FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 17/07/2018 8.3 8.3 8.6 8.6 310 Theo dõi
2 [HOSE.SAV] 16/07/2018 8.88 8.88 8.88 8.88 10 Theo dõi
3 [HOSE.SAV] 13/07/2018 8.47 8.47 8.74 8.74 1.010 Theo dõi
4 [HOSE.SAV] 12/07/2018 8.83 8.3 9.1 9.1 410 Mua
5 [HOSE.SAV] 11/07/2018 8.83 8.83 9.88 8.83 2.290 Theo dõi
6 [HOSE.SAV] 10/07/2018 9.49 9.49 9.49 9.49 20 Mua
7 [HOSE.SAV] 09/07/2018 9.24 9.24 9.24 9.24 10 Mua
8 [HOSE.SAV] 06/07/2018 8.79 8.79 8.79 8.79 30 Theo dõi
9 [HOSE.SAV] 05/07/2018 8.3 8.3 8.3 8.3 1.200 Bán
10 [HOSE.SAV] 04/07/2018 9 8.2 9 8.89 1.020 Theo dõi
11 [HOSE.SAV] 03/07/2018 8.3 8.3 8.77 8.77 260 Bán
12 [HOSE.SAV] 02/07/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 1.500 Bán
13 [HOSE.SAV] 29/06/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 3.100 Bán
14 [HOSE.SAV] 28/06/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 4.120 Bán
15 [HOSE.SAV] 27/06/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 130 Bán
16 [HOSE.SAV] 26/06/2018 9.95 8.7 9.95 8.7 5.240 Theo dõi
17 [HOSE.SAV] 22/06/2018 9.95 9.3 9.95 9.3 50 Mua
18 [HOSE.SAV] 20/06/2018 9.3 9.3 9.3 9.3 10 Mua
19 [HOSE.SAV] 19/06/2018 8.7 8.7 9.28 8.7 2.480 Theo dõi
20 [HOSE.SAV] 18/06/2018 8.79 8.7 8.79 8.7 1.330 Theo dõi