FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 19/03/2018 136.2 136.2 136.2 136.2 502.840 Bán
2 [HOSE.ROS] 16/03/2018 127.3 127.3 137.8 127.3 1.615.100 Bán
3 [HOSE.ROS] 15/03/2018 138 136.5 138.3 136.8 1.059.830 Bán
4 [HOSE.ROS] 14/03/2018 138.9 133 139 138 1.096.980 Theo dõi
5 [HOSE.ROS] 13/03/2018 138.6 135.5 139 138.6 1.043.120 Theo dõi
6 [HOSE.ROS] 12/03/2018 138.6 136 139 138.6 963.740 Theo dõi
7 [HOSE.ROS] 09/03/2018 138.2 136 140 138.7 1.027.590 Bán
8 [HOSE.ROS] 08/03/2018 139.9 134 140 137.9 787.690 Bán
9 [HOSE.ROS] 07/03/2018 135 134.8 143.5 139 823.240 Bán
10 [HOSE.ROS] 06/03/2018 139.8 130 139.9 135 814.300 Bán
11 [HOSE.ROS] 05/03/2018 141.9 135.6 142 139 863.930 Bán
12 [HOSE.ROS] 02/03/2018 141.5 139.7 141.9 140.2 925.640 Bán
13 [HOSE.ROS] 01/03/2018 141.9 137.4 141.9 139.8 1.277.230 Bán
14 [HOSE.ROS] 28/02/2018 144 137.2 145.9 137.2 1.156.050 Bán
15 [HOSE.ROS] 27/02/2018 146 137 146.5 144.4 895.400 Bán
16 [HOSE.ROS] 26/02/2018 143.5 143.5 145.7 144.3 929.370 Bán
17 [HOSE.ROS] 23/02/2018 145 135 145 142.3 1.019.990 Bán
18 [HOSE.ROS] 22/02/2018 140 140 144.9 141.9 1.031.220 Bán
19 [HOSE.ROS] 21/02/2018 149.5 140 151.9 140 872.880 Bán
20 [HOSE.ROS] 13/02/2018 145 143.3 152.1 149.2 677.990 Bán