FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 15/12/2017 12.4 12.2 12.4 12.4 300 Bán
2 [HOSE.SFG] 14/12/2017 12.2 12.2 12.4 12.4 16.950 Bán
3 [HOSE.SFG] 13/12/2017 12.4 12.2 12.4 12.3 4.280 Bán
4 [HOSE.SFG] 12/12/2017 12.3 12.2 12.45 12.3 28.310 Bán
5 [HOSE.SFG] 11/12/2017 12.7 12.3 12.7 12.3 26.880 Bán
6 [HOSE.SFG] 08/12/2017 12.4 12.3 12.5 12.45 24.790 Bán
7 [HOSE.SFG] 07/12/2017 12.5 12.4 12.7 12.4 29.760 Bán
8 [HOSE.SFG] 06/12/2017 12.75 12.5 12.75 12.7 4.400 Bán
9 [HOSE.SFG] 05/12/2017 12.6 12.5 12.6 12.6 20.660 Bán
10 [HOSE.SFG] 04/12/2017 12.75 12.6 12.75 12.6 31.810 Bán
11 [HOSE.SFG] 01/12/2017 12.9 12.65 12.9 12.8 19.140 Bán
12 [HOSE.SFG] 30/11/2017 12.9 12.7 12.9 12.85 34.040 Bán
13 [HOSE.SFG] 29/11/2017 13 12.7 13 12.9 27.370 Bán
14 [HOSE.SFG] 28/11/2017 12.6 12.6 13 13 4.430 Bán
15 [HOSE.SFG] 27/11/2017 12.6 12.6 13.05 12.9 4.100 Bán
16 [HOSE.SFG] 24/11/2017 12.95 12.7 12.95 12.8 39.150 Bán
17 [HOSE.SFG] 23/11/2017 12.8 12.7 13.1 12.95 30.200 Bán
18 [HOSE.SFG] 22/11/2017 12.8 12.6 12.8 12.7 3.590 Quá bán
19 [HOSE.SFG] 21/11/2017 12.8 12.8 12.85 12.8 17.510 Bán
20 [HOSE.SFG] 20/11/2017 13 12.8 13 12.85 92.510 Bán