FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 20/03/2018 27.8 27 27.8 27.7 13.290 Theo dõi
2 [HOSE.SMC] 19/03/2018 27.8 27.4 27.9 27.8 19.720 Theo dõi
3 [HOSE.SMC] 16/03/2018 27.7 27.3 28 27.7 27.490 Bán
4 [HOSE.SMC] 15/03/2018 28 27.5 28 27.5 9.920 Bán
5 [HOSE.SMC] 14/03/2018 27.6 27.6 28.15 28.05 27.590 Mua
6 [HOSE.SMC] 13/03/2018 28.2 27.9 28.3 28.1 15.230 Mua
7 [HOSE.SMC] 12/03/2018 28.1 28.1 28.4 28.1 43.680 Theo dõi
8 [HOSE.SMC] 09/03/2018 27.1 27.1 27.6 27.55 27.950 Bán
9 [HOSE.SMC] 08/03/2018 27.75 27.2 27.8 27.2 3.040 Bán
10 [HOSE.SMC] 07/03/2018 28 26.8 28 26.8 17.080 Bán
11 [HOSE.SMC] 06/03/2018 28 26.8 28.3 26.8 29.900 Bán
12 [HOSE.SMC] 05/03/2018 28.5 27.5 28.5 28 63.260 Mua
13 [HOSE.SMC] 02/03/2018 28.5 28 28.7 28.5 3.080 Mua
14 [HOSE.SMC] 01/03/2018 28.2 28 29 28.9 43.750 Mua
15 [HOSE.SMC] 28/02/2018 27.9 27.15 28.15 28.15 55.250 Mua
16 [HOSE.SMC] 27/02/2018 28.1 27.5 28.2 27.5 116.050 Bán
17 [HOSE.SMC] 26/02/2018 27.9 27.2 28.25 28.2 103.770 Theo dõi
18 [HOSE.SMC] 23/02/2018 28 27.8 28 27.9 21.710 Bán
19 [HOSE.SMC] 22/02/2018 28.25 27.4 28.25 27.8 24.580 Theo dõi
20 [HOSE.SMC] 21/02/2018 28.6 28 28.6 28.25 8.520 Mua