FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHA] 17/07/2018 6.73 6.7 6.75 6.75 125.420 Theo dõi
2 [HOSE.SHA] 16/07/2018 6.73 6.73 6.8 6.73 117.810 Bán
3 [HOSE.SHA] 13/07/2018 6.73 6.63 6.83 6.73 124.060 Bán
4 [HOSE.SHA] 12/07/2018 6.74 6.7 6.83 6.73 110.320 Bán
5 [HOSE.SHA] 11/07/2018 6.75 6.65 6.75 6.74 116.510 Bán
6 [HOSE.SHA] 10/07/2018 6.75 6.73 6.8 6.75 114.310 Bán
7 [HOSE.SHA] 09/07/2018 6.74 6.74 6.85 6.75 123.400 Bán
8 [HOSE.SHA] 06/07/2018 6.7 6.7 6.8 6.74 138.900 Bán
9 [HOSE.SHA] 05/07/2018 6.73 6.52 6.8 6.7 104.450 Bán
10 [HOSE.SHA] 04/07/2018 6.38 6.38 6.8 6.73 154.020 Bán
11 [HOSE.SHA] 03/07/2018 6.85 6.38 6.95 6.38 117.000 Quá bán
12 [HOSE.SHA] 02/07/2018 6.95 6.85 7 6.85 116.000 Bán
13 [HOSE.SHA] 29/06/2018 6.95 6.9 6.97 6.95 104.380 Bán
14 [HOSE.SHA] 28/06/2018 6.98 6.9 6.98 6.95 107.430 Bán
15 [HOSE.SHA] 27/06/2018 6.98 6.91 6.99 6.98 165.000 Bán
16 [HOSE.SHA] 26/06/2018 6.98 6.98 6.99 6.99 184.010 Bán
17 [HOSE.SHA] 25/06/2018 7 6.91 7 7 174.660 Bán
18 [HOSE.SHA] 22/06/2018 7 6.95 7.03 7 149.860 Bán
19 [HOSE.SHA] 21/06/2018 7.05 7 7.05 7 188.900 Bán
20 [HOSE.SHA] 20/06/2018 6.93 6.93 7.05 7.05 122.010 Bán