FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 20/09/2018 12.55 12.5 12.65 12.65 4.633.490 Mua
2 [HOSE.STB] 19/09/2018 12.45 12.35 12.75 12.55 11.799.070 Mua
3 [HOSE.STB] 18/09/2018 11.8 11.65 12.4 12.4 9.697.580 Mua
4 [HOSE.STB] 17/09/2018 12 11.85 12.05 11.85 7.063.020 Mua
5 [HOSE.STB] 14/09/2018 12.1 11.95 12.2 12 5.249.010 Mua
6 [HOSE.STB] 13/09/2018 12.2 12.05 12.2 12.05 7.446.610 Mua
7 [HOSE.STB] 12/09/2018 12 11.9 12.3 12.1 13.219.870 Mua
8 [HOSE.STB] 11/09/2018 11.75 11.6 11.85 11.8 6.153.730 Mua
9 [HOSE.STB] 10/09/2018 11.35 11.35 11.8 11.75 18.103.700 Mua
10 [HOSE.STB] 07/09/2018 11.3 11.25 11.5 11.3 4.700.940 Theo dõi
11 [HOSE.STB] 06/09/2018 11.15 11 11.2 11.05 3.468.930 Theo dõi
12 [HOSE.STB] 05/09/2018 11.25 11.05 11.25 11.1 4.077.680 Theo dõi
13 [HOSE.STB] 04/09/2018 11.35 11.2 11.4 11.25 4.334.470 Theo dõi
14 [HOSE.STB] 31/08/2018 11.55 11.35 11.55 11.35 6.896.940 Theo dõi
15 [HOSE.STB] 30/08/2018 11.45 11.3 11.55 11.5 5.942.360 Mua
16 [HOSE.STB] 29/08/2018 11.5 11.35 11.55 11.4 2.619.380 Mua
17 [HOSE.STB] 28/08/2018 11.5 11.4 11.55 11.5 3.742.950 Mua
18 [HOSE.STB] 27/08/2018 11.4 11.35 11.55 11.4 4.277.920 Mua
19 [HOSE.STB] 24/08/2018 11.35 11.25 11.45 11.3 3.585.410 Theo dõi
20 [HOSE.STB] 23/08/2018 11.45 11.35 11.5 11.4 3.559.200 Mua