FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STG] 25/05/2018 19.8 19.3 19.8 19.3 34.370 Theo dõi
2 [HOSE.STG] 24/05/2018 19.85 19.4 19.85 19.4 24.140 Mua
3 [HOSE.STG] 23/05/2018 18.6 18 19.85 19.35 42.320 Theo dõi
4 [HOSE.STG] 22/05/2018 19.4 19.3 19.6 19.3 53.810 Theo dõi
5 [HOSE.STG] 21/05/2018 19.9 19.4 19.9 19.4 6.520 Mua
6 [HOSE.STG] 18/05/2018 19.9 19.4 19.9 19.4 83.830 Theo dõi
7 [HOSE.STG] 17/05/2018 19.75 19.5 19.8 19.5 50.090 Theo dõi
8 [HOSE.STG] 16/05/2018 19.7 19.25 19.7 19.4 5.540 Bán
9 [HOSE.STG] 15/05/2018 19.25 19.25 19.35 19.35 6.330 Bán
10 [HOSE.STG] 14/05/2018 19.3 19.2 19.3 19.2 46.850 Bán
11 [HOSE.STG] 11/05/2018 19.4 19.2 19.4 19.2 47.400 Bán
12 [HOSE.STG] 10/05/2018 19.65 19.3 19.65 19.3 16.300 Bán
13 [HOSE.STG] 09/05/2018 19.35 19.2 19.35 19.3 20.560 Bán
14 [HOSE.STG] 08/05/2018 19.35 18.9 19.35 19.2 16.040 Bán
15 [HOSE.STG] 07/05/2018 18.9 18.3 19.2 19.2 39.270 Bán
16 [HOSE.STG] 04/05/2018 19.4 17.7 19.4 18.9 27.700 Bán
17 [HOSE.STG] 03/05/2018 19.9 18.7 20 19 101.970 Bán
18 [HOSE.STG] 02/05/2018 20 19.8 20.4 20 42.130 Theo dõi
19 [HOSE.STG] 27/04/2018 20 19.6 20.2 20.2 48.250 Mua
20 [HOSE.STG] 26/04/2018 20.1 19.5 20.1 19.9 67.100 Theo dõi