FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 16/07/2018 43 43 43 43 1.370 Bán
2 [HOSE.SVC] 13/07/2018 43 43 43 43 170 Bán
3 [HOSE.SVC] 12/07/2018 43 43 44.45 43 330 Bán
4 [HOSE.SVC] 11/07/2018 42 42 43.9 42 1.700 Bán
5 [HOSE.SVC] 10/07/2018 43.9 42.15 43.9 43.9 250 Bán
6 [HOSE.SVC] 09/07/2018 43.95 42.05 43.95 43.9 1.800 Bán
7 [HOSE.SVC] 06/07/2018 41 40 43.95 43.95 5.780 Bán
8 [HOSE.SVC] 05/07/2018 42 41.5 44 42 3.610 Bán
9 [HOSE.SVC] 04/07/2018 45 41.9 45 44 12.360 Bán
10 [HOSE.SVC] 03/07/2018 44 44 45 45 1.510 Bán
11 [HOSE.SVC] 02/07/2018 44.8 44.8 44.8 44.8 500 Bán
12 [HOSE.SVC] 29/06/2018 48.15 48.15 48.15 48.15 10 Theo dõi
13 [HOSE.SVC] 28/06/2018 47.2 45 47.5 45 7.540 Bán
14 [HOSE.SVC] 27/06/2018 45.5 45.5 47.5 47.5 30 Theo dõi
15 [HOSE.SVC] 26/06/2018 47.2 47.2 47.2 47.2 10 Theo dõi
16 [HOSE.SVC] 25/06/2018 44 44 46.8 46.8 50 Bán
17 [HOSE.SVC] 22/06/2018 47 45 47 45 8.060 Bán
18 [HOSE.SVC] 20/06/2018 46 46 47.4 47.4 310 Bán
19 [HOSE.SVC] 19/06/2018 46 46 46 46 120 Bán
20 [HOSE.SVC] 18/06/2018 47 45.8 47 45.8 10.050 Bán