FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.S4A
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.S4A] 15/01/2019 27.5 27 27.5 27.5 7.540 Theo dõi
2 [HOSE.S4A] 14/01/2019 29 28.5 29.5 29.5 2.060 Mua
3 [HOSE.S4A] 11/01/2019 29.5 29.5 29.5 29.5 10 Mua
4 [HOSE.S4A] 10/01/2019 28.9 27.6 29 27.6 7.860 Theo dõi
5 [HOSE.S4A] 09/01/2019 28.3 28.3 28.5 28.3 2.300 Mua
6 [HOSE.S4A] 08/01/2019 28.3 28.2 28.3 28.2 4.200 Mua
7 [HOSE.S4A] 07/01/2019 27.6 27.6 29 29 4.460 Mua
8 [HOSE.S4A] 04/01/2019 28 28 28 28 1.500 Mua
9 [HOSE.S4A] 03/01/2019 27.5 27.5 27.5 27.5 470 Mua
10 [HOSE.S4A] 02/01/2019 27.5 27.05 28 27.5 14.990 Mua
11 [HOSE.S4A] 20/12/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 570 Mua
12 [HOSE.S4A] 19/12/2018 27.5 26.2 27.5 27.5 2.000 Mua
13 [HOSE.S4A] 17/12/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 1.610 Mua
14 [HOSE.S4A] 14/12/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 800 Mua
15 [HOSE.S4A] 12/12/2018 28 28 28 28 10 Mua
16 [HOSE.S4A] 07/12/2018 27 27 27 27 1.000 Theo dõi
17 [HOSE.S4A] 03/12/2018 26.9 26.9 27 27 2.560 Theo dõi
18 [HOSE.S4A] 28/11/2018 26.5 26.1 28 28 2.550 Mua
19 [HOSE.S4A] 27/11/2018 26.95 26.5 28 28 330 Mua
20 [HOSE.S4A] 26/11/2018 26.3 26 27 27 6.530 Theo dõi