FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 03/01/2019 22.2 21.2 22.6 21.4 401.320 Bán
2 [HOSE.TCM] 02/01/2019 22.35 22.35 23.1 22.35 184.940 Bán
3 [HOSE.TCM] 28/12/2018 22.7 22.2 23 23 400.410 Bán
4 [HOSE.TCM] 27/12/2018 23.15 22.7 23.15 22.7 340.740 Bán
5 [HOSE.TCM] 26/12/2018 22.9 22 22.9 22.2 276.620 Bán
6 [HOSE.TCM] 25/12/2018 22.5 21.7 22.85 22.5 758.310 Bán
7 [HOSE.TCM] 24/12/2018 23 23 24.1 23.3 386.120 Bán
8 [HOSE.TCM] 21/12/2018 24 23.9 24.35 24 228.380 Bán
9 [HOSE.TCM] 20/12/2018 24.1 23.9 24.35 24.35 332.850 Theo dõi
10 [HOSE.TCM] 19/12/2018 24.75 23.95 24.75 24.05 401.420 Theo dõi
11 [HOSE.TCM] 18/12/2018 24.1 23.6 24.6 24.6 675.360 Theo dõi
12 [HOSE.TCM] 17/12/2018 25.15 24.5 25.2 24.5 512.950 Theo dõi
13 [HOSE.TCM] 14/12/2018 25.4 25.1 25.8 25.1 773.800 Mua
14 [HOSE.TCM] 13/12/2018 24.7 24.45 25.5 25.4 1.080.850 Mua
15 [HOSE.TCM] 12/12/2018 24.6 24.15 24.6 24.35 238.960 Theo dõi
16 [HOSE.TCM] 11/12/2018 24.65 24.2 24.7 24.35 218.040 Theo dõi
17 [HOSE.TCM] 10/12/2018 24.1 24 24.75 24.65 481.370 Theo dõi
18 [HOSE.TCM] 07/12/2018 24.05 24.05 24.4 24.1 399.820 Bán
19 [HOSE.TCM] 06/12/2018 24.5 23.8 24.6 24.05 698.590 Bán
20 [HOSE.TCM] 05/12/2018 24 24 25 24.6 578.830 Bán