FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 18/09/2018 40 39.9 40.2 40.05 1.056.150 Bán
2 [HOSE.ROS] 17/09/2018 40 39.95 40.3 40 1.062.030 Bán
3 [HOSE.ROS] 14/09/2018 40.3 39.95 40.35 40 1.810.900 Bán
4 [HOSE.ROS] 13/09/2018 40.3 40 40.4 40.2 1.863.030 Bán
5 [HOSE.ROS] 12/09/2018 40.4 40 40.5 40.25 1.256.010 Bán
6 [HOSE.ROS] 11/09/2018 40.2 40 40.4 40.25 1.132.870 Bán
7 [HOSE.ROS] 10/09/2018 40 40 40.3 40 1.133.200 Bán
8 [HOSE.ROS] 07/09/2018 40 40 40.5 40.25 1.318.890 Bán
9 [HOSE.ROS] 06/09/2018 40.65 40 40.75 40 1.075.670 Bán
10 [HOSE.ROS] 05/09/2018 40 40 41.3 40.65 1.321.830 Bán
11 [HOSE.ROS] 04/09/2018 41.2 40 41.5 40 2.224.790 Bán
12 [HOSE.ROS] 31/08/2018 41.2 40.8 42.3 41.2 2.811.100 Bán
13 [HOSE.ROS] 30/08/2018 41.2 40.8 41.4 41.2 1.293.450 Bán
14 [HOSE.ROS] 29/08/2018 41.5 40.9 42.5 41.55 1.192.990 Bán
15 [HOSE.ROS] 28/08/2018 41.5 40.95 43 43 1.371.390 Mua
16 [HOSE.ROS] 27/08/2018 41.4 40.95 41.9 41.5 2.055.630 Bán
17 [HOSE.ROS] 24/08/2018 42 40.95 42.5 41.9 2.077.370 Bán
18 [HOSE.ROS] 23/08/2018 42.9 42 43 42.7 1.895.650 Mua
19 [HOSE.ROS] 22/08/2018 41.45 41 42.95 42.9 1.177.220 Mua
20 [HOSE.ROS] 21/08/2018 41.75 40.5 41.85 41.45 1.043.170 Theo dõi