FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SSC] 20/09/2018 55.2 55.2 55.2 55.2 1.850 Bán
2 [HOSE.SSC] 19/09/2018 56 56 59.3 59.3 50 Bán
3 [HOSE.SSC] 18/09/2018 56 56 59.4 59.4 380 Bán
4 [HOSE.SSC] 17/09/2018 56.9 56.9 60.2 60 820 Bán
5 [HOSE.SSC] 13/09/2018 54.6 54.5 56.9 56.9 390 Bán
6 [HOSE.SSC] 12/09/2018 60 55 60.5 58.5 240 Bán
7 [HOSE.SSC] 11/09/2018 58 58 58.8 58 1.470 Bán
8 [HOSE.SSC] 07/09/2018 62 62 62.9 62.3 2.690 Bán
9 [HOSE.SSC] 06/09/2018 56 54 58.8 58.8 960 Bán
10 [HOSE.SSC] 05/09/2018 62 58 63 58 700 Bán
11 [HOSE.SSC] 04/09/2018 60 60 64.2 60 1.860 Bán
12 [HOSE.SSC] 31/08/2018 61 60 61 60 20 Bán
13 [HOSE.SSC] 30/08/2018 63.5 61.2 63.9 61.2 3.880 Bán
14 [HOSE.SSC] 28/08/2018 65.8 65.8 65.8 65.8 10 Bán
15 [HOSE.SSC] 27/08/2018 63.7 63.7 65.9 65.9 1.540 Bán
16 [HOSE.SSC] 24/08/2018 61 61 67.9 67.9 710 Mua
17 [HOSE.SSC] 23/08/2018 64.5 64.5 64.5 64.5 10.000 Bán
18 [HOSE.SSC] 22/08/2018 64 64 68 68 2.140 Mua
19 [HOSE.SSC] 21/08/2018 67.8 67.8 67.8 67.8 100 Mua
20 [HOSE.SSC] 10/08/2018 69 69 69 69 10 Mua