FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 17/07/2018 11.95 11.95 11.95 11.95 20 Theo dõi
2 [HOSE.SFG] 16/07/2018 11.95 11.7 11.95 11.8 3.100 Bán
3 [HOSE.SFG] 13/07/2018 11.5 11.4 12 11.4 5.690 Bán
4 [HOSE.SFG] 12/07/2018 11.7 11.5 12 12 500 Theo dõi
5 [HOSE.SFG] 11/07/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 1.500 Bán
6 [HOSE.SFG] 10/07/2018 11.95 11.9 11.95 11.9 650 Bán
7 [HOSE.SFG] 09/07/2018 11.95 11.95 11.95 11.95 1.990 Bán
8 [HOSE.SFG] 05/07/2018 11.95 11.95 12 12 3.000 Theo dõi
9 [HOSE.SFG] 02/07/2018 11.4 11.4 11.95 11.95 2.390 Bán
10 [HOSE.SFG] 29/06/2018 11.9 11.5 11.95 11.95 8.800 Bán
11 [HOSE.SFG] 28/06/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 90 Bán
12 [HOSE.SFG] 27/06/2018 12 11.9 12 11.9 20 Bán
13 [HOSE.SFG] 26/06/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 810 Bán
14 [HOSE.SFG] 25/06/2018 12.1 11.8 12.1 12.1 1.900 Bán
15 [HOSE.SFG] 22/06/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 80 Bán
16 [HOSE.SFG] 21/06/2018 12.2 12.1 12.2 12.1 20 Bán
17 [HOSE.SFG] 20/06/2018 12.3 12.2 12.4 12.2 30 Bán
18 [HOSE.SFG] 19/06/2018 11.5 11.4 11.7 11.7 4.290 Bán
19 [HOSE.SFG] 18/06/2018 11.7 11.7 12.2 12.2 3.030 Theo dõi
20 [HOSE.SFG] 15/06/2018 12.1 11.9 12.1 11.9 1.140 Theo dõi