FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRC] 25/06/2019 23.2 22.65 23.2 22.65 27.630 Bán
2 [HOSE.SRC] 24/06/2019 21.7 21.7 23.45 23.2 59.320 Bán
3 [HOSE.SRC] 21/06/2019 22.2 21.4 22.5 22.2 134.680 Bán
4 [HOSE.SRC] 20/06/2019 22.7 21.6 22.95 21.9 163.700 Bán
5 [HOSE.SRC] 19/06/2019 22.55 22.2 23.85 22.55 164.390 Bán
6 [HOSE.SRC] 18/06/2019 24.7 23.8 25.15 23.8 89.000 Bán
7 [HOSE.SRC] 17/06/2019 25.2 24 25.4 24.8 146.230 Bán
8 [HOSE.SRC] 14/06/2019 26.3 25 26.3 25.2 120.730 Theo dõi
9 [HOSE.SRC] 13/06/2019 27 25.6 27 26 101.140 Theo dõi
10 [HOSE.SRC] 12/06/2019 26.1 26.1 27.8 26.8 168.210 Mua
11 [HOSE.SRC] 11/06/2019 27.3 25.8 27.5 26.3 264.650 Bán
12 [HOSE.SRC] 10/06/2019 27.6 27.2 28.2 27.3 139.720 Mua
13 [HOSE.SRC] 07/06/2019 28.6 27.9 28.9 28.1 143.770 Mua
14 [HOSE.SRC] 06/06/2019 27.9 27.3 28.6 28.6 354.670 Mua
15 [HOSE.SRC] 05/06/2019 26 25.3 26.75 26.75 218.490 Theo dõi
16 [HOSE.SRC] 04/06/2019 26.5 24.2 26.5 25 121.470 Bán
17 [HOSE.SRC] 03/06/2019 25.8 25.2 26.6 26 209.600 Bán
18 [HOSE.SRC] 31/05/2019 27 25.4 27.5 25.4 52.840 Bán
19 [HOSE.SRC] 30/05/2019 26.7 24.5 27.35 27 761.490 Theo dõi
20 [HOSE.SRC] 29/05/2019 28.7 26 29.3 26 191.870 Theo dõi