FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STG] 23/03/2018 20 19.7 20 20 40.260 Bán
2 [HOSE.STG] 22/03/2018 20.3 20.15 20.5 20.15 34.350 Theo dõi
3 [HOSE.STG] 21/03/2018 20.2 20.2 20.5 20.3 75.400 Mua
4 [HOSE.STG] 20/03/2018 20.35 20 20.5 20 86.960 Theo dõi
5 [HOSE.STG] 19/03/2018 20.2 20.2 20.5 20.2 49.300 Mua
6 [HOSE.STG] 16/03/2018 20.25 20.25 20.7 20.25 63.680 Mua
7 [HOSE.STG] 15/03/2018 20.4 20.35 20.5 20.5 55.630 Mua
8 [HOSE.STG] 14/03/2018 20.4 20.3 20.5 20.5 17.530 Mua
9 [HOSE.STG] 13/03/2018 20.5 20.2 20.5 20.5 43.190 Mua
10 [HOSE.STG] 12/03/2018 20.4 20.25 20.6 20.4 108.460 Mua
11 [HOSE.STG] 09/03/2018 20.45 20 21 20 198.050 Theo dõi
12 [HOSE.STG] 08/03/2018 20.4 20.25 20.7 20.4 74.030 Mua
13 [HOSE.STG] 07/03/2018 20 20 20.7 20.2 186.230 Mua
14 [HOSE.STG] 06/03/2018 19.95 19.8 20.5 20.5 117.630 Mua
15 [HOSE.STG] 05/03/2018 21 19.8 21 19.8 107.000 Mua
16 [HOSE.STG] 02/03/2018 19.5 19.45 20.5 20.1 73.870 Mua
17 [HOSE.STG] 01/03/2018 19.6 19.35 19.6 19.6 50.350 Theo dõi
18 [HOSE.STG] 28/02/2018 19.9 19.5 19.9 19.6 32.680 Theo dõi
19 [HOSE.STG] 27/02/2018 20 19.6 20 19.75 43.450 Mua
20 [HOSE.STG] 26/02/2018 19.9 19.65 20.2 19.9 70.260 Theo dõi