FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCR] 25/06/2019 7.3 7.21 7.3 7.29 1.329.190 Bán
2 [HOSE.SCR] 24/06/2019 7.33 7.25 7.34 7.3 1.343.580 Bán
3 [HOSE.SCR] 21/06/2019 7.33 7.28 7.36 7.33 1.531.570 Bán
4 [HOSE.SCR] 20/06/2019 7.26 7.25 7.33 7.33 1.900.450 Theo dõi
5 [HOSE.SCR] 19/06/2019 7.3 7.25 7.35 7.3 1.310.860 Theo dõi
6 [HOSE.SCR] 18/06/2019 7.4 7.3 7.42 7.35 990.890 Mua
7 [HOSE.SCR] 17/06/2019 7.45 7.37 7.45 7.4 1.458.350 Mua
8 [HOSE.SCR] 14/06/2019 7.47 7.4 7.5 7.45 1.403.590 Mua
9 [HOSE.SCR] 13/06/2019 7.48 7.43 7.48 7.47 1.055.930 Mua
10 [HOSE.SCR] 12/06/2019 7.45 7.4 7.5 7.48 1.093.610 Mua
11 [HOSE.SCR] 11/06/2019 7.5 7.44 7.5 7.49 1.203.880 Mua
12 [HOSE.SCR] 10/06/2019 7.5 7.42 7.5 7.5 2.917.220 Mua
13 [HOSE.SCR] 07/06/2019 7.48 7.3 7.5 7.5 3.535.400 Mua
14 [HOSE.SCR] 06/06/2019 7.09 7.04 7.5 7.5 2.324.100 Mua
15 [HOSE.SCR] 05/06/2019 7.08 7.05 7.09 7.09 1.572.010 Bán
16 [HOSE.SCR] 04/06/2019 7.07 7.05 7.09 7.08 1.573.840 Bán
17 [HOSE.SCR] 03/06/2019 7.1 7.04 7.1 7.09 2.291.320 Bán
18 [HOSE.SCR] 31/05/2019 7.1 7.03 7.12 7.1 1.718.360 Bán
19 [HOSE.SCR] 30/05/2019 7.08 7.04 7.1 7.1 1.769.740 Bán
20 [HOSE.SCR] 29/05/2019 7.1 7.05 7.12 7.09 1.143.440 Bán