FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMA] 14/11/2018 16.7 15 16.7 15 220 Theo dõi
2 [HOSE.SMA] 13/11/2018 16.75 16 16.75 16 2.310 Theo dõi
3 [HOSE.SMA] 12/11/2018 16 16 16.8 16.7 7.020 Mua
4 [HOSE.SMA] 09/11/2018 17 16 17 16.5 2.090 Mua
5 [HOSE.SMA] 08/11/2018 17 15.85 17 16.9 22.220 Mua
6 [HOSE.SMA] 07/11/2018 17.3 16.65 17.3 17 156.600 Mua
7 [HOSE.SMA] 06/11/2018 16.3 16.1 16.65 16.65 160.500 Mua
8 [HOSE.SMA] 05/11/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 10 Bán
9 [HOSE.SMA] 02/11/2018 15.7 15.2 15.7 15.6 1.210 Bán
10 [HOSE.SMA] 01/11/2018 14.45 14.45 15.8 15.5 420 Bán
11 [HOSE.SMA] 31/10/2018 15.8 15.5 15.8 15.5 1.000 Bán
12 [HOSE.SMA] 30/10/2018 15.8 15.5 15.8 15.5 3.480 Bán
13 [HOSE.SMA] 26/10/2018 15.9 15.9 15.9 15.9 1.000 Theo dõi
14 [HOSE.SMA] 25/10/2018 16 16 16 16 3.000 Theo dõi
15 [HOSE.SMA] 24/10/2018 16.05 16.05 16.1 16.05 230 Mua
16 [HOSE.SMA] 23/10/2018 16.05 16.05 16.05 16.05 10 Mua
17 [HOSE.SMA] 22/10/2018 16.5 16 16.5 16 3.000 Mua
18 [HOSE.SMA] 19/10/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 2.500 Mua
19 [HOSE.SMA] 18/10/2018 16.6 16.6 16.7 16.6 12.310 Mua
20 [HOSE.SMA] 17/10/2018 15.9 15.9 16.9 16.7 4.220 Mua