FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 25/06/2019 8.35 8.2 8.35 8.35 764.800 Theo dõi
2 [HOSE.SHI] 24/06/2019 8.4 8.25 8.4 8.35 478.030 Bán
3 [HOSE.SHI] 21/06/2019 8.36 8.3 8.47 8.36 597.180 Bán
4 [HOSE.SHI] 20/06/2019 8.5 8.4 8.51 8.47 593.740 Mua
5 [HOSE.SHI] 19/06/2019 8.48 8.35 8.53 8.48 464.400 Mua
6 [HOSE.SHI] 18/06/2019 8.5 8.33 8.5 8.44 612.850 Mua
7 [HOSE.SHI] 17/06/2019 8.4 8.33 8.48 8.4 797.460 Mua
8 [HOSE.SHI] 14/06/2019 8.3 8.3 8.48 8.37 484.770 Theo dõi
9 [HOSE.SHI] 13/06/2019 8.3 8.25 8.37 8.3 549.170 Theo dõi
10 [HOSE.SHI] 12/06/2019 8.38 8.2 8.38 8.37 901.830 Theo dõi
11 [HOSE.SHI] 11/06/2019 8.27 8.16 8.38 8.37 498.650 Mua
12 [HOSE.SHI] 10/06/2019 8.3 8.21 8.4 8.38 621.610 Mua
13 [HOSE.SHI] 07/06/2019 8.4 8.25 8.45 8.38 506.940 Mua
14 [HOSE.SHI] 06/06/2019 8.3 8.15 8.59 8.4 653.020 Mua
15 [HOSE.SHI] 05/06/2019 8.49 8.35 8.98 8.8 713.710 Mua
16 [HOSE.SHI] 04/06/2019 8.38 8.17 8.4 8.4 793.850 Mua
17 [HOSE.SHI] 03/06/2019 8.48 8.13 8.48 8.38 505.050 Mua
18 [HOSE.SHI] 31/05/2019 8.19 8.12 8.5 8.4 749.350 Mua
19 [HOSE.SHI] 30/05/2019 8.29 8.15 8.29 8.19 780.140 Theo dõi
20 [HOSE.SHI] 29/05/2019 8.29 8.11 8.29 8.27 658.150 Mua