FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJS] 17/07/2018 17.3 17.3 17.6 17.5 44.130 Bán
2 [HOSE.SJS] 16/07/2018 17.55 17.2 18 17.8 32.520 Bán
3 [HOSE.SJS] 13/07/2018 18 17.5 18 18 20.810 Bán
4 [HOSE.SJS] 12/07/2018 17.8 16.6 17.8 17.8 19.340 Bán
5 [HOSE.SJS] 11/07/2018 17.6 16.6 17.85 17.6 220.630 Bán
6 [HOSE.SJS] 10/07/2018 17 17 18 17.6 22.840 Bán
7 [HOSE.SJS] 09/07/2018 17.6 17.6 18.3 18 30.040 Bán
8 [HOSE.SJS] 06/07/2018 16.6 16.5 17.6 17.6 91.400 Bán
9 [HOSE.SJS] 05/07/2018 17.6 16.6 17.6 16.7 280.110 Quá bán
10 [HOSE.SJS] 04/07/2018 18 17.8 19.9 17.8 106.780 Bán
11 [HOSE.SJS] 03/07/2018 20 18.6 20 18.6 67.780 Bán
12 [HOSE.SJS] 02/07/2018 19.8 19.35 20 20 99.180 Bán
13 [HOSE.SJS] 29/06/2018 21 19.8 21.1 20.8 88.990 Bán
14 [HOSE.SJS] 28/06/2018 21.1 20.2 21.3 20.9 30.640 Bán
15 [HOSE.SJS] 27/06/2018 20.6 20.5 21.2 21 58.670 Bán
16 [HOSE.SJS] 26/06/2018 20.5 20 20.6 20.5 15.300 Bán
17 [HOSE.SJS] 25/06/2018 21.4 20.7 21.5 21.4 15.670 Bán
18 [HOSE.SJS] 22/06/2018 20.8 20.2 21.6 21.4 392.160 Bán
19 [HOSE.SJS] 21/06/2018 20.7 20 20.75 20.7 37.550 Bán
20 [HOSE.SJS] 20/06/2018 19.7 19.7 21 20.75 23.760 Bán