FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBA] 20/03/2018 15.7 15.7 15.8 15.8 29.210 Bán
2 [HOSE.SBA] 19/03/2018 15.9 15.8 15.9 15.9 54.230 Mua
3 [HOSE.SBA] 16/03/2018 15.75 15.7 15.9 15.75 45.560 Bán
4 [HOSE.SBA] 15/03/2018 16 15.85 16 15.9 23.170 Bán
5 [HOSE.SBA] 14/03/2018 15.9 15.8 16 16 105.040 Theo dõi
6 [HOSE.SBA] 13/03/2018 15.9 14.8 15.9 15.9 21.350 Bán
7 [HOSE.SBA] 12/03/2018 15.9 15.8 15.9 15.9 11.850 Bán
8 [HOSE.SBA] 09/03/2018 15.8 15.8 15.9 15.9 43.740 Bán
9 [HOSE.SBA] 08/03/2018 15.95 15.8 15.95 15.9 8.150 Bán
10 [HOSE.SBA] 07/03/2018 15.95 15.85 15.95 15.85 41.740 Bán
11 [HOSE.SBA] 06/03/2018 15.85 15.8 15.85 15.85 13.970 Bán
12 [HOSE.SBA] 05/03/2018 15.85 15.8 15.9 15.85 18.860 Bán
13 [HOSE.SBA] 02/03/2018 15.7 15.65 16 15.85 7.570 Bán
14 [HOSE.SBA] 01/03/2018 15.8 15.8 16.15 16 5.140 Theo dõi
15 [HOSE.SBA] 28/02/2018 16.2 15.9 16.2 15.9 22.670 Theo dõi
16 [HOSE.SBA] 27/02/2018 15.85 15.85 16.2 16.2 49.440 Mua
17 [HOSE.SBA] 26/02/2018 16 15.9 16.2 16 21.360 Theo dõi
18 [HOSE.SBA] 23/02/2018 16.1 16.1 16.2 16.2 3.480 Mua
19 [HOSE.SBA] 22/02/2018 16.1 16.1 16.5 16.2 20.910 Mua
20 [HOSE.SBA] 21/02/2018 16.9 16.2 16.9 16.5 11.120 Mua