FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 23/03/2018 24.3 24 24.5 24.5 584.320 Bán
2 [HOSE.TCM] 22/03/2018 25.5 24.9 25.9 24.9 760.270 Bán
3 [HOSE.TCM] 21/03/2018 26 25.5 26 25.5 195.100 Bán
4 [HOSE.TCM] 20/03/2018 25.1 25 25.9 25.7 473.810 Bán
5 [HOSE.TCM] 19/03/2018 25.6 25.5 26.2 25.6 587.310 Bán
6 [HOSE.TCM] 16/03/2018 26.1 26.1 26.45 26.1 423.880 Bán
7 [HOSE.TCM] 15/03/2018 25.5 25.5 26.7 26.15 617.060 Bán
8 [HOSE.TCM] 14/03/2018 26.6 25.9 26.7 26 1.158.470 Theo dõi
9 [HOSE.TCM] 13/03/2018 27.4 26.5 27.4 26.7 436.010 Theo dõi
10 [HOSE.TCM] 12/03/2018 27.1 27 28.2 27.1 711.360 Theo dõi
11 [HOSE.TCM] 09/03/2018 29 28 29.2 28 1.532.870 Mua
12 [HOSE.TCM] 08/03/2018 27.2 27.2 28.1 28 1.058.240 Mua
13 [HOSE.TCM] 07/03/2018 27.6 26.5 27.7 27.1 617.000 Mua
14 [HOSE.TCM] 06/03/2018 27.2 27.1 27.65 27.65 508.910 Mua
15 [HOSE.TCM] 05/03/2018 28.1 27.2 28.2 27.2 906.210 Mua
16 [HOSE.TCM] 02/03/2018 26.75 26.7 28.2 27.8 912.490 Mua
17 [HOSE.TCM] 01/03/2018 26.6 26.5 27.4 27.15 619.760 Mua
18 [HOSE.TCM] 28/02/2018 26.05 26 27 26.9 538.650 Mua
19 [HOSE.TCM] 27/02/2018 26.7 26 26.8 26.5 614.440 Mua
20 [HOSE.TCM] 26/02/2018 27.5 26.5 27.5 26.55 501.350 Mua