FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 15/12/2017 136.9 136.9 148.6 136.9 3.903.110 Bán
2 [HOSE.ROS] 14/12/2017 146.7 146.2 153 147.1 1.405.940 Bán
3 [HOSE.ROS] 13/12/2017 146 145.2 146.3 146.2 1.319.630 Bán
4 [HOSE.ROS] 12/12/2017 144.3 144.3 146.5 145.2 1.042.060 Bán
5 [HOSE.ROS] 11/12/2017 142.9 142.9 147.9 144.2 1.498.330 Bán
6 [HOSE.ROS] 08/12/2017 152.3 152.3 153.6 153.5 983.580 Bán
7 [HOSE.ROS] 07/12/2017 151 151 152.5 152.2 921.060 Bán
8 [HOSE.ROS] 06/12/2017 149 146.5 150.9 150.9 1.902.960 Bán
9 [HOSE.ROS] 05/12/2017 168 156.3 168.9 157.5 1.338.940 Bán
10 [HOSE.ROS] 04/12/2017 166.8 166.7 170 168 1.973.500 Bán
11 [HOSE.ROS] 01/12/2017 177.9 177.7 180.6 178.9 1.145.730 Theo dõi
12 [HOSE.ROS] 30/11/2017 176.2 176.2 178.1 177.7 946.550 Theo dõi
13 [HOSE.ROS] 29/11/2017 176.3 176.1 180 176.2 1.690.110 Theo dõi
14 [HOSE.ROS] 28/11/2017 188 187.7 190 189.1 1.095.280 Mua
15 [HOSE.ROS] 27/11/2017 186.3 186.3 187.8 187.7 914.280 Mua
16 [HOSE.ROS] 24/11/2017 185.3 185.3 186.9 186.3 1.183.440 Mua
17 [HOSE.ROS] 23/11/2017 185 184.1 187 185.3 773.470 Mua
18 [HOSE.ROS] 22/11/2017 182.8 182.6 188 184.1 869.560 Theo dõi
19 [HOSE.ROS] 21/11/2017 181.4 181.4 182.9 182.7 909.250 Theo dõi
20 [HOSE.ROS] 20/11/2017 181.5 179.7 182 181.4 1.024.990 Theo dõi