FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 15/01/2019 6.58 6.38 6.69 6.68 751.350 Mua
2 [HOSE.SHI] 14/01/2019 6.5 6.32 6.58 6.52 789.840 Mua
3 [HOSE.SHI] 11/01/2019 6.35 6.33 6.54 6.5 898.210 Mua
4 [HOSE.SHI] 10/01/2019 6.34 6.34 6.6 6.5 678.040 Theo dõi
5 [HOSE.SHI] 09/01/2019 6.48 6.34 6.5 6.34 669.450 Bán
6 [HOSE.SHI] 08/01/2019 6.4 6.4 6.59 6.48 848.870 Theo dõi
7 [HOSE.SHI] 07/01/2019 6.2 6.2 6.6 6.48 982.230 Theo dõi
8 [HOSE.SHI] 04/01/2019 6.1 6.1 6.35 6.32 2.040.160 Bán
9 [HOSE.SHI] 03/01/2019 6.35 6.21 6.57 6.35 1.079.920 Bán
10 [HOSE.SHI] 02/01/2019 6.35 6.22 6.66 6.35 1.639.150 Bán
11 [HOSE.SHI] 28/12/2018 6.75 6.3 6.75 6.6 1.615.360 Bán
12 [HOSE.SHI] 27/12/2018 6.5 6.32 6.65 6.63 1.058.750 Theo dõi
13 [HOSE.SHI] 26/12/2018 6.65 6.2 6.67 6.58 1.500.770 Theo dõi
14 [HOSE.SHI] 25/12/2018 6.69 6.41 6.69 6.63 419.380 Mua
15 [HOSE.SHI] 24/12/2018 6.53 6.53 6.78 6.6 521.950 Mua
16 [HOSE.SHI] 21/12/2018 6.6 6.5 6.86 6.53 1.775.720 Theo dõi
17 [HOSE.SHI] 20/12/2018 6.9 6.71 6.9 6.89 777.840 Mua
18 [HOSE.SHI] 19/12/2018 6.88 6.7 6.9 6.9 1.054.810 Mua
19 [HOSE.SHI] 18/12/2018 6.5 6.44 6.89 6.85 1.137.830 Mua
20 [HOSE.SHI] 17/12/2018 6.74 6.73 6.79 6.79 545.640 Mua