FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGR] 16/08/2018 22 21 22.1 22 8.200 Bán
2 [HOSE.SGR] 15/08/2018 21.5 21.05 22.1 21.05 880 Bán
3 [HOSE.SGR] 14/08/2018 21.5 21.5 22.2 22.2 20 Bán
4 [HOSE.SGR] 13/08/2018 21.5 21.05 22.4 22.4 40 Theo dõi
5 [HOSE.SGR] 10/08/2018 21.4 21.4 22.5 22.5 1.650 Theo dõi
6 [HOSE.SGR] 09/08/2018 22.75 21.6 23 23 1.020 Theo dõi
7 [HOSE.SGR] 08/08/2018 22.9 22.9 22.9 22.9 10 Bán
8 [HOSE.SGR] 07/08/2018 22 22 22 22 1.820 Bán
9 [HOSE.SGR] 06/08/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 460 Bán
10 [HOSE.SGR] 03/08/2018 22.3 22.3 22.3 22.3 50 Bán
11 [HOSE.SGR] 02/08/2018 21.1 21.1 21.1 21.1 110 Bán
12 [HOSE.SGR] 30/07/2018 23.5 22.8 23.5 22.8 500 Bán
13 [HOSE.SGR] 27/07/2018 21.5 21.5 23.5 23.5 9.430 Bán
14 [HOSE.SGR] 26/07/2018 22 22 22 22 400 Bán
15 [HOSE.SGR] 25/07/2018 22.5 22 24 23 650 Bán
16 [HOSE.SGR] 20/07/2018 22.5 21 22.5 22.5 20 Bán
17 [HOSE.SGR] 19/07/2018 20.1 20.1 22.5 22.5 8.610 Theo dõi
18 [HOSE.SGR] 18/07/2018 25.5 23.45 25.5 25.4 630 Mua
19 [HOSE.SGR] 17/07/2018 25.5 25 25.5 25.1 570 Mua
20 [HOSE.SGR] 16/07/2018 26.5 25 26.5 25.5 3.500 Mua