FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 23/03/2018 7.25 7.1 7.25 7.25 50.050 Bán
2 [HOSE.SHA] 22/03/2018 7.26 7.18 7.26 7.26 116.690 Bán
3 [HOSE.SHA] 21/03/2018 7.26 7.24 7.26 7.26 96.790 Bán
4 [HOSE.SHA] 20/03/2018 7.25 7.24 7.27 7.26 54.000 Bán
5 [HOSE.SHA] 19/03/2018 7.27 7.25 7.28 7.27 189.760 Bán
6 [HOSE.SHA] 16/03/2018 7.28 7.2 7.28 7.27 71.950 Bán
7 [HOSE.SHA] 15/03/2018 7.28 7.16 7.28 7.28 90.340 Bán
8 [HOSE.SHA] 14/03/2018 7.26 7.23 7.28 7.28 60.410 Bán
9 [HOSE.SHA] 13/03/2018 7.28 7.27 7.28 7.28 98.890 Bán
10 [HOSE.SHA] 12/03/2018 7.28 7.21 7.28 7.28 122.490 Bán
11 [HOSE.SHA] 09/03/2018 7.28 7.2 7.28 7.28 76.700 Bán
12 [HOSE.SHA] 08/03/2018 7.3 7.25 7.33 7.28 96.410 Bán
13 [HOSE.SHA] 07/03/2018 7.34 7.3 7.34 7.33 81.680 Bán
14 [HOSE.SHA] 06/03/2018 7.35 7.28 7.35 7.34 106.810 Bán
15 [HOSE.SHA] 05/03/2018 7.35 7.32 7.38 7.35 101.560 Bán
16 [HOSE.SHA] 02/03/2018 7.35 7.2 7.35 7.35 103.610 Bán
17 [HOSE.SHA] 01/03/2018 7.35 7.3 7.35 7.35 111.670 Bán
18 [HOSE.SHA] 28/02/2018 7.35 7.3 7.35 7.35 93.300 Bán
19 [HOSE.SHA] 27/02/2018 7.37 7.33 7.37 7.37 103.560 Bán
20 [HOSE.SHA] 26/02/2018 7.38 7.21 7.38 7.37 105.200 Bán