FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 03/01/2019 8.6 8.6 9 9 11.460 Mua
2 [HOSE.SAV] 02/01/2019 8.6 8.6 9 9 2.010 Mua
3 [HOSE.SAV] 28/12/2018 8.8 8.52 8.8 8.6 5.490 Bán
4 [HOSE.SAV] 27/12/2018 9.11 8.7 9.11 9.09 460 Mua
5 [HOSE.SAV] 26/12/2018 8.7 8.7 9.1 9.1 1.010 Mua
6 [HOSE.SAV] 25/12/2018 8.7 8.65 9.13 9.13 3.190 Mua
7 [HOSE.SAV] 24/12/2018 8.7 8.7 8.99 8.8 1.970 Theo dõi
8 [HOSE.SAV] 21/12/2018 8.7 8.7 9 8.99 960 Mua
9 [HOSE.SAV] 20/12/2018 8.98 8.98 8.99 8.99 20 Mua
10 [HOSE.SAV] 19/12/2018 9.04 9.04 9.04 9.04 20 Mua
11 [HOSE.SAV] 18/12/2018 8.8 8.4 9.19 8.79 10.150 Theo dõi
12 [HOSE.SAV] 17/12/2018 8.9 8.53 8.98 8.98 1.220 Mua
13 [HOSE.SAV] 14/12/2018 8.9 8.9 9.15 9.15 700 Mua
14 [HOSE.SAV] 13/12/2018 9.1 9 9.1 9 1.410 Mua
15 [HOSE.SAV] 12/12/2018 8.8 8.61 9.14 9 3.700 Mua
16 [HOSE.SAV] 11/12/2018 8.99 8.66 9.2 9.15 4.690 Mua
17 [HOSE.SAV] 10/12/2018 8.86 8.86 8.99 8.99 2.440 Mua
18 [HOSE.SAV] 07/12/2018 8.83 8.82 9 8.85 10.380 Theo dõi
19 [HOSE.SAV] 06/12/2018 8.65 8.65 8.99 8.82 8.890 Bán
20 [HOSE.SAV] 05/12/2018 9 8.43 9 8.9 19.030 Mua