FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 24/06/2019 24.5 24.5 24.5 24.5 80 Mua
2 [HOSE.SHP] 21/06/2019 23.5 23.5 23.5 23.5 5.000 Mua
3 [HOSE.SHP] 20/06/2019 23.5 23.5 23.5 23.5 4.010 Mua
4 [HOSE.SHP] 19/06/2019 23.1 23.1 23.1 23.1 20 Theo dõi
5 [HOSE.SHP] 18/06/2019 23.1 23.1 23.1 23.1 10 Theo dõi
6 [HOSE.SHP] 17/06/2019 23.6 23.6 23.6 23.6 240 Mua
7 [HOSE.SHP] 14/06/2019 23.8 23 24 23 24.200 Bán
8 [HOSE.SHP] 13/06/2019 23.8 23.8 23.8 23.8 2.000 Mua
9 [HOSE.SHP] 12/06/2019 23.2 23.2 23.8 23.8 14.180 Mua
10 [HOSE.SHP] 11/06/2019 23.1 23.1 23.1 23.1 1.500 Theo dõi
11 [HOSE.SHP] 10/06/2019 23.5 23.1 23.8 23.1 1.510 Theo dõi
12 [HOSE.SHP] 05/06/2019 23.1 23.1 23.5 23.5 5.010 Mua
13 [HOSE.SHP] 03/06/2019 23 23 23.1 23.1 1.080 Mua
14 [HOSE.SHP] 31/05/2019 23.1 23.1 23.1 23.1 500 Mua
15 [HOSE.SHP] 30/05/2019 22.55 22.5 23.1 23 4.000 Mua
16 [HOSE.SHP] 29/05/2019 22.6 22.5 24 24 3.480 Mua
17 [HOSE.SHP] 28/05/2019 23 23 23 23 100 Mua
18 [HOSE.SHP] 24/05/2019 23.5 23.5 23.8 23.8 6.000 Mua
19 [HOSE.SHP] 23/05/2019 23.8 22.15 23.8 23.7 30 Mua
20 [HOSE.SHP] 20/05/2019 23.8 23.8 23.8 23.8 10 Mua