FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 20/03/2018 12.75 12.55 13 12.8 600 Theo dõi
2 [HOSE.SFG] 19/03/2018 13 13 13.05 13 870 Mua
3 [HOSE.SFG] 16/03/2018 13 12.8 13 13 250 Mua
4 [HOSE.SFG] 15/03/2018 12.95 12.95 13.1 13 4.220 Mua
5 [HOSE.SFG] 14/03/2018 13.15 13.1 13.15 13.1 2.160 Mua
6 [HOSE.SFG] 13/03/2018 12.95 12.85 13.2 13.15 1.820 Mua
7 [HOSE.SFG] 12/03/2018 13.15 13 13.3 13.15 16.070 Theo dõi
8 [HOSE.SFG] 09/03/2018 12.75 12.7 13.05 12.8 183.500 Bán
9 [HOSE.SFG] 08/03/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 23.100 Bán
10 [HOSE.SFG] 07/03/2018 12.9 12.8 12.9 12.8 98.000 Bán
11 [HOSE.SFG] 06/03/2018 12.7 12.7 12.9 12.75 108.400 Theo dõi
12 [HOSE.SFG] 05/03/2018 12.8 12.7 12.9 12.7 104.120 Theo dõi
13 [HOSE.SFG] 02/03/2018 13 13 13 13 5.030 Mua
14 [HOSE.SFG] 01/03/2018 13 12.5 13 13 2.930 Mua
15 [HOSE.SFG] 28/02/2018 13 12.95 13 13 1.500 Theo dõi
16 [HOSE.SFG] 27/02/2018 13 13 13 13 1.170 Theo dõi
17 [HOSE.SFG] 26/02/2018 12.8 12.8 13.2 13.15 46.190 Mua
18 [HOSE.SFG] 23/02/2018 12.7 12.6 13 13 822.340 Theo dõi
19 [HOSE.SFG] 22/02/2018 12.85 12.65 12.85 12.65 90.630 Bán
20 [HOSE.SFG] 21/02/2018 13.1 12.7 13.1 12.7 84.270 Bán