FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCL] 18/05/2018 24.9 23.7 24.9 24.5 20.750 Bán
2 [HOSE.TCL] 17/05/2018 24.8 23.7 25 24.9 10.700 Bán
3 [HOSE.TCL] 16/05/2018 24.9 24.8 26 25 4.290 Bán
4 [HOSE.TCL] 15/05/2018 25.5 24.8 25.5 25 5.060 Bán
5 [HOSE.TCL] 14/05/2018 25.05 24.4 25.2 25 9.140 Theo dõi
6 [HOSE.TCL] 11/05/2018 26 26 26.3 26.25 2.840 Mua
7 [HOSE.TCL] 10/05/2018 26.3 26 26.4 26.4 25.950 Theo dõi
8 [HOSE.TCL] 09/05/2018 25.3 25.3 27.6 26.7 15.580 Mua
9 [HOSE.TCL] 08/05/2018 25.95 25.3 26.8 26.1 5.160 Theo dõi
10 [HOSE.TCL] 07/05/2018 25.15 24.6 26 25.95 9.260 Bán
11 [HOSE.TCL] 04/05/2018 26 24.2 26.3 24.3 169.300 Bán
12 [HOSE.TCL] 03/05/2018 25.8 25 26 26 30.930 Bán
13 [HOSE.TCL] 02/05/2018 25.6 25.4 26.35 25.6 26.240 Bán
14 [HOSE.TCL] 27/04/2018 26.5 25 26.6 26.35 12.760 Bán
15 [HOSE.TCL] 26/04/2018 25.95 24.55 25.95 24.9 2.530 Bán
16 [HOSE.TCL] 24/04/2018 26.3 24.55 26.3 24.55 81.280 Bán
17 [HOSE.TCL] 23/04/2018 26.35 26 26.8 26.35 5.550 Bán
18 [HOSE.TCL] 20/04/2018 26.5 25.3 26.5 26.15 4.380 Bán
19 [HOSE.TCL] 19/04/2018 26 26 26 26 620 Bán
20 [HOSE.TCL] 18/04/2018 27.2 27.2 27.2 27.2 20 Bán