FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMA] 22/03/2019 14.9 14.9 15 15 1.720 Theo dõi
2 [HOSE.SMA] 19/03/2019 15.9 15.9 15.9 15.9 10 Mua
3 [HOSE.SMA] 15/03/2019 16.2 16.2 17 17 420 Mua
4 [HOSE.SMA] 13/03/2019 16 16 16 16 100 Mua
5 [HOSE.SMA] 12/03/2019 14.9 14.9 17 17 1.030 Mua
6 [HOSE.SMA] 11/03/2019 17.1 16 17.1 16 306.100 Mua
7 [HOSE.SMA] 08/03/2019 17.1 17.1 17.1 17.1 3.000 Mua
8 [HOSE.SMA] 07/03/2019 17.7 17.7 17.7 17.7 2.000 Mua
9 [HOSE.SMA] 06/03/2019 16.9 15.95 17.05 17.05 442.990 Mua
10 [HOSE.SMA] 05/03/2019 15.5 15.2 15.95 15.95 353.030 Mua
11 [HOSE.SMA] 04/03/2019 14.9 14.7 14.95 14.95 140.100 Mua
12 [HOSE.SMA] 01/03/2019 14.3 14 14.4 14 5.110 Mua
13 [HOSE.SMA] 27/02/2019 13.5 13.5 13.5 13.5 10 Mua
14 [HOSE.SMA] 26/02/2019 13.4 13.4 13.4 13.4 10 Mua
15 [HOSE.SMA] 20/02/2019 12.7 12.7 12.8 12.8 1.290 Theo dõi
16 [HOSE.SMA] 14/02/2019 12 12 12 12 20 Bán
17 [HOSE.SMA] 13/02/2019 12.8 12 12.8 12 33.200 Bán
18 [HOSE.SMA] 12/02/2019 12 12 13.15 12 40 Bán
19 [HOSE.SMA] 11/02/2019 12.3 12.3 12.3 12.3 10 Theo dõi
20 [HOSE.SMA] 01/02/2019 14 13.2 14 13.2 710 Mua