FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SC5
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SC5] 14/11/2018 25 25 25 25 10 Bán
2 [HOSE.SC5] 09/11/2018 24.5 24.5 26.4 26.4 1.010 Bán
3 [HOSE.SC5] 08/11/2018 26 26 26 26 30 Bán
4 [HOSE.SC5] 06/11/2018 25.95 25 26 25 2.310 Bán
5 [HOSE.SC5] 05/11/2018 24.35 24.35 26 26 2.100 Bán
6 [HOSE.SC5] 02/11/2018 26.05 26.05 27 26.05 60 Bán
7 [HOSE.SC5] 01/11/2018 28.4 26.15 29.95 28 10.210 Bán
8 [HOSE.SC5] 30/10/2018 26.65 26.65 28 28 510 Bán
9 [HOSE.SC5] 29/10/2018 25.6 24.95 28.65 28.65 9.960 Bán
10 [HOSE.SC5] 24/10/2018 26.85 26.8 26.85 26.8 1.600 Bán
11 [HOSE.SC5] 23/10/2018 28.75 28.75 28.75 28.75 1.610 Bán
12 [HOSE.SC5] 22/10/2018 27.35 27.35 30.9 30.9 600 Mua
13 [HOSE.SC5] 19/10/2018 25.75 25.75 29.35 29.35 490 Theo dõi
14 [HOSE.SC5] 18/10/2018 27.5 27.45 31.5 27.45 11.560 Bán
15 [HOSE.SC5] 17/10/2018 28 29.5 29.5 29.5 10 Bán
16 [HOSE.SC5] 16/10/2018 28 28 28 28 10 Bán
17 [HOSE.SC5] 15/10/2018 27.4 27.4 30 30 9.430 Theo dõi
18 [HOSE.SC5] 11/10/2018 29.45 28.85 29.45 29.45 110 Theo dõi
19 [HOSE.SC5] 10/10/2018 29.8 29.8 31 31 110 Mua
20 [HOSE.SC5] 09/10/2018 29 29 32 32 1.300 Mua