FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 14/06/2019 10 9.9 10 9.9 4.330
2 [HOSE.SAV] 13/06/2019 9.95 9.9 10 9.9 5.210 Bán
3 [HOSE.SAV] 12/06/2019 10.2 9.9 10.2 9.9 21.070 Bán
4 [HOSE.SAV] 11/06/2019 10.2 10.2 10.3 10.2 20.240 Theo dõi
5 [HOSE.SAV] 10/06/2019 10.2 10.2 10.2 10.2 15.140 Theo dõi
6 [HOSE.SAV] 07/06/2019 10.4 10.2 10.4 10.2 8.780 Theo dõi
7 [HOSE.SAV] 06/06/2019 9.85 9.85 10.4 10.2 27.260 Theo dõi
8 [HOSE.SAV] 05/06/2019 10.1 10.1 10.4 10.2 28.670 Mua
9 [HOSE.SAV] 04/06/2019 10.5 10.05 10.5 10.2 14.260 Mua
10 [HOSE.SAV] 03/06/2019 9.9 9.8 10.5 10.1 6.090 Theo dõi
11 [HOSE.SAV] 31/05/2019 10.3 10 10.4 10 12.940 Theo dõi
12 [HOSE.SAV] 30/05/2019 10 10 10.7 10.7 40.540 Mua
13 [HOSE.SAV] 29/05/2019 10.55 10 10.55 10.1 31.700 Mua
14 [HOSE.SAV] 28/05/2019 10.1 9.85 10.5 10.4 12.420 Mua
15 [HOSE.SAV] 27/05/2019 9.8 9.8 10.25 10.25 31.040 Mua
16 [HOSE.SAV] 24/05/2019 10.2 9.6 10.2 9.6 86.270 Theo dõi
17 [HOSE.SAV] 23/05/2019 10.1 10.1 10.75 10.6 66.460 Mua
18 [HOSE.SAV] 22/05/2019 10.2 10.1 10.3 10.2 18.330 Mua
19 [HOSE.SAV] 21/05/2019 10.45 10 10.45 10.2 4.570 Mua
20 [HOSE.SAV] 20/05/2019 9.9 9.9 10.15 10.15 9.880 Mua