FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 10/07/2018 8.08 8.08 8.08 8.08 5.000 Mua
2 [HOSE.RIC] 05/07/2018 8.08 8.08 8.08 8.08 1.440 Mua
3 [HOSE.RIC] 03/07/2018 8.08 8.08 8.08 8.08 1.630 Mua
4 [HOSE.RIC] 02/07/2018 8.08 8.08 8.08 8.08 3.660 Mua
5 [HOSE.RIC] 29/06/2018 8.08 8.08 8.08 8.08 2.010 Mua
6 [HOSE.RIC] 28/06/2018 7.57 7.57 8.11 8.08 7.200 Mua
7 [HOSE.RIC] 27/06/2018 7.06 7.06 7.58 7.58 220 Mua
8 [HOSE.RIC] 26/06/2018 7.1 6.62 7.59 7.59 2.470 Mua
9 [HOSE.RIC] 25/06/2018 7.9 7.1 8 7.1 5.380 Mua
10 [HOSE.RIC] 22/06/2018 7.09 7.09 7.58 7.56 5.300 Mua
11 [HOSE.RIC] 21/06/2018 7.08 6.66 7.09 7.09 2.050 Mua
12 [HOSE.RIC] 20/06/2018 6.63 6.63 6.63 6.63 30 Mua
13 [HOSE.RIC] 19/06/2018 5.91 5.91 6.23 6.21 1.020 Theo dõi
14 [HOSE.RIC] 18/06/2018 5.85 5.85 5.85 5.85 10 Bán
15 [HOSE.RIC] 15/06/2018 6.51 5.97 6.51 5.97 1.910 Bán
16 [HOSE.RIC] 14/06/2018 5.7 5.7 6.09 6.09 2.120 Bán
17 [HOSE.RIC] 13/06/2018 5.94 5.7 5.94 5.7 470 Bán
18 [HOSE.RIC] 12/06/2018 6.1 5.56 6.1 5.56 20 Bán
19 [HOSE.RIC] 11/06/2018 6.42 5.71 6.42 5.71 110 Bán
20 [HOSE.RIC] 08/06/2018 6.41 6 6.41 6 20 Bán