FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 20/03/2018 221.1 219.2 228.9 226 89.610 Theo dõi
2 [HOSE.SAB] 19/03/2018 225 225 234.8 225 103.660 Theo dõi
3 [HOSE.SAB] 16/03/2018 228.5 210 228.8 228.5 442.820 Theo dõi
4 [HOSE.SAB] 15/03/2018 211 204.8 214 214 196.320 Bán
5 [HOSE.SAB] 14/03/2018 216 208 216.9 214.6 215.240 Bán
6 [HOSE.SAB] 13/03/2018 221 215.5 221 217 100.580 Bán
7 [HOSE.SAB] 12/03/2018 220.2 220 222 220.2 41.840 Bán
8 [HOSE.SAB] 09/03/2018 222 219.4 222.1 220.4 49.770 Bán
9 [HOSE.SAB] 08/03/2018 222 220 222 220.1 48.500 Bán
10 [HOSE.SAB] 07/03/2018 220.5 220 223.9 221 84.500 Bán
11 [HOSE.SAB] 06/03/2018 226 219.5 226.2 220.5 259.600 Bán
12 [HOSE.SAB] 05/03/2018 228 226 230.8 226 80.570 Theo dõi
13 [HOSE.SAB] 02/03/2018 229.3 227.8 230 228 89.080 Theo dõi
14 [HOSE.SAB] 01/03/2018 233 229.9 235.2 232 104.990 Theo dõi
15 [HOSE.SAB] 28/02/2018 242 235.2 242 235.2 101.780 Theo dõi
16 [HOSE.SAB] 27/02/2018 245 239.3 245 241.5 202.240 Mua
17 [HOSE.SAB] 26/02/2018 240 237 244 242.7 220.820 Theo dõi
18 [HOSE.SAB] 23/02/2018 243 236.8 243 240 44.180 Theo dõi
19 [HOSE.SAB] 22/02/2018 240 237.8 242 237.8 121.670 Theo dõi
20 [HOSE.SAB] 21/02/2018 238 234 245 241 52.050 Theo dõi