FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMB] 13/06/2019 32.7 32.7 32.85 32.7 3.790 Theo dõi
2 [HOSE.SMB] 12/06/2019 32.55 32.55 32.85 32.85 450 Theo dõi
3 [HOSE.SMB] 11/06/2019 32.6 32.6 32.6 32.6 3.820 Theo dõi
4 [HOSE.SMB] 10/06/2019 32.5 32.45 32.6 32.6 5.020 Theo dõi
5 [HOSE.SMB] 07/06/2019 32.5 32.5 32.5 32.5 320 Bán
6 [HOSE.SMB] 06/06/2019 32.5 32.4 32.6 32.5 8.980 Bán
7 [HOSE.SMB] 05/06/2019 32.6 32.45 32.6 32.5 3.660 Bán
8 [HOSE.SMB] 04/06/2019 32.7 32.55 32.9 32.6 11.260 Bán
9 [HOSE.SMB] 03/06/2019 32.7 32.55 32.7 32.7 5.330 Bán
10 [HOSE.SMB] 31/05/2019 32.7 32.7 32.8 32.7 13.580 Bán
11 [HOSE.SMB] 30/05/2019 32.7 32.5 32.7 32.7 9.520 Bán
12 [HOSE.SMB] 29/05/2019 32.8 32.6 32.8 32.8 4.290 Bán
13 [HOSE.SMB] 28/05/2019 32.8 32.7 32.9 32.8 16.980 Bán
14 [HOSE.SMB] 27/05/2019 32.8 32.2 32.9 32.8 5.400 Bán
15 [HOSE.SMB] 24/05/2019 32.9 32.8 32.9 32.8 180 Bán
16 [HOSE.SMB] 23/05/2019 32.9 32.9 32.95 32.9 21.410 Bán
17 [HOSE.SMB] 22/05/2019 32.9 32.5 32.9 32.9 4.140 Bán
18 [HOSE.SMB] 21/05/2019 33 32.7 33 32.8 3.510 Bán
19 [HOSE.SMB] 20/05/2019 32.6 32.5 32.9 32.9 3.080 Bán
20 [HOSE.SMB] 17/05/2019 33.1 32.5 33.1 33 5.170 Bán