FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 21/11/2018 28.8 28.6 29.3 29.3 2.660 Bán
2 [HOSE.TAC] 20/11/2018 29.4 29.4 29.4 29.4 10 Theo dõi
3 [HOSE.TAC] 15/11/2018 30.5 28.5 30.5 29.9 370 Theo dõi
4 [HOSE.TAC] 13/11/2018 30 29.95 30 30 90 Theo dõi
5 [HOSE.TAC] 12/11/2018 29.5 29.5 30.5 30.5 560 Theo dõi
6 [HOSE.TAC] 08/11/2018 32.4 29 32.4 30.6 4.110 Theo dõi
7 [HOSE.TAC] 07/11/2018 29.5 29.5 30.6 30.6 110 Theo dõi
8 [HOSE.TAC] 06/11/2018 30.9 30.9 30.9 30.9 1.500 Mua
9 [HOSE.TAC] 05/11/2018 30.9 30.9 30.9 30.9 500 Mua
10 [HOSE.TAC] 02/11/2018 30 30 30.5 30.5 2.320 Theo dõi
11 [HOSE.TAC] 01/11/2018 30 29.5 30.4 30.4 3.510 Theo dõi
12 [HOSE.TAC] 31/10/2018 29 29 31.55 31.55 3.370 Mua
13 [HOSE.TAC] 30/10/2018 28.55 28.55 29.5 29.5 1.020 Bán
14 [HOSE.TAC] 29/10/2018 28.5 28 28.5 28 800 Bán
15 [HOSE.TAC] 26/10/2018 30.15 29.2 30.15 29.6 4.400 Bán
16 [HOSE.TAC] 25/10/2018 29 28 29.3 29.3 8.810 Bán
17 [HOSE.TAC] 24/10/2018 30.9 28.5 30.9 29.6 11.810 Bán
18 [HOSE.TAC] 23/10/2018 30 28 30 29.7 16.070 Bán
19 [HOSE.TAC] 22/10/2018 30 29.3 30.95 29.9 5.640 Bán
20 [HOSE.TAC] 19/10/2018 30 30 30 30 120 Bán