FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJS] 14/12/2017 31.5 31.5 32.5 31.9 133.850 Bán
2 [HOSE.SJS] 13/12/2017 31.5 31.5 32.2 31.55 102.930 Bán
3 [HOSE.SJS] 12/12/2017 32 30 32.5 32.2 300.620 Theo dõi
4 [HOSE.SJS] 11/12/2017 32.5 31.9 33 32.2 370.650 Theo dõi
5 [HOSE.SJS] 08/12/2017 34.3 33.5 34.5 33.5 563.180 Mua
6 [HOSE.SJS] 07/12/2017 35.05 34.3 35.4 34.3 541.610 Mua
7 [HOSE.SJS] 06/12/2017 34.5 34.2 35.3 34.8 593.350 Mua
8 [HOSE.SJS] 05/12/2017 34.4 34.3 35.5 34.4 1.143.410 Mua
9 [HOSE.SJS] 04/12/2017 33.4 33.3 34.4 34.2 365.280 Mua
10 [HOSE.SJS] 01/12/2017 35 33.4 35 33.4 882.440 Mua
11 [HOSE.SJS] 30/11/2017 33.5 33.3 34.6 34.25 489.930 Mua
12 [HOSE.SJS] 29/11/2017 32 32 33.8 33.5 291.780 Mua
13 [HOSE.SJS] 28/11/2017 32.8 32.45 33 32.5 161.570 Mua
14 [HOSE.SJS] 27/11/2017 32.9 32.8 33.7 33.1 308.000 Mua
15 [HOSE.SJS] 24/11/2017 31.2 31.2 33 32.9 353.350 Mua
16 [HOSE.SJS] 23/11/2017 31.35 31.1 32.1 31.2 202.840 Bán
17 [HOSE.SJS] 22/11/2017 32 31.5 32.1 31.5 177.370 Mua
18 [HOSE.SJS] 21/11/2017 31.3 31.2 32.15 31.8 262.080 Mua
19 [HOSE.SJS] 20/11/2017 31.1 30.8 31.4 31.2 93.630 Mua
20 [HOSE.SJS] 17/11/2017 31.6 31.1 31.85 31.1 186.290 Mua