FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SKG] 20/11/2018 16.3 16 16.3 16 121.770 Bán
2 [HOSE.SKG] 19/11/2018 16.15 16 16.25 16.15 26.160 Bán
3 [HOSE.SKG] 16/11/2018 16 15.7 16.3 16.1 136.690 Bán
4 [HOSE.SKG] 15/11/2018 16.3 16 16.3 16 93.160 Bán
5 [HOSE.SKG] 14/11/2018 16.35 16.25 16.45 16.3 139.530 Bán
6 [HOSE.SKG] 13/11/2018 16.25 16 16.4 16.3 171.500 Bán
7 [HOSE.SKG] 12/11/2018 16.4 16.2 16.4 16.3 38.650 Bán
8 [HOSE.SKG] 09/11/2018 16.4 16.25 16.5 16.4 101.860 Bán
9 [HOSE.SKG] 08/11/2018 16.25 16.25 16.5 16.3 47.630 Bán
10 [HOSE.SKG] 07/11/2018 16.45 16.1 16.45 16.25 86.790 Bán
11 [HOSE.SKG] 06/11/2018 16.6 16.15 16.6 16.45 306.440 Bán
12 [HOSE.SKG] 05/11/2018 16.6 16.3 16.75 16.6 85.370 Bán
13 [HOSE.SKG] 02/11/2018 16.4 16.4 16.8 16.6 159.820 Bán
14 [HOSE.SKG] 01/11/2018 17 16.4 17 16.55 141.920 Bán
15 [HOSE.SKG] 31/10/2018 16.6 16.6 17 17 119.280 Bán
16 [HOSE.SKG] 30/10/2018 16.25 16.25 16.8 16.6 182.560 Bán
17 [HOSE.SKG] 29/10/2018 16.5 16.25 16.7 16.25 86.440 Quá bán
18 [HOSE.SKG] 26/10/2018 17 16.6 17 16.8 88.870 Bán
19 [HOSE.SKG] 25/10/2018 16.35 16.1 16.9 16.9 351.550 Bán
20 [HOSE.SKG] 24/10/2018 17.45 17 17.5 17.2 161.620 Bán