FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SKG] 17/07/2018 18.5 18.5 18.6 18.55 46.780 Theo dõi
2 [HOSE.SKG] 16/07/2018 18.25 18.25 18.6 18.5 86.170 Theo dõi
3 [HOSE.SKG] 13/07/2018 18.1 18 18.35 18.2 14.530 Bán
4 [HOSE.SKG] 12/07/2018 18 18 18.25 18 13.170 Bán
5 [HOSE.SKG] 11/07/2018 18.2 18 18.35 18.1 48.470 Bán
6 [HOSE.SKG] 10/07/2018 18.3 18.05 18.6 18.3 29.050 Bán
7 [HOSE.SKG] 09/07/2018 18.65 17.9 18.65 18.3 63.820 Bán
8 [HOSE.SKG] 06/07/2018 18.75 17.9 18.75 18.4 51.650 Bán
9 [HOSE.SKG] 05/07/2018 19.3 18.1 19.3 18.1 51.440 Bán
10 [HOSE.SKG] 04/07/2018 18.9 18.4 19 18.7 46.010 Bán
11 [HOSE.SKG] 03/07/2018 19.2 18.95 19.7 19 64.380 Bán
12 [HOSE.SKG] 02/07/2018 19.75 19.05 19.75 19.3 47.250 Bán
13 [HOSE.SKG] 29/06/2018 19.8 19.7 20.1 19.8 46.330 Bán
14 [HOSE.SKG] 28/06/2018 20.25 19.7 20.5 19.8 81.910 Bán
15 [HOSE.SKG] 27/06/2018 20.5 20 20.5 20.2 36.350 Bán
16 [HOSE.SKG] 26/06/2018 20.5 20.2 20.55 20.25 44.350 Bán
17 [HOSE.SKG] 25/06/2018 20.75 20.5 20.75 20.5 68.210 Bán
18 [HOSE.SKG] 22/06/2018 20.8 20.6 20.9 20.6 75.790 Bán
19 [HOSE.SKG] 21/06/2018 21 20.75 21.4 20.8 43.820 Bán
20 [HOSE.SKG] 20/06/2018 20.7 20.5 21.3 21 82.230 Bán