FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ST8
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ST8] 20/11/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 20 Theo dõi
2 [HOSE.ST8] 19/11/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 30 Theo dõi
3 [HOSE.ST8] 15/11/2018 16.6 16.6 16.6 16.6 10 Theo dõi
4 [HOSE.ST8] 14/11/2018 16 16 16.8 16.8 20 Mua
5 [HOSE.ST8] 13/11/2018 17.2 17.2 17.2 17.2 20 Mua
6 [HOSE.ST8] 12/11/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 300 Bán
7 [HOSE.ST8] 09/11/2018 15.8 15.8 16.2 16.2 210 Bán
8 [HOSE.ST8] 08/11/2018 16.25 16.25 16.7 16.7 200 Theo dõi
9 [HOSE.ST8] 07/11/2018 16.4 16 17.4 17.4 760 Mua
10 [HOSE.ST8] 06/11/2018 15.5 15.5 16.4 16.4 600 Bán
11 [HOSE.ST8] 05/11/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 20 Bán
12 [HOSE.ST8] 02/11/2018 15.1 15.1 16.5 16.5 140 Bán
13 [HOSE.ST8] 01/11/2018 15.65 15.65 15.65 15.65 10 Bán
14 [HOSE.ST8] 30/10/2018 16.5 15.35 16.5 16.5 430 Bán
15 [HOSE.ST8] 29/10/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 1.020 Bán
16 [HOSE.ST8] 26/10/2018 16.4 16.4 16.5 16.5 50 Bán
17 [HOSE.ST8] 23/10/2018 18.05 17 18.05 17.5 650 Theo dõi
18 [HOSE.ST8] 22/10/2018 15.85 15.85 17 17 430 Bán
19 [HOSE.ST8] 19/10/2018 17 16.95 17 17 70 Bán
20 [HOSE.ST8] 18/10/2018 17 16.7 17 17 850 Bán