FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFC] 23/03/2018 23.5 23.3 23.9 23.9 700 Bán
2 [HOSE.SFC] 22/03/2018 23.9 23.9 24 24 1.420 Bán
3 [HOSE.SFC] 21/03/2018 23.8 23 23.8 23.8 160 Bán
4 [HOSE.SFC] 16/03/2018 24 23.9 24 23.9 40 Bán
5 [HOSE.SFC] 14/03/2018 23.1 23.1 24 24 400 Bán
6 [HOSE.SFC] 09/03/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 50 Bán
7 [HOSE.SFC] 07/03/2018 25 25 25 25 60 Theo dõi
8 [HOSE.SFC] 06/03/2018 24.15 24.15 24.15 24.15 10 Bán
9 [HOSE.SFC] 02/03/2018 25.95 25.95 25.95 25.95 20 Mua
10 [HOSE.SFC] 01/03/2018 24.9 24.9 24.95 24.95 40 Theo dõi
11 [HOSE.SFC] 28/02/2018 24.05 24 24.05 24 440 Bán
12 [HOSE.SFC] 27/02/2018 25 25 25 25 700 Bán
13 [HOSE.SFC] 23/02/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Theo dõi
14 [HOSE.SFC] 22/02/2018 25.2 24.05 25.2 24.05 20 Bán
15 [HOSE.SFC] 21/02/2018 25.2 25.2 25.2 25.2 10 Bán
16 [HOSE.SFC] 12/02/2018 25.15 25.15 25.15 25.15 40 Bán
17 [HOSE.SFC] 09/02/2018 25.15 25.15 25.15 25.15 30 Bán
18 [HOSE.SFC] 08/02/2018 25.5 24.4 25.5 24.4 150 Bán
19 [HOSE.SFC] 07/02/2018 26 26 26.2 26.2 150 Theo dõi
20 [HOSE.SFC] 06/02/2018 24.5 23 24.5 24.5 1.100 Bán