FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 18/05/2018 27 26.9 27 26.9 630 Bán
2 [HOSE.SMC] 17/05/2018 26.5 26.5 27 26.9 4.810 Bán
3 [HOSE.SMC] 16/05/2018 27.45 26 27.45 27.3 130 Theo dõi
4 [HOSE.SMC] 15/05/2018 26.7 26.7 27.2 27 7.150 Bán
5 [HOSE.SMC] 14/05/2018 26.7 26.7 26.7 26.7 300 Bán
6 [HOSE.SMC] 11/05/2018 27.3 26.2 27.3 26.7 5.430 Bán
7 [HOSE.SMC] 10/05/2018 27 26.1 27 26.95 2.400 Bán
8 [HOSE.SMC] 09/05/2018 26.3 26 27 26.95 3.380 Bán
9 [HOSE.SMC] 08/05/2018 26.5 26.1 27 27 2.020 Bán
10 [HOSE.SMC] 07/05/2018 27 27 27.35 27.2 2.420 Bán
11 [HOSE.SMC] 04/05/2018 27 26.2 27.5 27.35 7.240 Theo dõi
12 [HOSE.SMC] 03/05/2018 27.5 26.1 27.5 27 13.080 Bán
13 [HOSE.SMC] 02/05/2018 27 27 27.5 27 3.330 Bán
14 [HOSE.SMC] 27/04/2018 25.7 25.7 27.5 27.5 2.960 Bán
15 [HOSE.SMC] 26/04/2018 27.8 26 27.8 27 36.120 Bán
16 [HOSE.SMC] 24/04/2018 27.9 27 27.9 27 3.410 Bán
17 [HOSE.SMC] 23/04/2018 27.2 27.2 28 27.2 4.250 Bán
18 [HOSE.SMC] 20/04/2018 28 27.5 28 28 4.200 Theo dõi
19 [HOSE.SMC] 19/04/2018 28 26.7 28 27 14.100 Bán
20 [HOSE.SMC] 18/04/2018 27.3 27.3 27.6 27.4 1.720 Bán