FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCB] 07/12/2018 28.2 27.8 28.5 28 2.249.340 Mua
2 [HOSE.TCB] 06/12/2018 28 27.9 28.45 28.15 2.977.170 Mua
3 [HOSE.TCB] 05/12/2018 27.5 27.3 28.3 28 3.540.000 Mua
4 [HOSE.TCB] 04/12/2018 27.2 27.2 27.95 27.8 2.885.160 Mua
5 [HOSE.TCB] 03/12/2018 26.5 26.3 27.2 27.2 3.059.840 Mua
6 [HOSE.TCB] 29/11/2018 26.45 26.05 26.6 26.05 1.304.530 Theo dõi
7 [HOSE.TCB] 28/11/2018 26 25.9 26.15 26.15 668.970 Theo dõi
8 [HOSE.TCB] 27/11/2018 26.3 25.95 26.5 26 1.040.020 Theo dõi
9 [HOSE.TCB] 26/11/2018 26 25.95 26.45 25.95 1.195.560 Theo dõi
10 [HOSE.TCB] 23/11/2018 26.5 26.1 26.6 26.1 643.390 Bán
11 [HOSE.TCB] 22/11/2018 26.9 24.65 26.9 26.5 901.490 Theo dõi
12 [HOSE.TCB] 21/11/2018 26 25.9 26.8 26.5 1.028.070 Theo dõi
13 [HOSE.TCB] 20/11/2018 26.3 26.1 26.55 26.4 1.534.530 Theo dõi
14 [HOSE.TCB] 19/11/2018 25.7 25.7 26.7 26.5 1.754.860 Theo dõi
15 [HOSE.TCB] 16/11/2018 25.5 25.45 26.4 25.7 645.780 Bán
16 [HOSE.TCB] 15/11/2018 25.25 25.05 25.55 25.25 971.850 Bán
17 [HOSE.TCB] 14/11/2018 25.6 25.15 26 25.25 1.692.450 Bán
18 [HOSE.TCB] 13/11/2018 25.7 25.7 26 25.75 947.810 Bán
19 [HOSE.TCB] 12/11/2018 26.3 25.85 26.5 26.3 784.460 Theo dõi
20 [HOSE.TCB] 09/11/2018 26.85 26.35 26.95 26.35 1.090.990 Theo dõi