FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAM] 15/12/2017 7.25 7.23 7.35 7.25 509.490 Bán
2 [HOSE.SAM] 14/12/2017 7.2 7.2 7.36 7.35 294.090 Bán
3 [HOSE.SAM] 13/12/2017 7.21 7.2 7.4 7.2 586.620 Theo dõi
4 [HOSE.SAM] 12/12/2017 7.45 6.92 7.57 7.21 923.510 Theo dõi
5 [HOSE.SAM] 11/12/2017 7.9 7.42 7.9 7.42 1.020.230 Theo dõi
6 [HOSE.SAM] 08/12/2017 7.9 7.71 7.95 7.78 799.510 Mua
7 [HOSE.SAM] 07/12/2017 8 7.75 8.1 7.75 1.210.630 Mua
8 [HOSE.SAM] 06/12/2017 8.09 7.9 8.2 8 1.475.760 Mua
9 [HOSE.SAM] 05/12/2017 8.25 8 8.5 8.11 2.879.910 Mua
10 [HOSE.SAM] 04/12/2017 7.7 7.69 8.19 8.19 1.876.710 Mua
11 [HOSE.SAM] 01/12/2017 7.51 7.51 7.72 7.69 1.100.460 Mua
12 [HOSE.SAM] 30/11/2017 7.4 7.33 7.6 7.51 922.670 Mua
13 [HOSE.SAM] 29/11/2017 7.25 7.15 7.38 7.38 841.960 Mua
14 [HOSE.SAM] 28/11/2017 7.34 7.21 7.34 7.21 743.580 Mua
15 [HOSE.SAM] 27/11/2017 7.2 7.07 7.5 7.34 1.163.610 Mua
16 [HOSE.SAM] 24/11/2017 6.89 6.81 7.37 7.24 1.510.410 Mua
17 [HOSE.SAM] 23/11/2017 6.65 6.64 6.99 6.89 1.005.470 Mua
18 [HOSE.SAM] 22/11/2017 6.53 6.53 6.7 6.63 815.640 Theo dõi
19 [HOSE.SAM] 21/11/2017 6.4 6.4 6.66 6.55 756.600 Theo dõi
20 [HOSE.SAM] 20/11/2017 6.51 6.15 6.51 6.42 2.127.290 Bán