FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBA] 15/01/2019 14 14 14.1 14.05 29.120 Bán
2 [HOSE.SBA] 14/01/2019 14.1 13.95 14.1 14 26.840 Bán
3 [HOSE.SBA] 11/01/2019 14.1 14 14.2 14.1 28.240 Bán
4 [HOSE.SBA] 10/01/2019 14.1 14.1 14.2 14.1 7.950 Bán
5 [HOSE.SBA] 09/01/2019 14.1 13.95 14.1 14.1 14.050 Bán
6 [HOSE.SBA] 08/01/2019 14.2 13.85 14.3 14.1 27.160 Theo dõi
7 [HOSE.SBA] 07/01/2019 14.1 14.1 14.2 14.1 1.810 Theo dõi
8 [HOSE.SBA] 04/01/2019 13.9 13.9 14.1 14.1 1.520 Theo dõi
9 [HOSE.SBA] 03/01/2019 14.3 14 14.3 14.1 9.130 Theo dõi
10 [HOSE.SBA] 02/01/2019 14.2 14.1 14.2 14.2 15.040 Mua
11 [HOSE.SBA] 28/12/2018 14.4 14 14.5 14.2 16.010 Mua
12 [HOSE.SBA] 27/12/2018 14 14 14.2 14.2 7.990 Mua
13 [HOSE.SBA] 26/12/2018 14.3 14.2 14.3 14.2 310 Mua
14 [HOSE.SBA] 25/12/2018 14.2 14 14.2 14 60 Bán
15 [HOSE.SBA] 24/12/2018 14.2 14.2 14.3 14.3 300 Mua
16 [HOSE.SBA] 21/12/2018 14.2 14.1 14.2 14.2 3.980 Mua
17 [HOSE.SBA] 20/12/2018 14 13.9 14.5 14 1.930 Bán
18 [HOSE.SBA] 19/12/2018 14.7 14 14.7 14 20.020 Bán
19 [HOSE.SBA] 18/12/2018 14 14 14.1 14.1 3.900 Bán
20 [HOSE.SBA] 17/12/2018 14 14 14 14 5.700 Bán