FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCD] 03/01/2019 21 21 21 21 130 Bán
2 [HOSE.SCD] 02/01/2019 22.3 21 21 21 2.060 Bán
3 [HOSE.SCD] 28/12/2018 21.9 21.9 22.3 22.3 1.700 Bán
4 [HOSE.SCD] 27/12/2018 20.55 19.7 21.9 21.9 1.520 Bán
5 [HOSE.SCD] 26/12/2018 20.5 20.5 23.5 20.55 3.730 Bán
6 [HOSE.SCD] 25/12/2018 21.1 21 22 22 4.010 Bán
7 [HOSE.SCD] 24/12/2018 22.5 22.4 22.5 22.4 1.440 Bán
8 [HOSE.SCD] 21/12/2018 22.4 22.4 24.05 24.05 1.480 Mua
9 [HOSE.SCD] 20/12/2018 24.05 22.5 24.05 22.5 220 Bán
10 [HOSE.SCD] 19/12/2018 23 21.4 24 22.5 15.120 Bán
11 [HOSE.SCD] 18/12/2018 22 21.05 23 23 15.360 Bán
12 [HOSE.SCD] 17/12/2018 22.1 22.1 22.1 22.1 200 Theo dõi
13 [HOSE.SCD] 14/12/2018 23.05 23.05 24 23.5 2.370 Mua
14 [HOSE.SCD] 13/12/2018 23.95 23 24.1 23 1.650 Theo dõi
15 [HOSE.SCD] 11/12/2018 23 23 23.95 23.95 880 Mua
16 [HOSE.SCD] 10/12/2018 23 23 24 24 710 Mua
17 [HOSE.SCD] 05/12/2018 23 23 24 24 510 Mua
18 [HOSE.SCD] 04/12/2018 24 24 24 24 1.060 Mua
19 [HOSE.SCD] 03/12/2018 23 23 24 23 220 Mua
20 [HOSE.SCD] 29/11/2018 23.8 23.8 24 24 2.100 Mua