FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCD] 07/12/2018 12.95 12.95 13 12.95 9.600 Bán
2 [HOSE.TCD] 06/12/2018 13 13 13 13 260 Theo dõi
3 [HOSE.TCD] 05/12/2018 12.95 12.95 13 13 160 Bán
4 [HOSE.TCD] 04/12/2018 12.95 12.9 12.95 12.95 50.280 Bán
5 [HOSE.TCD] 03/12/2018 13 12.85 13 12.95 880 Bán
6 [HOSE.TCD] 29/11/2018 13 13 13 13 180 Bán
7 [HOSE.TCD] 28/11/2018 13 13 13 13 60 Bán
8 [HOSE.TCD] 27/11/2018 12.95 12.95 13 13 380 Bán
9 [HOSE.TCD] 26/11/2018 12.95 12.5 13 13 102.860 Bán
10 [HOSE.TCD] 23/11/2018 13 13 13.1 13.05 128.090 Bán
11 [HOSE.TCD] 22/11/2018 13 12.8 13.1 13 260.160 Bán
12 [HOSE.TCD] 21/11/2018 12.95 12.95 13 13 257.380 Bán
13 [HOSE.TCD] 20/11/2018 12.95 12.95 13 12.95 137.660 Bán
14 [HOSE.TCD] 19/11/2018 13 13 13.1 13.1 138.280 Bán
15 [HOSE.TCD] 16/11/2018 13.1 13 13.2 13.1 129.730 Bán
16 [HOSE.TCD] 15/11/2018 13.2 12.3 13.2 13.1 201.130 Bán
17 [HOSE.TCD] 14/11/2018 12.6 12.6 13.3 13.1 128.180 Bán
18 [HOSE.TCD] 13/11/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 180 Bán
19 [HOSE.TCD] 12/11/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 60 Bán
20 [HOSE.TCD] 09/11/2018 13.15 13.15 13.45 13.2 92.070 Bán