FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 13/07/2018 22 22 22 22 1.000 Mua
2 [HOSE.SHP] 12/07/2018 22 22 22 22 39.930 Theo dõi
3 [HOSE.SHP] 11/07/2018 22 22 22 22 300 Mua
4 [HOSE.SHP] 09/07/2018 21.55 21.5 21.6 21.6 2.340 Bán
5 [HOSE.SHP] 06/07/2018 21.5 21.5 22 22 19.510 Theo dõi
6 [HOSE.SHP] 05/07/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 7.400 Bán
7 [HOSE.SHP] 04/07/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 48.290 Bán
8 [HOSE.SHP] 03/07/2018 21.2 21.2 22 21.5 21.690 Bán
9 [HOSE.SHP] 02/07/2018 21.8 21 22.5 22.5 17.020 Bán
10 [HOSE.SHP] 28/06/2018 21.5 21.5 22 21.8 15.180 Bán
11 [HOSE.SHP] 27/06/2018 22.3 22.3 22.3 22.3 1.000 Bán
12 [HOSE.SHP] 25/06/2018 21 21 22.4 22.4 2.010 Bán
13 [HOSE.SHP] 22/06/2018 21 21 21 21 5.000 Bán
14 [HOSE.SHP] 21/06/2018 21.8 20.6 21.8 21.1 35.600 Bán
15 [HOSE.SHP] 20/06/2018 22 21.7 22 21.8 11.840 Bán
16 [HOSE.SHP] 19/06/2018 22 22 22 22 6.010 Bán
17 [HOSE.SHP] 18/06/2018 21.7 21.7 23.5 23.5 2.730 Mua
18 [HOSE.SHP] 15/06/2018 22.95 22.5 23 22.95 40.000 Theo dõi
19 [HOSE.SHP] 14/06/2018 22.5 22 23 23 25.960 Theo dõi
20 [HOSE.SHP] 13/06/2018 23.05 23 23.7 23.7 4.010 Mua