FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SC5
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SC5] 25/06/2019 28.5 28.5 29.95 29.95 2.100 Mua
2 [HOSE.SC5] 24/06/2019 30 28 32 28 540 Theo dõi
3 [HOSE.SC5] 21/06/2019 30 30 30 30 10 Mua
4 [HOSE.SC5] 20/06/2019 29.9 29.9 29.9 29.9 820 Mua
5 [HOSE.SC5] 19/06/2019 30.1 30.1 30.1 30.1 10 Mua
6 [HOSE.SC5] 18/06/2019 29.95 29.95 30 30 20 Mua
7 [HOSE.SC5] 17/06/2019 26 25.95 29.85 29.85 1.170 Mua
8 [HOSE.SC5] 14/06/2019 25.4 25.4 27.9 27.9 330 Bán
9 [HOSE.SC5] 13/06/2019 28.85 26.1 28.85 26.1 1.010 Bán
10 [HOSE.SC5] 12/06/2019 27 27 27 27 4.920 Bán
11 [HOSE.SC5] 11/06/2019 27.9 27.9 27.9 27.9 100 Bán
12 [HOSE.SC5] 06/06/2019 30 30 30 30 80 Theo dõi
13 [HOSE.SC5] 05/06/2019 30.2 30.2 30.2 30.2 100 Theo dõi
14 [HOSE.SC5] 04/06/2019 26.95 26.95 28.4 28.4 180 Bán
15 [HOSE.SC5] 03/06/2019 26.9 26.9 27 27 1.500 Bán
16 [HOSE.SC5] 31/05/2019 26.95 26.95 26.95 26.95 200 Bán
17 [HOSE.SC5] 29/05/2019 26.95 26.95 26.95 26.95 870 Bán
18 [HOSE.SC5] 28/05/2019 25.4 25.3 28.95 28.95 1.570 Bán
19 [HOSE.SC5] 27/05/2019 27.1 27.1 27.1 27.1 510 Bán
20 [HOSE.SC5] 24/05/2019 29 29 29 29 10 Bán