FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCD] 19/07/2018 24.2 24.2 24.2 24.2 920 Bán
2 [HOSE.SCD] 18/07/2018 24.9 23 24.9 24.2 4.560 Bán
3 [HOSE.SCD] 17/07/2018 23.3 23.3 24.7 23.3 590 Bán
4 [HOSE.SCD] 16/07/2018 23.3 23.3 25.5 24.7 2.800 Mua
5 [HOSE.SCD] 13/07/2018 24.7 24.7 25 25 300 Mua
6 [HOSE.SCD] 12/07/2018 23.5 23.5 24.7 24.7 210 Mua
7 [HOSE.SCD] 11/07/2018 23.8 23.5 23.8 23.5 4.240 Bán
8 [HOSE.SCD] 09/07/2018 23.8 23.8 24.15 24.15 5.290 Theo dõi
9 [HOSE.SCD] 06/07/2018 24 23.8 24.7 23.8 6.800 Theo dõi
10 [HOSE.SCD] 05/07/2018 25.9 23.5 25.9 23.8 2.630 Theo dõi
11 [HOSE.SCD] 04/07/2018 24.2 24 24.8 24.8 1.430 Mua
12 [HOSE.SCD] 03/07/2018 24.9 24.9 24.9 24.9 9.130 Mua
13 [HOSE.SCD] 02/07/2018 24 23.5 24.2 24.2 2.620 Theo dõi
14 [HOSE.SCD] 29/06/2018 24 24 24.4 24 4.010 Theo dõi
15 [HOSE.SCD] 28/06/2018 24 24 25 25 2.780 Mua
16 [HOSE.SCD] 27/06/2018 24.4 23 24.5 24.05 4.510 Bán
17 [HOSE.SCD] 26/06/2018 23 23 24 24 3.500 Bán
18 [HOSE.SCD] 25/06/2018 22.9 22.9 25 23 18.120 Bán
19 [HOSE.SCD] 22/06/2018 23.9 23.9 24 24 1.010 Bán
20 [HOSE.SCD] 21/06/2018 23 23 23 23 500 Bán