FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAM] 18/05/2018 7.35 7.25 7.45 7.35 447.510 Bán
2 [HOSE.SAM] 17/05/2018 7.46 7.3 7.5 7.46 272.810 Bán
3 [HOSE.SAM] 16/05/2018 7.56 7.46 7.56 7.5 249.580 Theo dõi
4 [HOSE.SAM] 15/05/2018 7.4 7.39 7.6 7.56 307.110 Theo dõi
5 [HOSE.SAM] 14/05/2018 7.68 7.4 7.7 7.4 455.290 Theo dõi
6 [HOSE.SAM] 11/05/2018 7.7 7.58 7.7 7.68 726.930 Mua
7 [HOSE.SAM] 10/05/2018 7.61 7.6 7.67 7.65 571.630 Mua
8 [HOSE.SAM] 09/05/2018 7.68 7.63 7.73 7.68 852.500 Mua
9 [HOSE.SAM] 08/05/2018 7.8 7.58 7.8 7.68 526.090 Mua
10 [HOSE.SAM] 07/05/2018 7.6 7.51 7.8 7.75 604.920 Theo dõi
11 [HOSE.SAM] 04/05/2018 7.26 7.26 7.6 7.6 775.300 Theo dõi
12 [HOSE.SAM] 03/05/2018 7.3 7.2 7.45 7.4 630.000 Bán
13 [HOSE.SAM] 02/05/2018 7.39 7.15 7.45 7.39 512.970 Bán
14 [HOSE.SAM] 27/04/2018 7.15 7 7.29 7.29 570.470 Bán
15 [HOSE.SAM] 26/04/2018 7.29 6.85 7.29 7.15 733.920 Bán
16 [HOSE.SAM] 24/04/2018 7.26 7.15 7.32 7.3 921.880 Bán
17 [HOSE.SAM] 23/04/2018 7.3 7.18 7.55 7.3 957.430 Bán
18 [HOSE.SAM] 20/04/2018 7.6 7.35 7.6 7.5 1.189.040 Bán
19 [HOSE.SAM] 19/04/2018 7.7 7.53 7.7 7.6 1.095.740 Bán
20 [HOSE.SAM] 18/04/2018 7.95 7.7 7.95 7.7 732.280 Theo dõi