FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMB] 22/03/2019 33.5 33.5 33.7 33.7 10.300 Mua
2 [HOSE.SMB] 21/03/2019 33.5 33.5 33.7 33.7 260 Mua
3 [HOSE.SMB] 20/03/2019 34.3 33.5 34.5 33.5 11.980 Mua
4 [HOSE.SMB] 19/03/2019 33.1 33.1 34 34 28.520 Mua
5 [HOSE.SMB] 18/03/2019 33 33 33 33 31.750 Mua
6 [HOSE.SMB] 15/03/2019 33 33 33 33 16.810 Mua
7 [HOSE.SMB] 14/03/2019 33 33 33 33 8.760 Mua
8 [HOSE.SMB] 13/03/2019 33 32.95 33 33 2.170 Mua
9 [HOSE.SMB] 12/03/2019 33.3 32.85 33.3 32.85 3.280 Theo dõi
10 [HOSE.SMB] 11/03/2019 33 32.8 33.4 33 17.380 Mua
11 [HOSE.SMB] 08/03/2019 32.7 32.6 33 33 4.130 Mua
12 [HOSE.SMB] 07/03/2019 32.7 32.7 32.9 32.7 22.400 Theo dõi
13 [HOSE.SMB] 06/03/2019 33 33 33.5 33 4.020 Mua
14 [HOSE.SMB] 05/03/2019 33 33 33.3 33.3 4.330 Mua
15 [HOSE.SMB] 04/03/2019 33 32.8 33.5 33.5 10.180 Mua
16 [HOSE.SMB] 01/03/2019 33 32.9 33 33 4.870 Mua
17 [HOSE.SMB] 28/02/2019 32.8 32.7 33 32.7 3.390 Theo dõi
18 [HOSE.SMB] 27/02/2019 33 32.6 33 32.7 1.530 Mua
19 [HOSE.SMB] 26/02/2019 32.9 32.6 32.9 32.7 5.190 Mua
20 [HOSE.SMB] 25/02/2019 33 32.6 33 32.9 6.710 Mua