FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 25/06/2019 12.8 12.3 12.95 12.95 230 Bán
2 [HOSE.SPM] 21/06/2019 13.2 13.2 13.2 13.2 10 Theo dõi
3 [HOSE.SPM] 20/06/2019 13 12.5 13 13 50 Bán
4 [HOSE.SPM] 19/06/2019 13.3 13.3 13.3 13.3 10 Mua
5 [HOSE.SPM] 18/06/2019 13.25 13.25 13.25 13.25 10 Theo dõi
6 [HOSE.SPM] 17/06/2019 13.3 13 13.3 13 30 Bán
7 [HOSE.SPM] 14/06/2019 13.35 13 13.35 13 20 Bán
8 [HOSE.SPM] 11/06/2019 12.7 12.7 13 13 310 Bán
9 [HOSE.SPM] 05/06/2019 13.4 13 13.4 13 20 Bán
10 [HOSE.SPM] 04/06/2019 13 13 13 13 8.520 Bán
11 [HOSE.SPM] 03/06/2019 13.35 13.35 13.35 13.35 20 Mua
12 [HOSE.SPM] 30/05/2019 13 12.95 13.35 13.35 2.040 Mua
13 [HOSE.SPM] 29/05/2019 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Mua
14 [HOSE.SPM] 21/05/2019 13.3 13.3 13.3 13.3 10 Theo dõi
15 [HOSE.SPM] 20/05/2019 13 13 13 13 20 Bán
16 [HOSE.SPM] 17/05/2019 13 13 13 13 10 Bán
17 [HOSE.SPM] 16/05/2019 13.4 12.6 13.4 13 50 Bán
18 [HOSE.SPM] 15/05/2019 13 12.8 13 12.8 110 Bán
19 [HOSE.SPM] 14/05/2019 13 13 13.4 13.4 280 Mua
20 [HOSE.SPM] 13/05/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Mua