FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ROS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ROS] 19/07/2018 44 43.5 44.5 44 997.440 Mua
2 [HOSE.ROS] 18/07/2018 44.95 43.8 44.95 44 498.370 Mua
3 [HOSE.ROS] 17/07/2018 43.8 43.5 44.95 44.9 608.060 Mua
4 [HOSE.ROS] 16/07/2018 45.5 43.5 45.5 44.7 875.450 Mua
5 [HOSE.ROS] 13/07/2018 41.5 41.5 44.15 44.15 965.400 Theo dõi
6 [HOSE.ROS] 12/07/2018 41.3 39.75 41.35 41.3 625.850 Theo dõi
7 [HOSE.ROS] 11/07/2018 40.7 40.2 41.6 40.5 404.850 Bán
8 [HOSE.ROS] 10/07/2018 41.4 40.95 41.75 41.65 618.480 Theo dõi
9 [HOSE.ROS] 09/07/2018 39.8 39.8 41.5 41.4 519.920 Theo dõi
10 [HOSE.ROS] 06/07/2018 40 38.6 41 41 477.620 Bán
11 [HOSE.ROS] 05/07/2018 40.2 38 40.6 40.6 649.630 Bán
12 [HOSE.ROS] 04/07/2018 40 37.9 40.5 40.2 510.230 Bán
13 [HOSE.ROS] 03/07/2018 40.1 37.6 40.9 40.1 852.020 Bán
14 [HOSE.ROS] 02/07/2018 41.1 40.05 42 40.3 338.460 Bán
15 [HOSE.ROS] 29/06/2018 43 40.2 43.3 43 602.730 Bán
16 [HOSE.ROS] 28/06/2018 40.35 40.1 43.9 43.1 641.320 Bán
17 [HOSE.ROS] 27/06/2018 45 42.95 45.8 42.95 442.770 Bán
18 [HOSE.ROS] 26/06/2018 47 44.45 47 46 519.890 Bán
19 [HOSE.ROS] 25/06/2018 46.25 46 46.25 46.25 973.550 Bán
20 [HOSE.ROS] 22/06/2018 44 43.25 46.8 43.25 1.501.710 Bán