FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SC5
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SC5] 15/12/2017 29.35 29.35 29.35 29.35 10 Theo dõi
2 [HOSE.SC5] 14/12/2017 27.95 27.95 28.55 28.55 4.500 Theo dõi
3 [HOSE.SC5] 13/12/2017 27.85 26.7 28.2 26.7 550 Bán
4 [HOSE.SC5] 12/12/2017 26.5 26.4 26.5 26.4 500 Bán
5 [HOSE.SC5] 11/12/2017 25.5 25.2 28.45 28.2 5.120 Bán
6 [HOSE.SC5] 08/12/2017 26.75 26.7 27.05 27.05 1.150 Bán
7 [HOSE.SC5] 07/12/2017 26.55 26.55 26.55 26.55 200 Bán
8 [HOSE.SC5] 06/12/2017 27.9 27.9 28 27.9 1.100 Bán
9 [HOSE.SC5] 05/12/2017 30.15 26.55 30.15 29.9 2.730 Mua
10 [HOSE.SC5] 30/11/2017 28.3 28 28.3 28.3 1.160 Bán
11 [HOSE.SC5] 29/11/2017 27.7 27.7 28.1 28.05 15.800 Bán
12 [HOSE.SC5] 28/11/2017 29.75 29.75 29.75 29.75 10 Theo dõi
13 [HOSE.SC5] 23/11/2017 28.55 28.55 28.55 28.55 10 Bán
14 [HOSE.SC5] 21/11/2017 30.9 27.7 30.95 30.5 5.460 Theo dõi
15 [HOSE.SC5] 17/11/2017 29 29 29 29 20 Bán
16 [HOSE.SC5] 16/11/2017 27.1 27.1 29 29 25.810 Bán
17 [HOSE.SC5] 15/11/2017 29 28.4 31.9 29 120 Bán
18 [HOSE.SC5] 14/11/2017 29.8 29.8 29.9 29.9 20 Bán
19 [HOSE.SC5] 10/11/2017 32 32 32 32 110 Mua
20 [HOSE.SC5] 09/11/2017 28.75 28.75 31 31 7.340 Theo dõi