FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCD] 20/09/2018 13 12.5 13 13 3.880 Theo dõi
2 [HOSE.TCD] 19/09/2018 13 12.5 13 13 2.880 Theo dõi
3 [HOSE.TCD] 18/09/2018 13 12.5 13 12.5 5.880 Bán
4 [HOSE.TCD] 17/09/2018 13 12.5 13 13 120 Bán
5 [HOSE.TCD] 14/09/2018 13 13 13 13 20 Bán
6 [HOSE.TCD] 13/09/2018 13 12.5 13 13 10.230 Bán
7 [HOSE.TCD] 12/09/2018 13 13 13 13 360 Bán
8 [HOSE.TCD] 11/09/2018 12.7 12.7 13.2 13.2 160 Theo dõi
9 [HOSE.TCD] 10/09/2018 13 12.9 13.25 13 25.980 Bán
10 [HOSE.TCD] 07/09/2018 12.9 12.85 13 13 1.820 Bán
11 [HOSE.TCD] 06/09/2018 13.15 13.05 13.15 13.05 30 Bán
12 [HOSE.TCD] 05/09/2018 12.5 12.5 13.15 13 15.850 Bán
13 [HOSE.TCD] 04/09/2018 13.35 13.35 13.35 13.35 30 Theo dõi
14 [HOSE.TCD] 31/08/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 310 Bán
15 [HOSE.TCD] 30/08/2018 12.7 12.6 13.35 13.1 14.270 Bán
16 [HOSE.TCD] 29/08/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 40 Bán
17 [HOSE.TCD] 28/08/2018 13.4 12.55 13.45 13.4 10.080 Bán
18 [HOSE.TCD] 27/08/2018 13.7 12.6 13.7 13.4 39.860 Bán
19 [HOSE.TCD] 24/08/2018 13.6 13.5 13.6 13.5 60 Bán
20 [HOSE.TCD] 23/08/2018 13.25 13.2 13.35 13.2 280 Bán