FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHI] 22/03/2019 8 7.84 8 8 890.050 Bán
2 [HOSE.SHI] 21/03/2019 8.4 7.85 8.4 7.85 842.850 Bán
3 [HOSE.SHI] 20/03/2019 8.41 8.2 8.41 8.4 1.077.610 Mua
4 [HOSE.SHI] 19/03/2019 8.09 7.8 8.41 8.41 1.328.380 Mua
5 [HOSE.SHI] 18/03/2019 8.14 8 8.14 8.09 905.340 Bán
6 [HOSE.SHI] 15/03/2019 8.14 7.99 8.14 8 333.300 Bán
7 [HOSE.SHI] 14/03/2019 8.14 8.01 8.14 8.14 596.550 Bán
8 [HOSE.SHI] 13/03/2019 8.01 7.97 8.24 8.14 410.750 Bán
9 [HOSE.SHI] 12/03/2019 8.2 8 8.2 8.16 431.040 Bán
10 [HOSE.SHI] 11/03/2019 7.95 7.95 8.2 8.2 543.670 Bán
11 [HOSE.SHI] 08/03/2019 8.28 8 8.28 8.2 299.140 Bán
12 [HOSE.SHI] 07/03/2019 8.36 8.14 8.36 8.28 563.620 Bán
13 [HOSE.SHI] 06/03/2019 8.34 7.8 8.39 8.39 1.091.610 Bán
14 [HOSE.SHI] 05/03/2019 8.34 8.1 8.34 8.34 309.480 Bán
15 [HOSE.SHI] 04/03/2019 8.37 7.85 8.37 8.36 1.010.930 Bán
16 [HOSE.SHI] 01/03/2019 8.45 8.11 8.45 8.37 803.330 Bán
17 [HOSE.SHI] 28/02/2019 8.45 8.15 8.45 8.39 195.410 Theo dõi
18 [HOSE.SHI] 27/02/2019 8.39 8 8.5 8.5 289.380 Theo dõi
19 [HOSE.SHI] 26/02/2019 8.48 8.22 8.48 8.39 723.540 Mua
20 [HOSE.SHI] 25/02/2019 8.59 8.26 8.59 8.48 571.140 Mua