FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 21/11/2018 35.3 35.05 36.5 36.5 1.511.990 Bán
2 [HOSE.ROS] 20/11/2018 35.6 35 36.6 36.55 2.942.280 Bán
3 [HOSE.ROS] 19/11/2018 36.5 35 36.6 36.6 1.990.230 Bán
4 [HOSE.ROS] 16/11/2018 36 35.4 36.7 36.6 1.134.160 Bán
5 [HOSE.ROS] 15/11/2018 36 35 36.85 36.8 3.239.910 Bán
6 [HOSE.ROS] 14/11/2018 36.9 35.9 36.9 36.85 1.544.520 Bán
7 [HOSE.ROS] 13/11/2018 36 35.35 36.9 36.9 2.831.470 Bán
8 [HOSE.ROS] 12/11/2018 36.15 35.35 37.2 37.05 1.344.730 Bán
9 [HOSE.ROS] 09/11/2018 37 36 37.45 37.1 1.769.580 Theo dõi
10 [HOSE.ROS] 08/11/2018 38 36.7 38 37.7 1.387.000 Theo dõi
11 [HOSE.ROS] 07/11/2018 37 36.7 38.2 38 1.288.610 Theo dõi
12 [HOSE.ROS] 06/11/2018 38.4 36.95 38.85 38.55 2.486.160 Mua
13 [HOSE.ROS] 05/11/2018 36.85 36.45 39 38.95 1.618.550 Mua
14 [HOSE.ROS] 02/11/2018 36.9 35.6 38.95 38.85 1.960.660 Theo dõi
15 [HOSE.ROS] 01/11/2018 38.1 36 38.1 37.9 2.007.080 Bán
16 [HOSE.ROS] 31/10/2018 37.2 35.4 38.4 38.15 1.387.220 Bán
17 [HOSE.ROS] 30/10/2018 35.8 35 37.2 37.2 1.215.870 Quá bán
18 [HOSE.ROS] 29/10/2018 37 35.45 37.4 37.2 1.086.260 Quá bán
19 [HOSE.ROS] 26/10/2018 37 35.4 37.8 37.45 1.186.010 Bán
20 [HOSE.ROS] 25/10/2018 35.15 35.15 37.5 37.5 1.566.670 Bán