FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 22/03/2019 32 31.75 32.7 32.4 6.420.130 Bán
2 [HOSE.ROS] 21/03/2019 31.9 31.7 32.85 32.85 6.299.720 Bán
3 [HOSE.ROS] 20/03/2019 32.85 32 32.85 32.55 6.825.400 Bán
4 [HOSE.ROS] 19/03/2019 32.2 32 32.95 32.95 7.240.630 Bán
5 [HOSE.ROS] 18/03/2019 32.5 32 33.15 33.1 5.790.360 Bán
6 [HOSE.ROS] 15/03/2019 32.65 32.35 33.3 33 7.658.530 Bán
7 [HOSE.ROS] 14/03/2019 33.45 32.5 33.5 33.5 5.514.830 Bán
8 [HOSE.ROS] 13/03/2019 33 32.35 33.5 33.5 5.011.360 Bán
9 [HOSE.ROS] 12/03/2019 32.5 31.65 33.5 33.4 7.355.020 Bán
10 [HOSE.ROS] 11/03/2019 32.8 32 32.8 32.65 4.267.190 Bán
11 [HOSE.ROS] 08/03/2019 33 32.55 33.4 33 3.196.850 Bán
12 [HOSE.ROS] 07/03/2019 33 32.6 33.6 33.5 7.011.720 Bán
13 [HOSE.ROS] 06/03/2019 33.65 32.6 33.75 33.75 5.160.520 Bán
14 [HOSE.ROS] 05/03/2019 33.1 32.9 34 33.75 5.123.180 Theo dõi
15 [HOSE.ROS] 04/03/2019 34.1 32.95 34.2 34.05 6.779.750 Theo dõi
16 [HOSE.ROS] 01/03/2019 33.7 33.2 34.5 34.15 5.444.630 Theo dõi
17 [HOSE.ROS] 28/02/2019 35.5 34.3 35.5 34.65 4.859.010 Theo dõi
18 [HOSE.ROS] 27/02/2019 35 34.3 35.75 35.7 5.007.320 Mua
19 [HOSE.ROS] 26/02/2019 34.9 34.2 35.7 35.7 4.873.250 Mua
20 [HOSE.ROS] 25/02/2019 34.5 33.9 35.5 35.5 4.397.620 Mua