FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 22/03/2019 12.45 12.3 12.45 12.3 350 Bán
2 [HOSE.SBV] 21/03/2019 12.5 12.45 12.5 12.5 2.360 Bán
3 [HOSE.SBV] 20/03/2019 11.7 11.7 11.7 11.7 1.790 Bán
4 [HOSE.SBV] 19/03/2019 12.3 11.65 12.5 12.4 54.150 Bán
5 [HOSE.SBV] 18/03/2019 13 12.5 13 12.5 3.730 Bán
6 [HOSE.SBV] 15/03/2019 14.4 12.65 14.4 12.65 15.000 Bán
7 [HOSE.SBV] 14/03/2019 13 13 13.55 13.55 4.440 Mua
8 [HOSE.SBV] 13/03/2019 12.55 12.55 13 12.7 470 Bán
9 [HOSE.SBV] 12/03/2019 12.5 12.5 13 13 530 Bán
10 [HOSE.SBV] 11/03/2019 13 13 13 13 1.230 Bán
11 [HOSE.SBV] 08/03/2019 13.4 13 13.4 13 250 Theo dõi
12 [HOSE.SBV] 07/03/2019 13.2 13 13.4 13.4 2.400 Mua
13 [HOSE.SBV] 06/03/2019 13.05 13.05 13.35 13.35 1.840 Mua
14 [HOSE.SBV] 05/03/2019 13.4 13 13.4 13 3.790 Theo dõi
15 [HOSE.SBV] 04/03/2019 13.2 13.2 13.4 13.4 240 Mua
16 [HOSE.SBV] 01/03/2019 13.7 13.4 13.7 13.4 660 Mua
17 [HOSE.SBV] 28/02/2019 13.5 13.3 13.7 13.7 1.030 Mua
18 [HOSE.SBV] 27/02/2019 13.5 13.4 13.6 13.5 2.520 Mua
19 [HOSE.SBV] 26/02/2019 13.5 13.2 13.7 13.4 2.610 Mua
20 [HOSE.SBV] 25/02/2019 12.6 12.6 13.5 13.45 1.610 Mua