FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 22/08/2019 278 276 279.4 276 18.250 Bán
2 [HOSE.SAB] 21/08/2019 278 274.5 278 277.9 8.310 Bán
3 [HOSE.SAB] 20/08/2019 278 275.1 278.5 276.5 21.680 Bán
4 [HOSE.SAB] 19/08/2019 279.2 275.5 279.2 276.5 5.550 Bán
5 [HOSE.SAB] 16/08/2019 281 276 281 276 78.780 Bán
6 [HOSE.SAB] 15/08/2019 277 275.5 285 285 15.480 Mua
7 [HOSE.SAB] 14/08/2019 277.2 276 278.8 277 29.000 Bán
8 [HOSE.SAB] 13/08/2019 280 274.6 281 277 35.660 Bán
9 [HOSE.SAB] 12/08/2019 279.5 274.4 279.5 274.4 6.910 Bán
10 [HOSE.SAB] 09/08/2019 276.7 275.2 282 275.7 7.790 Theo dõi
11 [HOSE.SAB] 08/08/2019 280 274.1 280 280 61.830 Mua
12 [HOSE.SAB] 07/08/2019 276.7 274 280 280 69.110 Mua
13 [HOSE.SAB] 06/08/2019 276.7 276.7 281.7 279.2 15.520 Theo dõi
14 [HOSE.SAB] 05/08/2019 277.3 277.3 281.9 280.2 13.480 Mua
15 [HOSE.SAB] 02/08/2019 278.2 278 281 280 33.700 Bán
16 [HOSE.SAB] 01/08/2019 281.4 276.8 281.5 281.5 16.600 Mua
17 [HOSE.SAB] 31/07/2019 280 279 282 279 46.980 Bán
18 [HOSE.SAB] 30/07/2019 281.9 278.5 281.9 281 27.200 Theo dõi
19 [HOSE.SAB] 29/07/2019 278.9 278 282 278 30.020 Bán
20 [HOSE.SAB] 26/07/2019 284.5 277.2 284.5 278.9 15.060 Bán