FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGT] 15/01/2019 5 5 5 5 10 Bán
2 [HOSE.SGT] 11/01/2019 4.7 4.7 4.7 4.7 2.540 Bán
3 [HOSE.SGT] 10/01/2019 4.76 4.75 5.09 5 5.760 Bán
4 [HOSE.SGT] 07/01/2019 4.9 4.9 5.1 5.1 20 Bán
5 [HOSE.SGT] 03/01/2019 4.94 4.94 4.94 4.94 570 Theo dõi
6 [HOSE.SGT] 02/01/2019 5.7 5.31 5.31 5.31 1.500 Theo dõi
7 [HOSE.SGT] 25/12/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 200 Mua
8 [HOSE.SGT] 24/12/2018 5.5 5.5 5.5 5.5 100 Mua
9 [HOSE.SGT] 20/12/2018 5.58 5.58 5.58 5.58 110 Mua
10 [HOSE.SGT] 19/12/2018 6 6 6 6 10 Mua
11 [HOSE.SGT] 18/12/2018 6 6 6 6 10 Mua
12 [HOSE.SGT] 17/12/2018 5.4 5.4 5.82 5.8 4.440 Mua
13 [HOSE.SGT] 14/12/2018 5.14 5.1 5.45 5.45 10.650 Mua
14 [HOSE.SGT] 13/12/2018 5.4 5.1 5.48 5.48 180 Mua
15 [HOSE.SGT] 12/12/2018 5.14 5.14 5.48 5.48 200 Mua
16 [HOSE.SGT] 10/12/2018 5.48 5.48 5.48 5.48 30 Mua
17 [HOSE.SGT] 07/12/2018 5.14 5.14 5.14 5.14 6.690 Theo dõi
18 [HOSE.SGT] 05/12/2018 4.81 4.81 4.81 4.81 10 Bán
19 [HOSE.SGT] 04/12/2018 4.81 4.8 4.81 4.81 550 Bán
20 [HOSE.SGT] 28/11/2018 5.35 5.05 5.35 5.05 3.330 Theo dõi