FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCO] 19/09/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 250 Theo dõi
2 [HOSE.TCO] 18/09/2018 13 13 13 13 10 Theo dõi
3 [HOSE.TCO] 17/09/2018 12.55 12.55 13.95 13.95 40 Mua
4 [HOSE.TCO] 14/09/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 10 Mua
5 [HOSE.TCO] 12/09/2018 13.6 13.6 14.45 14.45 20 Mua
6 [HOSE.TCO] 11/09/2018 12.8 12.8 13.65 13.65 20 Mua
7 [HOSE.TCO] 10/09/2018 12.9 12 13.7 12.8 130 Theo dõi
8 [HOSE.TCO] 06/09/2018 13.75 12 13.75 12.85 120 Theo dõi
9 [HOSE.TCO] 05/09/2018 13.9 12.9 14.8 12.9 40 Mua
10 [HOSE.TCO] 30/08/2018 12.9 12.9 13.85 13.85 50 Mua
11 [HOSE.TCO] 29/08/2018 12.95 12.95 12.95 12.95 10 Mua
12 [HOSE.TCO] 27/08/2018 11.95 10.8 12.35 12.35 470 Theo dõi
13 [HOSE.TCO] 24/08/2018 12.95 11.6 12.95 11.6 70 Theo dõi
14 [HOSE.TCO] 21/08/2018 12.45 12.45 12.45 12.45 10 Mua
15 [HOSE.TCO] 17/08/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 20 Theo dõi
16 [HOSE.TCO] 14/08/2018 13 13 14.9 13 40 Mua
17 [HOSE.TCO] 07/08/2018 13.95 13.95 13.95 13.95 10 Mua
18 [HOSE.TCO] 01/08/2018 13.1 13.1 13.1 13.1 10 Mua
19 [HOSE.TCO] 25/07/2018 13.15 13.15 13.15 13.15 10 Mua
20 [HOSE.TCO] 24/07/2018 12.4 12.4 14.2 12.4 520 Mua