FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 18/05/2018 245.5 241.7 252.4 252.4 76.970 Mua
2 [HOSE.SAB] 17/05/2018 249.5 241.5 251.2 241.5 97.390 Mua
3 [HOSE.SAB] 16/05/2018 250 244 252 252 48.810 Mua
4 [HOSE.SAB] 15/05/2018 247.5 242 258 250 122.170 Mua
5 [HOSE.SAB] 14/05/2018 238 230.1 246 246 96.830 Mua
6 [HOSE.SAB] 11/05/2018 234 228.2 236 236 53.000 Mua
7 [HOSE.SAB] 10/05/2018 232 220 237.5 234 66.110 Mua
8 [HOSE.SAB] 09/05/2018 239 231.3 239.1 234 74.870 Mua
9 [HOSE.SAB] 08/05/2018 234.3 230 241.9 234.9 60.600 Mua
10 [HOSE.SAB] 07/05/2018 220 219.9 234.3 234.3 65.630 Mua
11 [HOSE.SAB] 04/05/2018 219 216 219 219 19.780 Bán
12 [HOSE.SAB] 03/05/2018 213 212.3 217.5 217.3 30.530 Bán
13 [HOSE.SAB] 02/05/2018 213.1 213 216 213.1 48.470 Bán
14 [HOSE.SAB] 27/04/2018 218.5 213 220.5 213 89.760 Bán
15 [HOSE.SAB] 26/04/2018 221 217 221 219 33.360 Bán
16 [HOSE.SAB] 24/04/2018 217 215 223 217 46.310 Bán
17 [HOSE.SAB] 23/04/2018 217.5 216 228 217.5 54.110 Bán
18 [HOSE.SAB] 20/04/2018 212.2 212.2 223.1 222 54.550 Bán
19 [HOSE.SAB] 19/04/2018 228.8 212.2 228.8 212.2 77.190 Bán
20 [HOSE.SAB] 18/04/2018 231 227.2 231 228 51.070 Bán