FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFC] 22/03/2019 24 24 24 24 500 Bán
2 [HOSE.SFC] 21/03/2019 24.7 24 24.7 24 300 Bán
3 [HOSE.SFC] 20/03/2019 24.45 24.45 24.45 24.45 250 Theo dõi
4 [HOSE.SFC] 19/03/2019 24 24 24 24 1.000 Bán
5 [HOSE.SFC] 18/03/2019 24 24 24 24 590 Bán
6 [HOSE.SFC] 15/03/2019 24 24 24 24 1.040 Bán
7 [HOSE.SFC] 14/03/2019 24 24 24 24 100 Theo dõi
8 [HOSE.SFC] 13/03/2019 24.95 24.5 24.95 24.5 3.270 Theo dõi
9 [HOSE.SFC] 12/03/2019 24.5 24.5 24.5 24.5 210 Theo dõi
10 [HOSE.SFC] 11/03/2019 24 24 24 24 100 Theo dõi
11 [HOSE.SFC] 08/03/2019 26.75 26.75 27 27 4.090 Mua
12 [HOSE.SFC] 07/03/2019 26 26 26.9 26.5 6.610 Mua
13 [HOSE.SFC] 06/03/2019 25.8 25.55 25.95 25.95 1.960 Mua
14 [HOSE.SFC] 05/03/2019 25.9 25.8 25.9 25.8 1.630 Mua
15 [HOSE.SFC] 04/03/2019 25.2 25 25.9 25.9 1.530 Mua
16 [HOSE.SFC] 01/03/2019 25.4 25.4 25.95 25.95 1.860 Mua
17 [HOSE.SFC] 28/02/2019 25.5 24 25.65 25.4 2.550 Mua
18 [HOSE.SFC] 27/02/2019 24 24 24 24 20 Mua
19 [HOSE.SFC] 26/02/2019 22 22 23.5 23.5 140 Mua
20 [HOSE.SFC] 15/02/2019 23 22 23 22 450 Bán