FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJS] 13/06/2019 18.1 18 19.4 19.3 267.110 Mua
2 [HOSE.SJS] 12/06/2019 18 18 18.5 18.2 104.730 Theo dõi
3 [HOSE.SJS] 11/06/2019 17.9 17.9 18.2 18 46.460 Theo dõi
4 [HOSE.SJS] 10/06/2019 17.7 17.7 18.2 17.9 335.850 Theo dõi
5 [HOSE.SJS] 07/06/2019 17.1 17.1 17.9 17.6 21.380 Theo dõi
6 [HOSE.SJS] 06/06/2019 18.2 17.4 18.2 17.4 1.190 Bán
7 [HOSE.SJS] 05/06/2019 17.2 17.2 17.9 17.6 27.060 Bán
8 [HOSE.SJS] 04/06/2019 17.4 17.4 18 17.5 70.870 Bán
9 [HOSE.SJS] 03/06/2019 17.9 17.4 17.9 17.5 54.300 Bán
10 [HOSE.SJS] 31/05/2019 17.65 17.6 18 17.6 105.060 Bán
11 [HOSE.SJS] 30/05/2019 17.8 17.45 17.8 17.6 15.800 Bán
12 [HOSE.SJS] 29/05/2019 17.9 17.5 17.9 17.8 30.530 Bán
13 [HOSE.SJS] 28/05/2019 18.6 17.9 18.6 17.9 35.190 Theo dõi
14 [HOSE.SJS] 27/05/2019 17.7 17.7 18.5 18.3 90.660 Mua
15 [HOSE.SJS] 24/05/2019 17.8 17.6 18 17.7 100.730 Theo dõi
16 [HOSE.SJS] 23/05/2019 18.2 17.7 18.2 17.8 45.400 Theo dõi
17 [HOSE.SJS] 22/05/2019 18.6 18.6 19.1 18.6 47.110 Mua
18 [HOSE.SJS] 21/05/2019 18.9 18.7 19.6 18.8 129.000 Mua
19 [HOSE.SJS] 20/05/2019 17.8 17.8 18.9 18.9 217.050 Mua
20 [HOSE.SJS] 17/05/2019 18 17.7 18.2 17.7 78.720 Bán