FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 03/01/2019 36 34.95 36.5 36.5 3.133.950 Theo dõi
2 [HOSE.ROS] 02/01/2019 36.9 36.3 37.5 36.9 4.366.820 Theo dõi
3 [HOSE.ROS] 28/12/2018 35.4 34.85 39 38.7 3.542.430 Mua
4 [HOSE.ROS] 27/12/2018 38 36.75 38.95 36.75 2.672.480 Theo dõi
5 [HOSE.ROS] 26/12/2018 42 39.1 42.1 39.3 3.370.710 Mua
6 [HOSE.ROS] 25/12/2018 40.1 40 43.5 42 3.669.640 Mua
7 [HOSE.ROS] 24/12/2018 37.6 36.95 41.7 41.7 3.743.950 Mua
8 [HOSE.ROS] 21/12/2018 35.5 35 39 39 3.902.860 Mua
9 [HOSE.ROS] 20/12/2018 35.55 35 36.8 36.8 3.919.040 Mua
10 [HOSE.ROS] 19/12/2018 35.5 34.95 36.5 36.5 3.131.230 Theo dõi
11 [HOSE.ROS] 18/12/2018 35.25 35 35.6 35.5 1.882.170 Theo dõi
12 [HOSE.ROS] 17/12/2018 35.8 35.25 36 35.95 2.637.260 Theo dõi
13 [HOSE.ROS] 14/12/2018 36 35.8 36.4 36.4 3.354.450 Theo dõi
14 [HOSE.ROS] 13/12/2018 36.25 36.05 36.7 36.7 2.365.480 Theo dõi
15 [HOSE.ROS] 12/12/2018 36.8 36.2 36.9 36.85 2.884.340 Mua
16 [HOSE.ROS] 11/12/2018 36.5 36.3 37.3 37 3.224.460 Mua
17 [HOSE.ROS] 10/12/2018 37 36.2 37.5 37.5 2.440.120 Mua
18 [HOSE.ROS] 07/12/2018 36.05 35.3 37.8 37.8 3.257.710 Mua
19 [HOSE.ROS] 06/12/2018 36 35.25 36.05 36.05 3.551.350 Bán
20 [HOSE.ROS] 05/12/2018 36.1 35.3 36.1 36.1 2.781.480 Bán