FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 22/03/2019 9.5 9.26 9.99 9.98 47.730 Mua
2 [HOSE.SAV] 21/03/2019 8.7 8.51 9.55 9.55 91.770 Mua
3 [HOSE.SAV] 20/03/2019 9 9 9.04 9.04 9.000 Mua
4 [HOSE.SAV] 19/03/2019 8.71 8.61 9.19 9 6.530 Mua
5 [HOSE.SAV] 18/03/2019 8.71 8.71 8.71 8.71 10 Theo dõi
6 [HOSE.SAV] 15/03/2019 8.92 8.92 9.15 9.15 950 Mua
7 [HOSE.SAV] 14/03/2019 9.2 8.91 9.2 8.91 5.250 Mua
8 [HOSE.SAV] 13/03/2019 9.2 9 9.2 9.2 7.950 Mua
9 [HOSE.SAV] 12/03/2019 8.9 8.9 9.1 9.1 12.500 Mua
10 [HOSE.SAV] 11/03/2019 9.59 8.8 9.59 9.45 14.010 Mua
11 [HOSE.SAV] 07/03/2019 8.71 8.7 9.2 9.2 2.520 Mua
12 [HOSE.SAV] 06/03/2019 9.1 8.8 9.45 8.8 29.320 Mua
13 [HOSE.SAV] 05/03/2019 8.84 8.61 8.99 8.99 27.650 Mua
14 [HOSE.SAV] 04/03/2019 8.42 8.41 8.8 8.41 910 Bán
15 [HOSE.SAV] 01/03/2019 8.8 8.8 8.8 8.8 110 Mua
16 [HOSE.SAV] 28/02/2019 8.65 8.5 8.9 8.55 16.560 Bán
17 [HOSE.SAV] 26/02/2019 8.5 8.5 8.9 8.9 2.110 Mua
18 [HOSE.SAV] 25/02/2019 8.41 8.41 8.89 8.7 4.260 Theo dõi
19 [HOSE.SAV] 22/02/2019 8.59 8.59 8.9 8.9 11.380 Mua
20 [HOSE.SAV] 21/02/2019 8.65 8.5 8.65 8.55 740 Bán