FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJD] 25/05/2018 23 22.85 23 23 16.650 Bán
2 [HOSE.SJD] 24/05/2018 23.1 22.9 23.1 23 20.340 Bán
3 [HOSE.SJD] 23/05/2018 23.45 22.6 23.45 22.9 11.390 Bán
4 [HOSE.SJD] 22/05/2018 22.8 22.8 23.2 22.9 11.320 Theo dõi
5 [HOSE.SJD] 21/05/2018 22.9 22.9 23.5 23.4 120 Mua
6 [HOSE.SJD] 18/05/2018 23.2 23 23.2 23 5.290 Theo dõi
7 [HOSE.SJD] 17/05/2018 23.15 23 23.25 23 640 Theo dõi
8 [HOSE.SJD] 16/05/2018 23.4 23.15 23.4 23.15 4.100 Mua
9 [HOSE.SJD] 15/05/2018 23.45 23.1 23.45 23.25 7.490 Mua
10 [HOSE.SJD] 14/05/2018 23.05 23.05 23.1 23.1 5.050 Mua
11 [HOSE.SJD] 11/05/2018 23 22.9 23.05 23.05 11.110 Theo dõi
12 [HOSE.SJD] 10/05/2018 23 23 23.05 23 18.150 Bán
13 [HOSE.SJD] 09/05/2018 23 23 23.05 23 24.110 Bán
14 [HOSE.SJD] 08/05/2018 23 23 23.1 23.1 4.680 Theo dõi
15 [HOSE.SJD] 07/05/2018 23.1 23.05 23.1 23.1 4.280 Theo dõi
16 [HOSE.SJD] 04/05/2018 22.8 22.8 23.1 23.1 1.020 Theo dõi
17 [HOSE.SJD] 03/05/2018 23.2 22.95 23.2 23.05 34.050 Bán
18 [HOSE.SJD] 02/05/2018 23 23 23.2 23 27.470 Bán
19 [HOSE.SJD] 27/04/2018 22.85 22.85 23.1 23 1.820 Bán
20 [HOSE.SJD] 26/04/2018 23 22.85 23 22.85 1.660 Bán