FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRC] 25/05/2018 12.2 12.1 12.6 12.5 13.980 Bán
2 [HOSE.SRC] 24/05/2018 12.5 12.1 12.5 12.5 11.360 Bán
3 [HOSE.SRC] 23/05/2018 12.3 12.2 12.9 12.9 26.360 Theo dõi
4 [HOSE.SRC] 22/05/2018 12.6 12.05 12.6 12.5 13.110 Bán
5 [HOSE.SRC] 21/05/2018 13.35 12.35 13.35 12.9 30 Bán
6 [HOSE.SRC] 18/05/2018 12.8 11.85 12.8 12.5 9.670 Bán
7 [HOSE.SRC] 17/05/2018 12.55 12.4 12.55 12.5 13.790 Bán
8 [HOSE.SRC] 16/05/2018 12.5 12.4 12.6 12.5 14.310 Bán
9 [HOSE.SRC] 15/05/2018 12.65 12.5 12.8 12.5 17.040 Bán
10 [HOSE.SRC] 14/05/2018 12.65 12.3 13 13 21.730 Bán
11 [HOSE.SRC] 11/05/2018 13 12.65 13 12.65 980 Bán
12 [HOSE.SRC] 10/05/2018 13.35 13.35 13.35 13.35 340 Bán
13 [HOSE.SRC] 09/05/2018 13 13 13.1 13.1 10.760 Bán
14 [HOSE.SRC] 08/05/2018 12.6 12.6 13 13 17.340 Bán
15 [HOSE.SRC] 07/05/2018 13.4 12.65 13.4 12.9 21.760 Bán
16 [HOSE.SRC] 04/05/2018 13.85 13.4 13.85 13.5 1.530 Bán
17 [HOSE.SRC] 03/05/2018 13 13 13.2 13.2 17.850 Bán
18 [HOSE.SRC] 02/05/2018 13.9 13.45 13.5 13.5 8.300 Bán
19 [HOSE.SRC] 27/04/2018 13.75 13.3 13.9 13.9 7.270 Bán
20 [HOSE.SRC] 26/04/2018 13.85 13.75 13.85 13.8 13.680 Bán