FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 25/05/2018 19.6 19 19.9 19 192.820 Bán
2 [HOSE.TCM] 24/05/2018 20.25 19 20.6 19 143.190 Theo dõi
3 [HOSE.TCM] 23/05/2018 19.7 19.4 20.4 20.4 71.320 Theo dõi
4 [HOSE.TCM] 22/05/2018 20.4 19.5 20.4 19.8 161.430 Theo dõi
5 [HOSE.TCM] 21/05/2018 20.6 20 20.9 20.4 105.460 Theo dõi
6 [HOSE.TCM] 18/05/2018 21.4 20.6 21.4 21.3 188.510 Mua
7 [HOSE.TCM] 17/05/2018 21.6 20.8 21.6 21.4 174.160 Mua
8 [HOSE.TCM] 16/05/2018 21.8 21.5 21.9 21.6 146.080 Mua
9 [HOSE.TCM] 15/05/2018 21.35 21.35 22.1 21.95 461.720 Mua
10 [HOSE.TCM] 14/05/2018 19.75 19.75 21.05 21.05 363.570 Theo dõi
11 [HOSE.TCM] 11/05/2018 19.75 19.45 19.75 19.7 87.050 Bán
12 [HOSE.TCM] 10/05/2018 20 19.7 20.3 19.75 169.360 Bán
13 [HOSE.TCM] 09/05/2018 20.1 20 20.2 20 82.020 Bán
14 [HOSE.TCM] 08/05/2018 20.7 20.2 20.7 20.2 66.940 Bán
15 [HOSE.TCM] 07/05/2018 19.9 19.65 20.55 20.5 150.220 Bán
16 [HOSE.TCM] 04/05/2018 19.8 19.65 19.85 19.7 111.950 Bán
17 [HOSE.TCM] 03/05/2018 19.4 19.35 20 19.65 141.290 Bán
18 [HOSE.TCM] 02/05/2018 19.55 19.55 20 19.55 169.150 Bán
19 [HOSE.TCM] 27/04/2018 19.8 18.9 19.8 19.6 295.950 Bán
20 [HOSE.TCM] 26/04/2018 20.3 19.5 20.8 19.5 277.530 Quá bán