FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 25/05/2018 62 61 65.1 61.2 1.102.930 Bán
2 [HOSE.ROS] 24/05/2018 70 65.1 70.4 65.1 995.710 Bán
3 [HOSE.ROS] 23/05/2018 71.9 66.9 72 70 868.380 Bán
4 [HOSE.ROS] 22/05/2018 75 69.9 75.4 71.9 810.000 Bán
5 [HOSE.ROS] 21/05/2018 76.3 71.5 77 75 566.860 Bán
6 [HOSE.ROS] 18/05/2018 74.7 73.8 78 76.3 624.960 Bán
7 [HOSE.ROS] 17/05/2018 81.9 75 81.9 76 427.600 Theo dõi
8 [HOSE.ROS] 16/05/2018 82 80 82.5 80 385.600 Theo dõi
9 [HOSE.ROS] 15/05/2018 81.8 81.8 83 82.4 621.380 Mua
10 [HOSE.ROS] 14/05/2018 80.8 80.8 81.9 81.5 606.260 Theo dõi
11 [HOSE.ROS] 11/05/2018 78.2 76.8 81.8 80.5 377.010 Bán
12 [HOSE.ROS] 10/05/2018 84 79.1 86.5 81.9 879.160 Theo dõi
13 [HOSE.ROS] 09/05/2018 83 83 87.8 85 807.810 Theo dõi
14 [HOSE.ROS] 08/05/2018 83.6 76 83.8 83.8 1.108.800 Theo dõi
15 [HOSE.ROS] 07/05/2018 78.4 78.3 78.4 78.4 349.370 Bán
16 [HOSE.ROS] 04/05/2018 73.3 73.3 73.3 73.3 196.010 Bán
17 [HOSE.ROS] 03/05/2018 81.9 81.9 83.3 82.3 666.500 Bán
18 [HOSE.ROS] 02/05/2018 81.4 81.4 87 81.4 568.690 Bán
19 [HOSE.ROS] 27/04/2018 81.5 80.7 86 86 857.740 Bán
20 [HOSE.ROS] 26/04/2018 80.4 80.4 82.5 80.4 722.880 Bán