FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 21/11/2018 21.45 21.45 21.85 21.7 1.742.380 Bán
2 [HOSE.SBT] 20/11/2018 21.5 21.45 21.8 21.7 2.225.170 Theo dõi
3 [HOSE.SBT] 19/11/2018 21.6 21.2 21.75 21.65 1.875.550 Theo dõi
4 [HOSE.SBT] 16/11/2018 21 19.8 21.6 21.6 5.379.080 Theo dõi
5 [HOSE.SBT] 15/11/2018 22.7 21.15 22.85 21.15 4.265.090 Theo dõi
6 [HOSE.SBT] 14/11/2018 22.3 22.3 22.75 22.7 3.268.000 Mua
7 [HOSE.SBT] 13/11/2018 22.5 22.3 22.6 22.35 3.315.500 Mua
8 [HOSE.SBT] 12/11/2018 22 22 22.75 22.55 3.047.050 Mua
9 [HOSE.SBT] 09/11/2018 21.95 21.95 22.55 22.35 2.972.000 Mua
10 [HOSE.SBT] 08/11/2018 22.6 22.3 22.75 22.3 2.712.950 Mua
11 [HOSE.SBT] 07/11/2018 21.65 21.45 22.5 22.45 4.140.480 Mua
12 [HOSE.SBT] 06/11/2018 21.6 21.5 21.9 21.6 2.978.300 Mua
13 [HOSE.SBT] 05/11/2018 20.6 20.6 21.5 21.5 3.834.930 Mua
14 [HOSE.SBT] 02/11/2018 20.55 20.5 20.8 20.8 2.754.280 Mua
15 [HOSE.SBT] 01/11/2018 20.5 20.45 20.8 20.7 2.415.850 Mua
16 [HOSE.SBT] 31/10/2018 20.4 20.25 20.75 20.7 4.480.770 Mua
17 [HOSE.SBT] 30/10/2018 20.9 20.6 20.95 20.6 2.335.780 Mua
18 [HOSE.SBT] 29/10/2018 20.55 20.3 21.2 20.9 2.379.090 Mua
19 [HOSE.SBT] 26/10/2018 20.6 20.1 20.7 20.55 3.233.340 Mua
20 [HOSE.SBT] 25/10/2018 20.4 20.2 20.75 20.6 2.035.500 Mua