FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGT] 20/09/2018 4.5 4.5 4.88 4.7 8.590 Theo dõi
2 [HOSE.SGT] 19/09/2018 4.55 4.51 4.6 4.6 6.840 Bán
3 [HOSE.SGT] 18/09/2018 4.5 4.5 4.52 4.52 460 Bán
4 [HOSE.SGT] 17/09/2018 4.7 4.47 4.88 4.47 3.550 Bán
5 [HOSE.SGT] 14/09/2018 4.61 4.6 4.62 4.6 15.590 Bán
6 [HOSE.SGT] 13/09/2018 4.6 4.6 4.61 4.6 2.200 Bán
7 [HOSE.SGT] 12/09/2018 4.6 4.5 4.6 4.5 3.390 Bán
8 [HOSE.SGT] 11/09/2018 4.75 4.75 4.75 4.75 40 Bán
9 [HOSE.SGT] 10/09/2018 4.57 4.5 4.57 4.56 8.740 Bán
10 [HOSE.SGT] 07/09/2018 4.88 4.57 4.88 4.57 130 Bán
11 [HOSE.SGT] 06/09/2018 4.9 4.87 4.9 4.88 1.600 Bán
12 [HOSE.SGT] 05/09/2018 4.9 4.89 4.9 4.89 2.570 Bán
13 [HOSE.SGT] 04/09/2018 4.84 4.84 4.84 4.84 20 Bán
14 [HOSE.SGT] 31/08/2018 4.8 4.71 4.89 4.86 1.180 Bán
15 [HOSE.SGT] 30/08/2018 4.9 4.9 4.9 4.9 140 Bán
16 [HOSE.SGT] 29/08/2018 5.09 4.95 5.09 4.95 100 Theo dõi
17 [HOSE.SGT] 28/08/2018 4.9 4.9 4.9 4.9 500 Bán
18 [HOSE.SGT] 27/08/2018 4.65 4.65 5 5 20 Theo dõi
19 [HOSE.SGT] 24/08/2018 4.92 4.92 4.92 4.92 170 Bán
20 [HOSE.SGT] 23/08/2018 4.92 4.92 4.95 4.95 200 Bán