FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGT] 18/05/2018 5.7 5.59 5.89 5.89 14.810 Bán
2 [HOSE.SGT] 17/05/2018 5.68 5.67 5.99 5.99 3.310 Bán
3 [HOSE.SGT] 16/05/2018 5.6 5.6 6 5.67 10.880 Bán
4 [HOSE.SGT] 15/05/2018 5.7 5.7 6 5.99 5.900 Bán
5 [HOSE.SGT] 14/05/2018 6.02 5.65 6.02 5.9 5.110 Bán
6 [HOSE.SGT] 11/05/2018 6 5.94 6 6 6.000 Bán
7 [HOSE.SGT] 10/05/2018 5.82 5.58 6 6 16.190 Bán
8 [HOSE.SGT] 08/05/2018 6.12 6 6.12 6 130 Bán
9 [HOSE.SGT] 07/05/2018 5.78 5.78 6.15 6.15 9.040 Bán
10 [HOSE.SGT] 04/05/2018 5.7 5.7 6 5.75 8.040 Bán
11 [HOSE.SGT] 03/05/2018 6.11 6.09 6.11 6.09 13.990 Bán
12 [HOSE.SGT] 02/05/2018 6.54 6.21 6.78 6.54 4.200 Bán
13 [HOSE.SGT] 27/04/2018 6.29 6.29 6.38 6.38 50 Bán
14 [HOSE.SGT] 26/04/2018 6.4 6.01 6.4 6.02 10.040 Bán
15 [HOSE.SGT] 24/04/2018 6.01 6.01 6.48 6.25 7.510 Bán
16 [HOSE.SGT] 23/04/2018 6.7 6.24 6.32 6.25 11.650 Bán
17 [HOSE.SGT] 20/04/2018 7.22 6.29 7.22 6.7 4.080 Bán
18 [HOSE.SGT] 19/04/2018 6.48 6.42 6.76 6.76 6.130 Theo dõi
19 [HOSE.SGT] 18/04/2018 6.32 6.32 6.9 6.9 860 Theo dõi
20 [HOSE.SGT] 17/04/2018 6.31 6.31 6.66 6.66 160 Bán