FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 14/11/2018 22 22 22 22 1.270 Bán
2 [HOSE.SHP] 13/11/2018 22.5 22 22.5 22 1.300 Bán
3 [HOSE.SHP] 12/11/2018 22 22 22 22 1.200 Bán
4 [HOSE.SHP] 08/11/2018 21.65 21.65 22 22 1.510 Bán
5 [HOSE.SHP] 07/11/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 760 Bán
6 [HOSE.SHP] 06/11/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 3.750 Bán
7 [HOSE.SHP] 05/11/2018 23 22.6 23 22.6 9.400 Mua
8 [HOSE.SHP] 02/11/2018 23 23 23 23 30 Mua
9 [HOSE.SHP] 01/11/2018 21.6 21.6 22.4 21.6 11.490 Bán
10 [HOSE.SHP] 31/10/2018 22.6 22.4 22.6 22.4 6.430 Bán
11 [HOSE.SHP] 30/10/2018 22.6 21.65 22.6 22.4 13.080 Bán
12 [HOSE.SHP] 25/10/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 70 Theo dõi
13 [HOSE.SHP] 22/10/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 2.700 Mua
14 [HOSE.SHP] 19/10/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 1.630 Mua
15 [HOSE.SHP] 18/10/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 2.900 Mua
16 [HOSE.SHP] 17/10/2018 22.6 22.8 22.8 22.8 690 Mua
17 [HOSE.SHP] 16/10/2018 22.55 22.55 22.6 22.6 6.810 Mua
18 [HOSE.SHP] 15/10/2018 22.5 22.5 22.5 22.5 1.000 Mua
19 [HOSE.SHP] 12/10/2018 22.55 22.55 22.55 22.55 20 Mua
20 [HOSE.SHP] 11/10/2018 22.7 22.55 22.55 22.55 20 Mua