FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 17/07/2018 18.4 17.7 18.5 18.5 10.950 Bán
2 [HOSE.SMC] 16/07/2018 17.9 17.9 18.9 18.6 6.080 Bán
3 [HOSE.SMC] 13/07/2018 17.25 16.65 18.4 18.4 25.450 Bán
4 [HOSE.SMC] 12/07/2018 17.25 16.7 17.45 17.25 6.200 Quá bán
5 [HOSE.SMC] 11/07/2018 18 16.6 18 16.7 15.090 Quá bán
6 [HOSE.SMC] 10/07/2018 17.35 17.35 17.9 17.8 21.220 Quá bán
7 [HOSE.SMC] 09/07/2018 18.4 17.45 18.4 18 15.040 Quá bán
8 [HOSE.SMC] 06/07/2018 18.1 17.2 19.3 18.75 3.670 Quá bán
9 [HOSE.SMC] 05/07/2018 24.8 24.3 25.75 24.3 21.150 Bán
10 [HOSE.SMC] 04/07/2018 26.2 25 26.25 25.6 28.160 Bán
11 [HOSE.SMC] 03/07/2018 25 24.6 25.5 25 4.930 Bán
12 [HOSE.SMC] 02/07/2018 25.5 25.4 25.55 25.5 5.710 Bán
13 [HOSE.SMC] 29/06/2018 25.6 24.95 25.6 25.5 11.530 Bán
14 [HOSE.SMC] 28/06/2018 25.5 25.5 25.9 25.9 5.410 Bán
15 [HOSE.SMC] 27/06/2018 26.9 24.1 26.9 25.5 40.880 Bán
16 [HOSE.SMC] 26/06/2018 26 24.5 26.1 25.8 47.820 Bán
17 [HOSE.SMC] 25/06/2018 26.45 25.2 26.45 25.9 15.750 Bán
18 [HOSE.SMC] 22/06/2018 25.6 25.6 26.55 26 2.120 Bán
19 [HOSE.SMC] 21/06/2018 26.9 26.45 26.9 26.45 20 Bán
20 [HOSE.SMC] 20/06/2018 25.6 25.5 25.7 25.5 5.800 Bán