FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVT] 20/09/2018 5.95 5.95 5.95 5.95 10 Bán
2 [HOSE.SVT] 19/09/2018 5.76 5.76 6.39 6.39 520 Theo dõi
3 [HOSE.SVT] 18/09/2018 5.86 5.86 6.19 6.19 250 Bán
4 [HOSE.SVT] 14/09/2018 5.82 5.82 6.3 6.3 120 Bán
5 [HOSE.SVT] 13/09/2018 6.44 5.62 6.44 6.24 350 Bán
6 [HOSE.SVT] 12/09/2018 6.04 6.04 6.04 6.04 10 Theo dõi
7 [HOSE.SVT] 10/09/2018 6.23 6.23 6.49 6.49 30 Theo dõi
8 [HOSE.SVT] 04/09/2018 6.69 6.69 6.69 6.69 10 Mua
9 [HOSE.SVT] 29/08/2018 6.05 6.05 6.59 6.59 210 Mua
10 [HOSE.SVT] 28/08/2018 6.7 6.5 6.7 6.5 30 Theo dõi
11 [HOSE.SVT] 27/08/2018 6.8 6.6 6.8 6.6 60 Mua
12 [HOSE.SVT] 23/08/2018 6.14 6.14 6.7 6.7 1.010 Mua
13 [HOSE.SVT] 20/08/2018 6.6 6.6 6.6 6.6 20 Mua
14 [HOSE.SVT] 14/08/2018 6.59 6.59 6.59 6.59 20 Mua
15 [HOSE.SVT] 09/08/2018 5.72 5.72 6.5 6.49 170 Theo dõi
16 [HOSE.SVT] 08/08/2018 7.04 6.14 7.04 6.14 60 Bán
17 [HOSE.SVT] 06/08/2018 6.6 6.6 6.6 6.6 50 Mua
18 [HOSE.SVT] 01/08/2018 6.68 6.68 6.68 6.68 50 Mua
19 [HOSE.SVT] 30/07/2018 6.3 6.3 6.3 6.3 20 Theo dõi
20 [HOSE.SVT] 25/07/2018 5.64 5.64 6.48 6.3 110 Theo dõi