FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SII] 14/11/2018 16.1 16.1 16.1 16.1 40 Bán
2 [HOSE.SII] 13/11/2018 17.1 16.05 17.1 17.1 100 Bán
3 [HOSE.SII] 12/11/2018 17.6 17.1 17.9 17.1 750 Bán
4 [HOSE.SII] 09/11/2018 16.8 16.8 17.6 17.6 50 Bán
5 [HOSE.SII] 08/11/2018 18.45 16.75 19.15 16.75 90 Bán
6 [HOSE.SII] 07/11/2018 17.9 17.9 19.05 17.9 1.220 Bán
7 [HOSE.SII] 06/11/2018 19.2 19.2 19.2 19.2 10 Bán
8 [HOSE.SII] 02/11/2018 18.8 18.8 20.6 20.6 140 Theo dõi
9 [HOSE.SII] 01/11/2018 18.8 18.8 20.2 20.2 90 Theo dõi
10 [HOSE.SII] 31/10/2018 20.55 17.95 20.55 20.2 570 Theo dõi
11 [HOSE.SII] 30/10/2018 19.95 18.05 20.45 19.3 1.430 Bán
12 [HOSE.SII] 29/10/2018 19.4 19.4 21.95 19.4 130 Bán
13 [HOSE.SII] 24/10/2018 20.85 20.85 20.85 20.85 30 Theo dõi
14 [HOSE.SII] 23/10/2018 19.75 18.05 19.75 19.7 360 Bán
15 [HOSE.SII] 22/10/2018 19.4 19.4 21.5 19.4 290 Bán
16 [HOSE.SII] 19/10/2018 19.2 19.2 20.95 20.85 40 Theo dõi
17 [HOSE.SII] 18/10/2018 20.95 18.6 20.95 20.6 80 Bán
18 [HOSE.SII] 17/10/2018 20 18.3 20.45 20 1.170 Bán
19 [HOSE.SII] 16/10/2018 19.65 19.65 19.65 19.65 10 Bán
20 [HOSE.SII] 12/10/2018 19.5 19.5 21.1 21.1 2.920 Theo dõi