FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 17/07/2018 216 214.1 218 218 63.080 Bán
2 [HOSE.SAB] 16/07/2018 218 214 218 217.9 74.340 Bán
3 [HOSE.SAB] 13/07/2018 218 214 219.1 218 114.030 Bán
4 [HOSE.SAB] 12/07/2018 218.1 218 221 218.1 25.860 Bán
5 [HOSE.SAB] 11/07/2018 220.7 217.1 220.7 220 78.980 Bán
6 [HOSE.SAB] 10/07/2018 222.9 217.7 222.9 220 81.620 Bán
7 [HOSE.SAB] 09/07/2018 222.9 219.3 223 220.7 16.370 Bán
8 [HOSE.SAB] 06/07/2018 220 216 221.9 220 34.770 Bán
9 [HOSE.SAB] 05/07/2018 226.9 220 226.9 220 25.820 Bán
10 [HOSE.SAB] 04/07/2018 224 224 228 226 47.480 Bán
11 [HOSE.SAB] 03/07/2018 230 225.3 230 228.1 52.210 Theo dõi
12 [HOSE.SAB] 02/07/2018 225 220.7 230 230 57.880 Theo dõi
13 [HOSE.SAB] 29/06/2018 219.4 216.1 225.5 225.5 69.820 Bán
14 [HOSE.SAB] 28/06/2018 221.2 217.1 222 219.4 45.520 Bán
15 [HOSE.SAB] 27/06/2018 222.1 221.5 224.8 222.7 54.630 Bán
16 [HOSE.SAB] 26/06/2018 225 221.5 225 222.7 32.870 Bán
17 [HOSE.SAB] 25/06/2018 226 223.4 226.9 225.3 30.380 Bán
18 [HOSE.SAB] 22/06/2018 226 222.5 227 226 32.580 Bán
19 [HOSE.SAB] 21/06/2018 227.9 222 227.9 226 53.980 Bán
20 [HOSE.SAB] 20/06/2018 216 216 227.9 227.9 91.770 Bán