FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 14/06/2019 5.81 5.81 5.9 5.9 7.000
2 [HOSE.SHA] 13/06/2019 5.8 5.8 5.81 5.81 3.500 Theo dõi
3 [HOSE.SHA] 12/06/2019 5.73 5.73 5.85 5.84 14.070 Theo dõi
4 [HOSE.SHA] 11/06/2019 5.79 5.73 5.85 5.73 15.500 Bán
5 [HOSE.SHA] 10/06/2019 5.78 5.78 5.8 5.79 7.460 Bán
6 [HOSE.SHA] 07/06/2019 5.77 5.75 5.79 5.79 5.220 Bán
7 [HOSE.SHA] 06/06/2019 5.78 5.6 5.89 5.8 22.270 Bán
8 [HOSE.SHA] 05/06/2019 5.89 5.6 5.89 5.6 33.120 Bán
9 [HOSE.SHA] 04/06/2019 5.9 5.6 5.9 5.6 29.520 Bán
10 [HOSE.SHA] 03/06/2019 5.78 5.75 5.89 5.8 3.340 Theo dõi
11 [HOSE.SHA] 31/05/2019 5.89 5.78 5.95 5.89 23.130 Mua
12 [HOSE.SHA] 30/05/2019 5.9 5.79 5.9 5.89 7.200 Mua
13 [HOSE.SHA] 29/05/2019 5.93 5.78 5.93 5.9 15.010 Mua
14 [HOSE.SHA] 28/05/2019 5.85 5.85 5.99 5.97 180 Mua
15 [HOSE.SHA] 27/05/2019 5.84 5.84 5.95 5.84 10.600 Theo dõi
16 [HOSE.SHA] 24/05/2019 5.85 5.8 6 5.84 25.600 Theo dõi
17 [HOSE.SHA] 23/05/2019 5.85 5.78 5.85 5.85 13.480 Mua
18 [HOSE.SHA] 22/05/2019 5.8 5.8 5.9 5.8 5.480 Bán
19 [HOSE.SHA] 21/05/2019 5.76 5.76 5.9 5.9 6.650 Mua
20 [HOSE.SHA] 20/05/2019 5.84 5.6 5.88 5.88 1.700 Mua