FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 23/03/2018 22.9 22.85 22.9 22.85 21.970 Theo dõi
2 [HOSE.SHP] 22/03/2018 22.7 22.7 22.9 22.9 20.720 Mua
3 [HOSE.SHP] 21/03/2018 23 22.8 23 22.8 29.390 Bán
4 [HOSE.SHP] 20/03/2018 22.8 22.7 23 22.85 5.840 Theo dõi
5 [HOSE.SHP] 19/03/2018 22.8 22.8 23.2 22.8 1.010 Theo dõi
6 [HOSE.SHP] 16/03/2018 23 23 23 23 9.450 Mua
7 [HOSE.SHP] 15/03/2018 23 22.7 23 23 12.800 Theo dõi
8 [HOSE.SHP] 14/03/2018 22.9 22.8 22.9 22.8 15.640 Theo dõi
9 [HOSE.SHP] 13/03/2018 22.8 22.8 22.9 22.9 19.260 Theo dõi
10 [HOSE.SHP] 12/03/2018 22.9 22.7 22.95 22.8 21.150 Bán
11 [HOSE.SHP] 09/03/2018 23 22.7 23 22.9 4.020 Bán
12 [HOSE.SHP] 08/03/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 9.990 Bán
13 [HOSE.SHP] 07/03/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 3.000 Bán
14 [HOSE.SHP] 06/03/2018 22.95 22.95 23 23 2.970 Theo dõi
15 [HOSE.SHP] 05/03/2018 23.2 22.8 23.2 22.8 2.510 Theo dõi
16 [HOSE.SHP] 02/03/2018 22.7 22.7 23.2 23.2 2.020 Mua
17 [HOSE.SHP] 01/03/2018 23 22.6 23 22.7 9.620 Bán
18 [HOSE.SHP] 28/02/2018 23 22.6 23.5 22.6 15.560 Bán
19 [HOSE.SHP] 27/02/2018 22.7 22.6 23 22.6 5.100 Bán
20 [HOSE.SHP] 26/02/2018 22.6 22.5 23 23 9.010 Bán