FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 15/01/2019 12 12 12 12 20 Theo dõi
2 [HOSE.SRF] 14/01/2019 12 11.6 12.4 11.6 7.450 Bán
3 [HOSE.SRF] 10/01/2019 11.95 11.95 12 12 50 Bán
4 [HOSE.SRF] 09/01/2019 12 11.5 12 11.9 2.380 Theo dõi
5 [HOSE.SRF] 08/01/2019 11.35 11.3 12 12 1.770 Theo dõi
6 [HOSE.SRF] 07/01/2019 12.1 12 12.1 12 120 Theo dõi
7 [HOSE.SRF] 04/01/2019 12.45 11.6 12.45 11.9 10.030 Theo dõi
8 [HOSE.SRF] 03/01/2019 11.55 11.55 12.5 12.45 7.030 Mua
9 [HOSE.SRF] 02/01/2019 11.9 11.9 12.7 11.9 1.190 Theo dõi
10 [HOSE.SRF] 28/12/2018 12.3 11.4 12.7 12.7 70.210 Mua
11 [HOSE.SRF] 27/12/2018 12 12 12.7 12.2 26.660 Mua
12 [HOSE.SRF] 26/12/2018 11.6 11.4 12 12 23.820 Mua
13 [HOSE.SRF] 25/12/2018 12 12 12 12 10 Mua
14 [HOSE.SRF] 24/12/2018 13.2 11.8 13.2 11.8 1.740 Theo dõi
15 [HOSE.SRF] 21/12/2018 12.2 12.2 12.6 12.45 65.550 Mua
16 [HOSE.SRF] 20/12/2018 11.1 11.1 12.2 12.2 50.040 Theo dõi
17 [HOSE.SRF] 19/12/2018 11.9 11.7 12 11.85 36.560 Theo dõi
18 [HOSE.SRF] 18/12/2018 11.85 11.65 11.9 11.7 51.810 Bán
19 [HOSE.SRF] 17/12/2018 11.4 11.4 11.9 11.8 66.040 Bán
20 [HOSE.SRF] 14/12/2018 11.5 11.3 11.95 11.65 63.050 Bán