FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 15/01/2019 13.1 12.2 13.1 13 810 Theo dõi
2 [HOSE.SPM] 14/01/2019 12.8 11.85 13 13 1.090 Theo dõi
3 [HOSE.SPM] 11/01/2019 13.5 13.2 13.5 13.5 4.110 Mua
4 [HOSE.SPM] 10/01/2019 13.05 13 13.4 13.4 940 Mua
5 [HOSE.SPM] 09/01/2019 13.05 13 13.9 13.4 2.410 Mua
6 [HOSE.SPM] 08/01/2019 13.8 12.75 13.8 13.05 3.270 Mua
7 [HOSE.SPM] 07/01/2019 14.5 13.05 14.5 13.05 700 Mua
8 [HOSE.SPM] 04/01/2019 14.15 12.7 14.15 13.85 650 Mua
9 [HOSE.SPM] 03/01/2019 13.35 12.6 13.35 13.3 1.120 Mua
10 [HOSE.SPM] 02/01/2019 13 12.6 13.05 13 6.710 Mua
11 [HOSE.SPM] 28/12/2018 13 12.2 13 12.2 840 Bán
12 [HOSE.SPM] 27/12/2018 12.95 12.3 12.95 12.3 1.090 Bán
13 [HOSE.SPM] 26/12/2018 12.85 12.3 12.85 12.3 510 Bán
14 [HOSE.SPM] 25/12/2018 13.4 12.15 13.4 12.2 1.130 Bán
15 [HOSE.SPM] 24/12/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 540 Bán
16 [HOSE.SPM] 21/12/2018 13.55 12.15 13.55 13 520 Bán
17 [HOSE.SPM] 20/12/2018 13.9 12.2 13.9 12.95 80 Bán
18 [HOSE.SPM] 19/12/2018 13.55 13 13.55 13 310 Bán
19 [HOSE.SPM] 18/12/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 110 Bán
20 [HOSE.SPM] 17/12/2018 12.8 11.9 12.8 12.1 1.640 Bán