FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCD] 21/11/2018 22.2 22 22.5 22 2.820 Bán
2 [HOSE.SCD] 19/11/2018 22.15 22.15 22.3 22.3 560 Bán
3 [HOSE.SCD] 16/11/2018 22 21 22 21 550 Bán
4 [HOSE.SCD] 15/11/2018 23 22 23 22 420 Bán
5 [HOSE.SCD] 14/11/2018 22 22 23 23 2.320 Bán
6 [HOSE.SCD] 13/11/2018 23 23 23 23 30 Bán
7 [HOSE.SCD] 12/11/2018 23 23 23 23 9.040 Bán
8 [HOSE.SCD] 08/11/2018 24 24 24 24 10 Mua
9 [HOSE.SCD] 07/11/2018 24 24 24 24 20 Mua
10 [HOSE.SCD] 05/11/2018 23.95 23.95 23.95 23.95 30 Theo dõi
11 [HOSE.SCD] 02/11/2018 23.95 23.95 23.95 23.95 10 Theo dõi
12 [HOSE.SCD] 01/11/2018 24 23.15 24 23.9 2.250 Theo dõi
13 [HOSE.SCD] 30/10/2018 24.5 23.05 24.5 23.05 15.520 Bán
14 [HOSE.SCD] 23/10/2018 24 24 24.4 24 4.270 Bán
15 [HOSE.SCD] 22/10/2018 24 23.2 24.1 24 1.160 Bán
16 [HOSE.SCD] 19/10/2018 25 24 25 24 15.020 Bán
17 [HOSE.SCD] 18/10/2018 23.6 23.6 23.6 23.6 50 Bán
18 [HOSE.SCD] 16/10/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 100 Bán
19 [HOSE.SCD] 15/10/2018 24 24 24 24 8.000 Theo dõi
20 [HOSE.SCD] 04/10/2018 25 25 25 25 50 Mua