FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 24/06/2019 12.5 12.45 12.95 12.85 2.810 Bán
2 [HOSE.SRF] 21/06/2019 12.5 12.5 13.45 12.5 2.210 Bán
3 [HOSE.SRF] 20/06/2019 13.45 13 13.45 13 640 Bán
4 [HOSE.SRF] 19/06/2019 13 12.55 13.55 13 8.080 Bán
5 [HOSE.SRF] 18/06/2019 13.95 13.4 13.95 13.45 2.470 Bán
6 [HOSE.SRF] 17/06/2019 13.95 13.95 13.95 13.95 10 Bán
7 [HOSE.SRF] 13/06/2019 14 13.3 14 13.95 690 Bán
8 [HOSE.SRF] 11/06/2019 14.3 13.35 14.3 14.2 4.070 Bán
9 [HOSE.SRF] 07/06/2019 14.35 14.3 14.35 14.3 190 Theo dõi
10 [HOSE.SRF] 06/06/2019 14.35 14.35 14.35 14.35 20 Mua
11 [HOSE.SRF] 05/06/2019 14.4 13.5 14.4 13.95 2.310 Bán
12 [HOSE.SRF] 04/06/2019 14.4 14.4 14.4 14.4 10 Bán
13 [HOSE.SRF] 03/06/2019 14.45 13.45 14.45 14.35 1.030 Bán
14 [HOSE.SRF] 31/05/2019 14.4 14.4 14.4 14.4 50 Bán
15 [HOSE.SRF] 30/05/2019 14.4 13.5 14.4 14.4 3.500 Bán
16 [HOSE.SRF] 29/05/2019 13.6 13.5 14.4 14.4 1.140 Bán
17 [HOSE.SRF] 28/05/2019 14.3 13.5 14.45 14.45 15.630 Bán
18 [HOSE.SRF] 27/05/2019 14.1 14.1 14.1 14.1 10 Bán
19 [HOSE.SRF] 24/05/2019 14.15 13.6 14.15 13.6 1.520 Bán
20 [HOSE.SRF] 23/05/2019 14.65 13.6 14.7 13.6 11.030 Bán