FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SMC] 19/09/2018 17.45 17.1 17.45 17.4 48.380 Bán
2 [HOSE.SMC] 18/09/2018 17.45 17.4 18.2 17.45 20.760 Bán
3 [HOSE.SMC] 17/09/2018 17.45 17.45 17.5 17.45 6.060 Bán
4 [HOSE.SMC] 14/09/2018 17.5 17.35 17.5 17.5 7.010 Theo dõi
5 [HOSE.SMC] 13/09/2018 17.3 17.3 17.5 17.5 8.060 Theo dõi
6 [HOSE.SMC] 12/09/2018 17.5 17.25 17.5 17.5 19.120 Theo dõi
7 [HOSE.SMC] 11/09/2018 17.5 17.4 17.5 17.5 12.040 Theo dõi
8 [HOSE.SMC] 10/09/2018 17.5 17.5 17.95 17.5 53.020 Bán
9 [HOSE.SMC] 07/09/2018 17.5 17.35 17.5 17.5 9.760 Bán
10 [HOSE.SMC] 06/09/2018 17.3 17.2 17.5 17.5 16.600 Bán
11 [HOSE.SMC] 05/09/2018 17.3 17.3 17.5 17.5 24.130 Bán
12 [HOSE.SMC] 04/09/2018 17.3 17.3 17.5 17.4 4.750 Bán
13 [HOSE.SMC] 31/08/2018 17.7 17.3 17.7 17.5 29.400 Bán
14 [HOSE.SMC] 30/08/2018 17.85 17.7 17.85 17.7 22.440 Bán
15 [HOSE.SMC] 29/08/2018 17.95 17.75 18 18 280 Theo dõi
16 [HOSE.SMC] 28/08/2018 18 17.65 18 17.8 22.760 Bán
17 [HOSE.SMC] 27/08/2018 17.7 17.65 18 17.7 38.120 Bán
18 [HOSE.SMC] 24/08/2018 17.7 17.6 17.75 17.7 36.280 Theo dõi
19 [HOSE.SMC] 23/08/2018 17.85 17.6 17.9 17.75 32.470 Theo dõi
20 [HOSE.SMC] 22/08/2018 17.95 17.85 17.95 17.85 12.900 Theo dõi