FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 19/09/2018 11.75 11.6 11.75 11.7 22.520 Theo dõi
2 [HOSE.SFG] 18/09/2018 11.8 11.4 11.8 11.6 3.310 Bán
3 [HOSE.SFG] 17/09/2018 11.6 11.2 11.6 11.45 30.170 Bán
4 [HOSE.SFG] 14/09/2018 11.6 11.4 11.6 11.6 16.440 Bán
5 [HOSE.SFG] 13/09/2018 11.7 11.6 11.7 11.6 3.690 Bán
6 [HOSE.SFG] 12/09/2018 11.6 11.5 11.7 11.7 19.470 Bán
7 [HOSE.SFG] 11/09/2018 11.8 11.7 11.8 11.7 4.910 Bán
8 [HOSE.SFG] 10/09/2018 11.4 11.4 11.85 11.7 8.180 Bán
9 [HOSE.SFG] 07/09/2018 12 11.4 12 11.7 14.960 Bán
10 [HOSE.SFG] 06/09/2018 11.4 11.4 11.7 11.7 20 Bán
11 [HOSE.SFG] 05/09/2018 11.8 11.7 11.8 11.7 1.200 Bán
12 [HOSE.SFG] 31/08/2018 11.65 11.6 11.9 11.9 3.340 Mua
13 [HOSE.SFG] 30/08/2018 11.6 11.6 11.85 11.8 2.110 Bán
14 [HOSE.SFG] 29/08/2018 11.8 11.8 11.9 11.9 3.180 Mua
15 [HOSE.SFG] 27/08/2018 11.9 11.6 11.9 11.9 50 Mua
16 [HOSE.SFG] 24/08/2018 11.7 11.7 11.9 11.85 7.190 Mua
17 [HOSE.SFG] 23/08/2018 11.7 11.65 11.7 11.7 2.510 Bán
18 [HOSE.SFG] 22/08/2018 11.7 11.65 11.8 11.8 5.600 Theo dõi
19 [HOSE.SFG] 21/08/2018 11.5 11.5 11.8 11.8 4.770 Theo dõi
20 [HOSE.SFG] 20/08/2018 11.9 11.9 11.9 11.9 20 Mua