FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 03/01/2019 27 26.2 28 28 2.410 Bán
2 [HOSE.TAC] 02/01/2019 28 27.5 28.8 28 420 Bán
3 [HOSE.TAC] 28/12/2018 28 28 29 29 5.890 Mua
4 [HOSE.TAC] 27/12/2018 28 28 29.15 29.15 20 Mua
5 [HOSE.TAC] 26/12/2018 27.75 27.55 27.75 27.6 240 Bán
6 [HOSE.TAC] 25/12/2018 27.7 27.7 27.7 27.7 10 Bán
7 [HOSE.TAC] 24/12/2018 28.8 28.2 28.8 28.2 60 Bán
8 [HOSE.TAC] 21/12/2018 28.5 28 28.5 28.2 40 Bán
9 [HOSE.TAC] 20/12/2018 27.75 27.75 27.85 27.85 1.190 Bán
10 [HOSE.TAC] 19/12/2018 28.75 27 28.75 28.7 4.610 Bán
11 [HOSE.TAC] 17/12/2018 27.1 27.1 30.8 29 4.970 Theo dõi
12 [HOSE.TAC] 13/12/2018 29.2 28 29.2 28.8 1.910 Theo dõi
13 [HOSE.TAC] 12/12/2018 28 27.5 29.1 29.1 6.240 Theo dõi
14 [HOSE.TAC] 11/12/2018 28.9 28.5 28.9 28.5 1.060 Bán
15 [HOSE.TAC] 10/12/2018 28.2 27.35 28.2 28 1.470 Bán
16 [HOSE.TAC] 07/12/2018 28.65 28.6 28.9 28.9 420 Bán
17 [HOSE.TAC] 06/12/2018 28.5 28.5 28.7 28.7 170 Bán
18 [HOSE.TAC] 05/12/2018 29 29 29 29 10 Bán
19 [HOSE.TAC] 04/12/2018 28.6 28.6 29.3 29.2 2.310 Bán
20 [HOSE.TAC] 03/12/2018 29.65 28.6 29.7 29.4 1.220 Theo dõi