FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SVT] 22/03/2019 6.38 6.38 6.4 6.4 200 Theo dõi
2 [HOSE.SVT] 21/03/2019 5.69 5.68 6.38 6.38 330 Theo dõi
3 [HOSE.SVT] 20/03/2019 6 6 6.19 6.1 430 Bán
4 [HOSE.SVT] 19/03/2019 5.77 5.77 6.24 6.24 220 Bán
5 [HOSE.SVT] 15/03/2019 6.1 6.1 6.2 6.2 40 Bán
6 [HOSE.SVT] 14/03/2019 5.83 5.83 6.15 6.1 730 Bán
7 [HOSE.SVT] 11/03/2019 5.89 5.89 6.26 6.26 40 Bán
8 [HOSE.SVT] 08/03/2019 5.9 5.9 6.33 6.33 20 Theo dõi
9 [HOSE.SVT] 07/03/2019 6.33 6.33 6.33 6.33 150 Theo dõi
10 [HOSE.SVT] 06/03/2019 6.22 6.22 6.8 6.8 490 Mua
11 [HOSE.SVT] 04/03/2019 6.06 6.06 6.68 6.68 600 Mua
12 [HOSE.SVT] 01/03/2019 7.29 6.51 7.29 6.51 20 Mua
13 [HOSE.SVT] 28/02/2019 7 7 7 7 10 Mua
14 [HOSE.SVT] 27/02/2019 6.95 6.88 6.95 6.88 50 Mua
15 [HOSE.SVT] 26/02/2019 6.5 5.68 6.5 6.5 1.840 Theo dõi
16 [HOSE.SVT] 22/02/2019 6.1 6.1 6.1 6.1 40 Bán
17 [HOSE.SVT] 21/02/2019 6.74 5.87 6.74 5.87 110 Bán
18 [HOSE.SVT] 20/02/2019 6.3 6.3 6.3 6.3 10 Theo dõi
19 [HOSE.SVT] 19/02/2019 6 6 6 6 110 Bán
20 [HOSE.SVT] 18/02/2019 6.66 5.82 6.66 5.82 20 Bán