FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 15/12/2017 7.25 7.21 7.38 7.25 170.740 Bán
2 [HOSE.SHI] 14/12/2017 7.25 7.18 7.35 7.25 675.600 Bán
3 [HOSE.SHI] 13/12/2017 7.2 7.15 7.23 7.19 311.220 Bán
4 [HOSE.SHI] 12/12/2017 7.21 7.13 7.25 7.19 602.540 Bán
5 [HOSE.SHI] 11/12/2017 7.29 7.21 7.39 7.21 551.590 Bán
6 [HOSE.SHI] 08/12/2017 7.38 7.29 7.39 7.29 374.680 Bán
7 [HOSE.SHI] 07/12/2017 7.37 7.32 7.49 7.38 322.390 Bán
8 [HOSE.SHI] 06/12/2017 7.5 7.36 7.5 7.37 237.660 Theo dõi
9 [HOSE.SHI] 05/12/2017 7.4 7.35 7.65 7.46 521.250 Theo dõi
10 [HOSE.SHI] 04/12/2017 7.5 7.36 7.5 7.4 685.820 Theo dõi
11 [HOSE.SHI] 01/12/2017 7.49 7.4 7.49 7.45 712.440 Theo dõi
12 [HOSE.SHI] 30/11/2017 7.5 7.46 7.6 7.49 1.031.140 Theo dõi
13 [HOSE.SHI] 29/11/2017 7.61 7.47 7.62 7.49 468.980 Mua
14 [HOSE.SHI] 28/11/2017 7.65 7.61 7.85 7.61 854.040 Mua
15 [HOSE.SHI] 27/11/2017 7.48 7.47 7.78 7.69 794.140 Mua
16 [HOSE.SHI] 24/11/2017 7.37 7.32 7.55 7.48 499.990 Theo dõi
17 [HOSE.SHI] 23/11/2017 7.37 7.31 7.4 7.37 624.810 Theo dõi
18 [HOSE.SHI] 22/11/2017 7.3 7.28 7.39 7.37 543.470 Theo dõi
19 [HOSE.SHI] 21/11/2017 7.3 7.25 7.35 7.3 543.680 Bán
20 [HOSE.SHI] 20/11/2017 7.37 7.3 7.37 7.3 445.190 Bán