FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFI] 13/07/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 250 Bán
2 [HOSE.SFI] 12/07/2018 26.5 26.45 26.5 26.5 5.070 Bán
3 [HOSE.SFI] 11/07/2018 26.5 25.3 27 26.05 1.810 Bán
4 [HOSE.SFI] 10/07/2018 27 27 27.75 27 540 Bán
5 [HOSE.SFI] 09/07/2018 27.7 27.7 27.85 27.85 560 Bán
6 [HOSE.SFI] 06/07/2018 27.65 27.3 27.8 27.3 890 Theo dõi
7 [HOSE.SFI] 05/07/2018 27.65 27 27.9 27.7 3.680 Theo dõi
8 [HOSE.SFI] 04/07/2018 27.9 27 27.9 27.45 2.570 Theo dõi
9 [HOSE.SFI] 03/07/2018 28 27.05 28.35 27.85 3.080 Theo dõi
10 [HOSE.SFI] 02/07/2018 29 29 29 29 10 Mua
11 [HOSE.SFI] 29/06/2018 27.2 27.2 28.5 28.5 1.130 Mua
12 [HOSE.SFI] 28/06/2018 27.15 27 29 29 2.250 Mua
13 [HOSE.SFI] 27/06/2018 28.5 28.45 29 29 960 Mua
14 [HOSE.SFI] 26/06/2018 27.5 27.5 28.5 28.45 1.080 Mua
15 [HOSE.SFI] 25/06/2018 28.5 27 28.5 27 20.010 Bán
16 [HOSE.SFI] 22/06/2018 27 26.65 28.5 26.65 51.700 Theo dõi
17 [HOSE.SFI] 21/06/2018 28 28 28.5 28.5 40 Mua
18 [HOSE.SFI] 20/06/2018 28.5 27 28.5 28.15 330 Mua
19 [HOSE.SFI] 19/06/2018 26.55 26.55 28.2 26.7 140 Bán
20 [HOSE.SFI] 18/06/2018 28.5 28.5 28.5 28.5 500 Mua