FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 17/07/2018 44 40 44 42.7 6.080 Bán
2 [HOSE.TAC] 16/07/2018 40.55 40.55 43.7 42.8 17.900 Bán
3 [HOSE.TAC] 13/07/2018 43.5 43.5 43.7 43.6 5.260 Bán
4 [HOSE.TAC] 12/07/2018 42.7 42.65 43 42.7 260 Bán
5 [HOSE.TAC] 10/07/2018 44 44 44 44 10 Bán
6 [HOSE.TAC] 06/07/2018 44.9 42.8 44.9 44 10.680 Bán
7 [HOSE.TAC] 05/07/2018 48 46 48 46 230 Theo dõi
8 [HOSE.TAC] 04/07/2018 44.9 44.9 44.9 44.9 10 Bán
9 [HOSE.TAC] 03/07/2018 44.2 43.95 44.2 44.2 480 Bán
10 [HOSE.TAC] 02/07/2018 45.6 45.6 45.7 45.7 400 Bán
11 [HOSE.TAC] 28/06/2018 43 43 46.4 45.9 5.330 Theo dõi
12 [HOSE.TAC] 27/06/2018 44.5 43.35 45 45 720 Bán
13 [HOSE.TAC] 25/06/2018 46.45 46.45 46.45 46.45 10 Theo dõi
14 [HOSE.TAC] 22/06/2018 45 44.5 46.4 46.4 290 Bán
15 [HOSE.TAC] 21/06/2018 46 43.2 46 44.75 7.410 Bán
16 [HOSE.TAC] 20/06/2018 46.4 46.4 46.4 46.4 20 Bán
17 [HOSE.TAC] 19/06/2018 46.8 44 46.8 46 1.540 Bán
18 [HOSE.TAC] 18/06/2018 46.9 44.5 46.9 46.8 11.930 Bán
19 [HOSE.TAC] 14/06/2018 47.9 47.8 47.9 47.8 110 Theo dõi
20 [HOSE.TAC] 12/06/2018 47 47 47 47 100 Bán