FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 15/01/2019 22.5 22.5 22.6 22.6 19.100 Mua
2 [HOSE.SHP] 11/01/2019 23 22.5 23 22.5 35.100 Mua
3 [HOSE.SHP] 10/01/2019 22.6 22.5 22.6 22.5 10.950 Mua
4 [HOSE.SHP] 09/01/2019 22.5 22.5 22.6 22.5 1.500 Mua
5 [HOSE.SHP] 08/01/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 16.000 Mua
6 [HOSE.SHP] 07/01/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 1.000 Mua
7 [HOSE.SHP] 03/01/2019 21.2 21.2 22.3 22.3 7.360 Mua
8 [HOSE.SHP] 02/01/2019 22.1 22.1 22.3 22.3 21.100 Mua
9 [HOSE.SHP] 28/12/2018 22 22 22.1 22.1 28.770 Mua
10 [HOSE.SHP] 27/12/2018 22 22 22.1 22 32.990 Mua
11 [HOSE.SHP] 26/12/2018 22 22 22 22 21.500 Mua
12 [HOSE.SHP] 25/12/2018 22 22 22.5 22 205.500 Mua
13 [HOSE.SHP] 24/12/2018 22 22 22 22 500 Mua
14 [HOSE.SHP] 20/12/2018 21.8 21.8 21.8 21.8 1.000 Theo dõi
15 [HOSE.SHP] 19/12/2018 22 21.8 22 21.8 1.600 Theo dõi
16 [HOSE.SHP] 18/12/2018 22.35 22.35 22.35 22.35 670 Mua
17 [HOSE.SHP] 14/12/2018 21.4 21.4 21.8 21.8 510 Bán
18 [HOSE.SHP] 13/12/2018 21.2 21.2 21.9 21.8 1.540 Theo dõi
19 [HOSE.SHP] 10/12/2018 21.15 21.15 22 22 340 Theo dõi
20 [HOSE.SHP] 07/12/2018 21.7 21.6 21.8 21.8 15.260 Theo dõi