FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGR] 21/06/2018 24.1 24.1 24.1 24.1 1.040 Bán
2 [HOSE.SGR] 20/06/2018 25.6 24 25.6 24.1 1.170 Bán
3 [HOSE.SGR] 19/06/2018 24.3 24 24.95 24.95 220 Bán
4 [HOSE.SGR] 18/06/2018 25.7 24.2 25.7 24.2 320 Bán
5 [HOSE.SGR] 15/06/2018 23.55 23.55 24.1 24.1 1.500 Bán
6 [HOSE.SGR] 14/06/2018 25.05 25.05 25.05 25.05 200 Theo dõi
7 [HOSE.SGR] 13/06/2018 25.05 25.05 25.05 25.05 70 Theo dõi
8 [HOSE.SGR] 12/06/2018 26.9 26.9 26.9 26.9 50 Mua
9 [HOSE.SGR] 08/06/2018 27 24.65 27 26.95 680 Mua
10 [HOSE.SGR] 07/06/2018 25.5 25 26.5 26.5 580 Mua
11 [HOSE.SGR] 06/06/2018 24.55 24.5 25.9 25.8 2.150 Theo dõi
12 [HOSE.SGR] 05/06/2018 25.95 25.95 25.95 25.95 10 Theo dõi
13 [HOSE.SGR] 04/06/2018 24.2 24.2 25.95 24.3 1.170 Bán
14 [HOSE.SGR] 01/06/2018 25 25 26.1 26 4.150 Theo dõi
15 [HOSE.SGR] 31/05/2018 26.85 26.85 26.85 26.85 10 Mua
16 [HOSE.SGR] 29/05/2018 24 24 26.4 26.4 320 Theo dõi
17 [HOSE.SGR] 28/05/2018 26 23 26 25.65 3.850 Bán
18 [HOSE.SGR] 25/05/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 50 Bán
19 [HOSE.SGR] 24/05/2018 24.1 24.1 25.9 25.55 1.090 Bán
20 [HOSE.SGR] 23/05/2018 27 24.5 27 24.5 110 Bán