FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 22/03/2019 13.5 13.5 13.7 13.5 35.780 Mua
2 [HOSE.SFG] 21/03/2019 13.5 13.5 13.75 13.5 28.590 Mua
3 [HOSE.SFG] 20/03/2019 13.55 13.5 13.7 13.5 89.930 Mua
4 [HOSE.SFG] 19/03/2019 13.25 13.25 14 13.7 50.590 Mua
5 [HOSE.SFG] 18/03/2019 12.9 12.9 13.9 13.6 124.990 Mua
6 [HOSE.SFG] 15/03/2019 12.75 12.75 13 13 19.090 Theo dõi
7 [HOSE.SFG] 14/03/2019 12.8 12.55 12.9 12.9 8.230 Bán
8 [HOSE.SFG] 13/03/2019 12.9 12.9 12.9 12.9 60 Bán
9 [HOSE.SFG] 12/03/2019 13 13 13 13 10 Theo dõi
10 [HOSE.SFG] 08/03/2019 12.9 12.6 12.9 12.9 31.120 Bán
11 [HOSE.SFG] 07/03/2019 12.7 12.7 12.7 12.7 1.960 Bán
12 [HOSE.SFG] 06/03/2019 13.1 13 13.1 13 1.210 Bán
13 [HOSE.SFG] 05/03/2019 13.1 13 13.1 13 5.330 Bán
14 [HOSE.SFG] 04/03/2019 12.9 12.9 13 12.9 3.640 Bán
15 [HOSE.SFG] 28/02/2019 12.9 12.6 12.9 12.9 2.010 Bán
16 [HOSE.SFG] 27/02/2019 12.8 12.8 13 13 900 Bán
17 [HOSE.SFG] 26/02/2019 13 13 13 13 1.500 Theo dõi
18 [HOSE.SFG] 25/02/2019 13 13 13.1 13.1 1.510 Theo dõi
19 [HOSE.SFG] 22/02/2019 13.1 13 13.1 13 110 Theo dõi
20 [HOSE.SFG] 20/02/2019 13.1 13.1 13.1 13.1 10 Theo dõi