FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 18/10/2018 24 24 24 24 10 Bán
2 [HOSE.SBV] 17/10/2018 24.4 24 24 24 20 Bán
3 [HOSE.SBV] 16/10/2018 24.4 24.4 24.4 24.4 500 Bán
4 [HOSE.SBV] 12/10/2018 24.45 24.45 24.45 24.45 100 Bán
5 [HOSE.SBV] 11/10/2018 24.5 22.85 24.45 24.45 100 Bán
6 [HOSE.SBV] 10/10/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 40 Theo dõi
7 [HOSE.SBV] 09/10/2018 25.5 25 25.5 25 30 Mua
8 [HOSE.SBV] 08/10/2018 25 25 25 25 10 Mua
9 [HOSE.SBV] 05/10/2018 24.95 24.5 25 24.5 4.110 Theo dõi
10 [HOSE.SBV] 04/10/2018 25.5 24 26 24 11.510 Theo dõi
11 [HOSE.SBV] 02/10/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 720 Mua
12 [HOSE.SBV] 01/10/2018 23.8 23.5 25.2 25 16.470 Mua
13 [HOSE.SBV] 26/09/2018 25 25 25 25 2.000 Mua
14 [HOSE.SBV] 25/09/2018 25 24 26.2 25 1.340 Mua
15 [HOSE.SBV] 24/09/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 210 Theo dõi
16 [HOSE.SBV] 21/09/2018 24.5 24.5 26.2 26.2 3.660 Mua
17 [HOSE.SBV] 20/09/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 10 Theo dõi
18 [HOSE.SBV] 19/09/2018 22.9 22.8 22.9 22.9 1.170 Bán
19 [HOSE.SBV] 18/09/2018 23.4 23 23.4 23 310 Bán
20 [HOSE.SBV] 17/09/2018 23.55 22.1 23.55 22.1 140 Bán