FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 22/02/2018 9.99 9.99 9.99 9.99 14.240 Theo dõi
2 [HOSE.SAV] 21/02/2018 9.99 9.34 9.99 9.34 810 Bán
3 [HOSE.SAV] 13/02/2018 10 9.99 10 9.99 810 Theo dõi
4 [HOSE.SAV] 12/02/2018 9.03 9.03 10 9.9 2.920 Bán
5 [HOSE.SAV] 09/02/2018 9.7 9.7 9.7 9.7 2.080 Bán
6 [HOSE.SAV] 08/02/2018 10 10 10 10 10 Bán
7 [HOSE.SAV] 07/02/2018 9.41 9.41 9.9 9.9 3.540 Bán
8 [HOSE.SAV] 06/02/2018 10.1 9.4 10 10 19.610 Bán
9 [HOSE.SAV] 05/02/2018 9.6 9.6 10.1 10.1 2.020 Bán
10 [HOSE.SAV] 02/02/2018 10 9.6 10 9.6 5.490 Bán
11 [HOSE.SAV] 31/01/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 1.100 Bán
12 [HOSE.SAV] 30/01/2018 9.55 9.55 10.1 10.1 13.840 Theo dõi
13 [HOSE.SAV] 29/01/2018 10 10 10.5 10.1 5.930 Theo dõi
14 [HOSE.SAV] 26/01/2018 9.5 9.5 10 10 980 Theo dõi
15 [HOSE.SAV] 25/01/2018 10 10 10.1 10 5.530 Theo dõi
16 [HOSE.SAV] 22/01/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Theo dõi
17 [HOSE.SAV] 19/01/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 40 Mua
18 [HOSE.SAV] 18/01/2018 10.3 10.3 11.5 11.5 1.010 Mua
19 [HOSE.SAV] 17/01/2018 11 11 11 11 10 Mua
20 [HOSE.SAV] 15/01/2018 10.8 10.8 10.8 10.8 10 Mua