FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ST8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ST8] 13/07/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Bán
2 [HOSE.ST8] 12/07/2018 14.85 14.6 16.7 14.85 1.240 Bán
3 [HOSE.ST8] 11/07/2018 15.5 15.5 17.2 15.65 8.760 Bán
4 [HOSE.ST8] 10/07/2018 16.8 16.2 16.8 16.2 20 Bán
5 [HOSE.ST8] 06/07/2018 17.3 17.1 17.3 17.3 12.450 Mua
6 [HOSE.ST8] 05/07/2018 17.2 16.2 17.2 16.2 7.660 Bán
7 [HOSE.ST8] 04/07/2018 16 16 16.85 16.1 280 Bán
8 [HOSE.ST8] 03/07/2018 16.8 16.8 17.25 16.85 26.720 Theo dõi
9 [HOSE.ST8] 02/07/2018 16 16 17.95 16.15 7.970 Theo dõi
10 [HOSE.ST8] 29/06/2018 17.5 16.8 17.5 16.8 8.270 Theo dõi
11 [HOSE.ST8] 28/06/2018 17.25 17.25 17.25 17.25 10 Mua
12 [HOSE.ST8] 27/06/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 12.480 Mua
13 [HOSE.ST8] 26/06/2018 16.8 16.8 17.75 17.75 23.390 Mua
14 [HOSE.ST8] 25/06/2018 17.7 16.6 18.5 16.6 5.350 Theo dõi
15 [HOSE.ST8] 22/06/2018 16 16 17.65 17.65 7.600 Mua
16 [HOSE.ST8] 21/06/2018 15.6 15.6 17.2 16.5 8.580 Theo dõi
17 [HOSE.ST8] 20/06/2018 16.9 16.1 17.3 16.1 230 Bán
18 [HOSE.ST8] 19/06/2018 16.2 16.15 16.7 16.2 8.970 Bán
19 [HOSE.ST8] 18/06/2018 16.2 15.65 16.2 15.65 13.180 Bán
20 [HOSE.ST8] 15/06/2018 16.7 15.15 17.2 15.15 3.580 Bán