FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMB] 07/12/2018 33.1 32.5 34.4 33 16.540 Theo dõi
2 [HOSE.SMB] 06/12/2018 35.1 34.9 35.1 35 7.810 Mua
3 [HOSE.SMB] 05/12/2018 35.05 34.8 35.05 35 20.470 Mua
4 [HOSE.SMB] 04/12/2018 35.15 35 35.2 35.05 32.440 Mua
5 [HOSE.SMB] 03/12/2018 34.9 34.9 35.2 35.05 54.060 Mua
6 [HOSE.SMB] 29/11/2018 34.6 34.2 35.4 34.2 7.830 Mua
7 [HOSE.SMB] 28/11/2018 34.9 34 34.9 34.6 15.140 Mua
8 [HOSE.SMB] 27/11/2018 32.8 32.8 35.5 34.9 12.280 Mua
9 [HOSE.SMB] 26/11/2018 35 35 36 35 9.750 Mua
10 [HOSE.SMB] 23/11/2018 33 33 35.05 35 260.190 Mua
11 [HOSE.SMB] 22/11/2018 32.9 32.7 32.9 32.8 10.240 Mua
12 [HOSE.SMB] 21/11/2018 32.9 32.7 32.9 32.7 4.750 Theo dõi
13 [HOSE.SMB] 20/11/2018 32.3 32.3 33 32.9 4.560 Mua
14 [HOSE.SMB] 19/11/2018 32.7 32.5 33 32.6 14.350 Bán
15 [HOSE.SMB] 16/11/2018 32.8 32.2 32.9 32.5 4.020 Bán
16 [HOSE.SMB] 15/11/2018 32.8 32.8 32.8 32.8 60 Theo dõi
17 [HOSE.SMB] 14/11/2018 32.9 32.5 32.9 32.5 9.060 Bán
18 [HOSE.SMB] 13/11/2018 32.5 32.4 32.95 32.5 3.850 Bán
19 [HOSE.SMB] 12/11/2018 32.8 32.8 32.8 32.8 1.800 Theo dõi
20 [HOSE.SMB] 09/11/2018 33 32.7 33 32.7 33.170 Theo dõi