FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 18/05/2018 48.6 48.6 52 50.5 880 Bán
2 [HOSE.TAC] 17/05/2018 50.8 50.8 51.7 51.5 7.920 Bán
3 [HOSE.TAC] 16/05/2018 48.3 48.3 53.3 51 180 Bán
4 [HOSE.TAC] 15/05/2018 52.5 52.5 53.7 53.7 2.010 Theo dõi
5 [HOSE.TAC] 14/05/2018 53.4 52 54 53.9 4.250 Theo dõi
6 [HOSE.TAC] 11/05/2018 50.4 50.4 54 53.4 4.690 Theo dõi
7 [HOSE.TAC] 10/05/2018 51 50.3 54.1 52.8 15.490 Bán
8 [HOSE.TAC] 09/05/2018 54.8 53.9 54.8 54 730 Theo dõi
9 [HOSE.TAC] 08/05/2018 51 51 53 52.9 1.070 Bán
10 [HOSE.TAC] 07/05/2018 51 50.9 55.6 50.9 41.510 Bán
11 [HOSE.TAC] 04/05/2018 50.2 50.2 54.7 54.7 160 Bán
12 [HOSE.TAC] 03/05/2018 53.9 53.9 53.9 53.9 20 Theo dõi
13 [HOSE.TAC] 02/05/2018 53.9 52 54 53.9 2.310 Theo dõi
14 [HOSE.TAC] 27/04/2018 58.7 53.8 58.7 53.8 6.590 Theo dõi
15 [HOSE.TAC] 26/04/2018 58.5 54.3 58.5 57.7 950 Mua
16 [HOSE.TAC] 24/04/2018 55 54.9 59 58 70 Mua
17 [HOSE.TAC] 23/04/2018 59.8 56.1 60 58.9 1.420 Mua
18 [HOSE.TAC] 20/04/2018 59.9 57 59.9 59.8 910 Mua
19 [HOSE.TAC] 19/04/2018 59.7 58 60 59 7.260 Mua
20 [HOSE.TAC] 18/04/2018 57.5 57.5 60.5 58.9 13.220 Mua