FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SSC] 25/05/2018 65 65 65 65 50 Bán
2 [HOSE.SSC] 24/05/2018 68.6 65 68.6 68.3 890 Mua
3 [HOSE.SSC] 23/05/2018 64 64 68 68 7.540 Theo dõi
4 [HOSE.SSC] 22/05/2018 64 64 64 64 20 Bán
5 [HOSE.SSC] 21/05/2018 66 61.4 66 66 1.180 Bán
6 [HOSE.SSC] 17/05/2018 66 66 66 66 410 Bán
7 [HOSE.SSC] 16/05/2018 65.9 65.9 66 66 90 Bán
8 [HOSE.SSC] 15/05/2018 66 66 66 66 1.500 Bán
9 [HOSE.SSC] 11/05/2018 61.4 61.4 66 66 20 Bán
10 [HOSE.SSC] 10/05/2018 65.9 65.9 66 66 3.860 Bán
11 [HOSE.SSC] 07/05/2018 66 66 66 66 10 Bán
12 [HOSE.SSC] 04/05/2018 64.2 64.2 69 69 20 Mua
13 [HOSE.SSC] 02/05/2018 69 65 69 69 60 Mua
14 [HOSE.SSC] 27/04/2018 69 69 69 69 10 Mua
15 [HOSE.SSC] 26/04/2018 67.5 65.5 67.5 65.5 240 Theo dõi
16 [HOSE.SSC] 20/04/2018 68 68 68 68 700 Theo dõi
17 [HOSE.SSC] 19/04/2018 68 68 68 68 200 Theo dõi
18 [HOSE.SSC] 18/04/2018 68.5 68.5 68.5 68.5 100 Mua
19 [HOSE.SSC] 17/04/2018 68 68 68.9 68.9 1.170 Mua
20 [HOSE.SSC] 16/04/2018 70 67.6 70 68.9 2.130 Mua