FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBA] 14/11/2018 13.85 13.8 14 13.85 18.640 Bán
2 [HOSE.SBA] 13/11/2018 13.85 13.85 13.9 13.9 8.950 Theo dõi
3 [HOSE.SBA] 12/11/2018 13.85 13.85 13.9 13.9 15.350 Theo dõi
4 [HOSE.SBA] 09/11/2018 13.85 13.85 14 13.9 23.180 Theo dõi
5 [HOSE.SBA] 08/11/2018 13.85 13.85 13.9 13.9 1.160 Bán
6 [HOSE.SBA] 07/11/2018 13.9 13.85 13.9 13.85 15.650 Bán
7 [HOSE.SBA] 06/11/2018 13.9 13.85 13.9 13.85 5.150 Bán
8 [HOSE.SBA] 05/11/2018 13.95 13.85 13.95 13.85 3.790 Bán
9 [HOSE.SBA] 02/11/2018 14.05 13.85 14.05 13.95 43.560 Bán
10 [HOSE.SBA] 01/11/2018 13.6 13.6 14 13.95 4.750 Bán
11 [HOSE.SBA] 31/10/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 11.480 Bán
12 [HOSE.SBA] 30/10/2018 14 14 14 14 4.800 Bán
13 [HOSE.SBA] 29/10/2018 14 13.95 14 14 10.550 Bán
14 [HOSE.SBA] 26/10/2018 14 13.9 14 14 13.100 Bán
15 [HOSE.SBA] 25/10/2018 14 13.9 14 14 2.860 Bán
16 [HOSE.SBA] 24/10/2018 14 13.9 14 14 16.180 Bán
17 [HOSE.SBA] 23/10/2018 14.1 13.8 14.1 13.9 19.840 Bán
18 [HOSE.SBA] 22/10/2018 14.2 14.1 14.3 14.1 26.360 Bán
19 [HOSE.SBA] 19/10/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 2.500 Bán
20 [HOSE.SBA] 18/10/2018 14.3 14.15 14.3 14.2 10.810 Bán