FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 15/12/2017 13.45 12.8 13 13 1.400 Bán
2 [HOSE.SPM] 14/12/2017 12.6 12.6 13.45 13.45 29.660 Bán
3 [HOSE.SPM] 13/12/2017 13.6 13.5 13.6 13.5 540 Bán
4 [HOSE.SPM] 12/12/2017 12.5 12.3 13.75 13.75 2.810 Bán
5 [HOSE.SPM] 11/12/2017 13.3 12.55 13.3 13 7.480 Bán
6 [HOSE.SPM] 08/12/2017 13.4 12.55 13.4 12.55 4.500 Bán
7 [HOSE.SPM] 07/12/2017 13.5 13.4 13.5 13.45 3.170 Bán
8 [HOSE.SPM] 06/12/2017 13.4 13.35 13.45 13.45 4.090 Bán
9 [HOSE.SPM] 05/12/2017 13.75 12.9 13.75 13.45 17.770 Bán
10 [HOSE.SPM] 04/12/2017 13.5 13.3 14.2 13.85 70.660 Bán
11 [HOSE.SPM] 01/12/2017 14.3 14 14.3 14.25 1.030 Theo dõi
12 [HOSE.SPM] 30/11/2017 14.4 14.2 14.4 14.2 1.570 Theo dõi
13 [HOSE.SPM] 29/11/2017 13.8 13.75 14.95 13.75 35.310 Theo dõi
14 [HOSE.SPM] 28/11/2017 14.75 14.75 14.75 14.75 30 Mua
15 [HOSE.SPM] 27/11/2017 14 14 14.8 14.75 1.110 Mua
16 [HOSE.SPM] 24/11/2017 14.85 14.85 14.85 14.85 30 Mua
17 [HOSE.SPM] 23/11/2017 14.15 14.15 14.85 14.85 720 Mua
18 [HOSE.SPM] 22/11/2017 14.2 14.2 14.2 14.2 100 Theo dõi
19 [HOSE.SPM] 21/11/2017 13.35 13.2 14.25 14.2 850 Theo dõi
20 [HOSE.SPM] 20/11/2017 13.4 13.4 13.9 13.9 20 Bán