FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 21/11/2018 13.4 13.3 14.25 14 267.690 Mua
2 [HOSE.SFG] 20/11/2018 13.2 13.2 13.6 13.5 286.360 Theo dõi
3 [HOSE.SFG] 19/11/2018 13 13 13.8 13.6 133.620 Mua
4 [HOSE.SFG] 16/11/2018 13 13 13.5 13.5 1.520 Mua
5 [HOSE.SFG] 15/11/2018 13.85 12.8 13.85 13.5 10.060 Mua
6 [HOSE.SFG] 14/11/2018 13.9 13.1 13.9 13.1 5.560 Theo dõi
7 [HOSE.SFG] 13/11/2018 13.2 13.15 13.6 13.15 14.050 Theo dõi
8 [HOSE.SFG] 12/11/2018 14 13.55 14 13.6 5.710 Mua
9 [HOSE.SFG] 09/11/2018 13.75 13.75 14.4 14 69.410 Mua
10 [HOSE.SFG] 08/11/2018 14.1 13.9 14.2 13.9 96.450 Mua
11 [HOSE.SFG] 07/11/2018 14.25 13.8 14.3 14.25 148.940 Mua
12 [HOSE.SFG] 06/11/2018 13.4 13.3 14.25 14.25 101.070 Mua
13 [HOSE.SFG] 05/11/2018 13.3 13.3 13.4 13.4 94.180 Mua
14 [HOSE.SFG] 02/11/2018 13 13 13.5 13.3 69.020 Mua
15 [HOSE.SFG] 01/11/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 6.940 Bán
16 [HOSE.SFG] 31/10/2018 12.7 12.3 12.7 12.7 23.610 Bán
17 [HOSE.SFG] 30/10/2018 12.7 12.5 13 12.65 55.530 Theo dõi
18 [HOSE.SFG] 29/10/2018 13.4 12.7 13.4 13.25 47.400 Mua
19 [HOSE.SFG] 26/10/2018 12.7 12.7 13.4 13.1 7.920 Mua
20 [HOSE.SFG] 25/10/2018 12.7 12.6 13 13 2.000 Theo dõi