FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 22/03/2019 23.75 23.4 23.75 23.65 14.850 Bán
2 [HOSE.TCL] 21/03/2019 23.2 23.2 24 23.6 9.510 Bán
3 [HOSE.TCL] 20/03/2019 24 23.15 24 23.2 29.270 Bán
4 [HOSE.TCL] 19/03/2019 24.05 23.5 24.3 24 58.670 Bán
5 [HOSE.TCL] 18/03/2019 24.95 24.2 24.95 24.3 60.030 Bán
6 [HOSE.TCL] 15/03/2019 24.7 24.6 25.3 25 108.210 Theo dõi
7 [HOSE.TCL] 14/03/2019 25.3 25.3 26.45 26.4 110.290 Mua
8 [HOSE.TCL] 13/03/2019 25.45 25 25.5 25.4 302.350 Theo dõi
9 [HOSE.TCL] 12/03/2019 25.3 25 25.8 25.45 157.840 Theo dõi
10 [HOSE.TCL] 11/03/2019 25 24.9 25.8 25.3 288.260 Theo dõi
11 [HOSE.TCL] 08/03/2019 24.8 24.8 25 25 80.510 Bán
12 [HOSE.TCL] 07/03/2019 24.9 24.8 25 24.9 49.300 Bán
13 [HOSE.TCL] 06/03/2019 25 24.8 25 25 10.300 Bán
14 [HOSE.TCL] 05/03/2019 25 24.5 25 25 32.750 Bán
15 [HOSE.TCL] 04/03/2019 25 24.8 25 25 53.370 Bán
16 [HOSE.TCL] 01/03/2019 25 24.9 25 25 19.820 Bán
17 [HOSE.TCL] 28/02/2019 25.4 24.9 25.4 24.9 3.760 Bán
18 [HOSE.TCL] 27/02/2019 25.95 24.9 25.95 25 51.390 Bán
19 [HOSE.TCL] 26/02/2019 25.5 25 25.8 25.4 41.980 Bán
20 [HOSE.TCL] 25/02/2019 24.6 24.6 26.45 25.5 58.170 Bán