FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 23/03/2018 6.25 6.16 6.25 6.18 267.310 Bán
2 [HOSE.SHI] 22/03/2018 6.35 6.3 6.37 6.32 150.150 Bán
3 [HOSE.SHI] 21/03/2018 6.39 6.35 6.42 6.38 173.790 Bán
4 [HOSE.SHI] 20/03/2018 6.4 6.34 6.4 6.38 91.530 Bán
5 [HOSE.SHI] 19/03/2018 6.55 6.53 6.6 6.55 143.320 Bán
6 [HOSE.SHI] 16/03/2018 6.6 6.54 6.64 6.6 170.690 Theo dõi
7 [HOSE.SHI] 15/03/2018 6.55 6.5 6.62 6.54 52.600 Theo dõi
8 [HOSE.SHI] 14/03/2018 6.6 6.49 6.6 6.55 93.160 Theo dõi
9 [HOSE.SHI] 13/03/2018 6.57 6.43 6.57 6.48 120.880 Theo dõi
10 [HOSE.SHI] 12/03/2018 6.6 6.57 6.65 6.6 192.840 Theo dõi
11 [HOSE.SHI] 09/03/2018 6.77 6.64 6.77 6.65 232.260 Theo dõi
12 [HOSE.SHI] 08/03/2018 6.74 6.63 6.74 6.69 103.810 Theo dõi
13 [HOSE.SHI] 07/03/2018 6.7 6.6 6.75 6.65 185.430 Theo dõi
14 [HOSE.SHI] 06/03/2018 6.82 6.6 6.82 6.66 158.750 Mua
15 [HOSE.SHI] 05/03/2018 6.6 6.6 6.92 6.77 160.400 Mua
16 [HOSE.SHI] 02/03/2018 6.31 6.31 6.69 6.59 202.710 Mua
17 [HOSE.SHI] 01/03/2018 6.31 6.31 6.5 6.4 118.350 Theo dõi
18 [HOSE.SHI] 28/02/2018 6.55 6.13 6.55 6.51 417.020 Theo dõi
19 [HOSE.SHI] 27/02/2018 6.68 6.46 6.68 6.58 68.120 Theo dõi
20 [HOSE.SHI] 26/02/2018 6.69 6.53 6.69 6.6 103.010 Mua