FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SFI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SFI] 18/05/2018 27 26.75 27.2 27 310 Bán
2 [HOSE.SFI] 17/05/2018 25.6 25.6 27.7 27.7 220 Bán
3 [HOSE.SFI] 16/05/2018 27.45 25.6 27.5 27.5 3.250 Bán
4 [HOSE.SFI] 15/05/2018 29 26.1 29 26.1 9.950 Bán
5 [HOSE.SFI] 14/05/2018 28 27.2 28.5 27.2 1.180 Bán
6 [HOSE.SFI] 11/05/2018 27.55 27.55 28.95 28.95 190 Mua
7 [HOSE.SFI] 09/05/2018 28.65 28.65 29.5 29.5 350 Mua
8 [HOSE.SFI] 08/05/2018 28 28 28.5 28.5 610 Theo dõi
9 [HOSE.SFI] 07/05/2018 28.4 28.4 28.85 28.85 2.090 Mua
10 [HOSE.SFI] 04/05/2018 28.35 28.35 28.35 28.35 20 Bán
11 [HOSE.SFI] 03/05/2018 28.45 27 28.45 28.1 2.120 Bán
12 [HOSE.SFI] 02/05/2018 28.5 27 30.5 28.5 2.080 Bán
13 [HOSE.SFI] 27/04/2018 26.85 26.85 28.85 28.85 690 Theo dõi
14 [HOSE.SFI] 26/04/2018 28.9 27.15 28.9 28.85 700 Theo dõi
15 [HOSE.SFI] 24/04/2018 28.9 28.9 28.9 28.9 110 Theo dõi
16 [HOSE.SFI] 23/04/2018 28.5 27.35 29 28.5 6.270 Bán
17 [HOSE.SFI] 20/04/2018 27.4 27.4 28.4 28 530 Bán
18 [HOSE.SFI] 19/04/2018 28.45 28 28.45 28.4 1.030 Bán
19 [HOSE.SFI] 18/04/2018 29.15 27.4 29.15 29.05 280 Theo dõi
20 [HOSE.SFI] 17/04/2018 28.05 28 28.65 28 4.230 Bán