FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 15/12/2017 18.4 18.2 18.8 18.4 4.680 Bán
2 [HOSE.SRF] 14/12/2017 18.6 18.3 19.2 18.3 16.030 Bán
3 [HOSE.SRF] 13/12/2017 18.2 18.2 18.6 18.4 7.150 Bán
4 [HOSE.SRF] 12/12/2017 18.7 18.4 18.7 18.4 18.290 Theo dõi
5 [HOSE.SRF] 11/12/2017 18.7 18.7 18.9 18.7 10.780 Theo dõi
6 [HOSE.SRF] 08/12/2017 18.7 18.7 18.9 18.8 8.700 Mua
7 [HOSE.SRF] 07/12/2017 18.8 18.5 18.85 18.7 21.800 Mua
8 [HOSE.SRF] 06/12/2017 19.4 18.6 19.4 18.8 1.390 Mua
9 [HOSE.SRF] 05/12/2017 19.3 18.7 19.3 18.7 37.120 Mua
10 [HOSE.SRF] 04/12/2017 20 19.1 20.1 19.5 62.290 Mua
11 [HOSE.SRF] 01/12/2017 19.95 19.95 20.5 19.95 23.530 Mua
12 [HOSE.SRF] 30/11/2017 19.6 19.6 19.95 19.95 113.840 Mua
13 [HOSE.SRF] 29/11/2017 18.5 18.05 18.65 18.65 30.260 Mua
14 [HOSE.SRF] 28/11/2017 18.1 18 18.5 18 11.320 Theo dõi
15 [HOSE.SRF] 27/11/2017 18.25 18 18.25 18.25 7.670 Mua
16 [HOSE.SRF] 24/11/2017 18 18 18.3 18.25 27.600 Mua
17 [HOSE.SRF] 23/11/2017 18 17.95 18.2 17.95 18.600 Theo dõi
18 [HOSE.SRF] 22/11/2017 17.85 17.85 18.25 17.9 23.900 Theo dõi
19 [HOSE.SRF] 21/11/2017 18.85 18 18.85 18 31.620 Theo dõi
20 [HOSE.SRF] 20/11/2017 18.05 18.05 18.5 18.35 31.910 Mua