FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 25/05/2018 22 22 23 23 2.540 Mua
2 [HOSE.SHP] 21/05/2018 23.2 23.2 23.2 23.2 10 Mua
3 [HOSE.SHP] 17/05/2018 21.7 21.7 22.95 22.95 19.320 Theo dõi
4 [HOSE.SHP] 16/05/2018 21.7 21.6 22.95 21.6 1.260 Bán
5 [HOSE.SHP] 15/05/2018 21.6 21.6 21.9 21.9 2.720 Bán
6 [HOSE.SHP] 14/05/2018 21.65 21.6 21.8 21.8 5.720 Bán
7 [HOSE.SHP] 11/05/2018 22.6 21.1 22.6 21.1 7.400 Bán
8 [HOSE.SHP] 10/05/2018 22.5 22.5 22.6 22.6 5.020 Bán
9 [HOSE.SHP] 08/05/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 1.700 Bán
10 [HOSE.SHP] 07/05/2018 22.7 22.7 22.7 22.7 2.510 Bán
11 [HOSE.SHP] 04/05/2018 22.5 22.5 22.7 22.7 10.340 Bán
12 [HOSE.SHP] 03/05/2018 22.6 22.5 22.6 22.5 3.300 Bán
13 [HOSE.SHP] 27/04/2018 22.5 22.5 22.8 22.8 5.110 Bán
14 [HOSE.SHP] 26/04/2018 22.5 22.5 22.6 22.5 28.800 Bán
15 [HOSE.SHP] 24/04/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 10.000 Bán
16 [HOSE.SHP] 20/04/2018 21.5 21.5 23 23 13.100 Mua
17 [HOSE.SHP] 19/04/2018 22.8 22.7 22.8 22.7 21.190 Bán
18 [HOSE.SHP] 18/04/2018 22.8 22.8 23 23 45.100 Mua
19 [HOSE.SHP] 17/04/2018 23 22.8 23 22.8 29.570 Bán
20 [HOSE.SHP] 16/04/2018 23.2 23 23.2 23 950 Mua