FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 25/05/2018 12 11.65 12.1 11.65 3.719.300 Bán
2 [HOSE.STB] 24/05/2018 12.2 11.95 12.3 12.05 4.270.750 Bán
3 [HOSE.STB] 23/05/2018 12 11.8 12.25 12.15 4.596.350 Bán
4 [HOSE.STB] 22/05/2018 12.5 11.75 12.55 12 7.441.600 Bán
5 [HOSE.STB] 21/05/2018 12.8 12.6 12.95 12.6 3.395.120 Bán
6 [HOSE.STB] 18/05/2018 12.85 12.5 12.9 12.75 3.843.440 Bán
7 [HOSE.STB] 17/05/2018 13.05 12.75 13.1 12.75 2.661.130 Bán
8 [HOSE.STB] 16/05/2018 13.05 13 13.2 13.05 2.502.170 Bán
9 [HOSE.STB] 15/05/2018 13 13 13.3 13.1 3.437.030 Bán
10 [HOSE.STB] 14/05/2018 13.3 12.95 13.3 13.1 2.829.090 Bán
11 [HOSE.STB] 11/05/2018 12.9 12.7 13.15 13.1 5.002.790 Bán
12 [HOSE.STB] 10/05/2018 13.5 12.8 13.5 12.9 5.838.710 Bán
13 [HOSE.STB] 09/05/2018 13.6 13.45 13.75 13.5 2.448.570 Bán
14 [HOSE.STB] 08/05/2018 13.9 13.65 14 13.65 3.345.160 Bán
15 [HOSE.STB] 07/05/2018 13.5 13.4 13.95 13.95 4.882.230 Bán
16 [HOSE.STB] 04/05/2018 13.7 13.35 13.8 13.45 4.008.960 Bán
17 [HOSE.STB] 03/05/2018 13.3 12.65 13.7 13.7 7.686.450 Bán
18 [HOSE.STB] 02/05/2018 13.3 13.2 13.95 13.3 5.157.290 Bán
19 [HOSE.STB] 27/04/2018 13.35 13.3 13.95 13.85 5.678.620 Bán
20 [HOSE.STB] 26/04/2018 14.1 13.2 14.25 13.35 8.527.570 Bán