FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 21/11/2018 15.8 15.7 16.4 16.4 4.200 Theo dõi
2 [HOSE.SMC] 20/11/2018 15.9 15.7 16.5 16.4 3.090 Theo dõi
3 [HOSE.SMC] 19/11/2018 16.55 16.05 16.55 16.2 260 Bán
4 [HOSE.SMC] 16/11/2018 16.5 15.8 17.1 16.1 3.370 Bán
5 [HOSE.SMC] 15/11/2018 16.2 15.75 16.2 16 5.020 Bán
6 [HOSE.SMC] 14/11/2018 16.1 15.9 16.2 16 2.580 Bán
7 [HOSE.SMC] 13/11/2018 16.2 16.1 16.5 16.1 4.650 Bán
8 [HOSE.SMC] 12/11/2018 16.7 16.1 16.95 16.25 11.940 Bán
9 [HOSE.SMC] 09/11/2018 16.5 16.5 16.9 16.7 10.220 Bán
10 [HOSE.SMC] 08/11/2018 16.8 16.7 16.95 16.9 1.770 Bán
11 [HOSE.SMC] 07/11/2018 16.95 16.7 16.95 16.7 3.110 Bán
12 [HOSE.SMC] 06/11/2018 16.6 16.6 17 16.8 190 Bán
13 [HOSE.SMC] 05/11/2018 16.6 16.6 16.65 16.6 37.690 Bán
14 [HOSE.SMC] 02/11/2018 17.15 16.5 17.15 17 2.650 Bán
15 [HOSE.SMC] 01/11/2018 17.1 16.5 17.2 17 2.610 Bán
16 [HOSE.SMC] 31/10/2018 16.6 16.5 17.45 17 4.160 Bán
17 [HOSE.SMC] 30/10/2018 16.9 16.55 16.9 16.9 4.690 Bán
18 [HOSE.SMC] 29/10/2018 17 16.5 17 16.9 5.950 Bán
19 [HOSE.SMC] 26/10/2018 17.9 17 17.9 17 2.870 Bán
20 [HOSE.SMC] 25/10/2018 17.7 17 17.7 17.2 17.330 Bán