FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 03/01/2019 42 41 42.95 41.1 5.370 Bán
2 [HOSE.SVC] 02/01/2019 43 42.95 43 42.95 4.710 Bán
3 [HOSE.SVC] 28/12/2018 42 42 43 43 530 Bán
4 [HOSE.SVC] 27/12/2018 44 41.55 44 41.55 3.730 Bán
5 [HOSE.SVC] 26/12/2018 41.5 41.5 42.9 42.5 820 Bán
6 [HOSE.SVC] 25/12/2018 42.5 42 43.45 42 2.320 Bán
7 [HOSE.SVC] 24/12/2018 43.95 43 43.95 43 5.830 Bán
8 [HOSE.SVC] 21/12/2018 43 43 43.95 43.95 620 Bán
9 [HOSE.SVC] 20/12/2018 42.55 42.5 43.95 43.95 3.660 Bán
10 [HOSE.SVC] 18/12/2018 43.05 43.05 44 44 1.960 Bán
11 [HOSE.SVC] 17/12/2018 43.55 43.5 44 43.55 1.960 Bán
12 [HOSE.SVC] 14/12/2018 44.5 44 44.5 44 3.550 Bán
13 [HOSE.SVC] 13/12/2018 43 43 44.5 44.5 190 Theo dõi
14 [HOSE.SVC] 12/12/2018 44 44 44 44 2.200 Bán
15 [HOSE.SVC] 11/12/2018 44 44 44.4 44.4 1.930 Theo dõi
16 [HOSE.SVC] 10/12/2018 44 44 44.5 44.5 9.040 Theo dõi
17 [HOSE.SVC] 07/12/2018 44.2 44 44.5 44.5 7.820 Theo dõi
18 [HOSE.SVC] 05/12/2018 44.8 44 44.8 44.8 3.160 Mua
19 [HOSE.SVC] 04/12/2018 44.2 44 44.5 44.5 2.100 Mua
20 [HOSE.SVC] 03/12/2018 44.35 44.35 44.4 44.4 100 Theo dõi