FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBT] 25/05/2018 16.5 15.3 16.5 15.3 4.287.770 Bán
2 [HOSE.SBT] 24/05/2018 17 16.4 17.1 16.4 4.575.600 Bán
3 [HOSE.SBT] 23/05/2018 16.8 16.35 17.2 17 2.743.310 Bán
4 [HOSE.SBT] 22/05/2018 17.3 16.6 17.45 16.9 4.233.640 Bán
5 [HOSE.SBT] 21/05/2018 17.4 17.25 17.5 17.35 2.532.550 Bán
6 [HOSE.SBT] 18/05/2018 17.3 17.05 17.5 17.45 4.234.830 Bán
7 [HOSE.SBT] 17/05/2018 17.2 17.2 17.8 17.2 4.403.700 Bán
8 [HOSE.SBT] 16/05/2018 17.7 17.2 17.7 17.2 3.769.380 Bán
9 [HOSE.SBT] 15/05/2018 17.9 17.6 18.05 17.6 5.945.780 Bán
10 [HOSE.SBT] 14/05/2018 17.9 17.5 18 18 10.041.750 Theo dõi
11 [HOSE.SBT] 11/05/2018 17.2 16.95 17.9 17.9 11.247.240 Bán
12 [HOSE.SBT] 10/05/2018 17.45 17.25 17.6 17.25 9.908.000 Bán
13 [HOSE.SBT] 09/05/2018 17.5 17.4 17.7 17.5 3.802.610 Bán
14 [HOSE.SBT] 08/05/2018 18.1 17.5 18.2 17.5 6.158.850 Bán
15 [HOSE.SBT] 07/05/2018 18.2 18 18.4 18.15 8.592.790 Mua
16 [HOSE.SBT] 04/05/2018 18.45 18.25 18.5 18.25 7.872.870 Mua
17 [HOSE.SBT] 03/05/2018 18.35 18.2 18.5 18.45 5.845.270 Mua
18 [HOSE.SBT] 02/05/2018 18.4 18 18.55 18.4 7.962.800 Mua
19 [HOSE.SBT] 27/04/2018 17.45 17.3 18.1 18.1 12.169.700 Mua
20 [HOSE.SBT] 26/04/2018 17.7 17.35 17.8 17.45 7.854.910 Theo dõi