FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRC] 13/07/2018 10.95 10.6 11 10.7 29.930 Theo dõi
2 [HOSE.SRC] 12/07/2018 11.3 10.1 11.3 11.3 12.670 Mua
3 [HOSE.SRC] 11/07/2018 10.6 10.6 10.6 10.6 220 Theo dõi
4 [HOSE.SRC] 10/07/2018 10.55 10.45 10.6 10.6 580 Theo dõi
5 [HOSE.SRC] 09/07/2018 10.1 10.1 10.5 10.5 140 Theo dõi
6 [HOSE.SRC] 06/07/2018 10.5 9.75 10.5 10.1 1.910 Bán
7 [HOSE.SRC] 05/07/2018 10.2 10.1 10.4 10.4 17.020 Bán
8 [HOSE.SRC] 04/07/2018 10.3 9.9 10.75 10.4 260 Bán
9 [HOSE.SRC] 03/07/2018 10.2 9.9 10.35 10.3 15.350 Bán
10 [HOSE.SRC] 02/07/2018 10.65 10.25 10.65 10.5 55.910 Bán
11 [HOSE.SRC] 29/06/2018 10.8 10.35 11.1 11 930 Theo dõi
12 [HOSE.SRC] 28/06/2018 10.85 10.8 11 11 2.730 Theo dõi
13 [HOSE.SRC] 27/06/2018 10.95 10.9 11 11 7.710 Theo dõi
14 [HOSE.SRC] 26/06/2018 10.85 10.8 11.2 11.05 21.660 Theo dõi
15 [HOSE.SRC] 25/06/2018 10.8 10.75 11.2 11 19.580 Bán
16 [HOSE.SRC] 22/06/2018 10.6 10.6 10.8 10.8 1.070 Bán
17 [HOSE.SRC] 21/06/2018 10.85 10.15 10.95 10.3 29.680 Bán
18 [HOSE.SRC] 20/06/2018 10.6 10.45 10.9 10.85 3.700 Bán
19 [HOSE.SRC] 19/06/2018 11 10.5 11 10.6 20.190 Bán
20 [HOSE.SRC] 18/06/2018 11.1 11 11.3 11 43.920 Bán