FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGR] 18/10/2018 20.9 20.8 20.9 20.8 2.710 Bán
2 [HOSE.SGR] 17/10/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 100 Bán
3 [HOSE.SGR] 16/10/2018 20.9 20.5 20.9 20.9 5.020 Bán
4 [HOSE.SGR] 15/10/2018 20.1 20.1 20.5 20.5 700 Bán
5 [HOSE.SGR] 12/10/2018 20 20 20.8 20.8 6.820 Bán
6 [HOSE.SGR] 11/10/2018 20.3 18.9 21 21 1.630 Bán
7 [HOSE.SGR] 10/10/2018 20.9 20.3 20.9 20.3 6.620 Bán
8 [HOSE.SGR] 09/10/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 30 Bán
9 [HOSE.SGR] 08/10/2018 21.4 21.4 21.4 21.4 10 Theo dõi
10 [HOSE.SGR] 05/10/2018 21 20.8 21 20.8 4.000 Bán
11 [HOSE.SGR] 03/10/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 100 Theo dõi
12 [HOSE.SGR] 02/10/2018 21.2 21.2 21.2 21.2 1.060 Theo dõi
13 [HOSE.SGR] 01/10/2018 21.5 21.2 21.5 21.2 10.000 Theo dõi
14 [HOSE.SGR] 28/09/2018 21.5 21.2 21.5 21.5 1.900 Theo dõi
15 [HOSE.SGR] 27/09/2018 21.5 21.5 21.6 21.5 6.280 Theo dõi
16 [HOSE.SGR] 26/09/2018 21.5 21.2 21.5 21.5 9.200 Mua
17 [HOSE.SGR] 25/09/2018 21.8 21 21.65 21.5 10.130 Mua
18 [HOSE.SGR] 24/09/2018 21.5 21.5 21.8 21.8 3.790 Mua
19 [HOSE.SGR] 21/09/2018 21.5 21.5 21.6 21.6 3.950 Theo dõi
20 [HOSE.SGR] 20/09/2018 20.1 20.1 21.5 21.5 12.100 Theo dõi