FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SAV] 20/09/2018 9.19 9.19 9.2 9.2 27.220 Mua
2 [HOSE.SAV] 19/09/2018 9.09 8.31 9.09 8.6 21.220 Bán
3 [HOSE.SAV] 18/09/2018 8.99 8.28 9 8.6 37.410 Bán
4 [HOSE.SAV] 17/09/2018 8.31 8.31 8.9 8.9 220 Theo dõi
5 [HOSE.SAV] 14/09/2018 9.09 8.12 9.09 8.9 1.280 Theo dõi
6 [HOSE.SAV] 13/09/2018 9.3 8.16 9.3 8.5 6.320 Bán
7 [HOSE.SAV] 12/09/2018 8.7 8.7 8.7 8.7 10 Bán
8 [HOSE.SAV] 07/09/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 10 Theo dõi
9 [HOSE.SAV] 06/09/2018 9.59 8.45 9.59 8.5 100 Bán
10 [HOSE.SAV] 05/09/2018 8.3 8.3 9 9 20 Mua
11 [HOSE.SAV] 04/09/2018 9 8.5 9.1 8.5 120 Bán
12 [HOSE.SAV] 31/08/2018 9 8.53 9 8.57 8.040 Bán
13 [HOSE.SAV] 30/08/2018 8.31 8.31 9.31 8.52 4.730 Bán
14 [HOSE.SAV] 29/08/2018 8.64 8.64 8.8 8.8 3.060 Theo dõi
15 [HOSE.SAV] 27/08/2018 9.3 9.28 9.3 9.28 2.010 Mua
16 [HOSE.SAV] 24/08/2018 8.65 8.65 8.8 8.7 9.790 Theo dõi
17 [HOSE.SAV] 23/08/2018 9.8 8.94 9.8 9.3 3.830 Mua
18 [HOSE.SAV] 22/08/2018 8.46 8.46 9.61 9.61 620 Mua
19 [HOSE.SAV] 21/08/2018 8.8 8.75 8.99 8.99 8.430 Mua
20 [HOSE.SAV] 20/08/2018 9.4 9.4 9.4 9.4 10 Mua