FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 25/05/2018 12.3 11.5 12.3 11.5 35.300 Bán
2 [HOSE.SFG] 24/05/2018 12.5 12.1 12.5 12.2 31.200 Bán
3 [HOSE.SFG] 23/05/2018 12.2 12.2 12.75 12.5 35.060 Bán
4 [HOSE.SFG] 22/05/2018 12.5 12.2 12.5 12.5 32.780 Bán
5 [HOSE.SFG] 21/05/2018 12.7 12.4 12.7 12.5 22.450 Bán
6 [HOSE.SFG] 18/05/2018 12.4 12.4 12.75 12.5 30.950 Bán
7 [HOSE.SFG] 17/05/2018 12.6 12.4 12.6 12.4 6.630 Bán
8 [HOSE.SFG] 16/05/2018 12.6 12.5 12.6 12.6 11.510 Bán
9 [HOSE.SFG] 15/05/2018 12.9 12.4 12.9 12.7 13.030 Mua
10 [HOSE.SFG] 14/05/2018 12.75 12.5 12.75 12.7 16.070 Theo dõi
11 [HOSE.SFG] 11/05/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 20 Theo dõi
12 [HOSE.SFG] 10/05/2018 12.8 12.45 12.8 12.7 67.560 Theo dõi
13 [HOSE.SFG] 09/05/2018 12.7 12.7 12.7 12.7 10 Bán
14 [HOSE.SFG] 08/05/2018 12.3 12.3 12.7 12.7 9.000 Theo dõi
15 [HOSE.SFG] 07/05/2018 12.7 12.6 12.7 12.7 50 Bán
16 [HOSE.SFG] 04/05/2018 12.8 12.7 12.85 12.7 3.020 Theo dõi
17 [HOSE.SFG] 03/05/2018 12.8 12.2 12.8 12.8 4.840 Mua
18 [HOSE.SFG] 02/05/2018 12.7 12.5 12.7 12.7 1.580 Bán
19 [HOSE.SFG] 27/04/2018 12.8 12.2 12.8 12.7 7.520 Bán
20 [HOSE.SFG] 26/04/2018 12.9 12.4 12.9 12.4 42.010 Bán