FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 03/01/2019 20.3 19.85 20.55 19.95 1.146.760 Theo dõi
2 [HOSE.SBT] 02/01/2019 20.45 19.9 20.8 20.45 1.418.170 Theo dõi
3 [HOSE.SBT] 28/12/2018 20.95 20.6 20.95 20.8 1.868.720 Mua
4 [HOSE.SBT] 27/12/2018 20.9 20.6 20.95 20.95 2.016.260 Mua
5 [HOSE.SBT] 26/12/2018 20.35 20.2 20.6 20.6 1.766.920 Theo dõi
6 [HOSE.SBT] 25/12/2018 19.95 19.7 20.6 20.6 1.427.520 Theo dõi
7 [HOSE.SBT] 24/12/2018 20.1 20.05 20.4 20.3 1.303.630 Mua
8 [HOSE.SBT] 21/12/2018 19.85 19.85 20.5 20.5 1.794.320 Mua
9 [HOSE.SBT] 20/12/2018 19.75 19.7 20.05 19.95 1.717.490 Bán
10 [HOSE.SBT] 19/12/2018 20 19.7 20.1 19.8 1.873.050 Bán
11 [HOSE.SBT] 18/12/2018 20.3 19.85 20.55 20 1.265.240 Bán
12 [HOSE.SBT] 17/12/2018 20.5 20.5 20.8 20.5 1.280.870 Bán
13 [HOSE.SBT] 14/12/2018 21.25 20.6 21.3 20.6 1.219.200 Bán
14 [HOSE.SBT] 13/12/2018 20.3 20.3 21.25 21 2.024.710 Theo dõi
15 [HOSE.SBT] 12/12/2018 20.2 19.95 20.2 20.2 1.088.790 Bán
16 [HOSE.SBT] 11/12/2018 20.2 19.8 20.25 20.1 1.504.430 Bán
17 [HOSE.SBT] 10/12/2018 20.05 20.05 20.3 20.15 1.433.600 Bán
18 [HOSE.SBT] 07/12/2018 20 20 20.3 20.05 1.362.730 Bán
19 [HOSE.SBT] 06/12/2018 19.8 19.8 20.35 19.95 1.155.280 Bán
20 [HOSE.SBT] 05/12/2018 20.5 19.8 20.5 19.8 3.111.090 Bán