FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 14/12/2018 15 14.6 15 14.6 2.070 Bán
2 [HOSE.SBV] 13/12/2018 14.8 14.6 14.8 14.6 250 Bán
3 [HOSE.SBV] 12/12/2018 15 14.95 15 14.95 620 Theo dõi
4 [HOSE.SBV] 11/12/2018 14.6 14.5 14.6 14.5 3.530 Bán
5 [HOSE.SBV] 10/12/2018 14.5 14.4 14.6 14.6 14.890 Bán
6 [HOSE.SBV] 07/12/2018 15.45 14.6 15.45 14.6 28.320 Bán
7 [HOSE.SBV] 06/12/2018 15 14.7 15 14.7 136.210 Theo dõi
8 [HOSE.SBV] 05/12/2018 14.8 14.7 14.85 14.7 37.460 Theo dõi
9 [HOSE.SBV] 04/12/2018 15 14.85 15.3 14.85 4.620 Theo dõi
10 [HOSE.SBV] 03/12/2018 15.85 15 15.85 15.3 5.430 Mua
11 [HOSE.SBV] 29/11/2018 15.5 14.5 15.5 14.8 12.170 Theo dõi
12 [HOSE.SBV] 28/11/2018 15.3 15.3 15.3 15.3 2.120 Theo dõi
13 [HOSE.SBV] 27/11/2018 15.45 15.3 15.45 15.3 14.730 Theo dõi
14 [HOSE.SBV] 26/11/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 18.850 Theo dõi
15 [HOSE.SBV] 23/11/2018 15.95 15 15.95 15.45 32.360 Bán
16 [HOSE.SBV] 22/11/2018 15.55 14.9 15.55 15.45 69.000 Bán
17 [HOSE.SBV] 21/11/2018 14.5 14.5 14.55 14.55 130 Quá bán
18 [HOSE.SBV] 20/11/2018 14.25 14.2 14.5 14.5 350 Quá bán
19 [HOSE.SBV] 19/11/2018 14.55 14.5 14.55 14.5 47.690 Quá bán
20 [HOSE.SBV] 16/11/2018 14.1 14.1 14.55 14.55 570 Quá bán