FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCH] 20/03/2018 20.35 19.9 20.45 20.2 982.460 Bán
2 [HOSE.TCH] 19/03/2018 20.4 20.4 21.75 20.4 927.310 Theo dõi
3 [HOSE.TCH] 16/03/2018 21.8 21.7 21.9 21.8 4.089.050 Mua
4 [HOSE.TCH] 15/03/2018 21.75 21.45 21.75 21.75 853.410 Mua
5 [HOSE.TCH] 14/03/2018 21.8 21.5 22.1 21.75 2.098.510 Mua
6 [HOSE.TCH] 13/03/2018 21.65 21.5 21.95 21.75 1.692.590 Mua
7 [HOSE.TCH] 12/03/2018 21.6 21.6 22.2 21.6 1.192.940 Mua
8 [HOSE.TCH] 09/03/2018 21.9 21.65 22.25 22.2 3.208.250 Mua
9 [HOSE.TCH] 08/03/2018 22 21.65 22 21.8 1.317.450 Mua
10 [HOSE.TCH] 07/03/2018 21.5 21.1 21.8 21.8 1.480.920 Mua
11 [HOSE.TCH] 06/03/2018 21.75 21.25 21.9 21.45 1.183.980 Theo dõi
12 [HOSE.TCH] 05/03/2018 21.2 21.2 21.75 21.6 2.056.040 Theo dõi
13 [HOSE.TCH] 02/03/2018 20.15 20.1 20.35 20.35 930.290 Bán
14 [HOSE.TCH] 01/03/2018 19.9 19.9 20.45 20.25 985.640 Bán
15 [HOSE.TCH] 28/02/2018 20.5 19.9 20.55 19.9 1.026.440 Bán
16 [HOSE.TCH] 27/02/2018 20.1 20 20.85 20.85 1.564.110 Theo dõi
17 [HOSE.TCH] 26/02/2018 22.5 21.4 22.65 21.4 1.614.230 Theo dõi
18 [HOSE.TCH] 23/02/2018 22.45 22.45 22.9 22.8 1.264.830 Mua
19 [HOSE.TCH] 22/02/2018 21.8 21.8 22.7 22.5 1.391.370 Mua
20 [HOSE.TCH] 21/02/2018 22.2 22 22.45 22.35 1.526.700 Mua