mua
18 [HOSE.RIC] 20/04/2018 6.3 6 6.36 6.36 3.700 Mua
19 [HOSE.RIC] 19/04/2018 6 6 6 6 500 Mua
20 [HOSE.RIC] 18/04/2018 6.11 5.71 6.3 6.3 120 Mua