FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 16/08/2018 26.05 26.05 27.5 27.4 1.170 Theo dõi
2 [HOSE.SBV] 15/08/2018 28 28 28 28 10 Mua
3 [HOSE.SBV] 14/08/2018 25.8 25.7 27.5 27.5 1.060 Theo dõi
4 [HOSE.SBV] 10/08/2018 27.6 27.6 27.6 27.6 10 Theo dõi
5 [HOSE.SBV] 09/08/2018 25.9 25.9 28.4 27.7 170 Mua
6 [HOSE.SBV] 08/08/2018 27.8 27.8 27.8 27.8 50 Mua
7 [HOSE.SBV] 07/08/2018 28 28 28 28 10 Mua
8 [HOSE.SBV] 03/08/2018 26.05 25.5 27.5 27.5 560 Mua
9 [HOSE.SBV] 30/07/2018 26.5 26.5 27.4 27.4 600 Theo dõi
10 [HOSE.SBV] 27/07/2018 27.3 27.3 27.3 27.3 10 Theo dõi
11 [HOSE.SBV] 26/07/2018 27.2 27.2 27.2 27.2 50 Theo dõi
12 [HOSE.SBV] 25/07/2018 26.7 26.4 26.7 26.4 500 Bán
13 [HOSE.SBV] 24/07/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 200 Bán
14 [HOSE.SBV] 23/07/2018 27.25 27.2 27.25 27.2 60 Bán
15 [HOSE.SBV] 19/07/2018 27.25 27.2 27.25 27.25 870 Bán
16 [HOSE.SBV] 18/07/2018 26.75 26 27.3 27.3 230 Bán
17 [HOSE.SBV] 17/07/2018 27 27 27 27 10 Bán
18 [HOSE.SBV] 16/07/2018 25.95 25.95 25.95 25.95 50 Quá bán
19 [HOSE.SBV] 13/07/2018 27.45 27.45 27.45 27.45 250 Quá bán
20 [HOSE.SBV] 11/07/2018 27.6 25.7 27.6 27.5 970 Quá bán