FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 15/12/2017 28.95 28.1 29.2 28.95 1.665.050 Mua
2 [HOSE.TCM] 14/12/2017 26.9 26.9 28.1 28.1 700.400 Mua
3 [HOSE.TCM] 13/12/2017 27.7 26.85 27.8 27 420.110 Mua
4 [HOSE.TCM] 12/12/2017 28 26.1 28.2 27.5 738.410 Mua
5 [HOSE.TCM] 11/12/2017 27.95 27.3 28.3 28 484.000 Mua
6 [HOSE.TCM] 08/12/2017 28.75 28 28.9 28.1 472.590 Mua
7 [HOSE.TCM] 07/12/2017 27.1 27.1 28.5 28.4 1.002.410 Mua
8 [HOSE.TCM] 06/12/2017 26.8 26.3 27.4 27.1 919.730 Mua
9 [HOSE.TCM] 05/12/2017 28 27 28 27 1.163.070 Mua
10 [HOSE.TCM] 04/12/2017 27.5 27.25 28.2 28 1.059.390 Mua
11 [HOSE.TCM] 01/12/2017 25.45 25.1 27 27 1.361.240 Mua
12 [HOSE.TCM] 30/11/2017 25.2 24.8 25.6 25.45 861.590 Mua
13 [HOSE.TCM] 29/11/2017 25.1 24.7 25.2 25 658.070 Theo dõi
14 [HOSE.TCM] 28/11/2017 25.5 25.1 25.75 25.15 592.560 Theo dõi
15 [HOSE.TCM] 27/11/2017 25.1 24.9 26 25.4 750.200 Mua
16 [HOSE.TCM] 24/11/2017 23.8 23.35 24.95 24.65 730.270 Theo dõi
17 [HOSE.TCM] 23/11/2017 24.25 23.7 24.35 23.75 774.240 Bán
18 [HOSE.TCM] 22/11/2017 24.2 24.2 24.6 24.3 293.270 Bán
19 [HOSE.TCM] 21/11/2017 24.8 24.15 25 24.4 753.440 Bán
20 [HOSE.TCM] 20/11/2017 24.9 24.7 25.2 24.8 412.140 Theo dõi