FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCD] 19/03/2018 24.4 24.2 27.3 24.4 5.440 Bán
2 [HOSE.SCD] 16/03/2018 25.7 26 26 26 10 Bán
3 [HOSE.SCD] 15/03/2018 25.6 24 25.7 25.7 2.010 Bán
4 [HOSE.SCD] 14/03/2018 27 24.85 27 25.6 4.310 Bán
5 [HOSE.SCD] 13/03/2018 25.15 25.05 26.8 26.7 4.910 Bán
6 [HOSE.SCD] 12/03/2018 27 25.15 27.9 26.9 11.830 Bán
7 [HOSE.SCD] 09/03/2018 29 25.95 29 27 16.530 Bán
8 [HOSE.SCD] 08/03/2018 27.2 26.5 29.1 27.9 270 Bán
9 [HOSE.SCD] 07/03/2018 28 27.2 28.1 27.2 1.710 Bán
10 [HOSE.SCD] 06/03/2018 27.3 26.05 28 27.4 14.420 Bán
11 [HOSE.SCD] 05/03/2018 29.5 28 29.5 28 22.740 Theo dõi
12 [HOSE.SCD] 02/03/2018 29.4 27.75 29.4 27.75 14.780 Theo dõi
13 [HOSE.SCD] 01/03/2018 30.5 29 30.5 29.8 1.320 Theo dõi
14 [HOSE.SCD] 28/02/2018 29.2 29 30.5 29.2 1.010 Theo dõi
15 [HOSE.SCD] 27/02/2018 31 29 31 30.5 15.180 Theo dõi
16 [HOSE.SCD] 26/02/2018 31.2 29.8 31.2 29.8 2.490 Theo dõi
17 [HOSE.SCD] 23/02/2018 32 30 32 31.8 1.640 Mua
18 [HOSE.SCD] 22/02/2018 31.8 29.6 32 32 17.830 Mua
19 [HOSE.SCD] 21/02/2018 30 28.8 32 31.8 6.620 Mua
20 [HOSE.SCD] 13/02/2018 29 28.5 30 30 3.000 Theo dõi