FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 19/03/2018 45.9 47.6 47.6 47.6 10 Bán
2 [HOSE.SVC] 16/03/2018 45.9 45 46 45.9 46.810 Bán
3 [HOSE.SVC] 15/03/2018 46 45 46 46 6.500 Bán
4 [HOSE.SVC] 14/03/2018 47 44.8 47 47 36.040 Bán
5 [HOSE.SVC] 13/03/2018 47.1 46 47.5 47 19.470 Bán
6 [HOSE.SVC] 12/03/2018 49.3 48 49.5 48 9.320 Bán
7 [HOSE.SVC] 09/03/2018 49.4 49 49.4 49.3 310 Theo dõi
8 [HOSE.SVC] 08/03/2018 49 49 49.4 49.4 3.630 Bán
9 [HOSE.SVC] 07/03/2018 48.05 48 49 49 8.100 Bán
10 [HOSE.SVC] 06/03/2018 48.5 48 49 48.5 2.640 Bán
11 [HOSE.SVC] 05/03/2018 48.5 48.5 48.5 48.5 2.000 Bán
12 [HOSE.SVC] 02/03/2018 48 48 49.4 48 7.160 Bán
13 [HOSE.SVC] 01/03/2018 50.8 48 50.8 49.3 10.840 Bán
14 [HOSE.SVC] 28/02/2018 50.8 48.5 50.9 50.9 5.670 Mua
15 [HOSE.SVC] 27/02/2018 48.6 48.6 49.3 49.3 10.780 Bán
16 [HOSE.SVC] 26/02/2018 50 48.6 50 48.6 3.360 Bán
17 [HOSE.SVC] 23/02/2018 50.4 50 50.4 50 3.100 Bán
18 [HOSE.SVC] 22/02/2018 50 50 50.7 50.7 1.010 Theo dõi
19 [HOSE.SVC] 21/02/2018 50.3 50 50.8 50.8 12.500 Bán
20 [HOSE.SVC] 13/02/2018 49.9 48.5 49.9 49.9 13.160 Bán