FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STG] 25/06/2019 13.25 13.25 13.5 13.5 200 Bán
2 [HOSE.STG] 24/06/2019 13 12.8 13.3 13.3 4.610 Bán
3 [HOSE.STG] 21/06/2019 13.5 12.6 13.5 13.5 2.810 Bán
4 [HOSE.STG] 19/06/2019 13.5 12.65 13.5 13.5 7.660 Bán
5 [HOSE.STG] 18/06/2019 12.8 12.8 13.6 13.6 2.260 Theo dõi
6 [HOSE.STG] 17/06/2019 14.1 13.75 14.1 13.75 2.610 Theo dõi
7 [HOSE.STG] 14/06/2019 13.75 13.75 13.75 13.75 600 Theo dõi
8 [HOSE.STG] 13/06/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 1.100 Theo dõi
9 [HOSE.STG] 12/06/2019 14.2 14.2 14.2 14.2 2.050 Mua
10 [HOSE.STG] 11/06/2019 14.3 14.3 14.3 14.3 470 Theo dõi
11 [HOSE.STG] 10/06/2019 14.35 13 14.35 14.3 5.620 Theo dõi
12 [HOSE.STG] 07/06/2019 13.2 13.15 13.8 13.8 1.500 Bán
13 [HOSE.STG] 05/06/2019 13.5 13.3 13.9 13.9 3.000 Bán
14 [HOSE.STG] 04/06/2019 14 13.05 14 14 120 Bán
15 [HOSE.STG] 03/06/2019 14 14 14 14 1.800 Bán
16 [HOSE.STG] 31/05/2019 13.8 13.8 14.1 14 9.030 Bán
17 [HOSE.STG] 30/05/2019 13.6 13.2 13.8 13.8 44.160 Bán
18 [HOSE.STG] 29/05/2019 13.8 12.9 13.8 12.9 24.590 Bán
19 [HOSE.STG] 28/05/2019 14 13.15 14 13.8 34.300 Bán
20 [HOSE.STG] 27/05/2019 13.3 13.3 14.65 14.1 4.840 Bán