FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCR] 03/01/2019 7.03 6.81 7.05 7.05 2.943.980 Bán
2 [HOSE.SCR] 02/01/2019 7.05 6.99 7.4 7.05 2.533.110 Bán
3 [HOSE.SCR] 28/12/2018 7.51 7.3 7.6 7.3 1.272.920 Bán
4 [HOSE.SCR] 27/12/2018 7.7 7.52 7.7 7.6 856.440 Bán
5 [HOSE.SCR] 26/12/2018 7.4 7.31 7.6 7.6 1.330.830 Bán
6 [HOSE.SCR] 25/12/2018 7.51 7.16 7.55 7.32 2.386.600 Bán
7 [HOSE.SCR] 24/12/2018 7.78 7.65 7.94 7.65 890.990 Bán
8 [HOSE.SCR] 21/12/2018 7.75 7.74 7.81 7.78 881.060 Bán
9 [HOSE.SCR] 20/12/2018 7.76 7.74 7.85 7.81 1.412.940 Bán
10 [HOSE.SCR] 19/12/2018 7.89 7.77 7.93 7.77 1.376.740 Bán
11 [HOSE.SCR] 18/12/2018 7.9 7.8 7.96 7.88 3.041.050 Theo dõi
12 [HOSE.SCR] 17/12/2018 8.08 7.98 8.08 8 2.627.170 Theo dõi
13 [HOSE.SCR] 14/12/2018 8.24 8.08 8.24 8.08 1.410.310 Mua
14 [HOSE.SCR] 13/12/2018 8.15 8.15 8.32 8.24 4.063.100 Mua
15 [HOSE.SCR] 12/12/2018 8 7.97 8.13 8.13 2.873.310 Mua
16 [HOSE.SCR] 11/12/2018 8.05 7.96 8.07 7.97 1.758.440 Theo dõi
17 [HOSE.SCR] 10/12/2018 8.11 7.99 8.13 8 1.723.110 Mua
18 [HOSE.SCR] 07/12/2018 8.05 8 8.17 8.13 2.633.810 Mua
19 [HOSE.SCR] 06/12/2018 8.05 7.95 8.09 7.98 1.272.500 Mua
20 [HOSE.SCR] 05/12/2018 7.92 7.9 8.09 8.07 2.624.590 Mua