FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SHP] 15/12/2017 23 22 22.1 22 2.880 Theo dõi
2 [HOSE.SHP] 14/12/2017 22 22 23 23 14.870 Mua
3 [HOSE.SHP] 13/12/2017 22 22 22.15 22.15 16.640 Theo dõi
4 [HOSE.SHP] 12/12/2017 22.35 22.35 22.35 22.35 8.000 Theo dõi
5 [HOSE.SHP] 11/12/2017 24 23.8 24 24 4.800 Mua
6 [HOSE.SHP] 08/12/2017 23 23 23 23 3.220 Mua
7 [HOSE.SHP] 07/12/2017 22 22 23.4 23.4 10.200 Mua
8 [HOSE.SHP] 06/12/2017 22 22 23.5 23.5 38.820 Mua
9 [HOSE.SHP] 05/12/2017 22 22 22 22 21.280 Mua
10 [HOSE.SHP] 04/12/2017 21.95 21.85 22 22 1.150 Mua
11 [HOSE.SHP] 01/12/2017 22 21.8 22 21.8 10.350 Theo dõi
12 [HOSE.SHP] 30/11/2017 22 21.8 22 21.8 6.990 Theo dõi
13 [HOSE.SHP] 29/11/2017 22 22 22 22 800 Mua
14 [HOSE.SHP] 28/11/2017 21.8 21.8 21.9 21.8 11.260 Theo dõi
15 [HOSE.SHP] 27/11/2017 21.7 21.7 22 21.9 16.880 Mua
16 [HOSE.SHP] 24/11/2017 21.75 21.75 21.75 21.75 14.420 Theo dõi
17 [HOSE.SHP] 23/11/2017 21.7 21.7 21.8 21.8 5.180 Theo dõi
18 [HOSE.SHP] 22/11/2017 21.7 21.7 22 22 110 Mua
19 [HOSE.SHP] 21/11/2017 22.35 21.8 22.35 21.8 5.590 Theo dõi
20 [HOSE.SHP] 20/11/2017 22 22 22 22 3.000 Mua