FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAM] 20/11/2018 7.01 6.9 7.06 6.98 152.390 Bán
2 [HOSE.SAM] 19/11/2018 7.1 7.07 7.13 7.07 88.220 Bán
3 [HOSE.SAM] 16/11/2018 7.2 7 7.21 7.12 211.200 Bán
4 [HOSE.SAM] 15/11/2018 7.2 7.13 7.35 7.13 11.430 Bán
5 [HOSE.SAM] 14/11/2018 7.25 7.05 7.39 7.19 48.050 Bán
6 [HOSE.SAM] 13/11/2018 7.35 7.25 7.37 7.25 252.980 Bán
7 [HOSE.SAM] 12/11/2018 7.31 7.26 7.36 7.36 208.630 Bán
8 [HOSE.SAM] 09/11/2018 7.4 7.36 7.4 7.36 8.670 Bán
9 [HOSE.SAM] 08/11/2018 7.3 7.3 7.45 7.4 45.940 Bán
10 [HOSE.SAM] 07/11/2018 7.4 7.36 7.49 7.4 25.980 Bán
11 [HOSE.SAM] 06/11/2018 7.42 7.4 7.43 7.4 107.480 Bán
12 [HOSE.SAM] 05/11/2018 7.45 7.4 7.5 7.45 31.380 Bán
13 [HOSE.SAM] 02/11/2018 7.59 7.5 7.79 7.55 164.920 Bán
14 [HOSE.SAM] 01/11/2018 7.54 7.49 7.54 7.5 114.300 Bán
15 [HOSE.SAM] 31/10/2018 7.5 7.47 7.55 7.54 303.920 Bán
16 [HOSE.SAM] 30/10/2018 7.46 7.38 7.48 7.45 124.260 Bán
17 [HOSE.SAM] 29/10/2018 7.51 7.45 7.58 7.5 21.850 Bán
18 [HOSE.SAM] 26/10/2018 7.61 7.5 7.61 7.5 216.640 Theo dõi
19 [HOSE.SAM] 25/10/2018 7.6 7.45 7.6 7.55 208.320 Theo dõi
20 [HOSE.SAM] 24/10/2018 7.72 7.65 7.75 7.66 82.160 Theo dõi