FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SGT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SGT] 15/12/2017 7.44 7.96 7.96 7.96 24.320 Mua
2 [HOSE.SGT] 14/12/2017 7.44 7.44 7.44 7.44 50.950 Mua
3 [HOSE.SGT] 13/12/2017 6.96 6.8 6.96 6.96 38.330 Theo dõi
4 [HOSE.SGT] 12/12/2017 6.86 6.51 6.86 6.51 23.130 Bán
5 [HOSE.SGT] 11/12/2017 7 7 7 7 10 Theo dõi
6 [HOSE.SGT] 08/12/2017 6.83 6.75 7 7 6.120 Theo dõi
7 [HOSE.SGT] 07/12/2017 6.86 6.83 6.86 6.83 10.730 Bán
8 [HOSE.SGT] 06/12/2017 6.85 6.85 7 6.85 18.120 Bán
9 [HOSE.SGT] 05/12/2017 7.27 7.22 7.27 7.27 1.010 Mua
10 [HOSE.SGT] 04/12/2017 6.8 6.8 7.16 6.81 7.550 Bán
11 [HOSE.SGT] 01/12/2017 7 6.8 7.1 6.8 3.120 Theo dõi
12 [HOSE.SGT] 30/11/2017 7 7 7.1 7 3.010 Mua
13 [HOSE.SGT] 29/11/2017 6.8 6.8 7.14 6.8 9.650 Theo dõi
14 [HOSE.SGT] 28/11/2017 6.84 6.8 6.84 6.8 12.210 Bán
15 [HOSE.SGT] 27/11/2017 7.02 7.01 7.2 7.01 2.900 Bán
16 [HOSE.SGT] 24/11/2017 7.1 6.84 7.4 7.39 5.020 Theo dõi
17 [HOSE.SGT] 23/11/2017 6.87 6.7 7 7 50.480 Theo dõi
18 [HOSE.SGT] 22/11/2017 6.9 6.87 7 7 3.010 Bán
19 [HOSE.SGT] 21/11/2017 6.85 6.85 7.15 7.1 4.040 Bán
20 [HOSE.SGT] 20/11/2017 6.8 6.8 7.15 6.8 440 Bán