FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SRF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SRF] 17/07/2018 14.5 14.5 15.2 14.55 1.180 Bán
2 [HOSE.SRF] 16/07/2018 15.95 14.5 15.95 15.1 1.120 Bán
3 [HOSE.SRF] 13/07/2018 15.6 14 15.6 15.3 2.760 Theo dõi
4 [HOSE.SRF] 12/07/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 1.000 Bán
5 [HOSE.SRF] 11/07/2018 15.5 14.5 15.5 14.65 38.190 Bán
6 [HOSE.SRF] 10/07/2018 14.95 14.95 15.05 15 13.280 Theo dõi
7 [HOSE.SRF] 09/07/2018 15.9 15.9 16 16 20 Mua
8 [HOSE.SRF] 06/07/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 250 Mua
9 [HOSE.SRF] 05/07/2018 15.9 14.85 15.9 15.65 720 Mua
10 [HOSE.SRF] 04/07/2018 14.95 14.85 15.95 15.95 8.360 Mua
11 [HOSE.SRF] 03/07/2018 15.95 15.95 15.95 15.95 130 Mua
12 [HOSE.SRF] 02/07/2018 15.6 14.25 15.7 15.5 2.240 Theo dõi
13 [HOSE.SRF] 29/06/2018 15.1 14.7 15.1 14.7 4.200 Bán
14 [HOSE.SRF] 28/06/2018 15 14.5 15.3 14.95 4.130 Bán
15 [HOSE.SRF] 27/06/2018 15 15 15 15 4.500 Bán
16 [HOSE.SRF] 26/06/2018 14.4 14.4 15 15 120 Bán
17 [HOSE.SRF] 25/06/2018 15 15 15.1 15.1 4.550 Bán
18 [HOSE.SRF] 22/06/2018 15 14.6 15.2 15.2 5.300 Bán
19 [HOSE.SRF] 21/06/2018 15.85 15 15.85 15 150 Bán
20 [HOSE.SRF] 20/06/2018 15.9 15.55 15.9 15.6 290 Bán