FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 13/06/2019 26.75 26.65 27 26.7 581.640 Bán
2 [HOSE.TCM] 12/06/2019 27.45 26.7 27.45 26.95 720.550 Bán
3 [HOSE.TCM] 11/06/2019 27.55 27.45 27.75 27.45 289.650 Bán
4 [HOSE.TCM] 10/06/2019 27.4 27.25 27.95 27.55 750.760 Bán
5 [HOSE.TCM] 07/06/2019 26.8 26.75 26.95 26.95 355.770 Bán
6 [HOSE.TCM] 06/06/2019 26.8 26.4 27.05 26.5 470.040 Bán
7 [HOSE.TCM] 05/06/2019 27.2 26.8 27.3 26.9 567.810 Bán
8 [HOSE.TCM] 04/06/2019 27 26.8 27.15 26.8 650.540 Bán
9 [HOSE.TCM] 03/06/2019 27 26.7 27.4 26.7 918.140 Bán
10 [HOSE.TCM] 31/05/2019 28.3 27.2 28.5 27.2 1.433.130 Bán
11 [HOSE.TCM] 30/05/2019 29.25 28.4 29.25 28.4 889.410 Bán
12 [HOSE.TCM] 29/05/2019 29.3 29.05 29.8 29.05 750.520 Bán
13 [HOSE.TCM] 28/05/2019 29.2 28.7 29.4 29.2 1.691.210 Theo dõi
14 [HOSE.TCM] 27/05/2019 30.7 30.05 30.7 30.2 712.400 Mua
15 [HOSE.TCM] 24/05/2019 30.6 30.45 31.2 30.5 1.037.470 Mua
16 [HOSE.TCM] 23/05/2019 30.25 30.2 30.75 30.65 937.630 Mua
17 [HOSE.TCM] 22/05/2019 30.55 30.2 30.9 30.55 1.101.690 Mua
18 [HOSE.TCM] 21/05/2019 31 30.6 31.35 30.75 898.390 Mua
19 [HOSE.TCM] 20/05/2019 30.3 30 30.8 30.75 929.280 Mua
20 [HOSE.TCM] 17/05/2019 30 30 30.35 30 780.960 Mua