FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.SZL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.SZL] 13/07/2018 31.8 31 32.95 32.9 2.610 Bán
2 [HOSE.SZL] 12/07/2018 32.85 31 34.5 32.85 4.950 Bán
3 [HOSE.SZL] 11/07/2018 33.6 31.65 33.6 33 2.620 Bán
4 [HOSE.SZL] 10/07/2018 33.7 31.65 34.45 33.6 11.530 Bán
5 [HOSE.SZL] 09/07/2018 33.5 32 34.45 34 10.070 Bán
6 [HOSE.SZL] 06/07/2018 33.15 33.15 33.15 33.15 10 Bán
7 [HOSE.SZL] 05/07/2018 34.2 31.5 34.2 31.5 650 Bán
8 [HOSE.SZL] 04/07/2018 32.35 32.3 34.25 33 2.020 Bán
9 [HOSE.SZL] 03/07/2018 34.9 33 35.5 34.5 1.550 Bán
10 [HOSE.SZL] 29/06/2018 32.7 32.6 34.8 34.7 1.320 Theo dõi
11 [HOSE.SZL] 28/06/2018 34.8 34.8 35 35 600 Mua
12 [HOSE.SZL] 27/06/2018 33.6 33.45 34.85 33.45 4.550 Bán
13 [HOSE.SZL] 25/06/2018 34.9 34.9 35.95 35.95 440 Mua
14 [HOSE.SZL] 22/06/2018 32.1 32.05 33.85 33.85 180 Bán
15 [HOSE.SZL] 21/06/2018 33.05 33.05 34.15 34.15 1.740 Theo dõi
16 [HOSE.SZL] 20/06/2018 35.5 35.5 35.5 35.5 10 Mua
17 [HOSE.SZL] 19/06/2018 33.1 33 34.65 34.6 4.730 Theo dõi
18 [HOSE.SZL] 18/06/2018 33.2 33.15 34.9 34.75 3.540 Mua
19 [HOSE.SZL] 15/06/2018 34.9 34.9 34.9 34.9 310 Mua
20 [HOSE.SZL] 14/06/2018 34.8 34.8 35.25 35.25 40 Mua