FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCR] 21/11/2018 7.84 7.8 7.92 7.86 1.029.350 Theo dõi
2 [HOSE.SCR] 20/11/2018 7.82 7.79 7.96 7.93 1.292.650 Theo dõi
3 [HOSE.SCR] 19/11/2018 7.72 7.72 7.89 7.82 580.100 Theo dõi
4 [HOSE.SCR] 16/11/2018 7.7 7.68 7.8 7.72 829.590 Bán
5 [HOSE.SCR] 15/11/2018 7.75 7.65 7.77 7.66 699.180 Bán
6 [HOSE.SCR] 14/11/2018 7.82 7.75 7.86 7.75 959.150 Bán
7 [HOSE.SCR] 13/11/2018 7.8 7.8 7.88 7.8 1.210.650 Theo dõi
8 [HOSE.SCR] 12/11/2018 7.99 7.86 8 7.92 864.790 Theo dõi
9 [HOSE.SCR] 09/11/2018 8.02 7.99 8.09 7.99 931.910 Theo dõi
10 [HOSE.SCR] 08/11/2018 8.09 8.03 8.15 8.03 1.494.900 Mua
11 [HOSE.SCR] 07/11/2018 8.01 7.99 8.12 7.99 1.387.600 Bán
12 [HOSE.SCR] 06/11/2018 8 8 8.2 8.01 2.144.880 Bán
13 [HOSE.SCR] 05/11/2018 8.05 8 8.08 8 1.913.640 Bán
14 [HOSE.SCR] 02/11/2018 8 7.99 8.1 8.05 1.180.170 Bán
15 [HOSE.SCR] 01/11/2018 8.1 7.95 8.1 7.99 1.483.930 Bán
16 [HOSE.SCR] 31/10/2018 8.1 7.95 8.1 8.06 833.170 Bán
17 [HOSE.SCR] 30/10/2018 7.9 7.89 8 7.89 409.280 Bán
18 [HOSE.SCR] 29/10/2018 7.75 7.68 8.1 8.1 1.335.760 Bán
19 [HOSE.SCR] 26/10/2018 8 7.7 8.05 7.7 1.279.360 Bán
20 [HOSE.SCR] 25/10/2018 7.5 7.5 7.85 7.85 1.332.600 Bán