FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBA] 17/07/2018 14.8 14.7 14.8 14.8 22.910 Mua
2 [HOSE.SBA] 16/07/2018 14.8 14.8 14.85 14.8 15.960 Mua
3 [HOSE.SBA] 13/07/2018 14.75 14.75 14.8 14.8 400 Mua
4 [HOSE.SBA] 12/07/2018 14.75 14.75 15 14.75 1.970 Theo dõi
5 [HOSE.SBA] 11/07/2018 14.75 14.75 14.75 14.75 10 Mua
6 [HOSE.SBA] 10/07/2018 14.85 14.7 14.85 14.8 10.690 Theo dõi
7 [HOSE.SBA] 09/07/2018 14.75 14.75 14.8 14.8 11.570 Mua
8 [HOSE.SBA] 06/07/2018 14.7 14.7 14.8 14.8 36.860 Mua
9 [HOSE.SBA] 05/07/2018 14.75 14.7 14.8 14.7 2.570 Theo dõi
10 [HOSE.SBA] 04/07/2018 14.65 14.6 14.8 14.65 41.460 Theo dõi
11 [HOSE.SBA] 03/07/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 20 Theo dõi
12 [HOSE.SBA] 02/07/2018 14.7 14.7 14.7 14.7 4.250 Bán
13 [HOSE.SBA] 29/06/2018 14.6 14.6 14.8 14.8 8.610 Theo dõi
14 [HOSE.SBA] 28/06/2018 14.7 14.7 14.8 14.8 12.010 Theo dõi
15 [HOSE.SBA] 26/06/2018 14.9 14.9 14.9 14.9 200 Mua
16 [HOSE.SBA] 25/06/2018 14.9 14.6 14.9 14.6 58.700 Bán
17 [HOSE.SBA] 22/06/2018 14.8 14.65 14.8 14.8 8.660 Theo dõi
18 [HOSE.SBA] 21/06/2018 14.8 14.5 14.8 14.5 36.000 Bán
19 [HOSE.SBA] 20/06/2018 14.5 14.5 14.8 14.8 38.970 Theo dõi
20 [HOSE.SBA] 19/06/2018 14.6 14.6 14.8 14.7 11.350 Bán