FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 19/09/2018 30.5 29.5 31.1 30 1.555.900 Quá mua
2 [HOSE.TCM] 18/09/2018 27.95 26.5 29.9 29.8 1.653.470 Quá mua
3 [HOSE.TCM] 17/09/2018 27.4 27.1 28.5 27.95 1.197.900 Quá mua
4 [HOSE.TCM] 14/09/2018 26 25.8 27 26.9 1.203.080 Quá mua
5 [HOSE.TCM] 13/09/2018 25.8 25.45 26.1 25.8 501.080 Quá mua
6 [HOSE.TCM] 12/09/2018 26.4 25.55 26.5 25.8 827.650 Quá mua
7 [HOSE.TCM] 11/09/2018 24 24 25.65 25.65 1.647.300 Quá mua
8 [HOSE.TCM] 10/09/2018 24.2 23.9 24.4 24 407.560 Mua
9 [HOSE.TCM] 07/09/2018 22.95 22.7 24.55 24.35 1.240.500 Quá mua
10 [HOSE.TCM] 06/09/2018 23.1 22.6 23.4 22.95 513.520 Mua
11 [HOSE.TCM] 05/09/2018 22.35 22.1 23.45 23.1 689.430 Mua
12 [HOSE.TCM] 04/09/2018 21.9 21.8 22.4 22.2 629.880 Mua
13 [HOSE.TCM] 31/08/2018 21.5 21.4 21.85 21.7 429.600 Mua
14 [HOSE.TCM] 30/08/2018 21.25 21.25 21.9 21.5 195.620 Mua
15 [HOSE.TCM] 29/08/2018 21.65 21.2 21.7 21.5 277.360 Mua
16 [HOSE.TCM] 28/08/2018 21.8 21.5 21.8 21.65 207.050 Mua
17 [HOSE.TCM] 27/08/2018 21.6 21.6 21.9 21.8 313.580 Mua
18 [HOSE.TCM] 24/08/2018 21.9 21.6 22.35 21.6 565.500 Mua
19 [HOSE.TCM] 23/08/2018 21.2 21.05 21.9 21.9 501.720 Mua
20 [HOSE.TCM] 22/08/2018 21.1 21 21.55 21.3 397.780 Mua