FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 23/03/2018 27.8 26.6 27.8 27.4 1.190 Theo dõi
2 [HOSE.TCL] 22/03/2018 27.5 27.5 27.8 27.7 5.860 Mua
3 [HOSE.TCL] 21/03/2018 27.9 27.3 28 27.8 320 Mua
4 [HOSE.TCL] 20/03/2018 27.9 27.2 28 27.5 6.080 Bán
5 [HOSE.TCL] 19/03/2018 27.75 26.5 28 27.75 3.070 Mua
6 [HOSE.TCL] 16/03/2018 27.5 27.2 28.4 27.3 3.570 Bán
7 [HOSE.TCL] 15/03/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 30 Bán
8 [HOSE.TCL] 14/03/2018 27.5 27.4 27.5 27.5 340 Bán
9 [HOSE.TCL] 13/03/2018 28 27.5 28 27.5 30 Bán
10 [HOSE.TCL] 12/03/2018 27.5 27.3 27.5 27.5 4.070 Bán
11 [HOSE.TCL] 09/03/2018 28 27.5 28 27.5 1.020 Bán
12 [HOSE.TCL] 08/03/2018 27.8 27.35 27.8 27.35 3.890 Bán
13 [HOSE.TCL] 07/03/2018 28.5 27.35 28.5 27.35 1.180 Bán
14 [HOSE.TCL] 06/03/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 13.970 Bán
15 [HOSE.TCL] 05/03/2018 27.8 27.3 27.8 27.8 3.020 Bán
16 [HOSE.TCL] 02/03/2018 27.5 27.5 27.8 27.6 6.250 Bán
17 [HOSE.TCL] 01/03/2018 28 27.5 28 27.8 5.020 Theo dõi
18 [HOSE.TCL] 28/02/2018 27.3 27.3 29 27.5 34.890 Theo dõi
19 [HOSE.TCL] 27/02/2018 27.3 27.3 28 28 3.090 Theo dõi
20 [HOSE.TCL] 26/02/2018 27 27 28 28 10.440 Theo dõi