FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 23/03/2018 32.25 32.25 32.25 32.25 20 Bán
2 [HOSE.SBV] 22/03/2018 33 32.2 33 32.6 16.700 Bán
3 [HOSE.SBV] 21/03/2018 32.1 32.1 33 33 54.180 Mua
4 [HOSE.SBV] 20/03/2018 32.8 32.2 33 33 42.820 Theo dõi
5 [HOSE.SBV] 19/03/2018 32.9 32.1 32.9 32.9 9.840 Theo dõi
6 [HOSE.SBV] 16/03/2018 32.3 32.15 32.9 32.9 18.720 Theo dõi
7 [HOSE.SBV] 15/03/2018 33 32.3 33 32.3 11.330 Bán
8 [HOSE.SBV] 14/03/2018 33 33 34 33 18.770 Theo dõi
9 [HOSE.SBV] 13/03/2018 33.9 33.1 33.9 33.2 11.900 Theo dõi
10 [HOSE.SBV] 12/03/2018 32 32 33.9 33.9 13.470 Mua
11 [HOSE.SBV] 09/03/2018 31.7 31.6 33.9 32 21.500 Bán
12 [HOSE.SBV] 08/03/2018 32 31.5 32 31.7 20.810 Bán
13 [HOSE.SBV] 07/03/2018 33.1 30.8 33.1 32.45 54.150 Bán
14 [HOSE.SBV] 06/03/2018 33.8 31.6 33.8 33.1 29.820 Theo dõi
15 [HOSE.SBV] 05/03/2018 33.5 33.5 33.55 33.5 9.190 Theo dõi
16 [HOSE.SBV] 02/03/2018 33.55 33.55 33.55 33.55 910 Theo dõi
17 [HOSE.SBV] 01/03/2018 33.55 33.55 33.55 33.55 2.210 Theo dõi
18 [HOSE.SBV] 28/02/2018 34.1 33.55 34.1 33.55 2.830 Theo dõi
19 [HOSE.SBV] 27/02/2018 34.1 34.1 34.1 34.1 60 Theo dõi
20 [HOSE.SBV] 26/02/2018 35 35 35 35 10 Mua