FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMA] 15/01/2019 12.4 12.4 12.5 12.5 2.100 Bán
2 [HOSE.SMA] 14/01/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 1.200 Bán
3 [HOSE.SMA] 11/01/2019 11.7 11.7 11.7 11.7 760 Bán
4 [HOSE.SMA] 10/01/2019 12.2 12.2 12.2 12.2 17.000 Bán
5 [HOSE.SMA] 09/01/2019 12.2 12.2 12.6 12.6 100.510 Bán
6 [HOSE.SMA] 08/01/2019 13.65 12.2 13.65 12.6 26.610 Bán
7 [HOSE.SMA] 07/01/2019 12 12 12.8 12.8 34.050 Bán
8 [HOSE.SMA] 04/01/2019 12 12 12 12 8.030 Bán
9 [HOSE.SMA] 03/01/2019 11.65 11.65 13 11.65 11.200 Bán
10 [HOSE.SMA] 02/01/2019 12.35 12.35 13.1 12.35 2.460 Bán
11 [HOSE.SMA] 28/12/2018 13.1 13.1 13.1 13.1 2.090 Bán
12 [HOSE.SMA] 27/12/2018 13.95 13.95 14 14 1.060 Bán
13 [HOSE.SMA] 25/12/2018 15 13.5 15 15 11.350 Bán
14 [HOSE.SMA] 24/12/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 3.530 Bán
15 [HOSE.SMA] 21/12/2018 13.6 13.6 15.5 15.5 2.540 Theo dõi
16 [HOSE.SMA] 20/12/2018 14.55 14.55 14.55 14.55 1.000 Bán
17 [HOSE.SMA] 18/12/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 500 Bán
18 [HOSE.SMA] 14/12/2018 15.55 15.55 15.55 15.55 50 Theo dõi
19 [HOSE.SMA] 11/12/2018 14.7 14.7 15.55 15.55 16.740 Theo dõi
20 [HOSE.SMA] 10/12/2018 15 14.7 15 14.7 1.190 Theo dõi