FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGN] 07/12/2018 125 124 125 124 13.930 Theo dõi
2 [HOSE.SGN] 06/12/2018 126.5 124.2 130 125 3.730 Mua
3 [HOSE.SGN] 05/12/2018 122.7 122.5 126.5 126.5 200 Mua
4 [HOSE.SGN] 04/12/2018 122 122 127.5 126.7 3.120 Mua
5 [HOSE.SGN] 03/12/2018 132.8 122 132.8 129 2.180 Mua
6 [HOSE.SGN] 29/11/2018 126 125 126 125 4.440 Theo dõi
7 [HOSE.SGN] 28/11/2018 120.5 120 122 122 7.420 Bán
8 [HOSE.SGN] 27/11/2018 120.2 120 123.8 120 1.330 Bán
9 [HOSE.SGN] 26/11/2018 120.5 120.5 124 124 510 Bán
10 [HOSE.SGN] 23/11/2018 124 124 125 125 20 Bán
11 [HOSE.SGN] 22/11/2018 120 120 121.5 121.5 900 Bán
12 [HOSE.SGN] 21/11/2018 121 119.2 122 120 6.280 Bán
13 [HOSE.SGN] 20/11/2018 122 120 122 121.5 30.250 Bán
14 [HOSE.SGN] 19/11/2018 125.9 121.6 126 122 27.930 Bán
15 [HOSE.SGN] 16/11/2018 128 128 128 128 860 Bán
16 [HOSE.SGN] 15/11/2018 129.9 128 129.9 128 620 Bán
17 [HOSE.SGN] 14/11/2018 130.6 129.9 130.6 130 1.760 Bán
18 [HOSE.SGN] 13/11/2018 130.4 130.4 130.8 130.7 150 Bán
19 [HOSE.SGN] 12/11/2018 130 130 131 130.7 820 Bán
20 [HOSE.SGN] 09/11/2018 132.2 130.1 133 133 720 Bán