FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 14/06/2019 17.2 17 17.2 17.2 1.093.780 Bán
2 [HOSE.SBT] 13/06/2019 17.2 16.95 17.25 17.15 866.590 Bán
3 [HOSE.SBT] 12/06/2019 17.2 16.5 17.2 17.2 1.435.560 Bán
4 [HOSE.SBT] 11/06/2019 17.75 16.7 17.8 16.7 955.080 Bán
5 [HOSE.SBT] 10/06/2019 17.7 17.55 17.8 17.75 1.448.180 Bán
6 [HOSE.SBT] 07/06/2019 17.75 17.55 17.8 17.8 1.021.300 Bán
7 [HOSE.SBT] 06/06/2019 17.65 17.45 17.8 17.8 1.043.460 Bán
8 [HOSE.SBT] 05/06/2019 17.9 17.6 17.95 17.85 1.153.220 Bán
9 [HOSE.SBT] 04/06/2019 17.8 17.65 17.9 17.8 926.500 Bán
10 [HOSE.SBT] 03/06/2019 17.8 17.75 17.95 17.8 1.000.490 Bán
11 [HOSE.SBT] 31/05/2019 17.8 17.8 18.05 18.05 1.284.090 Mua
12 [HOSE.SBT] 30/05/2019 17.8 17.6 18 18 1.160.200 Mua
13 [HOSE.SBT] 29/05/2019 17.9 17.8 17.95 17.8 1.205.330 Theo dõi
14 [HOSE.SBT] 28/05/2019 18.05 17.8 18.05 18 1.373.440 Theo dõi
15 [HOSE.SBT] 27/05/2019 17.7 17.7 18.05 18.05 1.192.130 Theo dõi
16 [HOSE.SBT] 24/05/2019 18 17.7 18 17.9 1.538.500 Theo dõi
17 [HOSE.SBT] 23/05/2019 18.2 17.9 18.2 18 1.118.670 Mua
18 [HOSE.SBT] 22/05/2019 18.2 18 18.25 18.2 959.880 Mua
19 [HOSE.SBT] 21/05/2019 18.3 18.2 18.35 18.25 1.307.100 Mua
20 [HOSE.SBT] 20/05/2019 17.85 17.75 18.3 18.3 1.403.910 Mua