FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 19/09/2018 20.5 20.35 20.9 20.9 3.613.200 Mua
2 [HOSE.SBT] 18/09/2018 20.3 20 20.4 20.4 3.072.450 Mua
3 [HOSE.SBT] 17/09/2018 20.45 20.25 20.7 20.4 2.182.500 Mua
4 [HOSE.SBT] 14/09/2018 20.3 20 20.5 20.5 3.645.840 Mua
5 [HOSE.SBT] 13/09/2018 20.1 20.05 20.5 20.2 3.760.540 Mua
6 [HOSE.SBT] 12/09/2018 19.7 19.55 19.9 19.9 3.505.850 Mua
7 [HOSE.SBT] 11/09/2018 19.7 19.55 19.85 19.7 2.095.480 Mua
8 [HOSE.SBT] 10/09/2018 19.9 19.55 19.9 19.75 2.650.620 Mua
9 [HOSE.SBT] 07/09/2018 19.6 19.45 19.9 19.9 4.287.030 Theo dõi
10 [HOSE.SBT] 06/09/2018 18.8 18.75 19.55 19.55 5.149.660 Theo dõi
11 [HOSE.SBT] 05/09/2018 18.55 18.2 18.95 18.8 4.857.740 Theo dõi
12 [HOSE.SBT] 04/09/2018 19.15 18.4 19.15 18.7 3.294.210 Theo dõi
13 [HOSE.SBT] 31/08/2018 19.05 18.8 19.1 19 2.395.080 Mua
14 [HOSE.SBT] 30/08/2018 19.25 19.05 19.35 19.05 2.479.300 Mua
15 [HOSE.SBT] 29/08/2018 19.05 18.95 19.4 19.15 3.107.290 Mua
16 [HOSE.SBT] 28/08/2018 19.4 18.95 19.4 19 3.196.490 Mua
17 [HOSE.SBT] 27/08/2018 19.75 19.15 19.75 19.3 3.583.480 Mua
18 [HOSE.SBT] 24/08/2018 18.95 18.75 19.75 19.75 5.914.720 Quá mua
19 [HOSE.SBT] 23/08/2018 19 18.9 19.25 19.2 3.037.650 Quá mua
20 [HOSE.SBT] 22/08/2018 19.3 18.95 19.7 19.2 4.454.000 Quá mua