FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 22/03/2019 12.6 12.45 12.65 12.55 3.001.570 Theo dõi
2 [HOSE.STB] 21/03/2019 12.85 12.5 12.9 12.5 4.744.360 Theo dõi
3 [HOSE.STB] 20/03/2019 12.65 12.65 12.85 12.8 4.222.210 Mua
4 [HOSE.STB] 19/03/2019 12.8 12.7 12.9 12.7 4.335.960 Theo dõi
5 [HOSE.STB] 18/03/2019 12.95 12.85 13.05 12.85 3.314.010 Mua
6 [HOSE.STB] 15/03/2019 13 12.85 13.05 12.95 4.399.800 Mua
7 [HOSE.STB] 14/03/2019 12.85 12.75 13.15 13 8.475.690 Mua
8 [HOSE.STB] 13/03/2019 12.75 12.75 12.95 12.8 6.154.040 Mua
9 [HOSE.STB] 12/03/2019 12.6 12.5 12.7 12.7 3.782.210 Theo dõi
10 [HOSE.STB] 11/03/2019 12.6 12.45 12.65 12.55 2.106.880 Bán
11 [HOSE.STB] 08/03/2019 12.7 12.55 12.75 12.6 2.904.210 Bán
12 [HOSE.STB] 07/03/2019 12.65 12.65 12.9 12.8 3.504.640 Mua
13 [HOSE.STB] 06/03/2019 12.7 12.6 12.75 12.65 2.020.170 Theo dõi
14 [HOSE.STB] 05/03/2019 12.75 12.65 12.9 12.7 4.727.110 Theo dõi
15 [HOSE.STB] 04/03/2019 12.75 12.65 12.8 12.75 3.063.000 Theo dõi
16 [HOSE.STB] 01/03/2019 12.5 12.45 12.65 12.65 2.599.200 Bán
17 [HOSE.STB] 28/02/2019 12.75 12.3 12.85 12.3 8.437.060 Bán
18 [HOSE.STB] 27/02/2019 12.8 12.7 12.9 12.7 2.409.880 Bán
19 [HOSE.STB] 26/02/2019 12.9 12.7 12.95 12.8 3.764.680 Theo dõi
20 [HOSE.STB] 25/02/2019 13.1 12.9 13.15 12.9 6.896.200 Mua