FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCH] 03/01/2019 16.6 15.95 17.3 17.2 1.659.190 Bán
2 [HOSE.TCH] 02/01/2019 17.15 17 17.9 17.15 489.900 Bán
3 [HOSE.TCH] 28/12/2018 17.75 16.6 17.8 17.75 202.700 Bán
4 [HOSE.TCH] 27/12/2018 17.9 17.35 18.2 17.75 1.110.620 Bán
5 [HOSE.TCH] 26/12/2018 17.45 17.3 18 17.75 1.184.890 Bán
6 [HOSE.TCH] 25/12/2018 18.45 17.7 18.5 17.7 1.137.240 Bán
7 [HOSE.TCH] 24/12/2018 19.8 19 19.85 19 686.540 Bán
8 [HOSE.TCH] 21/12/2018 19.85 19.45 19.85 19.7 639.770 Bán
9 [HOSE.TCH] 20/12/2018 19.8 19.35 19.95 19.95 1.165.330 Bán
10 [HOSE.TCH] 19/12/2018 19.85 19.05 19.9 19.8 1.387.240 Bán
11 [HOSE.TCH] 18/12/2018 19.75 19 19.95 19.8 379.260 Bán
12 [HOSE.TCH] 17/12/2018 20.4 19.9 20.55 20.15 761.960 Bán
13 [HOSE.TCH] 14/12/2018 19.8 19.75 20.4 20.3 1.590.920 Bán
14 [HOSE.TCH] 13/12/2018 20 19.8 20.2 20 444.510 Bán
15 [HOSE.TCH] 12/12/2018 19.8 19.8 20.15 20.1 620.310 Bán
16 [HOSE.TCH] 11/12/2018 20.35 19.8 20.55 20 536.820 Bán
17 [HOSE.TCH] 10/12/2018 20.75 20.3 20.75 20.3 1.066.750 Bán
18 [HOSE.TCH] 07/12/2018 20.75 20.6 20.8 20.7 752.130 Theo dõi
19 [HOSE.TCH] 06/12/2018 20.9 20.5 20.95 20.7 685.830 Theo dõi
20 [HOSE.TCH] 05/12/2018 20.35 20.25 20.85 20.85 1.574.430 Theo dõi