FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.S4A
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.S4A] 21/03/2019 27.8 27.8 27.8 27.8 400 Bán
2 [HOSE.S4A] 20/03/2019 27.8 27.8 27.8 27.8 650 Theo dõi
3 [HOSE.S4A] 19/03/2019 27.5 27.5 27.9 27.9 2.610 Mua
4 [HOSE.S4A] 15/03/2019 27.15 27.1 27.15 27.1 350 Theo dõi
5 [HOSE.S4A] 14/03/2019 27.2 26.9 28 28 3.400 Mua
6 [HOSE.S4A] 13/03/2019 28.1 28 28.1 28 1.600 Mua
7 [HOSE.S4A] 11/03/2019 28 28 28.1 28.1 1.400 Mua
8 [HOSE.S4A] 08/03/2019 28 27.9 28 28 2.110 Mua
9 [HOSE.S4A] 07/03/2019 28 28 28 28 100 Mua
10 [HOSE.S4A] 05/03/2019 28 28 28 28 10 Mua
11 [HOSE.S4A] 04/03/2019 27.1 27 28.5 28.5 410 Mua
12 [HOSE.S4A] 01/03/2019 27.1 27.1 28 28 610 Mua
13 [HOSE.S4A] 28/02/2019 28 27 28 27 6.540 Bán
14 [HOSE.S4A] 27/02/2019 27.5 27.5 27.5 27.5 20 Theo dõi
15 [HOSE.S4A] 26/02/2019 27.5 27.5 27.5 27.5 40 Theo dõi
16 [HOSE.S4A] 25/02/2019 27.5 27.5 27.5 27.5 400 Theo dõi
17 [HOSE.S4A] 22/02/2019 27.9 27.9 27.9 27.9 70 Mua
18 [HOSE.S4A] 21/02/2019 28 28 28 28 430 Mua
19 [HOSE.S4A] 19/02/2019 27 27 28 28 20 Mua
20 [HOSE.S4A] 15/02/2019 28.3 27.5 28.3 27.5 20 Mua