FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 14/06/2019 30.1 29.55 30.7 30.7 10.689.760 Mua
2 [HOSE.ROS] 13/06/2019 29.55 29.5 30.1 30.1 10.737.350 Theo dõi
3 [HOSE.ROS] 12/06/2019 30.65 29.8 30.65 30.1 12.005.090 Theo dõi
4 [HOSE.ROS] 11/06/2019 30.3 30.15 30.7 30.65 8.561.560 Mua
5 [HOSE.ROS] 10/06/2019 30 29.5 31 31 8.810.460 Mua
6 [HOSE.ROS] 07/06/2019 29.65 29.5 30 30 10.815.600 Bán
7 [HOSE.ROS] 06/06/2019 30 29.5 30.05 30.05 12.644.120 Bán
8 [HOSE.ROS] 05/06/2019 29.8 29.5 30.1 30.1 6.480.820 Bán
9 [HOSE.ROS] 04/06/2019 29.5 29.3 30 30 8.534.850 Bán
10 [HOSE.ROS] 03/06/2019 29.6 29.4 29.95 29.8 10.762.000 Bán
11 [HOSE.ROS] 31/05/2019 29.5 29.5 29.95 29.95 7.569.580 Bán
12 [HOSE.ROS] 30/05/2019 30 29.55 30.1 29.95 4.738.640 Bán
13 [HOSE.ROS] 29/05/2019 30.3 29.7 30.4 30 10.011.610 Bán
14 [HOSE.ROS] 28/05/2019 30 29.6 30.6 30.4 5.405.850 Bán
15 [HOSE.ROS] 27/05/2019 29.95 29.35 30.4 30.4 11.272.340 Theo dõi
16 [HOSE.ROS] 24/05/2019 29.4 29.3 30 30 7.397.570 Theo dõi
17 [HOSE.ROS] 23/05/2019 30.7 30 30.95 30 6.622.850 Theo dõi
18 [HOSE.ROS] 22/05/2019 31.6 31.4 31.9 31.6 9.550.180 Theo dõi
19 [HOSE.ROS] 21/05/2019 32.55 32.1 33.1 32.45 9.753.530 Mua
20 [HOSE.ROS] 20/05/2019 33.05 33 33.8 33.5 10.648.580 Mua