FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ST8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ST8] 25/05/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 2.400 Theo dõi
2 [HOSE.ST8] 24/05/2018 17.2 17 17.3 17.3 4.170 Theo dõi
3 [HOSE.ST8] 23/05/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 30 Bán
4 [HOSE.ST8] 22/05/2018 17.05 16.65 17.05 17 7.050 Bán
5 [HOSE.ST8] 21/05/2018 17.65 17.3 17.75 17.3 120 Bán
6 [HOSE.ST8] 17/05/2018 17.8 17.25 17.9 17.25 6.520 Bán
7 [HOSE.ST8] 16/05/2018 18.1 17.5 18.1 17.65 5.090 Theo dõi
8 [HOSE.ST8] 14/05/2018 17.65 17.2 17.85 17.2 15.780 Bán
9 [HOSE.ST8] 11/05/2018 17.55 17.55 18.5 17.55 21.010 Bán
10 [HOSE.ST8] 10/05/2018 17 16.4 17.35 17.35 2.820 Bán
11 [HOSE.ST8] 09/05/2018 17 17 17 17 100 Bán
12 [HOSE.ST8] 08/05/2018 17.2 17 17.2 17 1.160 Bán
13 [HOSE.ST8] 07/05/2018 17.55 17.55 17.55 17.55 10 Bán
14 [HOSE.ST8] 04/05/2018 17.8 16.75 18 18 5.800 Theo dõi
15 [HOSE.ST8] 03/05/2018 18.2 17.7 18.2 18 1.020 Mua
16 [HOSE.ST8] 02/05/2018 17.95 17.95 18 17.95 1.500 Mua
17 [HOSE.ST8] 27/04/2018 17.75 17.75 17.95 17.95 30 Mua
18 [HOSE.ST8] 26/04/2018 18 17.4 18 17.4 30 Theo dõi
19 [HOSE.ST8] 24/04/2018 17.7 17.7 17.7 17.7 100 Theo dõi
20 [HOSE.ST8] 23/04/2018 18.1 17.7 17.7 17.7 20 Theo dõi