FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 13/06/2019 43.85 43 43.85 43 60 Bán
2 [HOSE.SVC] 12/06/2019 43.9 43.9 43.9 43.9 50 Mua
3 [HOSE.SVC] 11/06/2019 42.7 42.7 43.9 43.9 490 Mua
4 [HOSE.SVC] 10/06/2019 43 42.2 44 44 2.660 Mua
5 [HOSE.SVC] 07/06/2019 42.15 42.1 44 44 670 Mua
6 [HOSE.SVC] 06/06/2019 43.1 42 44 43.85 23.400 Mua
7 [HOSE.SVC] 05/06/2019 44 42.95 44 43.95 10.760 Mua
8 [HOSE.SVC] 04/06/2019 43.9 43.9 44 44 1.190 Mua
9 [HOSE.SVC] 03/06/2019 43.9 43 44 43.9 6.880 Mua
10 [HOSE.SVC] 31/05/2019 44 43.7 44.4 44 6.810 Mua
11 [HOSE.SVC] 30/05/2019 43.9 43.9 44 44 5.500 Mua
12 [HOSE.SVC] 29/05/2019 44.8 44 44.8 44 510 Mua
13 [HOSE.SVC] 28/05/2019 43.5 43.5 43.9 43.9 5.020 Mua
14 [HOSE.SVC] 27/05/2019 43.2 43.2 43.8 43.8 650 Mua
15 [HOSE.SVC] 24/05/2019 43.3 43.3 43.35 43.3 4.900 Theo dõi
16 [HOSE.SVC] 22/05/2019 43.9 43.05 43.9 43.9 4.700 Mua
17 [HOSE.SVC] 21/05/2019 43.1 42.1 43.85 43.85 10.500 Mua
18 [HOSE.SVC] 20/05/2019 43.1 43.1 44 43.1 1.870 Bán
19 [HOSE.SVC] 17/05/2019 43.95 43.1 44 43.1 6.950 Bán
20 [HOSE.SVC] 16/05/2019 43.5 43 43.95 43.95 5.150 Mua