FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SII] 19/09/2018 22.5 22.5 22.5 22.5 100 Bán
2 [HOSE.SII] 18/09/2018 24.15 24.15 24.15 24.15 10 Mua
3 [HOSE.SII] 17/09/2018 22 22 23.25 23.25 300 Theo dõi
4 [HOSE.SII] 14/09/2018 20.45 20.4 23.4 23.4 680 Mua
5 [HOSE.SII] 13/09/2018 21.9 21.9 21.9 21.9 760 Theo dõi
6 [HOSE.SII] 12/09/2018 23.5 23.5 23.5 23.5 10 Mua
7 [HOSE.SII] 10/09/2018 20.3 20.15 23.1 23.1 1.320 Theo dõi
8 [HOSE.SII] 06/09/2018 21.65 21.65 21.65 21.65 10 Bán
9 [HOSE.SII] 05/09/2018 23.25 23.25 23.25 23.25 40 Theo dõi
10 [HOSE.SII] 31/08/2018 25 25 25 25 10 Mua
11 [HOSE.SII] 30/08/2018 24.7 24.7 24.7 24.7 10 Mua
12 [HOSE.SII] 22/08/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 10 Mua
13 [HOSE.SII] 21/08/2018 21.4 21.4 22.9 22.9 20 Mua
14 [HOSE.SII] 16/08/2018 22.8 22.8 23 23 410 Mua
15 [HOSE.SII] 07/08/2018 21.45 21.45 24.5 24.5 40 Mua
16 [HOSE.SII] 03/08/2018 23.05 23.05 23.05 23.05 10 Mua
17 [HOSE.SII] 02/08/2018 21.55 21.55 21.55 21.55 80 Theo dõi
18 [HOSE.SII] 30/07/2018 23.15 23.15 23.15 23.15 440 Mua
19 [HOSE.SII] 27/07/2018 24.8 24.8 24.85 24.85 400 Mua
20 [HOSE.SII] 25/07/2018 24.9 21.75 24.9 24.85 50 Mua