FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMB] 18/10/2018 33 32.8 33 32.8 3.600 Bán
2 [HOSE.SMB] 17/10/2018 32.8 32.8 33.2 32.8 5.100 Bán
3 [HOSE.SMB] 16/10/2018 33.5 32.8 33.5 32.8 7.310 Bán
4 [HOSE.SMB] 15/10/2018 33.1 32.8 33.2 32.8 10.550 Bán
5 [HOSE.SMB] 12/10/2018 32.6 32.6 33 33 8.970 Theo dõi
6 [HOSE.SMB] 11/10/2018 32.9 32.6 32.9 32.7 57.280 Bán
7 [HOSE.SMB] 10/10/2018 32.9 32.9 32.9 32.9 13.520 Bán
8 [HOSE.SMB] 09/10/2018 33 33 33 33 3.100 Theo dõi
9 [HOSE.SMB] 08/10/2018 32.8 32.6 32.8 32.8 3.930 Theo dõi
10 [HOSE.SMB] 05/10/2018 33 32.6 33 33 17.880 Theo dõi
11 [HOSE.SMB] 04/10/2018 33 32.9 33 33 11.700 Theo dõi
12 [HOSE.SMB] 03/10/2018 32.8 32.7 33.5 33 32.660 Theo dõi
13 [HOSE.SMB] 02/10/2018 33.2 32.9 33.2 32.9 6.790 Theo dõi
14 [HOSE.SMB] 01/10/2018 34.8 33 34.8 33.2 11.720 Mua
15 [HOSE.SMB] 28/09/2018 33 32.9 34.8 34.8 27.610 Mua
16 [HOSE.SMB] 27/09/2018 33 32.9 33 33 5.200 Mua
17 [HOSE.SMB] 26/09/2018 32.95 32.9 33 33 22.330 Mua
18 [HOSE.SMB] 25/09/2018 32.8 32.8 33 33 18.550 Mua
19 [HOSE.SMB] 24/09/2018 33 32.8 33 32.8 23.990 Bán
20 [HOSE.SMB] 21/09/2018 33 33 33.2 33 14.840 Mua