FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 14/11/2018 6.55 6.05 6.55 6.05 388.890 Theo dõi
2 [HOSE.SHI] 13/11/2018 6.6 6.47 6.6 6.48 139.020 Mua
3 [HOSE.SHI] 12/11/2018 6.62 6.41 6.68 6.47 270.220 Mua
4 [HOSE.SHI] 09/11/2018 6.53 6.46 6.8 6.47 145.180 Mua
5 [HOSE.SHI] 08/11/2018 6.79 6.53 6.79 6.53 188.620 Mua
6 [HOSE.SHI] 07/11/2018 6.79 6.6 6.83 6.79 203.320 Mua
7 [HOSE.SHI] 06/11/2018 6.45 6.42 6.8 6.79 1.011.340 Mua
8 [HOSE.SHI] 05/11/2018 6.42 6.35 6.55 6.45 199.940 Mua
9 [HOSE.SHI] 02/11/2018 6.38 6.35 6.45 6.42 793.120 Theo dõi
10 [HOSE.SHI] 01/11/2018 6.3 6.21 6.33 6.29 197.060 Bán
11 [HOSE.SHI] 31/10/2018 6.4 6.31 6.55 6.32 338.290 Bán
12 [HOSE.SHI] 30/10/2018 6.33 6.27 6.6 6.4 434.050 Theo dõi
13 [HOSE.SHI] 29/10/2018 6.36 6.3 6.42 6.4 260.250 Theo dõi
14 [HOSE.SHI] 26/10/2018 6.27 6.2 6.7 6.4 411.480 Bán
15 [HOSE.SHI] 25/10/2018 6.25 6.2 6.43 6.27 369.360 Bán
16 [HOSE.SHI] 24/10/2018 6.4 6.3 6.43 6.43 475.850 Bán
17 [HOSE.SHI] 23/10/2018 6.43 6.27 6.43 6.4 975.950 Bán
18 [HOSE.SHI] 22/10/2018 6.44 6.39 6.49 6.43 579.790 Theo dõi
19 [HOSE.SHI] 19/10/2018 6.53 6.41 6.53 6.44 433.040 Theo dõi
20 [HOSE.SHI] 18/10/2018 6.53 6.5 6.65 6.58 509.640 Mua