FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 19/09/2018 223 220 223 220 19.770 Bán
2 [HOSE.SAB] 18/09/2018 224 222 224 223 24.680 Theo dõi
3 [HOSE.SAB] 17/09/2018 225 221.5 225 222.1 5.410 Bán
4 [HOSE.SAB] 14/09/2018 222 222 225 222.8 42.150 Theo dõi
5 [HOSE.SAB] 13/09/2018 221 221 222.7 222 7.230 Theo dõi
6 [HOSE.SAB] 12/09/2018 222.1 220.3 222.9 222.8 11.530 Mua
7 [HOSE.SAB] 11/09/2018 223 220.2 223 223 19.770 Mua
8 [HOSE.SAB] 10/09/2018 222.7 220.1 223 223 31.480 Mua
9 [HOSE.SAB] 07/09/2018 220 219.2 222.9 222.8 32.790 Mua
10 [HOSE.SAB] 06/09/2018 222 219 222.9 222.8 41.630 Mua
11 [HOSE.SAB] 05/09/2018 223.8 221.1 223.8 222.9 38.610 Mua
12 [HOSE.SAB] 04/09/2018 226 223.6 226 223.8 60.720 Mua
13 [HOSE.SAB] 31/08/2018 226 223.3 226 226 47.370 Mua
14 [HOSE.SAB] 30/08/2018 222.2 222.2 226 226 37.240 Mua
15 [HOSE.SAB] 29/08/2018 222 220 226 226 25.460 Mua
16 [HOSE.SAB] 28/08/2018 219 218.7 223 222 38.360 Mua
17 [HOSE.SAB] 27/08/2018 214 213.2 222.8 219 67.490 Mua
18 [HOSE.SAB] 24/08/2018 211 210 213 213 95.550 Mua
19 [HOSE.SAB] 23/08/2018 212 210.3 213 212.5 79.280 Mua
20 [HOSE.SAB] 22/08/2018 213 210.1 213 213 42.550 Mua