FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCR] 22/03/2019 7.45 7.4 7.52 7.49 1.919.920 Bán
2 [HOSE.SCR] 21/03/2019 7.58 7.42 7.58 7.5 2.551.600 Bán
3 [HOSE.SCR] 20/03/2019 7.6 7.45 7.6 7.55 2.511.700 Bán
4 [HOSE.SCR] 19/03/2019 7.72 7.58 7.72 7.6 2.238.760 Theo dõi
5 [HOSE.SCR] 18/03/2019 7.81 7.67 7.82 7.7 1.715.990 Mua
6 [HOSE.SCR] 15/03/2019 7.77 7.71 7.86 7.73 3.039.560 Mua
7 [HOSE.SCR] 14/03/2019 7.7 7.69 7.81 7.69 2.945.410 Mua
8 [HOSE.SCR] 13/03/2019 7.61 7.61 7.71 7.66 2.374.650 Mua
9 [HOSE.SCR] 12/03/2019 7.66 7.57 7.66 7.61 2.157.900 Mua
10 [HOSE.SCR] 11/03/2019 7.54 7.54 7.67 7.59 2.168.760 Mua
11 [HOSE.SCR] 08/03/2019 7.6 7.53 7.68 7.54 3.245.090 Theo dõi
12 [HOSE.SCR] 07/03/2019 7.81 7.69 7.9 7.7 2.909.270 Mua
13 [HOSE.SCR] 06/03/2019 7.84 7.77 7.88 7.81 2.345.460 Mua
14 [HOSE.SCR] 05/03/2019 7.79 7.74 8 7.84 5.780.770 Mua
15 [HOSE.SCR] 04/03/2019 7.58 7.49 7.9 7.75 6.371.450 Mua
16 [HOSE.SCR] 01/03/2019 7.45 7.45 7.52 7.49 1.266.800 Theo dõi
17 [HOSE.SCR] 28/02/2019 7.52 7.45 7.63 7.45 2.034.730 Bán
18 [HOSE.SCR] 27/02/2019 7.46 7.43 7.59 7.52 1.881.520 Theo dõi
19 [HOSE.SCR] 26/02/2019 7.48 7.4 7.5 7.46 1.339.040 Bán
20 [HOSE.SCR] 25/02/2019 7.48 7.47 7.54 7.48 1.974.840 Theo dõi