FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 22/03/2019 45 45 45.7 45.7 11.930 Bán
2 [HOSE.SVC] 21/03/2019 45.55 45 45.55 45.5 3.250 Theo dõi
3 [HOSE.SVC] 20/03/2019 45.3 45.3 46 46 3.810 Theo dõi
4 [HOSE.SVC] 19/03/2019 45.55 45.5 46.1 46 2.930 Theo dõi
5 [HOSE.SVC] 18/03/2019 45.2 45.2 47 46.05 5.120 Mua
6 [HOSE.SVC] 15/03/2019 46 45.5 46.5 46.5 4.310 Mua
7 [HOSE.SVC] 14/03/2019 45.3 45.3 47 46.5 2.680 Mua
8 [HOSE.SVC] 13/03/2019 46.7 45.5 48 48 4.240 Mua
9 [HOSE.SVC] 12/03/2019 46.1 46.1 49.25 46.65 3.960 Mua
10 [HOSE.SVC] 11/03/2019 44.2 44.2 46.1 46.1 7.910 Mua
11 [HOSE.SVC] 08/03/2019 44.6 44.6 45.5 45 910 Mua
12 [HOSE.SVC] 07/03/2019 45 45 46.2 46.2 6.810 Mua
13 [HOSE.SVC] 06/03/2019 45 45 46 46 14.070 Mua
14 [HOSE.SVC] 05/03/2019 45 44.2 45.55 45.55 6.850 Mua
15 [HOSE.SVC] 04/03/2019 45.2 44.8 45.9 45.5 13.090 Mua
16 [HOSE.SVC] 01/03/2019 45.7 45 45.7 45.7 150 Mua
17 [HOSE.SVC] 28/02/2019 44.15 43.5 45.8 45.8 5.920 Mua
18 [HOSE.SVC] 27/02/2019 44.1 44 45.5 44.2 24.810 Mua
19 [HOSE.SVC] 26/02/2019 44 44 44.5 44 130 Theo dõi
20 [HOSE.SVC] 25/02/2019 44 43.5 45 44.8 12.260 Mua