FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVC] 19/09/2018 40 39.5 42.7 40 46.280 Bán
2 [HOSE.SVC] 18/09/2018 43.9 40 44 40 40.690 Bán
3 [HOSE.SVC] 17/09/2018 43 43 43 43 3.010 Bán
4 [HOSE.SVC] 14/09/2018 43.95 43.95 43.95 43.95 10 Bán
5 [HOSE.SVC] 13/09/2018 44 43.9 44.2 43.9 14.630 Bán
6 [HOSE.SVC] 12/09/2018 44.3 43.85 44.3 43.85 19.640 Bán
7 [HOSE.SVC] 11/09/2018 44.5 44 44.5 44.5 6.530 Bán
8 [HOSE.SVC] 10/09/2018 44 43.75 44.5 44.5 14.810 Bán
9 [HOSE.SVC] 07/09/2018 44.9 43.7 44.9 44.5 16.780 Bán
10 [HOSE.SVC] 06/09/2018 45 43.55 45 44.9 1.410 Theo dõi
11 [HOSE.SVC] 05/09/2018 44 44 44.5 44.05 5.080 Theo dõi
12 [HOSE.SVC] 04/09/2018 45.45 44.15 45.45 45 5.060 Mua
13 [HOSE.SVC] 31/08/2018 45 45 45.45 45.45 130 Mua
14 [HOSE.SVC] 30/08/2018 45 44.5 45.5 45.45 810 Mua
15 [HOSE.SVC] 29/08/2018 45.5 45.5 45.5 45.5 1.800 Mua
16 [HOSE.SVC] 28/08/2018 45 45 46 46 1.210 Mua
17 [HOSE.SVC] 27/08/2018 44 44 45 45 16.250 Mua
18 [HOSE.SVC] 24/08/2018 43.7 43.7 44.9 44.9 20 Theo dõi
19 [HOSE.SVC] 23/08/2018 44 44 44.9 44.9 2.380 Theo dõi
20 [HOSE.SVC] 22/08/2018 44 44 44.9 44.9 60 Theo dõi