FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 21/11/2018 24.6 24.4 25.6 25.2 449.920 Theo dõi
2 [HOSE.TCM] 20/11/2018 24.7 24.7 25.25 24.8 562.790 Theo dõi
3 [HOSE.TCM] 19/11/2018 25 24.6 25.4 24.75 655.190 Theo dõi
4 [HOSE.TCM] 16/11/2018 25.9 25 26.45 25 1.026.680 Theo dõi
5 [HOSE.TCM] 15/11/2018 26 25.7 26.5 25.9 648.160 Mua
6 [HOSE.TCM] 14/11/2018 26.7 25.5 27.2 26.1 1.008.540 Mua
7 [HOSE.TCM] 13/11/2018 25 24.9 26.9 26.5 1.837.120 Mua
8 [HOSE.TCM] 12/11/2018 24.7 24.4 25.5 25.5 613.430 Mua
9 [HOSE.TCM] 09/11/2018 25.1 24.6 25.4 24.8 542.060 Theo dõi
10 [HOSE.TCM] 08/11/2018 25.9 25.2 25.9 25.2 512.110 Mua
11 [HOSE.TCM] 07/11/2018 24.65 24.5 25.25 25.15 550.840 Mua
12 [HOSE.TCM] 06/11/2018 25.85 24.5 25.9 24.5 974.790 Theo dõi
13 [HOSE.TCM] 05/11/2018 24.8 24.7 25.7 25.6 903.440 Mua
14 [HOSE.TCM] 02/11/2018 24 24 25 24.9 689.840 Theo dõi
15 [HOSE.TCM] 01/11/2018 23.6 23.55 24.35 23.6 815.330 Bán
16 [HOSE.TCM] 31/10/2018 22.5 22.2 23.3 23.3 807.570 Bán
17 [HOSE.TCM] 30/10/2018 22 21.6 22.55 21.8 491.130 Bán
18 [HOSE.TCM] 29/10/2018 22.1 21.7 22.5 22.05 754.010 Bán
19 [HOSE.TCM] 26/10/2018 23.55 22.1 23.6 22.5 605.940 Bán
20 [HOSE.TCM] 25/10/2018 21.1 21.1 23.5 23.3 870.390 Bán