FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCD] 21/06/2018 15 14.5 15 15 880 Bán
2 [HOSE.TCD] 20/06/2018 15.7 15 15.9 15 2.410 Bán
3 [HOSE.TCD] 19/06/2018 15.9 14.95 15.9 14.95 1.280 Bán
4 [HOSE.TCD] 18/06/2018 14.85 14.85 14.95 14.95 2.890 Bán
5 [HOSE.TCD] 15/06/2018 15 13.45 15 14 4.080 Bán
6 [HOSE.TCD] 14/06/2018 15.4 14.45 15.4 14.45 33.350 Bán
7 [HOSE.TCD] 13/06/2018 16.5 14.45 16.5 15.5 28.830 Bán
8 [HOSE.TCD] 12/06/2018 16 15.2 16.5 15.5 12.120 Theo dõi
9 [HOSE.TCD] 11/06/2018 17 15.6 17 15.6 14.230 Theo dõi
10 [HOSE.TCD] 08/06/2018 16.8 16.45 16.8 16.75 3.880 Mua
11 [HOSE.TCD] 06/06/2018 15.85 15.85 16.8 16.8 5.040 Mua
12 [HOSE.TCD] 05/06/2018 16.95 16.95 17 17 280 Mua
13 [HOSE.TCD] 04/06/2018 16.8 16.6 16.85 16.6 2.180 Mua
14 [HOSE.TCD] 01/06/2018 17 15.1 17 16.3 338.880 Theo dõi
15 [HOSE.TCD] 31/05/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 10 Theo dõi
16 [HOSE.TCD] 30/05/2018 16.25 14.9 16.25 16.05 3.630 Bán
17 [HOSE.TCD] 29/05/2018 15.65 15 16 16 2.180 Bán
18 [HOSE.TCD] 28/05/2018 15.15 15.15 15.15 15.15 6.780 Bán
19 [HOSE.TCD] 25/05/2018 15.85 14.2 16 14.2 5.360 Bán
20 [HOSE.TCD] 24/05/2018 16.7 15.2 16.7 15.2 2.050 Bán