FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 20/11/2018 5.95 5.8 5.95 5.94 3.700 Theo dõi
2 [HOSE.SHA] 19/11/2018 5.9 5.9 5.9 5.9 210 Theo dõi
3 [HOSE.SHA] 16/11/2018 5.7 5.7 5.97 5.97 6.240 Theo dõi
4 [HOSE.SHA] 15/11/2018 5.99 5.99 5.99 5.99 20 Theo dõi
5 [HOSE.SHA] 14/11/2018 5.99 5.8 5.99 5.98 10.670 Theo dõi
6 [HOSE.SHA] 13/11/2018 5.98 5.81 6 5.99 1.410 Theo dõi
7 [HOSE.SHA] 12/11/2018 6.03 5.72 6.03 5.99 10.540 Bán
8 [HOSE.SHA] 09/11/2018 6.03 6.03 6.03 6.03 300 Theo dõi
9 [HOSE.SHA] 08/11/2018 6.03 5.9 6.04 6.03 3.420 Theo dõi
10 [HOSE.SHA] 07/11/2018 6.09 5.9 6.09 6.03 38.790 Theo dõi
11 [HOSE.SHA] 06/11/2018 6 5.81 6.05 6.05 18.610 Theo dõi
12 [HOSE.SHA] 05/11/2018 6.04 5.99 6.04 6 770 Bán
13 [HOSE.SHA] 02/11/2018 5.6 5.6 5.99 5.96 124.570 Bán
14 [HOSE.SHA] 01/11/2018 5.8 5.6 6.1 5.6 21.500 Bán
15 [HOSE.SHA] 31/10/2018 5.9 5.7 6 6 113.610 Bán
16 [HOSE.SHA] 30/10/2018 6.01 6 6.02 6 14.480 Bán
17 [HOSE.SHA] 29/10/2018 6 6 6.15 6.09 14.530 Bán
18 [HOSE.SHA] 26/10/2018 6.11 6 6.21 6.1 20.150 Bán
19 [HOSE.SHA] 25/10/2018 6.3 5.75 6.37 6.13 1.140 Bán
20 [HOSE.SHA] 24/10/2018 6.18 6.18 6.18 6.18 100 Bán