FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 03/01/2019 14.5 14.3 15.25 15.25 540 Bán
2 [HOSE.SMC] 02/01/2019 15.3 14.8 15.4 15.3 4.420 Bán
3 [HOSE.SMC] 28/12/2018 15.2 15 15.6 15.05 6.200 Bán
4 [HOSE.SMC] 27/12/2018 15.6 15.2 15.65 15.65 8.760 Bán
5 [HOSE.SMC] 26/12/2018 15.6 15.6 15.65 15.65 11.000 Bán
6 [HOSE.SMC] 25/12/2018 15.7 15.65 15.7 15.65 520 Bán
7 [HOSE.SMC] 24/12/2018 15.3 14.9 15.7 15.7 15.280 Bán
8 [HOSE.SMC] 21/12/2018 15.45 15.3 15.7 15.7 410 Bán
9 [HOSE.SMC] 20/12/2018 14.8 14.6 15.8 15.7 430 Bán
10 [HOSE.SMC] 19/12/2018 15.5 15.5 15.7 15.5 1.110 Bán
11 [HOSE.SMC] 18/12/2018 15.65 15.65 15.7 15.7 260 Bán
12 [HOSE.SMC] 17/12/2018 15.95 15.65 15.95 15.7 2.000 Bán
13 [HOSE.SMC] 14/12/2018 15.65 15.6 15.95 15.95 13.540 Theo dõi
14 [HOSE.SMC] 13/12/2018 15.9 15.8 15.95 15.95 13.120 Theo dõi
15 [HOSE.SMC] 12/12/2018 15.6 15.6 15.9 15.9 530 Theo dõi
16 [HOSE.SMC] 11/12/2018 15.4 15.2 16.25 15.75 4.980 Bán
17 [HOSE.SMC] 10/12/2018 15.95 15.4 16.1 15.4 6.620 Bán
18 [HOSE.SMC] 07/12/2018 16.1 15.6 16.2 15.8 3.010 Bán
19 [HOSE.SMC] 05/12/2018 15.85 15.1 16.1 16.1 19.750 Bán
20 [HOSE.SMC] 04/12/2018 15.9 15.9 16.1 16.1 2.860 Bán