FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 19/07/2018 15 14.9 15.2 15.1 1.368.820 Theo dõi
2 [HOSE.SBT] 18/07/2018 15 14.9 15.15 15.1 1.370.940 Theo dõi
3 [HOSE.SBT] 17/07/2018 15.15 15.05 15.2 15.15 994.390 Theo dõi
4 [HOSE.SBT] 16/07/2018 15.15 14.95 15.25 15.25 1.278.020 Mua
5 [HOSE.SBT] 13/07/2018 15.1 14.9 15.15 15.15 1.489.900 Theo dõi
6 [HOSE.SBT] 12/07/2018 15.05 14.65 15.1 15.05 937.840 Theo dõi
7 [HOSE.SBT] 11/07/2018 14.8 14.7 15.2 15 1.102.900 Theo dõi
8 [HOSE.SBT] 10/07/2018 15 14.9 15.35 15.3 769.710 Theo dõi
9 [HOSE.SBT] 09/07/2018 14.9 14.7 15.3 15.3 2.488.930 Theo dõi
10 [HOSE.SBT] 06/07/2018 14.5 14.4 15 14.9 1.322.480 Bán
11 [HOSE.SBT] 05/07/2018 14.6 14.3 14.7 14.7 2.106.310 Bán
12 [HOSE.SBT] 04/07/2018 14.7 14.4 14.8 14.7 1.303.440 Bán
13 [HOSE.SBT] 03/07/2018 14.9 14.35 14.9 14.7 1.810.520 Theo dõi
14 [HOSE.SBT] 02/07/2018 15.5 14.45 15.7 14.45 1.971.760 Theo dõi
15 [HOSE.SBT] 29/06/2018 15.6 15.35 15.7 15.5 2.551.010 Theo dõi
16 [HOSE.SBT] 28/06/2018 15.6 15.2 16 16 2.736.720 Mua
17 [HOSE.SBT] 27/06/2018 15.65 15.5 15.7 15.6 1.977.640 Mua
18 [HOSE.SBT] 26/06/2018 15.3 15.2 15.65 15.65 1.153.440 Mua
19 [HOSE.SBT] 25/06/2018 16 15.25 16 15.6 876.750 Theo dõi
20 [HOSE.SBT] 22/06/2018 14.75 14.45 15.9 15.9 1.900.100 Mua