FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 21/11/2018 44 44 44.05 44.05 1.510 Bán
2 [HOSE.SVC] 20/11/2018 46 44 46 44 3.860 Bán
3 [HOSE.SVC] 19/11/2018 46 43.55 46 45 4.410 Mua
4 [HOSE.SVC] 16/11/2018 43 43 45 44.4 1.700 Bán
5 [HOSE.SVC] 15/11/2018 44 44 44.5 44 2.510 Bán
6 [HOSE.SVC] 14/11/2018 44 44 44 44 4.580 Bán
7 [HOSE.SVC] 13/11/2018 43.6 43.55 44.6 44.6 2.150 Bán
8 [HOSE.SVC] 12/11/2018 44 44 44.9 44.9 2.610 Theo dõi
9 [HOSE.SVC] 09/11/2018 43.8 43.8 44.9 44.9 2.120 Theo dõi
10 [HOSE.SVC] 08/11/2018 44.5 44 44.5 44.4 1.160 Bán
11 [HOSE.SVC] 07/11/2018 45.2 45.2 45.2 45.2 10 Bán
12 [HOSE.SVC] 06/11/2018 44.4 44.4 45.5 45.2 2.210 Theo dõi
13 [HOSE.SVC] 05/11/2018 44.05 44.05 45.5 45.5 80 Mua
14 [HOSE.SVC] 02/11/2018 45.5 45.5 45.5 45.5 60 Mua
15 [HOSE.SVC] 01/11/2018 44 43.5 45.9 45.9 5.050 Mua
16 [HOSE.SVC] 31/10/2018 44.1 43.1 44.1 44 48.620 Bán
17 [HOSE.SVC] 30/10/2018 45 45 45.5 45.5 20 Mua
18 [HOSE.SVC] 29/10/2018 46 43.5 46 45.35 7.810 Mua
19 [HOSE.SVC] 26/10/2018 46 44.1 46 44.1 25.120 Theo dõi
20 [HOSE.SVC] 25/10/2018 45.5 45.5 45.5 45.5 10 Mua