FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 25/06/2019 11.7 11.6 11.8 11.65 2.499.830 Theo dõi
2 [HOSE.STB] 24/06/2019 11.5 11.5 11.7 11.7 3.159.730 Mua
3 [HOSE.STB] 21/06/2019 11.45 11.4 11.6 11.45 15.020.810 Bán
4 [HOSE.STB] 20/06/2019 11.3 11.3 11.55 11.5 2.744.170 Bán
5 [HOSE.STB] 19/06/2019 11.3 11.25 11.4 11.3 1.284.560 Bán
6 [HOSE.STB] 18/06/2019 11.45 11.2 11.5 11.2 3.530.280 Bán
7 [HOSE.STB] 17/06/2019 11.65 11.45 11.7 11.45 2.865.290 Bán
8 [HOSE.STB] 14/06/2019 11.65 11.6 11.75 11.65 1.135.670 Bán
9 [HOSE.STB] 13/06/2019 11.65 11.6 11.7 11.6 1.308.500 Bán
10 [HOSE.STB] 12/06/2019 11.7 11.65 11.8 11.65 556.040 Bán
11 [HOSE.STB] 11/06/2019 11.85 11.7 11.85 11.7 1.201.010 Theo dõi
12 [HOSE.STB] 10/06/2019 11.75 11.75 11.85 11.8 3.030.830 Theo dõi
13 [HOSE.STB] 07/06/2019 11.6 11.6 11.75 11.75 1.429.480 Bán
14 [HOSE.STB] 06/06/2019 11.65 11.55 11.7 11.55 1.900.010 Bán
15 [HOSE.STB] 05/06/2019 11.7 11.65 11.8 11.65 2.401.360 Bán
16 [HOSE.STB] 04/06/2019 11.65 11.55 11.7 11.6 2.440.450 Bán
17 [HOSE.STB] 03/06/2019 11.7 11.5 11.75 11.6 3.847.140 Bán
18 [HOSE.STB] 31/05/2019 11.75 11.7 11.9 11.75 1.928.870 Bán
19 [HOSE.STB] 30/05/2019 11.75 11.7 11.9 11.8 2.100.560 Bán
20 [HOSE.STB] 29/05/2019 11.85 11.75 11.85 11.75 1.765.170 Bán