FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 13/07/2018 24.5 24.5 25 25 60 Bán
2 [HOSE.TCL] 12/07/2018 24.5 24.5 25 24.5 15.020 Bán
3 [HOSE.TCL] 11/07/2018 24.5 24.5 25 24.9 4.810 Bán
4 [HOSE.TCL] 10/07/2018 25 25 25 25 20 Bán
5 [HOSE.TCL] 09/07/2018 25 25 25 25 20 Bán
6 [HOSE.TCL] 06/07/2018 25 25 25 25 7.000 Bán
7 [HOSE.TCL] 05/07/2018 24.5 24.5 26.2 25 16.000 Bán
8 [HOSE.TCL] 04/07/2018 24.95 24.5 25 24.5 5.410 Bán
9 [HOSE.TCL] 03/07/2018 24.05 24.05 25 25 16.030 Bán
10 [HOSE.TCL] 02/07/2018 24 24 25.5 25.5 30 Mua
11 [HOSE.TCL] 28/06/2018 25.1 24 25.1 25 10.430 Theo dõi
12 [HOSE.TCL] 27/06/2018 25.3 25 25.3 25.3 5.290 Theo dõi
13 [HOSE.TCL] 25/06/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 10 Theo dõi
14 [HOSE.TCL] 20/06/2018 24.5 24.5 25.5 25.5 320 Mua
15 [HOSE.TCL] 19/06/2018 24.5 24.5 25.5 25.5 5.810 Mua
16 [HOSE.TCL] 18/06/2018 25.6 25.2 25.6 25.6 9.470 Mua
17 [HOSE.TCL] 15/06/2018 25.35 25 26 25.6 16.830 Mua
18 [HOSE.TCL] 13/06/2018 25.5 25 25.5 25.5 130 Mua
19 [HOSE.TCL] 12/06/2018 25 25 25.8 25 3.230 Bán
20 [HOSE.TCL] 11/06/2018 25 24.8 25.2 25.2 12.940 Bán