FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 15/12/2017 48.1 48 48.2 48.1 9.810 Mua
2 [HOSE.SBV] 14/12/2017 47.8 47.8 48 48 2.170 Mua
3 [HOSE.SBV] 13/12/2017 48.2 46.5 48.2 46.5 25.820 Theo dõi
4 [HOSE.SBV] 12/12/2017 48.3 47.5 48.3 47.9 18.490 Mua
5 [HOSE.SBV] 11/12/2017 48.2 48 48.3 48.1 10.060 Mua
6 [HOSE.SBV] 08/12/2017 48.2 47.5 48.5 48.5 32.570 Mua
7 [HOSE.SBV] 07/12/2017 47.8 47.7 47.8 47.8 10.470 Mua
8 [HOSE.SBV] 06/12/2017 48 47.5 48 47.8 12.850 Mua
9 [HOSE.SBV] 05/12/2017 47.1 47 47.9 47.9 21.170 Mua
10 [HOSE.SBV] 04/12/2017 47.4 47 47.5 47.5 14.750 Mua
11 [HOSE.SBV] 01/12/2017 47.5 47 48 47.3 20.810 Mua
12 [HOSE.SBV] 30/11/2017 46.9 46.6 48.1 48.1 65.750 Mua
13 [HOSE.SBV] 29/11/2017 45.6 45.4 47 47 100.900 Mua
14 [HOSE.SBV] 28/11/2017 45 44.6 45.6 45.6 23.360 Bán
15 [HOSE.SBV] 27/11/2017 45.3 44.7 45.9 45.9 34.710 Bán
16 [HOSE.SBV] 24/11/2017 45.3 44.7 45.6 45.4 20.090 Bán
17 [HOSE.SBV] 23/11/2017 46 44.8 46.1 45.4 29.610 Bán
18 [HOSE.SBV] 22/11/2017 45.65 45.5 45.95 45.95 20.140 Mua
19 [HOSE.SBV] 21/11/2017 45.6 45.5 45.8 45.65 18.450 Bán
20 [HOSE.SBV] 20/11/2017 45.4 45.4 45.8 45.6 17.610 Bán