FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SPM] 19/11/2018 13.9 12.9 13.95 13.95 50 Mua
2 [HOSE.SPM] 09/11/2018 12.95 12.95 13.85 13.85 210 Bán
3 [HOSE.SPM] 06/11/2018 13.9 12.95 13.9 13.9 30 Theo dõi
4 [HOSE.SPM] 02/11/2018 12.95 12.95 13.85 13.85 210 Bán
5 [HOSE.SPM] 01/11/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Theo dõi
6 [HOSE.SPM] 31/10/2018 13.85 13.85 13.85 13.85 10 Bán
7 [HOSE.SPM] 29/10/2018 13.75 13.75 13.75 13.75 10 Bán
8 [HOSE.SPM] 26/10/2018 13.7 13.7 14 13.7 140 Theo dõi
9 [HOSE.SPM] 19/10/2018 13.55 13.55 13.7 13.7 1.510 Theo dõi
10 [HOSE.SPM] 18/10/2018 13.95 13.1 13.95 13.8 5.640 Theo dõi
11 [HOSE.SPM] 17/10/2018 13.95 13.1 14.05 13.95 6.440 Mua
12 [HOSE.SPM] 16/10/2018 13.05 13.05 13.9 13.9 1.000 Theo dõi
13 [HOSE.SPM] 15/10/2018 14 14 14 14 10 Mua
14 [HOSE.SPM] 12/10/2018 14.1 13.05 14.1 13.85 140 Theo dõi
15 [HOSE.SPM] 11/10/2018 14 13.05 14 14 120 Mua
16 [HOSE.SPM] 10/10/2018 13.6 13.6 14 14 20 Mua
17 [HOSE.SPM] 08/10/2018 13.95 13.95 14.05 14.05 40 Mua
18 [HOSE.SPM] 05/10/2018 14.15 13.15 14.15 13.95 120 Theo dõi
19 [HOSE.SPM] 04/10/2018 13.2 13.2 13.85 13.85 30 Theo dõi
20 [HOSE.SPM] 03/10/2018 13.9 13.1 13.9 13.55 5.020 Bán