FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFI] 23/03/2018 29.9 28.5 29.9 28.5 60 Bán
2 [HOSE.SFI] 22/03/2018 29.2 29.15 29.8 29.3 2.400 Bán
3 [HOSE.SFI] 21/03/2018 28.1 28.1 29.3 29.3 240 Bán
4 [HOSE.SFI] 20/03/2018 29.5 29.5 29.5 29.5 50 Bán
5 [HOSE.SFI] 19/03/2018 29.5 27.85 29.55 29.5 360 Bán
6 [HOSE.SFI] 16/03/2018 29.65 28.15 30.5 29.65 1.470 Theo dõi
7 [HOSE.SFI] 15/03/2018 29.8 28.2 30.65 29.2 8.250 Bán
8 [HOSE.SFI] 14/03/2018 29.6 29 29.8 29 1.810 Bán
9 [HOSE.SFI] 13/03/2018 29.7 28 29.7 29 2.610 Theo dõi
10 [HOSE.SFI] 12/03/2018 29.05 29.05 30.7 29.05 260 Theo dõi
11 [HOSE.SFI] 09/03/2018 30.75 29 30.75 29.9 940 Mua
12 [HOSE.SFI] 08/03/2018 29.5 28.65 30 29.9 1.100 Mua
13 [HOSE.SFI] 07/03/2018 30.7 30.7 30.7 30.7 110 Mua
14 [HOSE.SFI] 06/03/2018 30.75 28.9 30.75 30 170 Mua
15 [HOSE.SFI] 05/03/2018 30.8 29.9 30.8 29.9 40 Mua
16 [HOSE.SFI] 02/03/2018 30.75 29.8 30.75 29.8 610 Mua
17 [HOSE.SFI] 01/03/2018 30.75 29.8 30.75 29.8 40 Mua
18 [HOSE.SFI] 28/02/2018 29 29 30 29.9 5.710 Mua
19 [HOSE.SFI] 27/02/2018 30.1 29 30.8 29 1.650 Bán
20 [HOSE.SFI] 26/02/2018 29 28.8 29.4 29 3.540 Bán