FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 18/05/2018 9.45 8.55 9.45 8.55 170 Bán
2 [HOSE.SAV] 17/05/2018 9.69 8.5 9.69 9.07 990 Theo dõi
3 [HOSE.SAV] 16/05/2018 9.08 9.08 9.08 9.08 200 Bán
4 [HOSE.SAV] 15/05/2018 9.09 8.5 9.09 8.5 380 Bán
5 [HOSE.SAV] 14/05/2018 8.5 8.28 8.5 8.5 2.300 Bán
6 [HOSE.SAV] 11/05/2018 8.99 8.38 9 8.9 9.650 Bán
7 [HOSE.SAV] 10/05/2018 9 9 9 9 10 Bán
8 [HOSE.SAV] 09/05/2018 8.6 8.6 8.9 8.9 540 Bán
9 [HOSE.SAV] 08/05/2018 8.3 8.28 9 9 1.350 Bán
10 [HOSE.SAV] 07/05/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 1.370 Bán
11 [HOSE.SAV] 04/05/2018 8.07 8.07 9 9 470 Bán
12 [HOSE.SAV] 03/05/2018 9.7 9.33 9.7 9.6 5.900 Bán
13 [HOSE.SAV] 02/05/2018 9.33 9.69 9.7 9.69 5.150 Bán
14 [HOSE.SAV] 27/04/2018 9.6 9.33 9.6 9.33 17.230 Bán
15 [HOSE.SAV] 26/04/2018 10.1 9.33 10.1 9.33 5.190 Bán
16 [HOSE.SAV] 24/04/2018 9.3 9.3 9.91 9.5 10.350 Bán
17 [HOSE.SAV] 23/04/2018 9.32 9.31 10.3 9.32 3.800 Bán
18 [HOSE.SAV] 20/04/2018 10 10 10 10 20 Bán
19 [HOSE.SAV] 19/04/2018 10 9.56 10 9.56 14.590 Bán
20 [HOSE.SAV] 18/04/2018 9.95 9.9 10.3 10 23.880 Bán