FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SJS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SJS] 03/01/2019 17.8 16.8 17.9 17 240.220 Theo dõi
2 [HOSE.SJS] 02/01/2019 17.8 17.8 18.9 17.8 446.760 Mua
3 [HOSE.SJS] 28/12/2018 18.9 18.6 18.95 18.9 328.860 Mua
4 [HOSE.SJS] 27/12/2018 18.6 18.5 19 18.9 306.300 Mua
5 [HOSE.SJS] 26/12/2018 18.5 18.4 18.9 18.6 283.550 Mua
6 [HOSE.SJS] 25/12/2018 17.7 17.7 18.5 18.5 525.670 Mua
7 [HOSE.SJS] 24/12/2018 18.1 18.1 18.9 18.5 504.000 Mua
8 [HOSE.SJS] 21/12/2018 17.8 17.6 18.6 18.1 336.650 Mua
9 [HOSE.SJS] 20/12/2018 17.9 17.6 18.3 17.9 354.550 Mua
10 [HOSE.SJS] 19/12/2018 16.3 16.2 17.35 17.35 947.590 Mua
11 [HOSE.SJS] 18/12/2018 16.3 15.65 16.3 16.25 291.700 Mua
12 [HOSE.SJS] 17/12/2018 15.4 15.1 16.45 16.4 309.350 Mua
13 [HOSE.SJS] 14/12/2018 15.2 14.85 15.5 15.4 103.030 Theo dõi
14 [HOSE.SJS] 13/12/2018 14.65 14.65 15.2 15.2 296.520 Bán
15 [HOSE.SJS] 12/12/2018 14.75 14.65 14.8 14.65 68.600 Bán
16 [HOSE.SJS] 11/12/2018 14.8 14.7 14.85 14.7 82.880 Bán
17 [HOSE.SJS] 10/12/2018 14.75 14.7 15.4 15.3 48.230 Theo dõi
18 [HOSE.SJS] 07/12/2018 14.7 14.7 15.3 15.3 39.600 Bán
19 [HOSE.SJS] 06/12/2018 15.45 14.7 15.45 14.7 42.510 Bán
20 [HOSE.SJS] 05/12/2018 15.3 14.8 15.6 15.45 2.550 Theo dõi