FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJS] 25/05/2018 22.2 22 23.3 22.8 85.850 Bán
2 [HOSE.SJS] 24/05/2018 22.2 22.1 23.65 23.5 2.390 Bán
3 [HOSE.SJS] 23/05/2018 22.05 22 23.8 23.7 77.560 Bán
4 [HOSE.SJS] 22/05/2018 24 22.7 24.3 23 27.890 Bán
5 [HOSE.SJS] 21/05/2018 24.1 24 24.4 24.4 17.950 Bán
6 [HOSE.SJS] 18/05/2018 24.5 24 24.5 24.5 13.970 Bán
7 [HOSE.SJS] 17/05/2018 24.8 24 24.95 24.7 30.690 Bán
8 [HOSE.SJS] 16/05/2018 25 24.8 25 24.8 40 Bán
9 [HOSE.SJS] 15/05/2018 24.9 24.5 24.9 24.9 44.380 Theo dõi
10 [HOSE.SJS] 14/05/2018 24.5 24.3 24.9 24.9 14.640 Mua
11 [HOSE.SJS] 11/05/2018 24.9 24.5 25 24.9 135.000 Mua
12 [HOSE.SJS] 10/05/2018 25 24.6 25 24.9 5.330 Theo dõi
13 [HOSE.SJS] 09/05/2018 24.1 24.1 25.2 24.6 159.260 Theo dõi
14 [HOSE.SJS] 08/05/2018 24.7 24.7 24.7 24.7 8.870 Theo dõi
15 [HOSE.SJS] 07/05/2018 24.6 24.1 25.15 24.6 68.430 Theo dõi
16 [HOSE.SJS] 04/05/2018 24.6 24.6 25.4 25.2 42.670 Theo dõi
17 [HOSE.SJS] 03/05/2018 25 25 25.5 25.25 215.750 Theo dõi
18 [HOSE.SJS] 02/05/2018 25.45 24.6 25.45 25.45 108.950 Theo dõi
19 [HOSE.SJS] 27/04/2018 25.1 24.4 25.3 25.3 25.970 Theo dõi
20 [HOSE.SJS] 26/04/2018 25 24.6 26 25.1 79.700 Bán