FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TBC] 24/06/2019 25.3 24.5 25.3 24.5 1.090 Bán
2 [HOSE.TBC] 21/06/2019 25.3 25.3 25.3 25.3 430 Bán
3 [HOSE.TBC] 20/06/2019 25.3 25.2 25.3 25.2 810 Bán
4 [HOSE.TBC] 18/06/2019 25.8 25.8 25.8 25.8 210 Bán
5 [HOSE.TBC] 17/06/2019 25.8 25.8 25.8 25.8 90 Bán
6 [HOSE.TBC] 14/06/2019 25.8 25.8 25.8 25.8 50 Bán
7 [HOSE.TBC] 13/06/2019 25.6 25.6 25.7 25.7 1.500 Bán
8 [HOSE.TBC] 12/06/2019 26 25.8 26 25.8 1.200 Bán
9 [HOSE.TBC] 11/06/2019 26 26 26 26 5.100 Theo dõi
10 [HOSE.TBC] 10/06/2019 26 25.8 26 25.8 1.080 Bán
11 [HOSE.TBC] 07/06/2019 26 26 26 26 2.320 Bán
12 [HOSE.TBC] 06/06/2019 26 25.8 26 25.9 2.510 Bán
13 [HOSE.TBC] 05/06/2019 26.1 26.1 26.1 26.1 10 Theo dõi
14 [HOSE.TBC] 04/06/2019 26 25.8 26 25.8 2.490 Bán
15 [HOSE.TBC] 03/06/2019 25.9 25.8 25.9 25.9 630 Bán
16 [HOSE.TBC] 31/05/2019 26.1 26.1 26.1 26.1 480 Mua
17 [HOSE.TBC] 30/05/2019 26.2 26 26.2 26 1.700 Theo dõi
18 [HOSE.TBC] 28/05/2019 26 26 26 26 1.050 Theo dõi
19 [HOSE.TBC] 27/05/2019 25.8 25.8 26 26 2.050 Theo dõi
20 [HOSE.TBC] 24/05/2019 26 26 26 26 2.300 Theo dõi