FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 20/03/2018 18.4 18 18.4 18 8.770 Theo dõi
2 [HOSE.SRF] 19/03/2018 18.7 18.1 18.1 18.1 200 Theo dõi
3 [HOSE.SRF] 16/03/2018 18.7 18.7 18.8 18.7 6.160 Mua
4 [HOSE.SRF] 15/03/2018 18.5 18.5 18.85 18.7 19.910 Mua
5 [HOSE.SRF] 13/03/2018 18.5 18.5 18.65 18.5 12.630 Mua
6 [HOSE.SRF] 12/03/2018 18.4 18.1 18.4 18.4 7.000 Theo dõi
7 [HOSE.SRF] 09/03/2018 18 18 18.1 18.1 1.050 Bán
8 [HOSE.SRF] 08/03/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Theo dõi
9 [HOSE.SRF] 07/03/2018 18 17.9 18 17.9 810 Bán
10 [HOSE.SRF] 06/03/2018 18.2 17.9 18.2 17.9 3.760 Bán
11 [HOSE.SRF] 05/03/2018 18.2 18 18.5 18.2 14.660 Bán
12 [HOSE.SRF] 02/03/2018 18.8 18.2 18.8 18.7 370 Mua
13 [HOSE.SRF] 01/03/2018 18.4 18.2 18.4 18.4 22.050 Bán
14 [HOSE.SRF] 28/02/2018 18.3 18.3 18.7 18.3 2.110 Bán
15 [HOSE.SRF] 27/02/2018 18.9 18.3 18.9 18.3 13.280 Bán
16 [HOSE.SRF] 26/02/2018 18.9 18.3 18.9 18.5 6.390 Bán
17 [HOSE.SRF] 23/02/2018 19 18.3 19 18.3 2.570 Bán
18 [HOSE.SRF] 22/02/2018 18.8 18.2 18.9 18.2 770 Bán
19 [HOSE.SRF] 21/02/2018 19 18.2 19 18.9 2.310 Theo dõi
20 [HOSE.SRF] 13/02/2018 18.9 18.1 18.9 18.5 126.680 Bán