FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SKG] 22/03/2019 15.2 15.15 15.3 15.2 69.670 Theo dõi
2 [HOSE.SKG] 21/03/2019 15.25 15.2 15.35 15.2 134.930 Theo dõi
3 [HOSE.SKG] 20/03/2019 15.4 15.25 15.4 15.25 115.250 Theo dõi
4 [HOSE.SKG] 19/03/2019 15.5 15.25 15.5 15.4 320.440 Mua
5 [HOSE.SKG] 18/03/2019 15.5 15.4 15.5 15.45 129.040 Mua
6 [HOSE.SKG] 15/03/2019 15.15 15.15 15.5 15.45 110.340 Mua
7 [HOSE.SKG] 14/03/2019 15.3 15.15 15.6 15.15 320.460 Theo dõi
8 [HOSE.SKG] 13/03/2019 15.35 15.3 15.55 15.3 123.420 Mua
9 [HOSE.SKG] 12/03/2019 15.25 15.15 15.35 15.35 84.350 Mua
10 [HOSE.SKG] 11/03/2019 15.2 15.05 15.3 15.25 70.560 Mua
11 [HOSE.SKG] 08/03/2019 15.5 15.05 15.5 15.2 83.890 Mua
12 [HOSE.SKG] 07/03/2019 15.1 15.1 15.75 15.55 370.880 Mua
13 [HOSE.SKG] 06/03/2019 15.3 15.05 15.3 15.1 58.310 Mua
14 [HOSE.SKG] 05/03/2019 15.4 15.2 15.4 15.3 222.230 Mua
15 [HOSE.SKG] 04/03/2019 14.85 14.85 15.55 15.4 468.140 Mua
16 [HOSE.SKG] 01/03/2019 14.9 14.7 14.9 14.85 116.580 Theo dõi
17 [HOSE.SKG] 28/02/2019 14.85 14.7 14.9 14.7 194.470 Bán
18 [HOSE.SKG] 27/02/2019 14.8 14.8 14.85 14.85 110.020 Bán
19 [HOSE.SKG] 26/02/2019 14.9 14.75 14.9 14.85 27.010 Bán
20 [HOSE.SKG] 25/02/2019 14.85 14.7 14.95 14.9 102.980 Theo dõi