FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 25/05/2018 7.23 7.2 7.23 7.21 243.770 Bán
2 [HOSE.SHA] 24/05/2018 7.24 7.22 7.24 7.23 79.900 Bán
3 [HOSE.SHA] 23/05/2018 7.26 7.2 7.26 7.24 69.730 Bán
4 [HOSE.SHA] 22/05/2018 7.31 6.89 7.31 7.27 63.120 Bán
5 [HOSE.SHA] 21/05/2018 7.31 7.22 7.31 7.31 86.420 Bán
6 [HOSE.SHA] 18/05/2018 7.32 7.25 7.33 7.31 78.060 Theo dõi
7 [HOSE.SHA] 17/05/2018 7.34 7.31 7.34 7.33 93.040 Theo dõi
8 [HOSE.SHA] 16/05/2018 7.35 7.3 7.35 7.34 94.710 Mua
9 [HOSE.SHA] 15/05/2018 7.35 7.32 7.36 7.35 115.910 Mua
10 [HOSE.SHA] 14/05/2018 7.38 7.35 7.39 7.35 72.310 Mua
11 [HOSE.SHA] 11/05/2018 7.32 7.3 7.4 7.39 98.050 Mua
12 [HOSE.SHA] 10/05/2018 7.44 7.4 7.44 7.4 89.540 Mua
13 [HOSE.SHA] 09/05/2018 7.48 7.4 7.48 7.44 64.600 Mua
14 [HOSE.SHA] 08/05/2018 7.27 7.26 7.49 7.48 274.660 Mua
15 [HOSE.SHA] 07/05/2018 7.27 7.2 7.29 7.27 95.070 Bán
16 [HOSE.SHA] 04/05/2018 7.28 7.26 7.29 7.28 83.620 Theo dõi
17 [HOSE.SHA] 03/05/2018 7.28 7.23 7.28 7.28 74.530 Theo dõi
18 [HOSE.SHA] 02/05/2018 7.28 7.2 7.29 7.28 86.710 Theo dõi
19 [HOSE.SHA] 27/04/2018 7.24 7.21 7.42 7.32 109.150 Theo dõi
20 [HOSE.SHA] 26/04/2018 7.24 7.23 7.31 7.3 93.410 Theo dõi