FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCH] 19/09/2018 24.15 23 24.6 24.45 266.280 Bán
2 [HOSE.TCH] 18/09/2018 24.05 23.8 24.3 24.2 730.970 Bán
3 [HOSE.TCH] 17/09/2018 23.9 23.9 24.9 24.55 625.750 Bán
4 [HOSE.TCH] 14/09/2018 25.15 24.2 25.2 24.9 530.070 Bán
5 [HOSE.TCH] 13/09/2018 25.7 24.6 25.7 25.2 636.370 Bán
6 [HOSE.TCH] 12/09/2018 26.35 24.75 26.5 25.6 535.910 Bán
7 [HOSE.TCH] 11/09/2018 24.45 23.3 26.5 26.5 834.170 Bán
8 [HOSE.TCH] 10/09/2018 25.1 23.85 25.25 24.8 617.030 Bán
9 [HOSE.TCH] 07/09/2018 26.3 24.8 26.85 25.6 531.740 Bán
10 [HOSE.TCH] 06/09/2018 27.4 26.65 27.8 26.65 562.070 Bán
11 [HOSE.TCH] 05/09/2018 27.3 27.1 28.8 28.4 623.650 Theo dõi
12 [HOSE.TCH] 04/09/2018 27.2 26.7 27.4 27.35 658.280 Bán
13 [HOSE.TCH] 31/08/2018 28.4 27 28.65 27.1 1.499.990 Theo dõi
14 [HOSE.TCH] 30/08/2018 29.2 28.2 29.45 28.3 1.319.830 Theo dõi
15 [HOSE.TCH] 29/08/2018 28.65 28.65 29.15 29.15 1.076.220 Mua
16 [HOSE.TCH] 28/08/2018 28 27 28.7 28.6 1.461.140 Theo dõi
17 [HOSE.TCH] 27/08/2018 28.75 28.05 28.95 28.4 1.269.240 Theo dõi
18 [HOSE.TCH] 24/08/2018 29.4 28.85 29.55 28.85 1.565.140 Mua
19 [HOSE.TCH] 23/08/2018 29.3 29.05 29.6 29.45 2.516.140 Mua
20 [HOSE.TCH] 22/08/2018 28.65 28.55 30 29.2 2.117.740 Mua