FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 17/07/2018 6.31 6.3 6.54 6.53 325.650 Bán
2 [HOSE.SHI] 16/07/2018 6.23 6.23 6.77 6.5 14.040 Bán
3 [HOSE.SHI] 13/07/2018 6.4 6.1 6.59 6.59 457.910 Bán
4 [HOSE.SHI] 12/07/2018 6.45 6.32 6.47 6.45 26.300 Bán
5 [HOSE.SHI] 11/07/2018 6.49 6.38 6.5 6.49 14.740 Bán
6 [HOSE.SHI] 10/07/2018 6.5 6.4 6.5 6.5 11.830 Bán
7 [HOSE.SHI] 09/07/2018 6.7 6.46 6.83 6.5 52.190 Bán
8 [HOSE.SHI] 06/07/2018 6.6 6.4 6.64 6.46 63.730 Bán
9 [HOSE.SHI] 05/07/2018 6.75 6.45 6.75 6.7 46.150 Theo dõi
10 [HOSE.SHI] 04/07/2018 6.6 6.6 6.9 6.6 25.390 Theo dõi
11 [HOSE.SHI] 03/07/2018 6.6 6.6 6.92 6.6 58.110 Theo dõi
12 [HOSE.SHI] 02/07/2018 6.61 6.6 6.94 6.91 18.010 Mua
13 [HOSE.SHI] 29/06/2018 6.95 6.8 7 6.99 105.400 Mua
14 [HOSE.SHI] 28/06/2018 6.5 6.32 6.95 6.95 509.170 Mua
15 [HOSE.SHI] 27/06/2018 6.73 6.55 6.73 6.67 220.690 Theo dõi
16 [HOSE.SHI] 26/06/2018 6.7 6.55 6.7 6.7 1.680 Theo dõi
17 [HOSE.SHI] 25/06/2018 6.51 6.51 6.71 6.7 4.150 Theo dõi
18 [HOSE.SHI] 22/06/2018 6.55 6.5 6.65 6.64 76.840 Theo dõi
19 [HOSE.SHI] 21/06/2018 6.7 6.59 6.7 6.65 44.620 Theo dõi
20 [HOSE.SHI] 20/06/2018 6.79 6.7 6.98 6.7 22.230 Mua