FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 15/12/2017 7.68 7.6 7.72 7.6 102.790 Quá bán
2 [HOSE.SHA] 14/12/2017 7.65 7.55 7.68 7.68 135.930 Bán
3 [HOSE.SHA] 13/12/2017 7.7 7.61 7.7 7.69 115.090 Bán
4 [HOSE.SHA] 12/12/2017 7.89 7.6 7.9 7.7 166.270 Bán
5 [HOSE.SHA] 11/12/2017 8.05 7.6 8.05 7.89 104.050 Bán
6 [HOSE.SHA] 08/12/2017 8.11 7.8 8.15 8.1 151.490 Bán
7 [HOSE.SHA] 07/12/2017 8.2 8.1 8.25 8.11 151.930 Bán
8 [HOSE.SHA] 06/12/2017 8.4 8.1 8.4 8.2 155.720 Bán
9 [HOSE.SHA] 05/12/2017 8.28 8.26 8.48 8.4 169.710 Bán
10 [HOSE.SHA] 04/12/2017 8.54 8.28 8.55 8.28 251.580 Bán
11 [HOSE.SHA] 01/12/2017 8.35 8.27 8.6 8.5 301.240 Theo dõi
12 [HOSE.SHA] 30/11/2017 8.4 8.34 8.44 8.4 145.440 Bán
13 [HOSE.SHA] 29/11/2017 8.48 8.4 8.48 8.4 123.540 Bán
14 [HOSE.SHA] 28/11/2017 8.4 8.3 8.48 8.48 163.190 Theo dõi
15 [HOSE.SHA] 27/11/2017 8.39 8.35 8.55 8.4 170.920 Bán
16 [HOSE.SHA] 24/11/2017 8.37 8.2 8.49 8.39 250.050 Bán
17 [HOSE.SHA] 23/11/2017 8.4 8.25 8.45 8.37 111.150 Bán
18 [HOSE.SHA] 22/11/2017 8.5 8.38 8.53 8.4 107.310 Bán
19 [HOSE.SHA] 21/11/2017 8.52 8.36 8.52 8.5 108.410 Mua
20 [HOSE.SHA] 20/11/2017 8.45 8.4 8.52 8.52 105.830 Theo dõi