FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 15/12/2017 50 49.5 50.5 50 1.590 Bán
2 [HOSE.SVC] 14/12/2017 50.4 50.4 50.9 50.9 1.110 Mua
3 [HOSE.SVC] 13/12/2017 49.9 49.05 51 50.4 31.950 Bán
4 [HOSE.SVC] 12/12/2017 50 48.25 50.5 49 5.120 Theo dõi
5 [HOSE.SVC] 11/12/2017 49.5 49.5 51 50.5 12.260 Mua
6 [HOSE.SVC] 08/12/2017 49.1 49.1 51.2 50 6.820 Theo dõi
7 [HOSE.SVC] 07/12/2017 50 49 52 51.2 9.130 Mua
8 [HOSE.SVC] 06/12/2017 49.5 48.5 52 50 24.860 Theo dõi
9 [HOSE.SVC] 05/12/2017 52 49.5 52.4 51.9 1.760 Mua
10 [HOSE.SVC] 04/12/2017 52.3 50.6 52.3 52 67.180 Mua
11 [HOSE.SVC] 01/12/2017 51.7 51.5 52.4 52.3 4.370 Mua
12 [HOSE.SVC] 30/11/2017 50.9 50 52.5 52.4 23.480 Mua
13 [HOSE.SVC] 29/11/2017 49.35 48 51 50.9 55.250 Mua
14 [HOSE.SVC] 28/11/2017 49.5 48 49.5 49.2 16.390 Mua
15 [HOSE.SVC] 27/11/2017 49.45 47.6 49.45 48.5 8.580 Mua
16 [HOSE.SVC] 24/11/2017 49.25 48 49.4 48.5 8.330 Mua
17 [HOSE.SVC] 23/11/2017 47 47 50 48.95 7.740 Mua
18 [HOSE.SVC] 22/11/2017 49.15 47.1 49.15 48.45 8.480 Mua
19 [HOSE.SVC] 21/11/2017 48.2 47.1 49.2 49.15 21.580 Mua
20 [HOSE.SVC] 20/11/2017 49.1 48 49.5 49.2 40.130 Mua