FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCB] 18/10/2018 28.8 28.7 29.1 28.9 1.487.880 Theo dõi
2 [HOSE.TCB] 17/10/2018 29.1 28.95 29.3 29.1 1.972.280 Theo dõi
3 [HOSE.TCB] 16/10/2018 28.15 28.15 28.9 28.7 1.363.410 Bán
4 [HOSE.TCB] 15/10/2018 28.7 28 28.75 28.2 2.085.500 Bán
5 [HOSE.TCB] 12/10/2018 27.85 27.3 28.8 28.7 2.298.230 Theo dõi
6 [HOSE.TCB] 11/10/2018 27.85 27.7 29.1 27.85 4.366.960 Theo dõi
7 [HOSE.TCB] 10/10/2018 29.8 29.65 30.1 29.7 1.689.250 Mua
8 [HOSE.TCB] 09/10/2018 29.4 29.15 29.75 29.75 2.656.380 Mua
9 [HOSE.TCB] 08/10/2018 29.1 29.1 29.75 29.35 2.101.380 Mua
10 [HOSE.TCB] 05/10/2018 30.1 29.75 30.25 29.8 3.156.560 Mua
11 [HOSE.TCB] 04/10/2018 29.5 29.35 30.2 30.2 3.273.230 Mua
12 [HOSE.TCB] 03/10/2018 29.4 29.15 29.5 29.35 1.405.830 Mua
13 [HOSE.TCB] 02/10/2018 28.6 28.6 29.4 29.1 3.139.750 Mua
14 [HOSE.TCB] 01/10/2018 29.15 28.6 29.25 28.65 2.816.100 Mua
15 [HOSE.TCB] 28/09/2018 29.5 29 29.65 29.15 3.943.650 Mua
16 [HOSE.TCB] 27/09/2018 29.4 29.15 29.65 29.4 3.663.710 Mua
17 [HOSE.TCB] 26/09/2018 28 27.8 29.35 28.9 4.516.320 Mua
18 [HOSE.TCB] 25/09/2018 28 27.8 28.2 28 2.261.840 Mua
19 [HOSE.TCB] 24/09/2018 28.3 27.95 28.45 28.1 2.213.810 Mua
20 [HOSE.TCB] 21/09/2018 28 27.8 28.45 28.3 4.008.110 Mua