FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 20/11/2018 26.55 24.65 26.55 25.95 30 Mua
2 [HOSE.TCL] 19/11/2018 26.7 25 26.7 25 3.630 Theo dõi
3 [HOSE.TCL] 16/11/2018 26.7 25 28.35 25 14.270 Theo dõi
4 [HOSE.TCL] 15/11/2018 25 24.8 26.7 26.7 7.770 Mua
5 [HOSE.TCL] 14/11/2018 25.75 25 25.75 25 7.110 Bán
6 [HOSE.TCL] 13/11/2018 25.5 25 25.5 25.5 3.350 Mua
7 [HOSE.TCL] 12/11/2018 25.5 25 26 25 4.770 Bán
8 [HOSE.TCL] 09/11/2018 26.4 25 26.4 25 11.650 Theo dõi
9 [HOSE.TCL] 08/11/2018 25.5 24.8 26 25 14.680 Theo dõi
10 [HOSE.TCL] 07/11/2018 25.8 24.8 25.8 25 44.500 Theo dõi
11 [HOSE.TCL] 06/11/2018 25.6 25 26.8 25.1 10.260 Theo dõi
12 [HOSE.TCL] 05/11/2018 25.8 25 25.8 25.1 16.500 Theo dõi
13 [HOSE.TCL] 02/11/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 10.000 Mua
14 [HOSE.TCL] 01/11/2018 25.1 25.1 25.5 25.5 250 Mua
15 [HOSE.TCL] 31/10/2018 25 25 25.5 25.5 9.220 Mua
16 [HOSE.TCL] 30/10/2018 25 25 25.5 25 7.330 Theo dõi
17 [HOSE.TCL] 29/10/2018 25.5 24.9 25.5 25 2.310 Bán
18 [HOSE.TCL] 26/10/2018 25.5 25 26 25 15.360 Bán
19 [HOSE.TCL] 25/10/2018 25.5 25 25.5 25 8.600 Bán
20 [HOSE.TCL] 24/10/2018 25.5 25 25.5 25 5.310 Bán