FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCM] 17/07/2018 17 17 17.5 17.4 171.710 Bán
2 [HOSE.TCM] 16/07/2018 16.9 16.65 17.1 17 179.900 Bán
3 [HOSE.TCM] 13/07/2018 16.5 16.5 17 16.6 113.700 Bán
4 [HOSE.TCM] 12/07/2018 16.3 15.9 16.4 16.3 148.350 Bán
5 [HOSE.TCM] 11/07/2018 17 16.25 17 16.3 200.750 Bán
6 [HOSE.TCM] 10/07/2018 17.2 17.15 17.45 17.2 133.550 Bán
7 [HOSE.TCM] 09/07/2018 17.5 17.1 17.55 17.15 183.720 Bán
8 [HOSE.TCM] 06/07/2018 16.9 16.2 17.25 17 325.640 Bán
9 [HOSE.TCM] 05/07/2018 18.3 16.75 18.3 16.75 405.880 Bán
10 [HOSE.TCM] 04/07/2018 18.2 18 18.6 18 133.650 Bán
11 [HOSE.TCM] 03/07/2018 18.6 18.2 19 18.2 199.200 Bán
12 [HOSE.TCM] 02/07/2018 19.55 18.8 19.55 18.85 213.280 Bán
13 [HOSE.TCM] 29/06/2018 20.05 19.5 20.05 19.8 54.070 Bán
14 [HOSE.TCM] 28/06/2018 20 19.7 20.25 19.7 111.570 Bán
15 [HOSE.TCM] 27/06/2018 20.1 20 20.8 20.3 130.700 Bán
16 [HOSE.TCM] 26/06/2018 19.9 19.6 19.95 19.95 99.120 Bán
17 [HOSE.TCM] 25/06/2018 20.2 19.95 20.2 19.95 84.360 Bán
18 [HOSE.TCM] 22/06/2018 20 19.5 20 19.95 162.230 Bán
19 [HOSE.TCM] 21/06/2018 20.1 19.8 20.2 20 91.470 Bán
20 [HOSE.TCM] 20/06/2018 20.4 19.85 20.5 20.2 95.080 Bán