FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 18/05/2018 48 47 48 47 11.520 Theo dõi
2 [HOSE.SVC] 17/05/2018 47 47 48 48 14.920 Mua
3 [HOSE.SVC] 16/05/2018 48 46 48 48 1.790 Mua
4 [HOSE.SVC] 15/05/2018 47 47 48.2 48 3.360 Mua
5 [HOSE.SVC] 14/05/2018 48 48 48 48 510 Mua
6 [HOSE.SVC] 11/05/2018 47.9 47.8 48 48 1.530 Mua
7 [HOSE.SVC] 10/05/2018 48 48 48.5 48 5.100 Mua
8 [HOSE.SVC] 09/05/2018 48 48 48.5 48.5 910 Mua
9 [HOSE.SVC] 08/05/2018 47.1 47.1 48 48 4.160 Mua
10 [HOSE.SVC] 07/05/2018 47.9 47.5 48 48 3.670 Mua
11 [HOSE.SVC] 04/05/2018 47 46 48 48 20.900 Mua
12 [HOSE.SVC] 03/05/2018 45.7 45.6 47 47 4.490 Mua
13 [HOSE.SVC] 02/05/2018 47.5 46.6 47.5 47.5 2.660 Mua
14 [HOSE.SVC] 27/04/2018 48 45.55 48 46.6 2.860 Mua
15 [HOSE.SVC] 26/04/2018 45.8 45.6 47.9 47.9 26.410 Mua
16 [HOSE.SVC] 24/04/2018 45 45 45.6 45.6 2.050 Bán
17 [HOSE.SVC] 23/04/2018 45.8 45.1 45.8 45.8 220 Theo dõi
18 [HOSE.SVC] 20/04/2018 45.95 45.1 45.95 45.1 170 Theo dõi
19 [HOSE.SVC] 19/04/2018 45.2 45.15 46 46 10.800 Theo dõi
20 [HOSE.SVC] 18/04/2018 45.35 45.3 46.5 45.3 1.530 Theo dõi