FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFC] 13/07/2018 21 21 21 21 2.500 Bán
2 [HOSE.SFC] 09/07/2018 21 21 21 21 280 Bán
3 [HOSE.SFC] 06/07/2018 21 21 21 21 230 Theo dõi
4 [HOSE.SFC] 05/07/2018 21.05 21.05 21.05 21.05 7.020 Theo dõi
5 [HOSE.SFC] 04/07/2018 21 21 22.6 22.6 23.020 Mua
6 [HOSE.SFC] 03/07/2018 21 21 22.2 22.2 26.160 Theo dõi
7 [HOSE.SFC] 29/06/2018 22.1 21.9 22.1 21.9 80 Theo dõi
8 [HOSE.SFC] 28/06/2018 21 20.9 22 22 24.620 Theo dõi
9 [HOSE.SFC] 27/06/2018 21.1 21 22.5 22.4 25.730 Theo dõi
10 [HOSE.SFC] 26/06/2018 21.5 21 22.5 22.4 21.650 Theo dõi
11 [HOSE.SFC] 25/06/2018 21.45 21.45 21.5 21.5 350 Bán
12 [HOSE.SFC] 22/06/2018 21.5 21 21.5 21.5 2.270 Bán
13 [HOSE.SFC] 21/06/2018 21 21 21 21 500 Bán
14 [HOSE.SFC] 20/06/2018 21.8 21 21.8 21 130 Bán
15 [HOSE.SFC] 19/06/2018 20.9 20.85 21.95 21.5 1.130 Bán
16 [HOSE.SFC] 18/06/2018 22.4 22.4 22.4 22.4 60 Bán
17 [HOSE.SFC] 15/06/2018 21 21 22.5 22.4 1.810 Bán
18 [HOSE.SFC] 14/06/2018 22.15 22.15 23 22.15 400 Bán
19 [HOSE.SFC] 13/06/2018 20.7 20.7 23.8 23.8 2.070 Bán
20 [HOSE.SFC] 12/06/2018 21.2 21.2 22.25 22.25 4.650 Bán