FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 19/09/2018 6.67 6.64 6.69 6.64 3.500 Bán
2 [HOSE.SHA] 18/09/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 10 Theo dõi
3 [HOSE.SHA] 17/09/2018 6.5 6.4 6.5 6.5 1.500 Bán
4 [HOSE.SHA] 14/09/2018 6.45 6.45 6.5 6.5 6.000 Bán
5 [HOSE.SHA] 13/09/2018 6.85 6.45 6.85 6.45 1.210 Bán
6 [HOSE.SHA] 12/09/2018 6.42 6.42 6.8 6.61 9.790 Theo dõi
7 [HOSE.SHA] 11/09/2018 6.89 6.7 6.89 6.89 610 Mua
8 [HOSE.SHA] 10/09/2018 6.6 6.5 6.6 6.6 101.490 Theo dõi
9 [HOSE.SHA] 07/09/2018 6.45 6.4 6.6 6.6 14.540 Theo dõi
10 [HOSE.SHA] 06/09/2018 6.89 6.5 6.89 6.5 5.030 Theo dõi
11 [HOSE.SHA] 05/09/2018 6.95 6.95 6.95 6.95 100 Mua
12 [HOSE.SHA] 04/09/2018 6.95 6.7 7.1 7 80 Mua
13 [HOSE.SHA] 31/08/2018 6.8 6.8 6.9 6.9 1.820 Mua
14 [HOSE.SHA] 30/08/2018 6.99 6.6 6.99 6.79 5.040 Mua
15 [HOSE.SHA] 29/08/2018 6.65 6.6 6.68 6.68 3.970 Mua
16 [HOSE.SHA] 28/08/2018 6.64 6.62 6.73 6.69 84.770 Mua
17 [HOSE.SHA] 27/08/2018 6.64 6.64 6.64 6.64 10 Mua
18 [HOSE.SHA] 24/08/2018 6.42 6.4 6.58 6.58 5.990 Theo dõi
19 [HOSE.SHA] 23/08/2018 6.64 6.4 6.64 6.64 15.690 Mua
20 [HOSE.SHA] 22/08/2018 6.7 6.65 6.7 6.65 3.710 Mua