FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 20/11/2018 12.9 12.8 13.25 13.25 3.510 Theo dõi
2 [HOSE.SRF] 19/11/2018 13 12.9 13.8 12.9 6.410 Bán
3 [HOSE.SRF] 16/11/2018 13.3 12.8 13.3 13 22.580 Bán
4 [HOSE.SRF] 15/11/2018 12.9 12.9 13.35 12.9 31.330 Bán
5 [HOSE.SRF] 14/11/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 2.090 Bán
6 [HOSE.SRF] 13/11/2018 13 12.9 13.1 13 2.160 Bán
7 [HOSE.SRF] 12/11/2018 12.8 12.8 12.9 12.9 2.230 Bán
8 [HOSE.SRF] 09/11/2018 13 12.8 13.3 12.8 11.200 Bán
9 [HOSE.SRF] 08/11/2018 13.4 13 13.4 13 4.950 Bán
10 [HOSE.SRF] 07/11/2018 13 13 13 13 11.600 Bán
11 [HOSE.SRF] 06/11/2018 13.5 13 13.5 13.4 2.810 Theo dõi
12 [HOSE.SRF] 05/11/2018 13.65 13 13.65 13 1.610 Bán
13 [HOSE.SRF] 02/11/2018 13.65 13.65 13.65 13.65 10 Theo dõi
14 [HOSE.SRF] 01/11/2018 13.65 13.65 13.65 13.65 10 Theo dõi
15 [HOSE.SRF] 31/10/2018 13.6 12.9 13.6 13.15 3.210 Bán
16 [HOSE.SRF] 30/10/2018 12.9 12.9 13.6 13.5 6.600 Bán
17 [HOSE.SRF] 29/10/2018 13.5 13.05 13.6 13.05 9.820 Bán
18 [HOSE.SRF] 26/10/2018 12.55 12.55 13.7 13.7 8.110 Theo dõi
19 [HOSE.SRF] 25/10/2018 13.5 13.45 13.5 13.45 60 Bán
20 [HOSE.SRF] 24/10/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 250 Bán