FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 20/09/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 220 Mua
2 [HOSE.SRF] 19/09/2018 15 14.5 15 14.5 1.040 Mua
3 [HOSE.SRF] 18/09/2018 14.65 14.2 14.65 14.65 1.520 Mua
4 [HOSE.SRF] 17/09/2018 14.9 14.15 14.9 14.15 9.040 Theo dõi
5 [HOSE.SRF] 14/09/2018 14.9 14.4 14.9 14.4 130 Theo dõi
6 [HOSE.SRF] 13/09/2018 14.5 14.4 14.5 14.4 150 Theo dõi
7 [HOSE.SRF] 12/09/2018 14.4 14.4 15.3 14.95 410 Mua
8 [HOSE.SRF] 11/09/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 10 Theo dõi
9 [HOSE.SRF] 10/09/2018 14.5 14 14.5 14 100 Bán
10 [HOSE.SRF] 07/09/2018 13.6 13.6 14.5 14.5 110 Theo dõi
11 [HOSE.SRF] 06/09/2018 13.6 13.6 13.8 13.8 64.620 Bán
12 [HOSE.SRF] 05/09/2018 14.4 14.05 14.4 14.05 3.710 Bán
13 [HOSE.SRF] 04/09/2018 14 14 14.4 14.4 5.000 Bán
14 [HOSE.SRF] 31/08/2018 14.75 14 14.75 14.1 4.920 Bán
15 [HOSE.SRF] 30/08/2018 14.15 14.1 14.8 14.15 1.460 Bán
16 [HOSE.SRF] 29/08/2018 14.9 14.15 14.9 14.15 5.070 Bán
17 [HOSE.SRF] 28/08/2018 14.95 14.1 14.95 14.9 80 Theo dõi
18 [HOSE.SRF] 27/08/2018 14.2 14.2 14.95 14.95 1.330 Theo dõi
19 [HOSE.SRF] 24/08/2018 14.1 14.1 14.1 14.1 5.000 Bán
20 [HOSE.SRF] 23/08/2018 15 13.9 15 14.8 30 Bán