FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SKG] 25/05/2018 25.3 24.6 25.3 24.7 63.780 Theo dõi
2 [HOSE.SKG] 24/05/2018 25.2 25 25.2 25.1 53.890 Mua
3 [HOSE.SKG] 23/05/2018 25.1 24.9 25.2 25 50.640 Theo dõi
4 [HOSE.SKG] 22/05/2018 25.2 24.7 25.5 25.1 76.300 Mua
5 [HOSE.SKG] 21/05/2018 25.1 25 25.5 25.35 98.720 Mua
6 [HOSE.SKG] 18/05/2018 25.1 24.7 25.1 25.1 40.400 Mua
7 [HOSE.SKG] 17/05/2018 24.9 24.7 25.5 25.1 93.400 Mua
8 [HOSE.SKG] 16/05/2018 24.8 24.65 25 24.8 32.120 Theo dõi
9 [HOSE.SKG] 15/05/2018 25 24.7 25.1 24.8 70.580 Theo dõi
10 [HOSE.SKG] 14/05/2018 25.2 24.7 25.7 24.7 49.130 Theo dõi
11 [HOSE.SKG] 11/05/2018 25.5 24.8 25.5 25.2 37.830 Theo dõi
12 [HOSE.SKG] 10/05/2018 25.2 25 25.6 25.2 70.840 Theo dõi
13 [HOSE.SKG] 09/05/2018 24.8 24.8 25.6 25.5 127.410 Theo dõi
14 [HOSE.SKG] 08/05/2018 24.3 24.3 24.8 24.7 99.780 Bán
15 [HOSE.SKG] 07/05/2018 24.8 24.2 24.8 24.2 28.760 Bán
16 [HOSE.SKG] 04/05/2018 24.7 24.2 24.8 24.2 43.210 Bán
17 [HOSE.SKG] 03/05/2018 24.9 24.4 25.2 24.7 48.800 Bán
18 [HOSE.SKG] 02/05/2018 24.85 24.7 25.5 24.85 30.020 Bán
19 [HOSE.SKG] 27/04/2018 24.6 24 24.7 24.6 87.710 Bán
20 [HOSE.SKG] 26/04/2018 24.9 24 24.9 24.3 129.970 Bán