FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RIC] 23/03/2018 6 5.68 6.07 5.68 3.290 Bán
2 [HOSE.RIC] 22/03/2018 6 5.68 6.07 5.68 1.700 Bán
3 [HOSE.RIC] 21/03/2018 6.11 5.68 6.42 5.68 1.700 Bán
4 [HOSE.RIC] 20/03/2018 5.88 5.88 6.5 6.1 3.130 Bán
5 [HOSE.RIC] 19/03/2018 6.3 6.3 6.3 6.3 10.150 Bán
6 [HOSE.RIC] 16/03/2018 6.3 6.3 6.42 6.3 15.640 Bán
7 [HOSE.RIC] 15/03/2018 6.5 6.42 6.9 6.42 4.350 Bán
8 [HOSE.RIC] 14/03/2018 6.9 6.4 6.9 6.9 93.280 Bán
9 [HOSE.RIC] 13/03/2018 7.38 6.45 7.38 6.45 4.660 Bán
10 [HOSE.RIC] 12/03/2018 6.9 6.5 6.9 6.9 6.620 Bán
11 [HOSE.RIC] 09/03/2018 6.46 6.45 7.3 6.45 3.880 Bán
12 [HOSE.RIC] 08/03/2018 6.93 6.93 6.93 6.93 300 Theo dõi
13 [HOSE.RIC] 07/03/2018 7.44 7.44 8 7.44 400 Theo dõi
14 [HOSE.RIC] 06/03/2018 8 8 8 8 100 Mua
15 [HOSE.RIC] 02/03/2018 8.55 8 8.55 8.1 1.010 Mua
16 [HOSE.RIC] 01/03/2018 8.1 8.1 8.1 8.1 160 Mua
17 [HOSE.RIC] 28/02/2018 8.14 8.14 8.14 8.14 30 Mua
18 [HOSE.RIC] 26/02/2018 8.75 8.75 8.75 8.75 10 Mua
19 [HOSE.RIC] 23/02/2018 8.19 8.19 8.19 8.19 10 Mua
20 [HOSE.RIC] 22/02/2018 7.66 7.66 7.66 7.66 140 Mua