FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SZL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SZL] 23/03/2018 34.45 33.55 34.45 34 50 Bán
2 [HOSE.SZL] 22/03/2018 33.6 33.5 34 34 5.110 Bán
3 [HOSE.SZL] 21/03/2018 34.45 33.5 34.95 34.45 4.210 Bán
4 [HOSE.SZL] 20/03/2018 34.5 34 34.5 34.4 1.950 Bán
5 [HOSE.SZL] 19/03/2018 33.5 33.5 35.5 33.5 10.150 Bán
6 [HOSE.SZL] 16/03/2018 35 34 35 35 7.250 Bán
7 [HOSE.SZL] 15/03/2018 34.9 34.5 34.9 34.5 3.200 Bán
8 [HOSE.SZL] 14/03/2018 34.05 34 34.9 34.9 5.580 Bán
9 [HOSE.SZL] 13/03/2018 34.1 34 34.9 34.9 3.120 Bán
10 [HOSE.SZL] 12/03/2018 34.9 34.45 35 34.9 340 Bán
11 [HOSE.SZL] 09/03/2018 34.45 34.45 34.45 34.45 500 Bán
12 [HOSE.SZL] 08/03/2018 36.5 34.5 37.3 35 6.050 Bán
13 [HOSE.SZL] 07/03/2018 35.95 34.6 37.45 35 3.120 Bán
14 [HOSE.SZL] 06/03/2018 34.6 34.5 35 35 2.040 Theo dõi
15 [HOSE.SZL] 05/03/2018 36.8 34.6 36.8 36.4 570 Mua
16 [HOSE.SZL] 01/03/2018 36.9 34.45 36.9 36.5 590 Mua
17 [HOSE.SZL] 28/02/2018 36 36 36 36 3.020 Theo dõi
18 [HOSE.SZL] 27/02/2018 36.9 36.9 36.9 36.9 550 Mua
19 [HOSE.SZL] 26/02/2018 36.9 36.9 36.9 36.9 50 Mua
20 [HOSE.SZL] 23/02/2018 36.8 36.8 37.5 36.9 6.010 Mua