FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 22/03/2019 245 245 251 251 30.810 Mua
2 [HOSE.SAB] 21/03/2019 250.9 245.6 251 249.4 17.670 Mua
3 [HOSE.SAB] 20/03/2019 245 245 250 249.5 17.820 Mua
4 [HOSE.SAB] 19/03/2019 245.1 245.1 249.5 248 37.320 Mua
5 [HOSE.SAB] 18/03/2019 250.1 245.1 253.8 245.1 75.530 Theo dõi
6 [HOSE.SAB] 15/03/2019 255 247.8 255 253.8 40.550 Mua
7 [HOSE.SAB] 14/03/2019 253 252 257.5 253 26.120 Mua
8 [HOSE.SAB] 13/03/2019 249.3 234.9 258 255 54.140 Mua
9 [HOSE.SAB] 12/03/2019 245 244.7 252.6 252 42.620 Mua
10 [HOSE.SAB] 11/03/2019 245 241.6 246.3 245 20.340 Mua
11 [HOSE.SAB] 08/03/2019 242.9 241 245 245 29.050 Mua
12 [HOSE.SAB] 07/03/2019 242 240.5 242.9 241.1 25.340 Bán
13 [HOSE.SAB] 06/03/2019 240.4 240 245 243.9 22.910 Mua
14 [HOSE.SAB] 05/03/2019 244.5 240.1 244.8 243.5 10.220 Mua
15 [HOSE.SAB] 04/03/2019 240 239 245.5 242 44.090 Theo dõi
16 [HOSE.SAB] 01/03/2019 236.3 236.3 246 242 31.250 Theo dõi
17 [HOSE.SAB] 28/02/2019 245.3 240 247.5 240 31.930 Theo dõi
18 [HOSE.SAB] 27/02/2019 248 246 248 247.5 7.770 Mua
19 [HOSE.SAB] 26/02/2019 246 246 248 247 26.360 Mua
20 [HOSE.SAB] 25/02/2019 247 246 247.8 247.8 31.140 Mua