FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 03/01/2019 5.5 5.32 5.68 5.68 2.000 Bán
2 [HOSE.SHA] 02/01/2019 5.69 5.5 5.96 5.69 2.180 Bán
3 [HOSE.SHA] 28/12/2018 5.4 5.4 5.69 5.69 1.400 Bán
4 [HOSE.SHA] 27/12/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 500 Bán
5 [HOSE.SHA] 26/12/2018 5.6 5.48 5.78 5.7 18.190 Bán
6 [HOSE.SHA] 25/12/2018 5.6 5.57 5.89 5.89 800 Bán
7 [HOSE.SHA] 24/12/2018 5.9 5.9 5.9 5.9 10 Bán
8 [HOSE.SHA] 21/12/2018 5.9 5.62 5.9 5.88 17.420 Bán
9 [HOSE.SHA] 20/12/2018 5.93 5.7 5.93 5.9 2.030 Bán
10 [HOSE.SHA] 19/12/2018 5.71 5.65 5.9 5.9 4.020 Bán
11 [HOSE.SHA] 18/12/2018 5.7 5.7 5.9 5.9 1.380 Bán
12 [HOSE.SHA] 17/12/2018 5.7 5.7 5.9 5.9 7.810 Bán
13 [HOSE.SHA] 14/12/2018 5.9 5.8 5.93 5.93 4.630 Theo dõi
14 [HOSE.SHA] 13/12/2018 5.92 5.8 5.93 5.93 2.050 Bán
15 [HOSE.SHA] 12/12/2018 5.94 5.94 5.95 5.95 2.050 Mua
16 [HOSE.SHA] 11/12/2018 5.71 5.7 5.95 5.95 11.130 Theo dõi
17 [HOSE.SHA] 10/12/2018 5.97 5.8 5.99 5.93 4.110 Bán
18 [HOSE.SHA] 07/12/2018 5.9 5.71 5.94 5.94 550 Theo dõi
19 [HOSE.SHA] 06/12/2018 5.9 5.9 5.93 5.93 690 Bán
20 [HOSE.SHA] 05/12/2018 5.93 5.93 5.94 5.94 100 Theo dõi