FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCB] 13/06/2019 21.3 21.1 21.3 21.15 845.890 Bán
2 [HOSE.TCB] 12/06/2019 21.5 21.3 21.6 21.3 672.440 Bán
3 [HOSE.TCB] 11/06/2019 21.5 21.45 21.7 21.5 907.130 Bán
4 [HOSE.TCB] 10/06/2019 21.8 21.3 21.9 21.5 1.692.190 Bán
5 [HOSE.TCB] 07/06/2019 21.35 21.35 21.6 21.6 1.426.730 Bán
6 [HOSE.TCB] 06/06/2019 21.3 20.9 21.5 21.35 1.377.350 Bán
7 [HOSE.TCB] 05/06/2019 21.6 21.3 21.8 21.3 1.078.360 Bán
8 [HOSE.TCB] 04/06/2019 21.75 21.1 21.8 21.2 2.334.950 Bán
9 [HOSE.TCB] 03/06/2019 22.4 21.5 22.5 21.5 2.710.010 Bán
10 [HOSE.TCB] 31/05/2019 22.95 22.6 23 22.6 1.452.700 Bán
11 [HOSE.TCB] 30/05/2019 22.75 22.5 23.05 22.95 1.454.130 Bán
12 [HOSE.TCB] 29/05/2019 23.05 22.75 23.1 22.75 2.073.420 Bán
13 [HOSE.TCB] 28/05/2019 23.1 22.9 23.4 23.1 1.428.370 Theo dõi
14 [HOSE.TCB] 27/05/2019 23.2 23.1 23.35 23.15 888.140 Theo dõi
15 [HOSE.TCB] 24/05/2019 23.55 23.2 23.7 23.2 2.380.690 Theo dõi
16 [HOSE.TCB] 23/05/2019 23.65 23.55 23.85 23.65 1.377.230 Theo dõi
17 [HOSE.TCB] 22/05/2019 23.7 23.7 24.2 23.7 1.706.530 Mua
18 [HOSE.TCB] 21/05/2019 23.85 23.85 24.3 24.05 3.217.110 Mua
19 [HOSE.TCB] 20/05/2019 23.55 23.4 23.9 23.85 2.117.630 Mua
20 [HOSE.TCB] 17/05/2019 23.7 23.55 23.8 23.6 1.740.280 Theo dõi