FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 15/01/2019 11.25 11.2 11.35 11.3 2.159.900 Bán
2 [HOSE.STB] 14/01/2019 11.4 11.2 11.45 11.2 1.929.220 Bán
3 [HOSE.STB] 11/01/2019 11.45 11.3 11.5 11.4 2.169.340 Bán
4 [HOSE.STB] 10/01/2019 11.5 11.35 11.5 11.4 2.073.630 Bán
5 [HOSE.STB] 09/01/2019 11.4 11.4 11.55 11.4 2.633.920 Bán
6 [HOSE.STB] 08/01/2019 11.5 11.3 11.5 11.35 1.572.220 Bán
7 [HOSE.STB] 07/01/2019 11.4 11.35 11.6 11.5 3.702.750 Bán
8 [HOSE.STB] 04/01/2019 11 10.9 11.35 11.15 3.828.780 Bán
9 [HOSE.STB] 03/01/2019 11.5 11.1 11.65 11.1 6.284.880 Bán
10 [HOSE.STB] 02/01/2019 11.6 11.6 12.05 11.6 3.858.970 Bán
11 [HOSE.STB] 28/12/2018 12 11.95 12.15 11.95 2.108.370 Bán
12 [HOSE.STB] 27/12/2018 12.2 12 12.25 12 2.092.380 Bán
13 [HOSE.STB] 26/12/2018 12 11.95 12.15 11.95 2.469.970 Bán
14 [HOSE.STB] 25/12/2018 12 11.7 12.1 11.95 6.727.130 Bán
15 [HOSE.STB] 24/12/2018 12.3 12.15 12.45 12.15 3.321.220 Bán
16 [HOSE.STB] 21/12/2018 12.15 12.1 12.3 12.1 3.672.880 Bán
17 [HOSE.STB] 20/12/2018 12.3 12.2 12.4 12.25 3.411.360 Bán
18 [HOSE.STB] 19/12/2018 12.45 12.2 12.45 12.45 3.151.380 Theo dõi
19 [HOSE.STB] 18/12/2018 12.3 12.2 12.45 12.4 5.276.070 Theo dõi
20 [HOSE.STB] 17/12/2018 12.65 12.5 12.7 12.5 3.971.510 Theo dõi