FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFC] 11/06/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 760 Bán
2 [HOSE.SFC] 07/06/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Theo dõi
3 [HOSE.SFC] 06/06/2019 23 23 23 23 1.530 Theo dõi
4 [HOSE.SFC] 04/06/2019 23 22.95 23 23 1.000 Theo dõi
5 [HOSE.SFC] 03/06/2019 24.55 24.55 24.55 24.55 3.000 Mua
6 [HOSE.SFC] 31/05/2019 24.5 24.5 24.5 24.5 50 Mua
7 [HOSE.SFC] 30/05/2019 23 23 23.2 23.2 1.010 Theo dõi
8 [HOSE.SFC] 29/05/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 300 Bán
9 [HOSE.SFC] 28/05/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 150 Bán
10 [HOSE.SFC] 24/05/2019 22.1 22.1 22.5 22.5 990 Bán
11 [HOSE.SFC] 23/05/2019 22.45 22.45 22.45 22.45 10 Bán
12 [HOSE.SFC] 22/05/2019 22.45 22.45 22.45 22.45 50 Bán
13 [HOSE.SFC] 21/05/2019 22 22 22.35 22.35 1.060 Bán
14 [HOSE.SFC] 20/05/2019 21.85 21.85 21.85 21.85 20 Bán
15 [HOSE.SFC] 17/05/2019 23 22.9 23 23 1.050 Bán
16 [HOSE.SFC] 16/05/2019 23.95 23.95 24.5 24.5 40 Mua
17 [HOSE.SFC] 15/05/2019 23 23 23.95 23.95 420 Mua
18 [HOSE.SFC] 14/05/2019 21.55 21.55 24 23.95 1.170 Mua
19 [HOSE.SFC] 10/05/2019 23 23 23 23 350 Bán
20 [HOSE.SFC] 09/05/2019 24.4 24.4 24.4 24.4 10 Mua