FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SCR] 14/12/2017 9.1 9.1 9.29 9.25 1.326.680 Bán
2 [HOSE.SCR] 13/12/2017 9.39 9.1 9.39 9.13 1.587.840 Bán
3 [HOSE.SCR] 12/12/2017 9.4 8.8 9.5 9.39 3.684.410 Theo dõi
4 [HOSE.SCR] 11/12/2017 9.8 9.22 9.95 9.3 3.278.590 Theo dõi
5 [HOSE.SCR] 08/12/2017 10.4 9.91 10.5 9.91 6.470.700 Mua
6 [HOSE.SCR] 07/12/2017 10.1 10.1 10.4 10.3 5.397.020 Mua
7 [HOSE.SCR] 06/12/2017 9.95 9.83 10.15 9.99 3.140.150 Mua
8 [HOSE.SCR] 05/12/2017 9.99 9.9 10.35 9.95 4.826.720 Mua
9 [HOSE.SCR] 04/12/2017 9.84 9.76 9.93 9.9 3.169.970 Mua
10 [HOSE.SCR] 01/12/2017 9.76 9.75 9.87 9.78 1.606.440 Mua
11 [HOSE.SCR] 30/11/2017 9.71 9.7 10 9.78 2.561.400 Mua
12 [HOSE.SCR] 29/11/2017 9.65 9.6 9.78 9.71 3.229.740 Mua
13 [HOSE.SCR] 28/11/2017 9.7 9.6 9.86 9.67 3.354.780 Mua
14 [HOSE.SCR] 27/11/2017 9.76 9.76 10 9.8 3.379.850 Mua
15 [HOSE.SCR] 24/11/2017 9.5 9.3 9.88 9.8 5.251.650 Mua
16 [HOSE.SCR] 23/11/2017 9.23 9.23 9.48 9.39 4.317.290 Mua
17 [HOSE.SCR] 22/11/2017 9.29 9.15 9.32 9.23 899.790 Theo dõi
18 [HOSE.SCR] 21/11/2017 9.2 9.11 9.34 9.22 2.089.630 Theo dõi
19 [HOSE.SCR] 20/11/2017 9.3 9.19 9.34 9.2 1.477.300 Mua
20 [HOSE.SCR] 17/11/2017 9.4 9.22 9.46 9.34 1.421.390 Mua