FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCH] 15/12/2017 24.7 24.7 25.15 24.7 12.549.800 Quá mua
2 [HOSE.TCH] 14/12/2017 25.3 24.3 25.3 24.65 2.068.230 Quá mua
3 [HOSE.TCH] 13/12/2017 24.15 24.1 25.6 25.3 3.237.210 Quá mua
4 [HOSE.TCH] 12/12/2017 22.8 21.95 24.15 24 6.552.210 Quá mua
5 [HOSE.TCH] 11/12/2017 21.45 21.4 23.15 23.15 5.652.570 Quá mua
6 [HOSE.TCH] 08/12/2017 20.6 20.6 21.75 21.65 2.726.350 Quá mua
7 [HOSE.TCH] 07/12/2017 19.35 19.2 20.5 20.5 2.040.840 Mua
8 [HOSE.TCH] 06/12/2017 18.9 18.8 19.7 19.7 2.325.250 Mua
9 [HOSE.TCH] 05/12/2017 18.85 18.55 19.25 18.95 2.899.140 Mua
10 [HOSE.TCH] 04/12/2017 18.8 18.7 18.9 18.85 1.512.110 Mua
11 [HOSE.TCH] 01/12/2017 18.95 18.8 19 18.85 1.201.660 Mua
12 [HOSE.TCH] 30/11/2017 18.65 18.6 18.9 18.8 1.732.370 Mua
13 [HOSE.TCH] 29/11/2017 18.6 18.5 18.9 18.6 2.606.880 Mua
14 [HOSE.TCH] 28/11/2017 18.9 18.5 19 18.5 2.264.540 Mua
15 [HOSE.TCH] 27/11/2017 19.3 19.15 19.45 19.2 1.551.290 Mua
16 [HOSE.TCH] 24/11/2017 19.05 18.8 19.3 19.3 2.172.660 Mua
17 [HOSE.TCH] 23/11/2017 18.65 18.6 19.25 19.1 3.622.970 Mua
18 [HOSE.TCH] 22/11/2017 18.55 18.25 18.6 18.6 667.070 Mua
19 [HOSE.TCH] 21/11/2017 18.4 18 18.65 18.55 2.866.140 Mua
20 [HOSE.TCH] 20/11/2017 18.3 18.05 18.5 18.3 1.875.710 Mua