FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 03/01/2019 248.8 233.2 255 245.5 98.800 Theo dõi
2 [HOSE.SAB] 02/01/2019 248.8 248.8 267.5 248.8 46.990 Theo dõi
3 [HOSE.SAB] 28/12/2018 250.8 246.5 267.5 267.5 46.420 Quá mua
4 [HOSE.SAB] 27/12/2018 249.9 247 250.9 250.8 35.850 Mua
5 [HOSE.SAB] 26/12/2018 242.9 242.9 249 249 23.360 Theo dõi
6 [HOSE.SAB] 25/12/2018 242.2 242.2 246.9 246.9 40.810 Bán
7 [HOSE.SAB] 24/12/2018 240 240 248.9 246.9 43.500 Bán
8 [HOSE.SAB] 21/12/2018 245 243.3 247 247 67.740 Theo dõi
9 [HOSE.SAB] 20/12/2018 250 246.5 250 247 89.640 Theo dõi
10 [HOSE.SAB] 19/12/2018 250 245.6 250.4 250 102.270 Mua
11 [HOSE.SAB] 18/12/2018 250.4 246 250.4 250.4 45.170 Mua
12 [HOSE.SAB] 17/12/2018 248 247.9 250.4 250.4 59.460 Mua
13 [HOSE.SAB] 14/12/2018 250.3 249.1 252.8 250.4 31.370 Mua
14 [HOSE.SAB] 13/12/2018 253.3 250.2 254 250.2 30.870 Mua
15 [HOSE.SAB] 12/12/2018 249.6 249.6 255 253 49.700 Mua
16 [HOSE.SAB] 11/12/2018 246.4 246.4 253 253 28.960 Mua
17 [HOSE.SAB] 10/12/2018 243 243 248.9 248 44.570 Mua
18 [HOSE.SAB] 07/12/2018 246 244.1 250.9 247.3 30.960 Mua
19 [HOSE.SAB] 06/12/2018 245.2 242 247.7 247 15.460 Mua
20 [HOSE.SAB] 05/12/2018 249.8 245.5 249.8 245.5 24.420 Mua