FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SC5
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SC5] 19/09/2018 31.2 31.2 31.2 31.2 200 Mua
2 [HOSE.SC5] 18/09/2018 29.95 29.95 29.95 29.95 20 Mua
3 [HOSE.SC5] 17/09/2018 28 28 28 28 20 Theo dõi
4 [HOSE.SC5] 13/09/2018 28.15 28.15 28.15 28.15 10 Theo dõi
5 [HOSE.SC5] 12/09/2018 30.25 30.25 30.25 30.25 10 Mua
6 [HOSE.SC5] 30/08/2018 31 28.5 32.5 32.5 1.140 Mua
7 [HOSE.SC5] 29/08/2018 30.6 30.6 30.6 30.6 10 Mua
8 [HOSE.SC5] 24/08/2018 32.9 32.9 32.9 32.9 2.000 Mua
9 [HOSE.SC5] 23/08/2018 27 27 30.95 30.95 300 Mua
10 [HOSE.SC5] 22/08/2018 28.95 28.95 28.95 28.95 700 Theo dõi
11 [HOSE.SC5] 21/08/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 100 Bán
12 [HOSE.SC5] 20/08/2018 27.5 25.35 28.8 25.35 1.560 Bán
13 [HOSE.SC5] 17/08/2018 26.6 26.6 26.95 26.95 3.240 Bán
14 [HOSE.SC5] 14/08/2018 25.2 25.2 25.2 25.2 130 Bán
15 [HOSE.SC5] 10/08/2018 27 27 27 27 30 Bán
16 [HOSE.SC5] 09/08/2018 28.6 28.6 28.8 28.8 2.050 Bán
17 [HOSE.SC5] 03/08/2018 27.5 27.5 29 29 4.040 Bán
18 [HOSE.SC5] 02/08/2018 28 28 28 28 1.000 Bán
19 [HOSE.SC5] 01/08/2018 25.45 25.45 27.2 27.2 5.130 Bán
20 [HOSE.SC5] 27/07/2018 27.1 27 27.1 27 360 Bán