FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 21/03/2019 23.3 22.3 23.3 23.2 1.410 Mua
2 [HOSE.SHP] 20/03/2019 23.3 23.3 23.3 23.3 1.000 Mua
3 [HOSE.SHP] 19/03/2019 23.5 23.5 23.5 23.5 500 Mua
4 [HOSE.SHP] 14/03/2019 23 22.6 23 22.6 760 Theo dõi
5 [HOSE.SHP] 12/03/2019 24.2 24.2 24.2 24.2 10 Mua
6 [HOSE.SHP] 07/03/2019 23 23 23 23 16.220 Mua
7 [HOSE.SHP] 06/03/2019 25 22.5 25 22.5 1.100 Theo dõi
8 [HOSE.SHP] 05/03/2019 23 23 23.5 23.5 15.580 Mua
9 [HOSE.SHP] 27/02/2019 22.05 22 23.5 23 11.420 Mua
10 [HOSE.SHP] 25/02/2019 23 23 23.5 23.5 25.030 Mua
11 [HOSE.SHP] 22/02/2019 22.6 22.6 23.5 23.5 7.500 Mua
12 [HOSE.SHP] 21/02/2019 22.2 22.2 22.2 22.2 10 Theo dõi
13 [HOSE.SHP] 20/02/2019 23 23 23 23 1.500 Mua
14 [HOSE.SHP] 18/02/2019 22.5 22.5 23 23 3.480 Mua
15 [HOSE.SHP] 15/02/2019 23 23 23 23 400 Mua
16 [HOSE.SHP] 14/02/2019 23 23 23 23 1.000 Mua
17 [HOSE.SHP] 13/02/2019 22 22 22 22 10 Theo dõi
18 [HOSE.SHP] 01/02/2019 22 22 22 22 2.000 Bán
19 [HOSE.SHP] 31/01/2019 23 22.8 23 22.8 70 Mua
20 [HOSE.SHP] 30/01/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Theo dõi