FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 15/12/2017 12.7 12.3 12.7 12.7 3.316.180 Theo dõi
2 [HOSE.STB] 14/12/2017 11.9 11.9 12.5 12.5 2.535.990 Bán
3 [HOSE.STB] 13/12/2017 12.5 12 12.5 12 1.791.790 Bán
4 [HOSE.STB] 12/12/2017 12.4 11.45 12.55 12.45 6.713.650 Theo dõi
5 [HOSE.STB] 11/12/2017 12.8 12.3 12.85 12.3 4.124.060 Theo dõi
6 [HOSE.STB] 08/12/2017 12.95 12.85 13.05 12.95 3.170.840 Mua
7 [HOSE.STB] 07/12/2017 13.3 12.85 13.35 13 5.844.310 Mua
8 [HOSE.STB] 06/12/2017 13 12.8 13.25 13.25 7.182.320 Mua
9 [HOSE.STB] 05/12/2017 13.7 13 13.7 13 5.927.870 Mua
10 [HOSE.STB] 04/12/2017 13.1 13.05 13.7 13.7 10.088.860 Mua
11 [HOSE.STB] 01/12/2017 13.05 12.9 13.1 13 3.311.710 Mua
12 [HOSE.STB] 30/11/2017 13.35 12.95 13.4 13.1 6.055.990 Mua
13 [HOSE.STB] 29/11/2017 12.9 12.85 13.3 13.2 11.303.760 Mua
14 [HOSE.STB] 28/11/2017 12.6 12.4 12.65 12.6 3.207.750 Mua
15 [HOSE.STB] 27/11/2017 12.3 12.25 12.7 12.55 4.981.930 Mua
16 [HOSE.STB] 24/11/2017 12.25 12.15 12.45 12.4 2.655.650 Mua
17 [HOSE.STB] 23/11/2017 12.45 12.15 12.6 12.35 4.070.330 Mua
18 [HOSE.STB] 22/11/2017 11.9 11.75 12.4 12.4 7.063.090 Mua
19 [HOSE.STB] 21/11/2017 11.8 11.8 11.95 11.85 2.810.990 Mua
20 [HOSE.STB] 20/11/2017 11.7 11.65 11.85 11.85 1.850.790 Mua