FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 14/12/2017 20.85 20.5 20.95 20.95 2.000.750 Theo dõi
2 [HOSE.SBT] 13/12/2017 20.95 20.55 21.15 20.85 1.085.770 Theo dõi
3 [HOSE.SBT] 12/12/2017 20.7 19.7 20.95 20.75 3.854.450 Theo dõi
4 [HOSE.SBT] 11/12/2017 21.2 20.5 21.4 20.5 2.904.320 Theo dõi
5 [HOSE.SBT] 08/12/2017 21.7 21.3 21.7 21.3 3.026.720 Mua
6 [HOSE.SBT] 07/12/2017 22.25 21.6 22.3 21.9 2.911.320 Mua
7 [HOSE.SBT] 06/12/2017 21.85 21.3 22.5 22 5.352.700 Mua
8 [HOSE.SBT] 05/12/2017 20.6 20.6 21.95 21.85 10.745.110 Mua
9 [HOSE.SBT] 04/12/2017 20.4 20.25 20.9 20.55 4.054.920 Theo dõi
10 [HOSE.SBT] 01/12/2017 20 20 20.55 20.2 1.346.030 Bán
11 [HOSE.SBT] 30/11/2017 20.8 20.2 21 20.2 2.070.130 Bán
12 [HOSE.SBT] 29/11/2017 20.2 20.1 21.1 21.1 2.664.310 Theo dõi
13 [HOSE.SBT] 28/11/2017 20.3 19.85 20.45 20.05 3.940.160 Bán
14 [HOSE.SBT] 27/11/2017 20.45 20.3 20.65 20.45 1.970.920 Bán
15 [HOSE.SBT] 24/11/2017 20.35 20.3 20.7 20.5 2.612.510 Theo dõi
16 [HOSE.SBT] 23/11/2017 21.2 20.3 21.2 20.3 4.341.030 Theo dõi
17 [HOSE.SBT] 22/11/2017 21.45 21.15 21.5 21.15 3.015.540 Theo dõi
18 [HOSE.SBT] 21/11/2017 21.4 21.25 21.85 21.5 3.946.560 Mua
19 [HOSE.SBT] 20/11/2017 21.5 21.4 21.9 21.4 2.031.300 Theo dõi
20 [HOSE.SBT] 17/11/2017 21.7 21.35 21.9 21.35 4.020.550 Mua