FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 22/03/2019 18.25 17.95 18.5 18.2 1.418.440 Bán
2 [HOSE.SBT] 21/03/2019 18.6 18.05 18.9 18.2 1.503.970 Bán
3 [HOSE.SBT] 20/03/2019 18.7 18.55 18.8 18.6 1.478.910 Bán
4 [HOSE.SBT] 19/03/2019 18.95 18.7 19 18.7 1.519.450 Bán
5 [HOSE.SBT] 18/03/2019 19 18.75 19.15 18.75 1.254.730 Bán
6 [HOSE.SBT] 15/03/2019 18.8 18.8 19.05 19.05 2.699.760 Bán
7 [HOSE.SBT] 14/03/2019 19.05 18.9 19.1 18.95 1.442.270 Bán
8 [HOSE.SBT] 13/03/2019 19.3 19.05 19.35 19.2 1.305.170 Bán
9 [HOSE.SBT] 12/03/2019 19.3 19.15 19.4 19.3 1.639.780 Bán
10 [HOSE.SBT] 11/03/2019 19 18.8 19.25 19.1 1.748.460 Bán
11 [HOSE.SBT] 08/03/2019 18.75 18.75 19.15 18.8 1.442.650 Bán
12 [HOSE.SBT] 07/03/2019 19.1 18.85 19.25 18.85 1.870.400 Bán
13 [HOSE.SBT] 06/03/2019 19.5 18.85 19.6 19.1 2.731.340 Bán
14 [HOSE.SBT] 05/03/2019 19.65 19.5 19.8 19.5 1.547.180 Bán
15 [HOSE.SBT] 04/03/2019 19.95 19.8 20 19.8 1.687.780 Bán
16 [HOSE.SBT] 01/03/2019 19.75 19.55 19.85 19.85 1.751.970 Bán
17 [HOSE.SBT] 28/02/2019 20 19.7 20.1 19.75 1.631.590 Bán
18 [HOSE.SBT] 27/02/2019 20.2 19.95 20.3 20 1.273.110 Bán
19 [HOSE.SBT] 26/02/2019 19.7 19.7 20.3 20.2 1.304.780 Theo dõi
20 [HOSE.SBT] 25/02/2019 20.1 19.75 20.2 19.8 2.262.440 Theo dõi