FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 19/09/2018 33.1 32.3 33.5 33.5 16.160 Bán
2 [HOSE.TAC] 18/09/2018 32.7 32.15 33.2 33.1 7.830 Bán
3 [HOSE.TAC] 17/09/2018 35 33 35 33.3 5.070 Theo dõi
4 [HOSE.TAC] 14/09/2018 32.1 32.1 35 35 27.540 Mua
5 [HOSE.TAC] 13/09/2018 33 32.6 33.4 33 14.140 Bán
6 [HOSE.TAC] 12/09/2018 33.5 32.25 33.5 33.3 20.830 Bán
7 [HOSE.TAC] 11/09/2018 32.25 32.1 33.5 33.5 21.550 Bán
8 [HOSE.TAC] 10/09/2018 32.1 32 34 34 32.090 Theo dõi
9 [HOSE.TAC] 07/09/2018 32.2 32 33 33 56.910 Bán
10 [HOSE.TAC] 06/09/2018 32.25 32.1 33.7 33.7 17.490 Bán
11 [HOSE.TAC] 05/09/2018 32.3 31.9 34 33.9 27.710 Bán
12 [HOSE.TAC] 04/09/2018 32.1 32 34 34 25.770 Bán
13 [HOSE.TAC] 31/08/2018 34.4 33.8 36 34 9.890 Bán
14 [HOSE.TAC] 30/08/2018 34.25 32 34.4 34.4 32.050 Bán
15 [HOSE.TAC] 29/08/2018 32.4 31.5 32.5 32.3 20.550 Bán
16 [HOSE.TAC] 28/08/2018 34 32.4 34 32.4 28.140 Bán
17 [HOSE.TAC] 27/08/2018 34.6 34 34.6 34.5 2.060 Bán
18 [HOSE.TAC] 24/08/2018 35.05 34.5 35.2 35 6.100 Bán
19 [HOSE.TAC] 23/08/2018 35.2 35.2 36.8 35.6 5.420 Bán
20 [HOSE.TAC] 22/08/2018 37 36 37 36.1 5.170 Bán