FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.STG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.STG] 15/01/2019 17.6 17.5 18 18 470 Bán
2 [HOSE.STG] 14/01/2019 17.3 17.3 17.6 17.6 100 Bán
3 [HOSE.STG] 11/01/2019 17.4 17.3 17.6 17.6 3.040 Bán
4 [HOSE.STG] 10/01/2019 18.45 16.85 18.45 17.3 10.040 Bán
5 [HOSE.STG] 09/01/2019 16.85 16.85 18.1 18.1 90 Bán
6 [HOSE.STG] 08/01/2019 16.7 16.7 18 18 300 Bán
7 [HOSE.STG] 07/01/2019 15.5 15.5 17.7 17.7 550 Bán
8 [HOSE.STG] 04/01/2019 18 16.6 18 16.6 1.350 Bán
9 [HOSE.STG] 03/01/2019 17.6 17.6 17.6 17.6 250 Bán
10 [HOSE.STG] 02/01/2019 18.8 17.7 18.8 18.8 50 Bán
11 [HOSE.STG] 28/12/2018 18.2 17.7 18.8 18.8 6.200 Bán
12 [HOSE.STG] 27/12/2018 16.45 16.45 18.8 18.8 730 Theo dõi
13 [HOSE.STG] 26/12/2018 20 19.9 20.3 20.3 5.080 Mua
14 [HOSE.STG] 25/12/2018 20.35 20.35 20.35 20.35 20 Mua
15 [HOSE.STG] 21/12/2018 19.7 19.7 21.05 21.05 28.720 Mua
16 [HOSE.STG] 20/12/2018 18.8 18.8 19.7 19.7 53.110 Theo dõi
17 [HOSE.STG] 19/12/2018 19.1 18.45 19.7 18.45 3.880 Bán
18 [HOSE.STG] 18/12/2018 19.5 18.15 19.8 19.8 3.740 Mua
19 [HOSE.STG] 17/12/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 1.430 Theo dõi
20 [HOSE.STG] 14/12/2018 19.5 19.5 19.9 19.9 6.020 Mua