FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGR] 15/01/2019 19.95 19.95 19.95 19.95 10 Bán
2 [HOSE.SGR] 11/01/2019 18.55 18.5 20 20 580 Bán
3 [HOSE.SGR] 10/01/2019 18.75 18.75 18.75 18.75 10 Bán
4 [HOSE.SGR] 08/01/2019 20 20 20 20 140 Bán
5 [HOSE.SGR] 07/01/2019 20 20 20 20 600 Bán
6 [HOSE.SGR] 03/01/2019 20 20 20 20 10 Bán
7 [HOSE.SGR] 02/01/2019 19.5 19.5 20.5 19.5 1.060 Bán
8 [HOSE.SGR] 28/12/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 300 Bán
9 [HOSE.SGR] 27/12/2018 20 20 20 20 500 Bán
10 [HOSE.SGR] 26/12/2018 20.5 20 20.5 20 810 Bán
11 [HOSE.SGR] 24/12/2018 20.4 20.4 20.5 20.5 11.310 Bán
12 [HOSE.SGR] 21/12/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 1.950 Bán
13 [HOSE.SGR] 20/12/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 20 Bán
14 [HOSE.SGR] 19/12/2018 20.5 20.5 20.5 20.5 610 Bán
15 [HOSE.SGR] 18/12/2018 20.4 20.4 20.5 20.5 2.840 Theo dõi
16 [HOSE.SGR] 13/12/2018 20.45 20 21 21 7.700 Theo dõi
17 [HOSE.SGR] 12/12/2018 21.5 21 21.5 21 7.270 Theo dõi
18 [HOSE.SGR] 07/12/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Mua
19 [HOSE.SGR] 06/12/2018 21.3 21 21.3 21 1.250 Theo dõi
20 [HOSE.SGR] 05/12/2018 21.4 21.4 21.4 21.4 400 Mua