FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STG] 13/07/2018 19.7 18.6 19.7 18.6 4.610 Bán
2 [HOSE.STG] 12/07/2018 18.6 18.6 18.7 18.6 12.350 Bán
3 [HOSE.STG] 11/07/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 7.280 Bán
4 [HOSE.STG] 10/07/2018 18.6 18.5 18.8 18.8 16.090 Theo dõi
5 [HOSE.STG] 09/07/2018 18.9 18.6 18.9 18.6 7.410 Bán
6 [HOSE.STG] 06/07/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 8.170 Bán
7 [HOSE.STG] 05/07/2018 18.7 18.6 18.7 18.6 5.810 Bán
8 [HOSE.STG] 04/07/2018 18.6 18.6 18.8 18.6 4.420 Bán
9 [HOSE.STG] 03/07/2018 18.9 18.5 18.9 18.5 20.430 Bán
10 [HOSE.STG] 02/07/2018 18.8 18.5 18.9 18.9 12.850 Theo dõi
11 [HOSE.STG] 29/06/2018 18.9 18.8 18.9 18.9 14.990 Theo dõi
12 [HOSE.STG] 28/06/2018 18.8 18.8 18.9 18.9 9.010 Theo dõi
13 [HOSE.STG] 27/06/2018 18.8 18.8 18.9 18.8 13.640 Bán
14 [HOSE.STG] 26/06/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 8.050 Theo dõi
15 [HOSE.STG] 25/06/2018 17.7 17.7 19.45 19 19.040 Theo dõi
16 [HOSE.STG] 22/06/2018 18.9 18.85 19 19 7.150 Bán
17 [HOSE.STG] 21/06/2018 18.6 18.1 18.9 18.9 5.820 Bán
18 [HOSE.STG] 20/06/2018 19 18.5 19 18.55 24.590 Bán
19 [HOSE.STG] 19/06/2018 18.9 18.5 18.9 18.5 14.460 Bán
20 [HOSE.STG] 18/06/2018 19 18.8 19.4 18.8 19.370 Bán