FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 22/03/2019 30.2 29.1 30.5 29.55 1.658.630 Bán
2 [HOSE.TCM] 21/03/2019 32.5 30.15 32.5 30.15 1.624.730 Bán
3 [HOSE.TCM] 20/03/2019 31.8 31.4 32.4 32.4 1.941.710 Theo dõi
4 [HOSE.TCM] 19/03/2019 33.6 32.2 33.9 32.2 2.186.130 Theo dõi
5 [HOSE.TCM] 18/03/2019 33.8 33.2 34.05 33.6 1.269.190 Mua
6 [HOSE.TCM] 15/03/2019 33.4 32.9 33.9 33.5 1.758.880 Mua
7 [HOSE.TCM] 14/03/2019 33.3 32.9 33.65 33.15 1.283.990 Mua
8 [HOSE.TCM] 13/03/2019 33.4 32.95 33.75 32.95 1.383.110 Mua
9 [HOSE.TCM] 12/03/2019 34.5 33.4 34.85 33.4 2.126.740 Mua
10 [HOSE.TCM] 11/03/2019 32.5 32 34.2 33.8 1.907.000 Mua
11 [HOSE.TCM] 08/03/2019 31.4 31.4 33.1 32.45 1.451.820 Mua
12 [HOSE.TCM] 07/03/2019 32.4 32.4 33.8 32.4 1.434.560 Mua
13 [HOSE.TCM] 06/03/2019 31.9 30.5 33.5 33.5 3.555.910 Mua
14 [HOSE.TCM] 05/03/2019 33 31.9 33.25 31.9 1.884.500 Mua
15 [HOSE.TCM] 04/03/2019 33.5 33 33.65 33.25 1.518.250 Quá mua
16 [HOSE.TCM] 01/03/2019 31 30.9 32.9 32.9 2.817.530 Quá mua
17 [HOSE.TCM] 28/02/2019 31 30.4 31.3 30.75 1.446.130 Mua
18 [HOSE.TCM] 27/02/2019 29.5 29.5 31.05 30.75 2.451.820 Mua
19 [HOSE.TCM] 26/02/2019 29.3 28.5 29.4 29.3 909.200 Mua
20 [HOSE.TCM] 25/02/2019 29.7 29.1 30 29.6 1.418.590 Mua