FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 12/06/2019 16.4 15.8 16.4 15.8 10.360 Theo dõi
2 [HOSE.SMC] 11/06/2019 15.8 15.8 15.8 15.8 300 Bán
3 [HOSE.SMC] 10/06/2019 15.95 15.5 16.4 15.8 11.090 Bán
4 [HOSE.SMC] 07/06/2019 14.9 14.9 16.45 15.9 5.540 Theo dõi
5 [HOSE.SMC] 06/06/2019 16.2 15.5 16.2 15.5 20 Theo dõi
6 [HOSE.SMC] 05/06/2019 16.4 15.5 16.4 15.5 1.510 Theo dõi
7 [HOSE.SMC] 04/06/2019 16.6 15.7 16.6 15.7 390 Theo dõi
8 [HOSE.SMC] 03/06/2019 16 15.8 16.6 16.6 6.600 Mua
9 [HOSE.SMC] 31/05/2019 16 15.7 16.7 16.7 60 Mua
10 [HOSE.SMC] 30/05/2019 16.7 15.45 17.2 16.8 100 Mua
11 [HOSE.SMC] 29/05/2019 15.4 15.4 16.15 16.15 60 Mua
12 [HOSE.SMC] 28/05/2019 15.7 15.55 16.2 16.2 5.950 Mua
13 [HOSE.SMC] 27/05/2019 16.7 16.7 16.7 16.7 10 Mua
14 [HOSE.SMC] 24/05/2019 15.1 15.1 15.75 15.7 520 Theo dõi
15 [HOSE.SMC] 23/05/2019 15.75 15.75 15.75 15.75 10 Mua
16 [HOSE.SMC] 22/05/2019 15.5 15.5 15.5 15.5 20 Bán
17 [HOSE.SMC] 21/05/2019 15.8 15.3 15.8 15.7 1.680 Theo dõi
18 [HOSE.SMC] 20/05/2019 15.5 15.3 15.8 15.3 690 Bán
19 [HOSE.SMC] 17/05/2019 15.8 15.8 15.8 15.8 10 Theo dõi
20 [HOSE.SMC] 16/05/2019 15.2 15.2 15.2 15.2 20 Bán