FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TAC] 22/03/2019 26.9 26.4 26.9 26.4 550 Bán
2 [HOSE.TAC] 21/03/2019 26.25 26.25 26.8 26.6 480 Bán
3 [HOSE.TAC] 20/03/2019 26 26 26.6 26.6 250 Bán
4 [HOSE.TAC] 19/03/2019 26.85 26.2 26.85 26.2 1.640 Bán
5 [HOSE.TAC] 18/03/2019 26 26 26.8 26.05 710 Bán
6 [HOSE.TAC] 15/03/2019 26.85 25.75 26.85 26.8 1.310 Bán
7 [HOSE.TAC] 14/03/2019 25.8 25.8 26.9 26.85 3.510 Bán
8 [HOSE.TAC] 13/03/2019 27 26 27 26.4 1.090 Bán
9 [HOSE.TAC] 12/03/2019 26.85 26.7 26.85 26.8 600 Bán
10 [HOSE.TAC] 11/03/2019 26 26 26.85 26.85 210 Bán
11 [HOSE.TAC] 08/03/2019 27.7 26.1 27.7 26.4 840 Bán
12 [HOSE.TAC] 07/03/2019 27.15 26.9 28 27.15 940 Bán
13 [HOSE.TAC] 06/03/2019 25.65 25.65 26.9 26.9 1.680 Bán
14 [HOSE.TAC] 05/03/2019 27 25.65 27.2 25.65 11.690 Bán
15 [HOSE.TAC] 04/03/2019 27.7 27.2 27.7 27.2 20 Bán
16 [HOSE.TAC] 01/03/2019 26.5 26.5 27.8 27.7 1.190 Mua
17 [HOSE.TAC] 28/02/2019 27.4 26.5 27.4 26.5 40 Bán
18 [HOSE.TAC] 27/02/2019 27.45 27.4 27.45 27.4 370 Theo dõi
19 [HOSE.TAC] 26/02/2019 26.5 26.5 27.7 27.7 890 Mua
20 [HOSE.TAC] 25/02/2019 25.6 25.55 27.8 27.8 4.130 Mua