FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SII] 15/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 40 Bán
2 [HOSE.SII] 13/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 40 Bán
3 [HOSE.SII] 07/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 10 Bán
4 [HOSE.SII] 06/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 130 Bán
5 [HOSE.SII] 05/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 60 Bán
6 [HOSE.SII] 04/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 160 Bán
7 [HOSE.SII] 01/12/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 6.400 Bán
8 [HOSE.SII] 30/11/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 1.500 Bán
9 [HOSE.SII] 29/11/2017 21.8 20.4 21.8 20.4 1.110 Bán
10 [HOSE.SII] 14/11/2017 20.4 20.4 20.4 20.4 90 Bán
11 [HOSE.SII] 10/11/2017 21.9 21.9 21.9 21.9 10 Theo dõi
12 [HOSE.SII] 03/11/2017 23.5 23.5 23.5 23.5 170 Mua
13 [HOSE.SII] 26/10/2017 23.5 23.5 23.5 23.5 10 Mua
14 [HOSE.SII] 25/10/2017 22 22 22 22 10 Theo dõi
15 [HOSE.SII] 11/10/2017 23.65 23.65 23.65 23.65 10 Mua
16 [HOSE.SII] 09/10/2017 23.4 23.4 23.4 23.4 20 Mua
17 [HOSE.SII] 06/10/2017 21.4 21.4 23 23 300 Mua
18 [HOSE.SII] 05/10/2017 23 23 23 23 10 Theo dõi
19 [HOSE.SII] 04/10/2017 22.35 22.2 22.4 22.2 40 Bán
20 [HOSE.SII] 03/10/2017 18.5 18.5 20.95 20.95 1.070 Bán