FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAB] 14/12/2017 317 309 317 309 131.480 Bán
2 [HOSE.SAB] 13/12/2017 319.7 313 321 314 133.180 Bán
3 [HOSE.SAB] 12/12/2017 313.5 308 313.5 313 311.160 Bán
4 [HOSE.SAB] 11/12/2017 311 293 311 293 142.910 Theo dõi
5 [HOSE.SAB] 08/12/2017 316 307.5 319.5 309 85.860 Theo dõi
6 [HOSE.SAB] 07/12/2017 330 315 333 319.4 50.120 Mua
7 [HOSE.SAB] 06/12/2017 330 316 333 328 65.890 Mua
8 [HOSE.SAB] 05/12/2017 336.9 330 338 330 64.960 Mua
9 [HOSE.SAB] 04/12/2017 330 330 341 332.3 77.450 Mua
10 [HOSE.SAB] 01/12/2017 329 325.1 331.5 330 41.490 Mua
11 [HOSE.SAB] 30/11/2017 341.8 329 347 329 59.880 Mua
12 [HOSE.SAB] 29/11/2017 334 323 342.4 339 114.970 Mua
13 [HOSE.SAB] 28/11/2017 301 301 320 320 41.090 Mua
14 [HOSE.SAB] 27/11/2017 310.1 300.2 319 303 27.840 Mua
15 [HOSE.SAB] 24/11/2017 310 305 319.6 318.8 55.290 Mua
16 [HOSE.SAB] 23/11/2017 308.4 301 310 309 34.940 Mua
17 [HOSE.SAB] 22/11/2017 293 293 309 308.4 113.570 Mua
18 [HOSE.SAB] 21/11/2017 280.6 280.5 299 293 116.870 Mua
19 [HOSE.SAB] 20/11/2017 276 275.3 280.8 280.6 46.050 Theo dõi
20 [HOSE.SAB] 17/11/2017 281 275.3 283.9 280 81.030 Theo dõi