FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFI] 20/09/2018 26.95 26.95 26.95 26.95 350 Bán
2 [HOSE.SFI] 19/09/2018 27.2 26 27.2 26.9 760 Bán
3 [HOSE.SFI] 18/09/2018 26 26 27.4 26.05 790 Bán
4 [HOSE.SFI] 17/09/2018 27.4 26.05 27.4 26.05 990 Bán
5 [HOSE.SFI] 13/09/2018 27.7 27.7 27.7 27.7 400 Theo dõi
6 [HOSE.SFI] 12/09/2018 26.05 26.05 27.7 27.7 1.810 Theo dõi
7 [HOSE.SFI] 11/09/2018 27.4 27 27.4 27 5.320 Bán
8 [HOSE.SFI] 10/09/2018 26.05 25.9 27 26.6 880 Bán
9 [HOSE.SFI] 07/09/2018 27.7 26.1 27.7 26.1 550 Bán
10 [HOSE.SFI] 06/09/2018 27.9 26.6 28.85 26.65 7.600 Bán
11 [HOSE.SFI] 05/09/2018 28.4 27.05 29 27.5 660 Bán
12 [HOSE.SFI] 04/09/2018 27 27 28.45 28.45 760 Mua
13 [HOSE.SFI] 31/08/2018 26 26 29 29 7.360 Mua
14 [HOSE.SFI] 30/08/2018 26.5 26.5 27.95 27.95 2.080 Theo dõi
15 [HOSE.SFI] 29/08/2018 26.8 26.8 28.9 27 2.150 Bán
16 [HOSE.SFI] 28/08/2018 27.9 27.45 27.9 27.5 560 Bán
17 [HOSE.SFI] 27/08/2018 26.9 26.9 27.45 27.45 70 Bán
18 [HOSE.SFI] 24/08/2018 28 28 28 28 520 Theo dõi
19 [HOSE.SFI] 23/08/2018 29 28 29 28 20 Theo dõi
20 [HOSE.SFI] 22/08/2018 29 27 29 28 1.340 Theo dõi