FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 20/11/2018 9.38 8.65 9.38 8.69 3.950 Bán
2 [HOSE.SAV] 19/11/2018 9.47 8.8 9.47 9.3 11.910 Mua
3 [HOSE.SAV] 16/11/2018 8.99 8.5 8.99 8.87 5.050 Theo dõi
4 [HOSE.SAV] 15/11/2018 8.55 8.5 8.86 8.5 6.680 Bán
5 [HOSE.SAV] 14/11/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 40 Theo dõi
6 [HOSE.SAV] 13/11/2018 8.6 8.5 8.7 8.5 4.810 Bán
7 [HOSE.SAV] 12/11/2018 8.8 8.7 8.8 8.8 2.480 Bán
8 [HOSE.SAV] 09/11/2018 8.98 8.5 8.98 8.7 1.500 Bán
9 [HOSE.SAV] 08/11/2018 9.3 8.5 9.3 8.8 10.580 Bán
10 [HOSE.SAV] 06/11/2018 8.7 8.4 8.95 8.9 1.190 Bán
11 [HOSE.SAV] 05/11/2018 9.59 8.4 9.59 8.95 7.530 Bán
12 [HOSE.SAV] 02/11/2018 8.99 8.99 9 9 4.120 Bán
13 [HOSE.SAV] 01/11/2018 8.99 8.33 8.99 8.98 100 Bán
14 [HOSE.SAV] 31/10/2018 9 8.32 9 8.9 5.300 Bán
15 [HOSE.SAV] 30/10/2018 9 8.9 9 8.9 1.520 Bán
16 [HOSE.SAV] 29/10/2018 9.1 8.8 9.1 8.88 13.220 Bán
17 [HOSE.SAV] 26/10/2018 9.1 8.8 9.1 8.8 7.630 Bán
18 [HOSE.SAV] 25/10/2018 8.8 8.79 9 8.79 1.600 Bán
19 [HOSE.SAV] 24/10/2018 9.1 8.68 9.1 9 2.520 Bán
20 [HOSE.SAV] 23/10/2018 9.35 8.84 9.35 8.84 340 Bán