FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SKG] 15/01/2019 16.6 16.6 17 16.9 91.520 Bán
2 [HOSE.SKG] 14/01/2019 16.8 16.75 16.9 16.75 85.730 Bán
3 [HOSE.SKG] 11/01/2019 16.55 16.45 16.85 16.8 58.890 Bán
4 [HOSE.SKG] 10/01/2019 16.8 16.45 16.9 16.55 271.840 Bán
5 [HOSE.SKG] 09/01/2019 17 16.65 17.05 16.9 130.180 Bán
6 [HOSE.SKG] 08/01/2019 16.9 16.5 17 17 81.630 Bán
7 [HOSE.SKG] 07/01/2019 17 16.5 17 16.9 162.310 Bán
8 [HOSE.SKG] 04/01/2019 17.3 16.15 17.3 17 184.960 Bán
9 [HOSE.SKG] 03/01/2019 17.4 17.3 17.5 17.35 332.440 Theo dõi
10 [HOSE.SKG] 02/01/2019 17.45 17.45 17.9 17.45 178.290 Theo dõi
11 [HOSE.SKG] 28/12/2018 17.6 17.5 18.2 17.5 137.470 Theo dõi
12 [HOSE.SKG] 27/12/2018 18.4 17.4 18.45 17.95 198.000 Mua
13 [HOSE.SKG] 26/12/2018 18.2 17.7 18.4 17.85 76.120 Mua
14 [HOSE.SKG] 25/12/2018 17.8 17.35 18.2 18.2 509.800 Mua
15 [HOSE.SKG] 24/12/2018 18.7 18 18.7 18.25 461.900 Mua
16 [HOSE.SKG] 21/12/2018 18.15 17.8 19 18.4 491.280 Mua
17 [HOSE.SKG] 20/12/2018 17 16.95 18.15 18.15 654.580 Mua
18 [HOSE.SKG] 19/12/2018 17.2 16.9 17.25 17 283.600 Theo dõi
19 [HOSE.SKG] 18/12/2018 17.15 16.9 17.35 17 316.220 Theo dõi
20 [HOSE.SKG] 17/12/2018 17.35 17.35 17.7 17.45 326.510 Mua