FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SZL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SZL] 25/06/2019 44.55 44 45 44.6 19.910 Bán
2 [HOSE.SZL] 24/06/2019 45.9 44.8 45.9 45 28.190 Bán
3 [HOSE.SZL] 21/06/2019 45.8 45 45.8 45.8 29.750 Mua
4 [HOSE.SZL] 20/06/2019 45.9 45.2 46.1 45.3 29.890 Mua
5 [HOSE.SZL] 19/06/2019 45.2 45 46.2 45.2 38.600 Mua
6 [HOSE.SZL] 18/06/2019 45.5 44.6 45.8 45.8 26.560 Mua
7 [HOSE.SZL] 17/06/2019 46.9 44.5 46.9 45.1 23.070 Theo dõi
8 [HOSE.SZL] 14/06/2019 46.5 44.1 47.6 46.35 99.960 Mua
9 [HOSE.SZL] 13/06/2019 46 46 48.1 46.5 54.180 Mua
10 [HOSE.SZL] 12/06/2019 46.15 45.5 47 45.5 59.450 Mua
11 [HOSE.SZL] 11/06/2019 47.8 46.5 48.5 46.5 64.270 Mua
12 [HOSE.SZL] 10/06/2019 47.9 47.5 48.8 48 50.820 Mua
13 [HOSE.SZL] 07/06/2019 44 44 47.05 47.05 197.740 Mua
14 [HOSE.SZL] 06/06/2019 42.6 42.6 44.5 44 64.860 Mua
15 [HOSE.SZL] 05/06/2019 43.75 42.6 44 43.5 31.850 Mua
16 [HOSE.SZL] 04/06/2019 41.9 40.95 42.9 42 55.740 Mua
17 [HOSE.SZL] 03/06/2019 43.6 40.95 45 40.95 160.550 Theo dõi
18 [HOSE.SZL] 31/05/2019 46.6 44 46.6 44 55.640 Mua
19 [HOSE.SZL] 30/05/2019 45.4 44.5 46.7 46.6 58.790 Mua
20 [HOSE.SZL] 29/05/2019 45 44.6 46.4 45.4 88.970 Mua