FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 20/03/2018 17.95 17.9 18.65 18.5 6.807.440 Mua
2 [HOSE.SBT] 19/03/2018 17.9 17.75 18.55 17.9 5.100.990 Theo dõi
3 [HOSE.SBT] 16/03/2018 18.4 18.4 19.1 18.4 8.325.560 Mua
4 [HOSE.SBT] 15/03/2018 19.3 19.2 19.7 19.35 7.816.670 Mua
5 [HOSE.SBT] 14/03/2018 18.4 18.4 19.3 19.3 14.317.460 Mua
6 [HOSE.SBT] 13/03/2018 17.15 16.65 18.15 18.15 10.852.130 Theo dõi
7 [HOSE.SBT] 12/03/2018 17 17 17.9 17 3.143.640 Bán
8 [HOSE.SBT] 09/03/2018 17.8 17.7 17.9 17.75 2.379.750 Bán
9 [HOSE.SBT] 08/03/2018 17.9 17.75 18 17.75 1.870.900 Bán
10 [HOSE.SBT] 07/03/2018 17.85 17.75 18.1 17.9 3.644.700 Bán
11 [HOSE.SBT] 06/03/2018 17.65 17.55 18 18 4.489.180 Theo dõi
12 [HOSE.SBT] 05/03/2018 18.05 17.6 18.3 17.8 5.407.030 Theo dõi
13 [HOSE.SBT] 02/03/2018 18.1 17.9 18.45 18.05 3.269.840 Theo dõi
14 [HOSE.SBT] 01/03/2018 17.7 17.6 18.3 18.1 4.715.220 Theo dõi
15 [HOSE.SBT] 28/02/2018 17.85 17.5 18 17.9 3.635.330 Bán
16 [HOSE.SBT] 27/02/2018 18.1 17.8 18.2 18.1 4.275.590 Bán
17 [HOSE.SBT] 26/02/2018 18.55 18 18.6 18.3 5.181.890 Bán
18 [HOSE.SBT] 23/02/2018 18.5 18.4 18.65 18.6 3.701.960 Bán
19 [HOSE.SBT] 22/02/2018 17.95 17.9 18.6 18.35 5.251.030 Bán
20 [HOSE.SBT] 21/02/2018 18.2 17.8 18.25 17.95 3.898.740 Bán