FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 25/05/2018 12.65 12.65 13.45 13.45 350 Bán
2 [HOSE.SPM] 24/05/2018 12.8 12.8 13.5 13.5 30 Bán
3 [HOSE.SPM] 23/05/2018 13.5 12.7 13.5 13.5 50 Bán
4 [HOSE.SPM] 22/05/2018 13.7 12.75 13.7 13.55 170 Theo dõi
5 [HOSE.SPM] 21/05/2018 13.65 13.6 13.65 13.6 40 Bán
6 [HOSE.SPM] 18/05/2018 13.7 13 13.7 13.2 2.350 Bán
7 [HOSE.SPM] 17/05/2018 13.7 13.15 13.85 13.5 1.080 Bán
8 [HOSE.SPM] 16/05/2018 12.9 12.9 13.75 13.75 20 Theo dõi
9 [HOSE.SPM] 15/05/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Bán
10 [HOSE.SPM] 14/05/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 410 Bán
11 [HOSE.SPM] 11/05/2018 13 13 13.75 13.75 30 Bán
12 [HOSE.SPM] 10/05/2018 13.7 13.7 13.75 13.75 510 Bán
13 [HOSE.SPM] 09/05/2018 13.85 12.8 13.9 13.6 410 Bán
14 [HOSE.SPM] 08/05/2018 13.05 13.05 13.6 13.6 30 Bán
15 [HOSE.SPM] 07/05/2018 12.9 12.85 13.7 13.7 1.900 Bán
16 [HOSE.SPM] 04/05/2018 13 12.95 13.8 13.8 110 Bán
17 [HOSE.SPM] 03/05/2018 13 13 13.9 13.9 90 Bán
18 [HOSE.SPM] 02/05/2018 13.85 13.85 13.85 13.85 30 Bán
19 [HOSE.SPM] 27/04/2018 12.95 12.95 13.85 13.85 10.630 Bán
20 [HOSE.SPM] 26/04/2018 12.95 12.95 13.9 13.9 9.050 Bán