FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STB] 23/03/2018 15.5 15.4 15.8 15.75 17.462.630 Theo dõi
2 [HOSE.STB] 22/03/2018 16.3 15.95 16.45 16 13.091.770 Mua
3 [HOSE.STB] 21/03/2018 16.1 16.05 16.5 16.25 19.142.330 Mua
4 [HOSE.STB] 20/03/2018 15.9 15.9 16.05 16 12.481.130 Mua
5 [HOSE.STB] 19/03/2018 16.05 16 16.6 16.05 12.281.670 Mua
6 [HOSE.STB] 16/03/2018 16.3 16.25 16.55 16.3 22.637.590 Mua
7 [HOSE.STB] 15/03/2018 16.05 15.9 16.4 16.15 12.448.630 Mua
8 [HOSE.STB] 14/03/2018 16.2 16.05 16.45 16.05 16.435.110 Mua
9 [HOSE.STB] 13/03/2018 16 15.9 16.2 16.1 11.565.610 Mua
10 [HOSE.STB] 12/03/2018 15.95 15.45 16.15 15.95 17.246.770 Mua
11 [HOSE.STB] 09/03/2018 15.5 15.25 15.5 15.4 7.217.150 Theo dõi
12 [HOSE.STB] 08/03/2018 15.1 15 15.3 15.2 6.052.260 Bán
13 [HOSE.STB] 07/03/2018 15.35 14.95 15.35 15.05 10.579.590 Bán
14 [HOSE.STB] 06/03/2018 15.2 15 15.45 15.3 12.649.080 Bán
15 [HOSE.STB] 05/03/2018 15.85 14.95 15.9 14.95 17.426.940 Theo dõi
16 [HOSE.STB] 02/03/2018 15.5 15.45 15.8 15.7 11.091.610 Theo dõi
17 [HOSE.STB] 01/03/2018 15.9 15.7 16.15 15.75 17.478.590 Theo dõi
18 [HOSE.STB] 28/02/2018 16 15.9 16.3 16.1 15.273.080 Mua
19 [HOSE.STB] 27/02/2018 16.2 15.9 16.25 16.15 12.575.110 Mua
20 [HOSE.STB] 26/02/2018 16.75 16.05 16.8 16.05 19.198.360 Mua