FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 20/09/2018 23.95 23.5 23.95 23.9 660 Bán
2 [HOSE.TCL] 19/09/2018 23.3 23.3 24.1 23.5 2.940 Bán
3 [HOSE.TCL] 18/09/2018 23.75 23.3 23.75 23.3 2.500 Bán
4 [HOSE.TCL] 17/09/2018 24.8 23.2 24.8 24.1 7.490 Bán
5 [HOSE.TCL] 14/09/2018 23.35 23.35 24.2 24.2 560 Bán
6 [HOSE.TCL] 13/09/2018 24.2 23.3 24.2 23.85 18.990 Bán
7 [HOSE.TCL] 12/09/2018 24.5 23.55 24.5 23.55 5.100 Bán
8 [HOSE.TCL] 11/09/2018 23.7 23.7 24.4 24.2 3.180 Theo dõi
9 [HOSE.TCL] 10/09/2018 23.6 23.6 24.2 24.2 510 Theo dõi
10 [HOSE.TCL] 07/09/2018 24.3 24.3 24.3 24.3 910 Theo dõi
11 [HOSE.TCL] 06/09/2018 25 24.3 25 24.3 90 Theo dõi
12 [HOSE.TCL] 05/09/2018 24 24 24.3 24.3 4.120 Theo dõi
13 [HOSE.TCL] 04/09/2018 24.5 24 24.5 24.3 5.390 Theo dõi
14 [HOSE.TCL] 31/08/2018 24.4 23.4 25.8 25.8 32.450 Mua
15 [HOSE.TCL] 30/08/2018 23.25 23.2 25 25 6.490 Mua
16 [HOSE.TCL] 29/08/2018 24.2 23.3 24.2 24.15 5.020 Theo dõi
17 [HOSE.TCL] 28/08/2018 25.2 23.6 25.2 23.6 900 Bán
18 [HOSE.TCL] 27/08/2018 23.6 23.6 23.9 23.9 1.890 Bán
19 [HOSE.TCL] 24/08/2018 23.6 23.6 24 23.95 3.020 Bán
20 [HOSE.TCL] 23/08/2018 23.8 23.3 25 23.95 6.710 Bán