FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 19/09/2018 6.09 6.08 6.21 6.21 498.370 Mua
2 [HOSE.SHI] 18/09/2018 6.06 6.05 6.14 6.11 427.100 Theo dõi
3 [HOSE.SHI] 17/09/2018 6.1 6.08 6.11 6.09 484.850 Bán
4 [HOSE.SHI] 14/09/2018 6.03 6 6.1 6.1 436.370 Bán
5 [HOSE.SHI] 13/09/2018 6.06 6.05 6.11 6.05 240.750 Bán
6 [HOSE.SHI] 12/09/2018 6.07 6.04 6.11 6.11 304.100 Bán
7 [HOSE.SHI] 11/09/2018 6.12 6.07 6.13 6.1 389.130 Bán
8 [HOSE.SHI] 10/09/2018 6.07 6.07 6.14 6.1 313.760 Bán
9 [HOSE.SHI] 07/09/2018 6.15 6.1 6.17 6.15 338.600 Mua
10 [HOSE.SHI] 06/09/2018 6.15 6.13 6.18 6.17 334.000 Mua
11 [HOSE.SHI] 05/09/2018 6.15 6.15 6.22 6.15 367.480 Mua
12 [HOSE.SHI] 04/09/2018 6.1 6.08 6.17 6.15 460.570 Theo dõi
13 [HOSE.SHI] 31/08/2018 6.19 6.06 6.19 6.1 400.210 Theo dõi
14 [HOSE.SHI] 30/08/2018 6.08 6 6.15 6.15 413.280 Theo dõi
15 [HOSE.SHI] 29/08/2018 6.15 6.08 6.15 6.1 459.360 Theo dõi
16 [HOSE.SHI] 28/08/2018 6.21 6.12 6.25 6.15 585.090 Mua
17 [HOSE.SHI] 27/08/2018 6.29 6.21 6.29 6.21 582.360 Mua
18 [HOSE.SHI] 24/08/2018 6.23 6.15 6.29 6.29 664.170 Mua
19 [HOSE.SHI] 23/08/2018 6.24 6.09 6.24 6.14 651.710 Mua
20 [HOSE.SHI] 22/08/2018 6.09 6.05 6.1 6.09 784.700 Mua