FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMB] 16/08/2018 32.5 32 32.5 32.4 14.090 Theo dõi
2 [HOSE.SMB] 15/08/2018 32.7 32.2 32.7 32.4 25.300 Theo dõi
3 [HOSE.SMB] 14/08/2018 32.6 32.2 32.6 32.5 7.070 Theo dõi
4 [HOSE.SMB] 13/08/2018 32.5 32.5 32.6 32.6 9.960 Mua
5 [HOSE.SMB] 10/08/2018 33 32.2 33 32.5 10.680 Theo dõi
6 [HOSE.SMB] 09/08/2018 34.4 34 34.4 34 20.270 Mua
7 [HOSE.SMB] 08/08/2018 34 33.9 35 34.4 21.240 Mua
8 [HOSE.SMB] 07/08/2018 34 33.9 34.4 34 28.590 Mua
9 [HOSE.SMB] 06/08/2018 34 32.9 34 34 37.720 Mua
10 [HOSE.SMB] 03/08/2018 35 32.6 35.1 32.8 33.790 Mua
11 [UPCOM.SMB] 13/07/2018 32 31.6 32 31.7 6.578 Theo dõi
12 [UPCOM.SMB] 12/07/2018 31.5 31.4 31.9 31.9 5.303 Mua
13 [UPCOM.SMB] 11/07/2018 32 31.5 32 31.5 300 Theo dõi
14 [UPCOM.SMB] 10/07/2018 32.5 31.6 32.5 32 8.706 Mua
15 [UPCOM.SMB] 09/07/2018 31.4 31.4 31.4 31.4 116 Theo dõi
16 [UPCOM.SMB] 06/07/2018 31.4 31.4 31.4 31.4 4.905 Theo dõi
17 [UPCOM.SMB] 05/07/2018 32 31.1 32 32 8.500 Mua
18 [UPCOM.SMB] 04/07/2018 32 32 32 32 8.116 Mua
19 [UPCOM.SMB] 03/07/2018 32 31 32 32 13.155 Mua
20 [UPCOM.SMB] 02/07/2018 33 31.9 34 32.2 15.210 Mua