FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCB] 22/03/2019 26.15 25.95 26.3 26.1 2.631.920 Bán
2 [HOSE.TCB] 21/03/2019 26.75 26.1 26.75 26.1 2.858.380 Bán
3 [HOSE.TCB] 20/03/2019 26.75 26.4 26.75 26.6 1.701.020 Bán
4 [HOSE.TCB] 19/03/2019 27.05 26.7 27.2 26.75 2.078.600 Theo dõi
5 [HOSE.TCB] 18/03/2019 26.95 26.8 27.25 27.05 3.348.820 Theo dõi
6 [HOSE.TCB] 15/03/2019 26.9 26.75 27.2 26.85 1.750.100 Theo dõi
7 [HOSE.TCB] 14/03/2019 27.2 26.9 27.25 26.9 1.525.640 Theo dõi
8 [HOSE.TCB] 13/03/2019 26.9 26.9 27.55 27.15 4.603.520 Theo dõi
9 [HOSE.TCB] 12/03/2019 26.6 26.25 26.8 26.8 1.884.510 Theo dõi
10 [HOSE.TCB] 11/03/2019 26.5 26.25 26.5 26.3 894.870 Bán
11 [HOSE.TCB] 08/03/2019 26.55 26.25 26.65 26.25 2.892.590 Bán
12 [HOSE.TCB] 07/03/2019 26.75 26.75 27.05 26.75 1.428.410 Bán
13 [HOSE.TCB] 06/03/2019 26.8 26.65 26.9 26.8 1.004.950 Bán
14 [HOSE.TCB] 05/03/2019 26.85 26.7 27.2 26.8 3.227.790 Bán
15 [HOSE.TCB] 04/03/2019 26.7 26.7 27.1 27 2.834.780 Bán
16 [HOSE.TCB] 01/03/2019 26.6 26.4 26.85 26.6 2.342.280 Bán
17 [HOSE.TCB] 28/02/2019 27.1 26.4 27.2 26.5 4.845.650 Theo dõi
18 [HOSE.TCB] 27/02/2019 27.45 27.05 27.5 27.2 4.709.200 Theo dõi
19 [HOSE.TCB] 26/02/2019 27.7 27.25 27.85 27.45 3.078.620 Mua
20 [HOSE.TCB] 25/02/2019 27.9 27.7 28 27.75 3.849.680 Mua