FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 23/03/2018 15.25 14 15.25 14.3 2.440 Bán
2 [HOSE.SPM] 21/03/2018 15 14.35 15.25 15 1.350 Mua
3 [HOSE.SPM] 20/03/2018 15.3 15.3 15.3 15.3 40 Mua
4 [HOSE.SPM] 19/03/2018 15 14.5 15.2 14.9 1.150 Bán
5 [HOSE.SPM] 16/03/2018 15 15 15 15 30 Mua
6 [HOSE.SPM] 15/03/2018 15.15 14 15.2 14.5 1.340 Theo dõi
7 [HOSE.SPM] 14/03/2018 15.3 14.3 15.4 14.9 160 Theo dõi
8 [HOSE.SPM] 13/03/2018 15.35 15.35 15.35 15.35 40 Mua
9 [HOSE.SPM] 12/03/2018 15.1 14.5 15.2 15.1 2.700 Mua
10 [HOSE.SPM] 09/03/2018 15.1 15.1 15.1 15.1 40 Mua
11 [HOSE.SPM] 08/03/2018 14.45 14.45 14.45 14.45 4.110 Theo dõi
12 [HOSE.SPM] 07/03/2018 14.9 14.9 15.5 15.5 1.020 Mua
13 [HOSE.SPM] 06/03/2018 15.3 13.85 15.35 14.95 2.100 Mua
14 [HOSE.SPM] 05/03/2018 14.35 14.35 14.35 14.35 2.110 Theo dõi
15 [HOSE.SPM] 02/03/2018 14.45 14.45 15.4 15.4 5.210 Mua
16 [HOSE.SPM] 01/03/2018 14.75 14.75 15.5 15.5 1.040 Mua
17 [HOSE.SPM] 28/02/2018 14.75 14.75 14.75 14.75 30 Mua
18 [HOSE.SPM] 27/02/2018 14.95 14 14.95 14.4 2.520 Theo dõi
19 [HOSE.SPM] 26/02/2018 15.3 14 15.3 14.45 240 Theo dõi
20 [HOSE.SPM] 23/02/2018 14.1 14.1 14.85 14.85 3.010 Mua