FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ST8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ST8] 22/03/2019 16.15 16.15 17.2 16.15 880 Bán
2 [HOSE.ST8] 21/03/2019 17 16.15 17 16.15 3.020 Bán
3 [HOSE.ST8] 20/03/2019 17 16.7 17 16.7 980 Bán
4 [HOSE.ST8] 19/03/2019 16.55 16.55 17 17 2.040 Theo dõi
5 [HOSE.ST8] 18/03/2019 16.55 16.55 17.2 17 4.040 Bán
6 [HOSE.ST8] 15/03/2019 17.5 17.5 17.5 17.5 4.000 Theo dõi
7 [HOSE.ST8] 14/03/2019 17.8 17.8 17.8 17.8 10 Mua
8 [HOSE.ST8] 13/03/2019 16.8 16.8 17.8 17.8 1.140 Mua
9 [HOSE.ST8] 12/03/2019 16.8 16.8 17.8 17.8 5.800 Theo dõi
10 [HOSE.ST8] 11/03/2019 16.4 16.4 16.8 16.8 20 Bán
11 [HOSE.ST8] 08/03/2019 16.8 16.8 16.8 16.8 140 Bán
12 [HOSE.ST8] 07/03/2019 17 16.8 17 16.8 20.660 Bán
13 [HOSE.ST8] 06/03/2019 17.4 16.7 17.5 16.7 6.310 Bán
14 [HOSE.ST8] 05/03/2019 17.5 17 17.5 17 9.250 Bán
15 [HOSE.ST8] 01/03/2019 18 18 18 18 170 Bán
16 [HOSE.ST8] 28/02/2019 18 18 18 18 12.120 Bán
17 [HOSE.ST8] 27/02/2019 17 17 18 18 310 Bán
18 [HOSE.ST8] 26/02/2019 16.7 16.7 17.65 17.65 530 Bán
19 [HOSE.ST8] 25/02/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 40 Bán
20 [HOSE.ST8] 22/02/2019 17 17 17 17 700 Bán