FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGR] 13/06/2019 18 17.9 18 17.9 7.310 Theo dõi
2 [HOSE.SGR] 12/06/2019 18.4 18.4 18.4 18.4 10 Mua
3 [HOSE.SGR] 11/06/2019 17.9 17.9 17.9 17.9 5.750 Mua
4 [HOSE.SGR] 10/06/2019 17.2 17.2 17.2 17.2 300 Theo dõi
5 [HOSE.SGR] 07/06/2019 18.2 18.2 18.2 18.2 10 Mua
6 [HOSE.SGR] 06/06/2019 17.5 17.1 17.5 17.1 1.000 Theo dõi
7 [HOSE.SGR] 04/06/2019 17.5 17.5 17.5 17.5 440 Theo dõi
8 [HOSE.SGR] 31/05/2019 18.5 18.25 18.5 18.25 6.420 Mua
9 [HOSE.SGR] 30/05/2019 18.5 18.2 18.6 18.5 1.060 Mua
10 [HOSE.SGR] 29/05/2019 18.2 18.2 18.6 18.6 11.780 Mua
11 [HOSE.SGR] 28/05/2019 18 18 18.1 18.1 1.410 Mua
12 [HOSE.SGR] 27/05/2019 18 18 18 18 1.350 Mua
13 [HOSE.SGR] 24/05/2019 18 17 18 18 1.750 Mua
14 [HOSE.SGR] 23/05/2019 17 17 17.4 17.1 2.610 Theo dõi
15 [HOSE.SGR] 22/05/2019 17.4 17.1 17.4 17.4 4.630 Mua
16 [HOSE.SGR] 21/05/2019 17.2 17.05 17.2 17.05 1.920 Mua
17 [HOSE.SGR] 20/05/2019 17.4 17.4 17.4 17.4 8.200 Mua
18 [HOSE.SGR] 17/05/2019 16.85 16.85 17 17 3.390 Mua
19 [HOSE.SGR] 16/05/2019 16.9 16.9 16.9 16.9 7.150 Theo dõi
20 [HOSE.SGR] 15/05/2019 16.95 16.9 16.95 16.95 4.090 Theo dõi