FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 21/11/2018 242 238 242 242 61.600 Mua
2 [HOSE.SAB] 20/11/2018 242.8 240.1 244 243.5 28.270 Quá mua
3 [HOSE.SAB] 19/11/2018 245 242 248.5 245.5 23.290 Quá mua
4 [HOSE.SAB] 16/11/2018 245 242 246.9 245 42.550 Quá mua
5 [HOSE.SAB] 15/11/2018 242.5 240 248.9 245 46.990 Quá mua
6 [HOSE.SAB] 14/11/2018 238 237.6 246.5 243 77.240 Quá mua
7 [HOSE.SAB] 13/11/2018 232.3 232 242 237.6 49.110 Quá mua
8 [HOSE.SAB] 12/11/2018 225.9 224 236 233 50.480 Mua
9 [HOSE.SAB] 09/11/2018 226 223.1 226 225.9 32.970 Mua
10 [HOSE.SAB] 08/11/2018 225 223.5 226.8 225.9 26.180 Mua
11 [HOSE.SAB] 07/11/2018 223.3 220.1 225 225 40.070 Mua
12 [HOSE.SAB] 06/11/2018 223 219.2 223.5 223.3 26.860 Mua
13 [HOSE.SAB] 05/11/2018 219 218.1 223 223 42.370 Mua
14 [HOSE.SAB] 02/11/2018 220 218.5 222.5 222 81.350 Mua
15 [HOSE.SAB] 01/11/2018 222.5 218.2 222.5 222 11.320 Theo dõi
16 [HOSE.SAB] 31/10/2018 222.2 216.1 222.5 222.5 55.160 Mua
17 [HOSE.SAB] 30/10/2018 222 212 222.9 222.2 90.870 Mua
18 [HOSE.SAB] 29/10/2018 222 221.2 222.5 222 67.050 Theo dõi
19 [HOSE.SAB] 26/10/2018 223.4 219.2 223.4 221.2 32.970 Bán
20 [HOSE.SAB] 25/10/2018 217.1 217 222 222 26.680 Theo dõi