FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.S4A
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.S4A] 25/06/2019 28 27.8 28 27.8 1.110 Bán
2 [HOSE.S4A] 24/06/2019 28.5 28 28.5 28 250 Bán
3 [HOSE.S4A] 21/06/2019 30 30 30 30 20 Mua
4 [HOSE.S4A] 17/06/2019 30.4 30.4 30.4 30.4 20 Mua
5 [HOSE.S4A] 14/06/2019 27.85 27.85 29 29 440 Mua
6 [HOSE.S4A] 12/06/2019 27.85 27.85 27.85 27.85 10 Bán
7 [HOSE.S4A] 10/06/2019 27.7 27.7 27.7 27.7 100 Theo dõi
8 [HOSE.S4A] 06/06/2019 27.7 27.6 28.4 28.4 4.130 Theo dõi
9 [HOSE.S4A] 05/06/2019 28.45 27.6 28.5 28 5.440 Theo dõi
10 [HOSE.S4A] 03/06/2019 27.55 27.5 27.9 27.9 2.890 Theo dõi
11 [HOSE.S4A] 31/05/2019 28 28 28.5 28 580 Theo dõi
12 [HOSE.S4A] 29/05/2019 29.05 29.05 29.9 29.9 80 Mua
13 [HOSE.S4A] 28/05/2019 31.5 28.65 32 31.2 4.270 Mua
14 [HOSE.S4A] 27/05/2019 28 28 30.8 30.8 30 Mua
15 [HOSE.S4A] 24/05/2019 27.5 27.5 29 29 3.010 Mua
16 [HOSE.S4A] 21/05/2019 27.5 27.5 27.5 27.5 2.500 Bán
17 [HOSE.S4A] 20/05/2019 27.5 27.5 27.6 27.5 2.670 Bán
18 [HOSE.S4A] 17/05/2019 28 27.25 28.2 27.25 280 Theo dõi
19 [HOSE.S4A] 14/05/2019 28.5 28.5 28.5 28.5 10 Mua
20 [HOSE.S4A] 13/05/2019 28.8 27.2 28.8 27.2 20 Bán