FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBA] 25/05/2018 14.9 14.7 15 14.8 54.550 Bán
2 [HOSE.SBA] 24/05/2018 15 14.9 15.05 14.9 47.240 Bán
3 [HOSE.SBA] 23/05/2018 15.2 15 15.2 15.1 71.750 Bán
4 [HOSE.SBA] 22/05/2018 15.2 15.1 15.25 15.2 28.030 Theo dõi
5 [HOSE.SBA] 21/05/2018 15 14.8 15.2 15.1 181.410 Bán
6 [HOSE.SBA] 18/05/2018 15.2 15.1 15.25 15.25 80 Theo dõi
7 [HOSE.SBA] 17/05/2018 15.4 15 15.4 15 8.700 Bán
8 [HOSE.SBA] 16/05/2018 15.1 15 15.2 15.1 204.980 Bán
9 [HOSE.SBA] 15/05/2018 15.25 15.2 15.25 15.2 42.600 Bán
10 [HOSE.SBA] 14/05/2018 15.3 15.2 15.4 15.25 261.110 Bán
11 [HOSE.SBA] 11/05/2018 15.25 15.2 15.25 15.2 81.420 Bán
12 [HOSE.SBA] 10/05/2018 15.2 15.2 15.3 15.2 9.520 Bán
13 [HOSE.SBA] 09/05/2018 15.2 15.15 15.25 15.2 5.650 Bán
14 [HOSE.SBA] 08/05/2018 15.2 15.2 15.25 15.2 11.400 Bán
15 [HOSE.SBA] 07/05/2018 15.25 15.2 15.25 15.2 16.080 Bán
16 [HOSE.SBA] 04/05/2018 15.25 15.1 15.25 15.1 20.140 Bán
17 [HOSE.SBA] 03/05/2018 15.1 15.1 15.25 15.25 4.390 Bán
18 [HOSE.SBA] 02/05/2018 15.2 15.1 15.25 15.2 13.180 Bán
19 [HOSE.SBA] 27/04/2018 15.2 15.15 15.2 15.2 12.610 Bán
20 [HOSE.SBA] 26/04/2018 15.35 15 15.35 15.25 15.550 Bán