FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 14/12/2017 9.65 9.65 10.4 10.4 100 Mua
2 [HOSE.SAV] 13/12/2017 9.68 9.68 10.35 10.35 6.460 Mua
3 [HOSE.SAV] 12/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 100 Mua
4 [HOSE.SAV] 11/12/2017 10.4 10.4 10.4 10.4 20 Mua
5 [HOSE.SAV] 08/12/2017 10.1 10.1 10.5 10.5 6.070 Mua
6 [HOSE.SAV] 07/12/2017 10.5 10.1 10.55 10.4 21.120 Mua
7 [HOSE.SAV] 06/12/2017 9.53 9.51 10.6 10.6 3.640 Mua
8 [HOSE.SAV] 05/12/2017 9.51 9.5 10.1 10.1 19.430 Theo dõi
9 [HOSE.SAV] 04/12/2017 10.1 9.51 10.1 9.51 3.500 Bán
10 [HOSE.SAV] 01/12/2017 10.05 10 10.05 10.05 16.620 Bán
11 [HOSE.SAV] 30/11/2017 9.8 9.8 9.99 9.99 240 Bán
12 [HOSE.SAV] 29/11/2017 9.9 9.8 10 9.8 26.400 Bán
13 [HOSE.SAV] 28/11/2017 10 9.5 10.1 9.61 11.070 Theo dõi
14 [HOSE.SAV] 27/11/2017 10 9.68 10.2 10.2 18.750 Theo dõi
15 [HOSE.SAV] 24/11/2017 10 10 10.4 10.4 6.060 Theo dõi
16 [HOSE.SAV] 23/11/2017 9.75 9.75 10.45 10.45 9.860 Mua
17 [HOSE.SAV] 22/11/2017 10 10 10.45 10.45 280 Theo dõi
18 [HOSE.SAV] 21/11/2017 10.1 9.71 10.1 9.99 6.100 Bán
19 [HOSE.SAV] 20/11/2017 10.05 10 10.4 10.4 3.970 Theo dõi
20 [HOSE.SAV] 17/11/2017 10.25 9.92 10.4 10 12.260 Bán