FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFG] 03/01/2019 13.7 13.2 13.7 13.55 18.700 Bán
2 [HOSE.SFG] 02/01/2019 13.8 13.3 14.1 13.8 4.150 Mua
3 [HOSE.SFG] 28/12/2018 13.2 13.2 13.5 13.5 130 Theo dõi
4 [HOSE.SFG] 27/12/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Bán
5 [HOSE.SFG] 26/12/2018 14.2 13.2 14.2 13.2 139.610 Theo dõi
6 [HOSE.SFG] 24/12/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 2.250 Mua
7 [HOSE.SFG] 21/12/2018 13.4 13.4 13.7 13.7 1.010 Mua
8 [HOSE.SFG] 20/12/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Mua
9 [HOSE.SFG] 19/12/2018 13.4 13.4 13.5 13.5 47.810 Bán
10 [HOSE.SFG] 18/12/2018 13.4 13.3 13.5 13.4 64.200 Bán
11 [HOSE.SFG] 17/12/2018 13.5 13.5 13.7 13.7 30.000 Mua
12 [HOSE.SFG] 14/12/2018 13.45 13.45 13.6 13.5 63.970 Bán
13 [HOSE.SFG] 13/12/2018 13.7 13.45 13.7 13.6 21.100 Theo dõi
14 [HOSE.SFG] 12/12/2018 13.4 13.4 13.65 13.65 35.620 Theo dõi
15 [HOSE.SFG] 11/12/2018 13.8 13.35 13.8 13.35 6.940 Bán
16 [HOSE.SFG] 10/12/2018 13.4 13.3 13.6 13.6 223.610 Bán
17 [HOSE.SFG] 07/12/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 1.000 Bán
18 [HOSE.SFG] 06/12/2018 13.3 13.2 13.45 13.45 64.720 Bán
19 [HOSE.SFG] 05/12/2018 13.3 13.2 13.45 13.45 11.840 Theo dõi
20 [HOSE.SFG] 04/12/2018 13.45 13.2 13.45 13.45 21.980 Theo dõi