FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 15/12/2017 27.85 27.4 28 27.85 3.260 Bán
2 [HOSE.TCL] 14/12/2017 27.3 27 27.8 27.35 7.000 Bán
3 [HOSE.TCL] 13/12/2017 28 27.3 28 27.3 5.690 Bán
4 [HOSE.TCL] 12/12/2017 27.5 27.3 28.7 28.25 2.110 Bán
5 [HOSE.TCL] 11/12/2017 27.5 27.4 27.5 27.5 15.870 Bán
6 [HOSE.TCL] 08/12/2017 27.9 27.3 27.9 27.4 2.370 Bán
7 [HOSE.TCL] 07/12/2017 28.7 27.4 28.7 27.4 3.550 Bán
8 [HOSE.TCL] 06/12/2017 28.9 27.8 28.9 27.8 2.650 Bán
9 [HOSE.TCL] 05/12/2017 28.75 27.8 28.75 27.9 4.150 Theo dõi
10 [HOSE.TCL] 04/12/2017 28.9 28.8 28.9 28.8 1.930 Mua
11 [HOSE.TCL] 01/12/2017 28.15 28 28.9 28.9 2.550 Mua
12 [HOSE.TCL] 30/11/2017 28.9 28 28.9 28.85 530 Mua
13 [HOSE.TCL] 29/11/2017 28.3 28.3 28.9 28.9 1.020 Mua
14 [HOSE.TCL] 28/11/2017 28.5 28 29 28.9 6.480 Mua
15 [HOSE.TCL] 27/11/2017 28.95 28.5 29.3 29 7.960 Mua
16 [HOSE.TCL] 24/11/2017 28.95 28.95 28.95 28.95 1.020 Mua
17 [HOSE.TCL] 23/11/2017 29.15 28.3 29.15 28.5 17.370 Mua
18 [HOSE.TCL] 22/11/2017 29 28.5 29.1 28.5 26.360 Mua
19 [HOSE.TCL] 21/11/2017 28.2 28.2 29.15 29.15 14.490 Mua
20 [HOSE.TCL] 20/11/2017 29.35 28 29.85 29.15 10.040 Mua