FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TBC] 02/01/2019 25 25 25 25 1.280 Theo dõi
2 [HOSE.TBC] 28/12/2018 25 25 25 25 70 Theo dõi
3 [HOSE.TBC] 25/12/2018 25.4 25 25.5 25 450 Theo dõi
4 [HOSE.TBC] 24/12/2018 26 25.6 26 25.6 1.340 Mua
5 [HOSE.TBC] 21/12/2018 26 26 26 26 340 Mua
6 [HOSE.TBC] 20/12/2018 25.5 25.4 25.8 25.8 630 Mua
7 [HOSE.TBC] 18/12/2018 25.1 25.1 25.4 25.3 1.920 Mua
8 [HOSE.TBC] 17/12/2018 25.1 25.1 25.2 25.1 400 Mua
9 [HOSE.TBC] 14/12/2018 25.1 25.1 25.1 25.1 50 Mua
10 [HOSE.TBC] 13/12/2018 24.5 24.5 25.1 25.1 120 Theo dõi
11 [HOSE.TBC] 12/12/2018 24 24 24 24 100 Bán
12 [HOSE.TBC] 11/12/2018 25.5 23.25 25.5 23.25 8.630 Bán
13 [HOSE.TBC] 10/12/2018 25.5 25 25.5 25 2.650 Mua
14 [HOSE.TBC] 06/12/2018 25 25 25 25 1.240 Mua
15 [HOSE.TBC] 05/12/2018 25 25 25 25 960 Mua
16 [HOSE.TBC] 04/12/2018 25 25 25 25 140 Mua
17 [HOSE.TBC] 03/12/2018 24.7 24.7 24.7 24.7 3.540 Theo dõi
18 [HOSE.TBC] 29/11/2018 24.7 24.7 24.7 24.7 520 Theo dõi
19 [HOSE.TBC] 27/11/2018 24.6 24.6 24.7 24.7 2.170 Theo dõi
20 [HOSE.TBC] 26/11/2018 24.6 24.6 24.6 24.6 300 Theo dõi