FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRC] 23/03/2018 14.75 14.6 15.6 14.8 317.890 Theo dõi
2 [HOSE.SRC] 22/03/2018 14.6 14.55 14.9 14.75 47.460 Bán
3 [HOSE.SRC] 21/03/2018 14.7 14.5 14.8 14.55 46.670 Bán
4 [HOSE.SRC] 20/03/2018 14.9 14.8 14.9 14.9 21.190 Mua
5 [HOSE.SRC] 19/03/2018 14.9 14.6 14.95 14.9 18.300 Mua
6 [HOSE.SRC] 16/03/2018 14.6 14.6 15 14.6 29.280 Bán
7 [HOSE.SRC] 15/03/2018 14.8 14.7 14.9 14.9 13.400 Bán
8 [HOSE.SRC] 14/03/2018 14.75 14.7 14.85 14.8 20.840 Bán
9 [HOSE.SRC] 13/03/2018 14.9 14.4 14.9 14.8 8.180 Bán
10 [HOSE.SRC] 12/03/2018 14.65 14.65 15 14.65 73.240 Bán
11 [HOSE.SRC] 09/03/2018 14.9 14.7 15.1 15.1 98.270 Mua
12 [HOSE.SRC] 08/03/2018 15.4 14.7 15.4 15.1 167.970 Mua
13 [HOSE.SRC] 07/03/2018 15 14.8 15.55 15.1 207.820 Mua
14 [HOSE.SRC] 06/03/2018 15 14.65 15.6 14.7 258.500 Bán
15 [HOSE.SRC] 05/03/2018 14.8 14.7 15.1 15 199.340 Bán
16 [HOSE.SRC] 02/03/2018 15 14.75 15 15 12.950 Theo dõi
17 [HOSE.SRC] 01/03/2018 15 14.8 15.05 14.95 93.150 Bán
18 [HOSE.SRC] 28/02/2018 15.3 14.85 15.3 14.95 54.100 Bán
19 [HOSE.SRC] 27/02/2018 15 14.9 15.2 15.2 45.200 Mua
20 [HOSE.SRC] 26/02/2018 15.05 14.8 15.6 15 214.740 Bán