FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 13/07/2018 10.35 10.3 10.5 10.45 2.839.740 Bán
2 [HOSE.STB] 12/07/2018 10.15 10 10.45 10.15 3.157.170 Bán
3 [HOSE.STB] 11/07/2018 10.2 9.85 10.3 10 4.815.180 Bán
4 [HOSE.STB] 10/07/2018 10.4 10.4 10.6 10.4 2.366.070 Bán
5 [HOSE.STB] 09/07/2018 10.55 10.4 10.75 10.4 4.717.430 Bán
6 [HOSE.STB] 06/07/2018 9.8 9.7 10.4 10.4 8.470.650 Bán
7 [HOSE.STB] 05/07/2018 10.25 9.67 10.35 9.72 5.658.700 Bán
8 [HOSE.STB] 04/07/2018 10.5 10.25 10.65 10.3 6.767.270 Bán
9 [HOSE.STB] 03/07/2018 11.2 10.35 11.25 10.35 6.648.330 Bán
10 [HOSE.STB] 02/07/2018 11.55 11.1 11.55 11.1 3.788.190 Bán
11 [HOSE.STB] 29/06/2018 11.6 11.5 11.7 11.55 1.885.150 Bán
12 [HOSE.STB] 28/06/2018 11.8 11.4 11.85 11.55 3.663.730 Bán
13 [HOSE.STB] 27/06/2018 12 11.8 12.2 11.8 1.747.560 Bán
14 [HOSE.STB] 26/06/2018 11.9 11.85 12.05 12 2.546.840 Theo dõi
15 [HOSE.STB] 25/06/2018 12.35 12.05 12.35 12.15 2.825.390 Theo dõi
16 [HOSE.STB] 22/06/2018 11.6 11.6 12.05 12 3.189.890 Bán
17 [HOSE.STB] 21/06/2018 11.9 11.65 12 11.7 2.488.750 Bán
18 [HOSE.STB] 20/06/2018 11.75 11.6 12 12 3.285.750 Bán
19 [HOSE.STB] 19/06/2018 11.95 11.3 11.95 11.7 8.280.170 Bán
20 [HOSE.STB] 18/06/2018 12.4 11.85 12.55 12 3.986.380 Theo dõi