FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SC5
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SC5] 15/01/2019 24.2 24.2 24.2 24.2 1.220 Bán
2 [HOSE.SC5] 14/01/2019 26 26 26 26 50 Bán
3 [HOSE.SC5] 11/01/2019 26.7 26.7 27.95 27.95 30 Theo dõi
4 [HOSE.SC5] 10/01/2019 26.85 26.85 26.85 26.85 10 Bán
5 [HOSE.SC5] 09/01/2019 25.1 21.9 25.1 25.1 3.210 Bán
6 [HOSE.SC5] 08/01/2019 23.5 23.5 23.5 23.5 2.000 Bán
7 [HOSE.SC5] 07/01/2019 25 25 25 25 10 Bán
8 [HOSE.SC5] 04/01/2019 25.55 25.55 25.55 25.55 10 Theo dõi
9 [HOSE.SC5] 03/01/2019 27.45 27.45 27.45 27.45 20 Theo dõi
10 [HOSE.SC5] 27/12/2018 29.5 29.5 29.5 29.5 20 Mua
11 [HOSE.SC5] 24/12/2018 28 28 28 28 10 Mua
12 [HOSE.SC5] 21/12/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 50 Theo dõi
13 [HOSE.SC5] 12/12/2018 29 29 29 29 10 Mua
14 [HOSE.SC5] 07/12/2018 31 31 31 31 10 Mua
15 [HOSE.SC5] 06/12/2018 29.3 29.3 29.3 29.3 20 Mua
16 [HOSE.SC5] 05/12/2018 29.2 29.2 29.2 29.2 100 Mua
17 [HOSE.SC5] 04/12/2018 28.1 28.1 30.15 28.15 9.010 Mua
18 [HOSE.SC5] 03/12/2018 30.2 30.2 30.2 30.2 1.260 Mua
19 [HOSE.SC5] 29/11/2018 23.3 23.3 26.8 26.8 9.020 Theo dõi
20 [HOSE.SC5] 28/11/2018 25.05 25.05 25.05 25.05 10 Bán