FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVT] 23/03/2018 5.75 5.75 6.16 5.75 130 Bán
2 [HOSE.SVT] 22/03/2018 5.76 5.76 5.76 5.76 20 Bán
3 [HOSE.SVT] 21/03/2018 6.19 6.19 6.19 6.19 10 Mua
4 [HOSE.SVT] 20/03/2018 5.81 5.81 5.82 5.81 1.010 Theo dõi
5 [HOSE.SVT] 19/03/2018 6.19 6 6.62 6.24 70 Mua
6 [HOSE.SVT] 16/03/2018 6.2 6.19 6.19 6.19 10 Mua
7 [HOSE.SVT] 15/03/2018 6.44 6.2 6.44 6.2 40 Mua
8 [HOSE.SVT] 14/03/2018 5.58 5.58 6.41 6.38 960 Mua
9 [HOSE.SVT] 13/03/2018 6.42 5.98 6.42 6 60 Theo dõi
10 [HOSE.SVT] 12/03/2018 6.9 6.42 6.8 6.42 500 Mua
11 [HOSE.SVT] 07/03/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 10 Mua
12 [HOSE.SVT] 06/03/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 10 Mua
13 [HOSE.SVT] 05/03/2018 6.09 6.09 6.09 6.09 430 Mua
14 [HOSE.SVT] 02/03/2018 5.33 5.33 5.7 5.7 1.020 Mua
15 [HOSE.SVT] 27/02/2018 5.33 5.33 5.33 5.33 10 Theo dõi
16 [HOSE.SVT] 26/02/2018 4.99 4.99 4.99 4.99 10 Theo dõi
17 [HOSE.SVT] 23/02/2018 5.35 5.35 5.35 5.35 10 Theo dõi
18 [HOSE.SVT] 21/02/2018 5.75 5.75 5.75 5.75 10 Theo dõi
19 [HOSE.SVT] 13/02/2018 6.17 5.38 6.17 5.38 220 Bán
20 [HOSE.SVT] 12/02/2018 5.77 5.77 5.77 5.77 210 Theo dõi