FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SBV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SBV] 21/06/2018 29.4 29.2 29.4 29.2 350 Bán
2 [HOSE.SBV] 20/06/2018 29.2 29.2 29.4 29.2 4.350 Bán
3 [HOSE.SBV] 19/06/2018 29.8 29.3 29.8 29.3 5.810 Bán
4 [HOSE.SBV] 18/06/2018 30.2 29.9 30.2 29.9 2.300 Theo dõi
5 [HOSE.SBV] 15/06/2018 30.5 30.1 30.5 30.2 8.900 Theo dõi
6 [HOSE.SBV] 14/06/2018 30.7 30.5 30.7 30.6 1.500 Mua
7 [HOSE.SBV] 13/06/2018 30.8 30.5 30.8 30.5 3.270 Mua
8 [HOSE.SBV] 12/06/2018 30.8 30.75 30.9 30.8 27.410 Mua
9 [HOSE.SBV] 11/06/2018 30.4 30.1 30.8 30.8 29.190 Mua
10 [HOSE.SBV] 08/06/2018 30.2 30.05 30.3 30.05 27.760 Theo dõi
11 [HOSE.SBV] 07/06/2018 30.45 30.2 30.45 30.25 34.250 Mua
12 [HOSE.SBV] 06/06/2018 30.45 29.9 30.45 30.45 26.210 Mua
13 [HOSE.SBV] 05/06/2018 30.5 30.45 30.5 30.45 770 Mua
14 [HOSE.SBV] 04/06/2018 30.5 30 30.5 30 1.030 Bán
15 [HOSE.SBV] 01/06/2018 29.9 29.9 30.5 30.5 1.710 Mua
16 [HOSE.SBV] 30/05/2018 29.8 29.2 29.95 29.85 28.020 Bán
17 [HOSE.SBV] 29/05/2018 30 29.65 30 29.9 28.230 Theo dõi
18 [HOSE.SBV] 28/05/2018 29.95 29.4 30 29.8 29.060 Theo dõi
19 [HOSE.SBV] 25/05/2018 30.1 29.8 30.1 30 23.570 Bán
20 [HOSE.SBV] 24/05/2018 30.05 30 30.2 30 26.860 Theo dõi