FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 15/01/2019 26.2 26.2 26.2 26.2 30 Mua
2 [HOSE.TCL] 11/01/2019 26.2 26.2 26.2 26.2 10 Mua
3 [HOSE.TCL] 10/01/2019 25.95 24.65 26 25.2 730 Bán
4 [HOSE.TCL] 09/01/2019 25.7 25 25.7 25.5 10.000 Theo dõi
5 [HOSE.TCL] 08/01/2019 24.95 24.75 25 25 1.490 Bán
6 [HOSE.TCL] 07/01/2019 26.3 25 26.3 25 500 Bán
7 [HOSE.TCL] 04/01/2019 24.75 24.75 25.1 25.1 40 Bán
8 [HOSE.TCL] 03/01/2019 26.5 24.6 26.5 25.1 370 Bán
9 [HOSE.TCL] 02/01/2019 26.35 25.7 26.35 26.35 180 Mua
10 [HOSE.TCL] 28/12/2018 25.2 25 25.55 25 170 Bán
11 [HOSE.TCL] 27/12/2018 25.8 24.3 26.55 24.9 32.210 Bán
12 [HOSE.TCL] 25/12/2018 25.45 25.45 25.45 25.45 10 Theo dõi
13 [HOSE.TCL] 24/12/2018 26.6 24.5 26.6 25.45 1.150 Bán
14 [HOSE.TCL] 21/12/2018 24.5 24.5 25.5 25.5 30 Bán
15 [HOSE.TCL] 20/12/2018 26.6 24.65 26.6 25.5 230 Theo dõi
16 [HOSE.TCL] 19/12/2018 26.4 24.3 26.4 25.3 1.920 Bán
17 [HOSE.TCL] 17/12/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 10 Bán
18 [HOSE.TCL] 14/12/2018 26.15 26.15 26.15 26.15 180 Mua
19 [HOSE.TCL] 13/12/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 50 Theo dõi
20 [HOSE.TCL] 12/12/2018 25 25 25.5 25.25 1.340 Bán