FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TBC] 15/12/2017 24.3 22.7 24.2 24.1 920 Bán
2 [HOSE.TBC] 13/12/2017 24 24 24.3 24.3 3.050 Bán
3 [HOSE.TBC] 12/12/2017 24.6 24 24.6 24 6.200 Bán
4 [HOSE.TBC] 11/12/2017 24.5 24.5 24.5 24.5 1.500 Bán
5 [HOSE.TBC] 08/12/2017 24.5 24.5 24.5 24.5 970 Theo dõi
6 [HOSE.TBC] 07/12/2017 25 24.5 25 24.5 1.660 Theo dõi
7 [HOSE.TBC] 06/12/2017 25 24.5 25 24.5 5.100 Theo dõi
8 [HOSE.TBC] 04/12/2017 25.5 25.5 25.5 25.5 200 Mua
9 [HOSE.TBC] 01/12/2017 25.5 25.5 25.5 25.5 1.360 Mua
10 [HOSE.TBC] 30/11/2017 24.7 24.7 24.7 24.7 30 Theo dõi
11 [HOSE.TBC] 29/11/2017 25 24.8 25 24.9 360 Mua
12 [HOSE.TBC] 27/11/2017 26 26 26 26 1.000 Mua
13 [HOSE.TBC] 24/11/2017 24 24 25 25 710 Mua
14 [HOSE.TBC] 23/11/2017 24.5 24.5 25 24.5 1.580 Theo dõi
15 [HOSE.TBC] 22/11/2017 24.1 24 24.1 24 1.540 Bán
16 [HOSE.TBC] 21/11/2017 24.5 24.5 24.5 24.5 3.700 Bán
17 [HOSE.TBC] 20/11/2017 24.4 24.4 24.5 24.5 50 Bán
18 [HOSE.TBC] 17/11/2017 24.5 23.65 24.5 23.65 850 Bán
19 [HOSE.TBC] 16/11/2017 24.5 24.4 24.5 24.5 3.520 Bán
20 [HOSE.TBC] 14/11/2017 24.8 24.2 24.8 24.2 2.860 Bán