FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 14/11/2018 12 11.95 12.2 11.95 3.232.520 Bán
2 [HOSE.STB] 13/11/2018 12 11.95 12.2 12 5.031.020 Bán
3 [HOSE.STB] 12/11/2018 12.2 12.05 12.35 12.2 4.618.460 Bán
4 [HOSE.STB] 09/11/2018 12.55 12.35 12.65 12.35 3.513.330 Bán
5 [HOSE.STB] 08/11/2018 12.95 12.6 12.95 12.6 3.120.870 Mua
6 [HOSE.STB] 07/11/2018 12.25 12.15 12.8 12.7 11.330.740 Theo dõi
7 [HOSE.STB] 06/11/2018 12.4 12.25 12.5 12.25 3.477.960 Bán
8 [HOSE.STB] 05/11/2018 12.3 12.2 12.4 12.35 3.015.460 Bán
9 [HOSE.STB] 02/11/2018 12.35 12.2 12.55 12.4 6.058.610 Bán
10 [HOSE.STB] 01/11/2018 12.55 12.2 12.6 12.2 3.089.540 Bán
11 [HOSE.STB] 31/10/2018 12.2 12.15 12.5 12.5 5.142.100 Theo dõi
12 [HOSE.STB] 30/10/2018 11.95 11.9 12.3 11.95 5.088.100 Bán
13 [HOSE.STB] 29/10/2018 12.3 11.95 12.35 12 5.707.100 Bán
14 [HOSE.STB] 26/10/2018 12.75 12.3 12.75 12.3 5.793.540 Bán
15 [HOSE.STB] 25/10/2018 11.95 11.95 12.65 12.55 6.170.000 Bán
16 [HOSE.STB] 24/10/2018 12.6 12.55 12.85 12.6 6.594.420 Bán
17 [HOSE.STB] 23/10/2018 12.8 12.35 12.95 12.55 9.767.110 Bán
18 [HOSE.STB] 22/10/2018 13.35 12.95 13.5 12.95 8.687.300 Bán
19 [HOSE.STB] 19/10/2018 13.3 13.25 13.6 13.45 8.314.490 Theo dõi
20 [HOSE.STB] 18/10/2018 13.35 13.35 13.85 13.5 14.182.290 Theo dõi