FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SSC] 22/03/2019 60.9 60.6 60.9 60.6 60 Bán
2 [HOSE.SSC] 19/03/2019 60.2 60.2 64.9 64.9 310 Theo dõi
3 [HOSE.SSC] 14/03/2019 64.4 64.4 64.4 64.4 10 Theo dõi
4 [HOSE.SSC] 12/03/2019 65 65 65 65 10 Mua
5 [HOSE.SSC] 11/03/2019 64 63 64 63 40 Bán
6 [HOSE.SSC] 07/03/2019 65 65 66.8 66.8 20 Mua
7 [HOSE.SSC] 06/03/2019 65 65 67 67 560 Mua
8 [HOSE.SSC] 05/03/2019 64.5 64.5 65 65 100 Mua
9 [HOSE.SSC] 04/03/2019 64.9 61.1 65 61.1 30 Bán
10 [HOSE.SSC] 28/02/2019 64.5 64.5 64.5 64.5 30 Theo dõi
11 [HOSE.SSC] 27/02/2019 61.1 61.1 61.1 61.1 10 Bán
12 [HOSE.SSC] 26/02/2019 64.8 64.8 64.8 64.8 30 Mua
13 [HOSE.SSC] 25/02/2019 64.8 64.8 64.8 64.8 30 Theo dõi
14 [HOSE.SSC] 21/02/2019 64.8 64.8 64.8 64.8 10 Theo dõi
15 [HOSE.SSC] 20/02/2019 64.8 62.6 65 62.6 70 Bán
16 [HOSE.SSC] 19/02/2019 62.4 62.4 62.6 62.6 170 Bán
17 [HOSE.SSC] 18/02/2019 67.8 67 67.8 67 30 Theo dõi
18 [HOSE.SSC] 15/02/2019 62 62 66.5 66.5 30 Theo dõi
19 [HOSE.SSC] 14/02/2019 60 60 66.5 66.5 530 Theo dõi
20 [HOSE.SSC] 13/02/2019 62.8 62.8 62.9 62.8 780 Bán