FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 13/06/2019 26.5 25.25 26.75 26.75 910 Theo dõi
2 [HOSE.TAC] 12/06/2019 26.95 26.95 26.95 26.95 220 Theo dõi
3 [HOSE.TAC] 11/06/2019 27.05 26.1 27.05 26.95 790 Theo dõi
4 [HOSE.TAC] 10/06/2019 27 27 27.05 27.05 3.240 Theo dõi
5 [HOSE.TAC] 06/06/2019 26.5 25.3 27 27 1.010 Theo dõi
6 [HOSE.TAC] 04/06/2019 27.1 27.1 27.1 27.1 60 Mua
7 [HOSE.TAC] 03/06/2019 27.4 27.4 27.4 27.4 10 Mua
8 [HOSE.TAC] 31/05/2019 26.5 26.5 27.5 27.5 630 Mua
9 [HOSE.TAC] 30/05/2019 26.7 25.8 26.8 26.8 420 Theo dõi
10 [HOSE.TAC] 29/05/2019 26.8 26.3 26.8 26.8 230 Bán
11 [HOSE.TAC] 28/05/2019 26.8 26.7 26.8 26.8 270 Bán
12 [HOSE.TAC] 27/05/2019 26.5 26 26.8 26.7 2.020 Bán
13 [HOSE.TAC] 23/05/2019 26.4 26.4 26.7 26.7 220 Bán
14 [HOSE.TAC] 22/05/2019 26.8 26.5 26.8 26.8 270 Bán
15 [HOSE.TAC] 21/05/2019 26.8 26.8 26.8 26.8 30 Bán
16 [HOSE.TAC] 20/05/2019 26.9 26.4 26.9 26.9 440 Bán
17 [HOSE.TAC] 17/05/2019 26.85 26.85 26.85 26.85 10 Bán
18 [HOSE.TAC] 16/05/2019 27 26.5 27 26.5 760 Bán
19 [HOSE.TAC] 15/05/2019 27.15 26.4 27.3 27 160 Bán
20 [HOSE.TAC] 14/05/2019 27.3 27.3 27.3 27.3 10 Bán