FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFC] 15/12/2017 25.2 25 25.2 25.2 950 Bán
2 [HOSE.SFC] 14/12/2017 25.5 25.5 25.5 25.5 10 Bán
3 [HOSE.SFC] 13/12/2017 25 25 25 25 320 Bán
4 [HOSE.SFC] 06/12/2017 26.8 26 26.8 26 180 Theo dõi
5 [HOSE.SFC] 05/12/2017 26.2 26.2 26.2 26.2 900 Theo dõi
6 [HOSE.SFC] 30/11/2017 26.9 26.9 26.9 26.9 40 Mua
7 [HOSE.SFC] 27/11/2017 25.6 25.6 25.6 25.6 1.020 Theo dõi
8 [HOSE.SFC] 20/11/2017 27.45 27.45 27.45 27.45 170 Mua
9 [HOSE.SFC] 15/11/2017 25 26.3 26.3 26.3 10 Mua
10 [HOSE.SFC] 14/11/2017 25 25 25 25 40 Bán
11 [HOSE.SFC] 10/11/2017 26 26 26.4 26.4 60 Mua
12 [HOSE.SFC] 09/11/2017 26 26 26.5 26.5 30 Mua
13 [HOSE.SFC] 07/11/2017 25.9 25.9 25.9 25.9 10 Bán
14 [HOSE.SFC] 06/11/2017 25.5 25.5 25.5 25.5 40 Bán
15 [HOSE.SFC] 03/11/2017 26.35 26.35 26.35 26.35 80 Theo dõi
16 [HOSE.SFC] 01/11/2017 26 24.35 26 25.9 440 Bán
17 [HOSE.SFC] 30/10/2017 26 26 26.1 26.1 700 Bán
18 [HOSE.SFC] 26/10/2017 25.95 24.8 25.95 24.8 1.710 Bán
19 [HOSE.SFC] 25/10/2017 25.95 25.95 26.5 26.45 2.010 Bán
20 [HOSE.SFC] 23/10/2017 26.4 25.1 26.55 26.4 1.070 Bán