FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCO] 25/06/2019 8.67 7.55 8.67 7.55 20 Bán
2 [HOSE.TCO] 21/06/2019 8.11 8.11 8.12 8.11 20 Bán
3 [HOSE.TCO] 20/06/2019 8.66 8.66 8.66 8.66 40 Bán
4 [HOSE.TCO] 19/06/2019 8.1 8.1 8.1 8.1 30 Bán
5 [HOSE.TCO] 18/06/2019 8.6 8.6 8.6 8.6 10 Bán
6 [HOSE.TCO] 17/06/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 20 Bán
7 [HOSE.TCO] 14/06/2019 9.86 9.86 9.86 9.86 40 Bán
8 [HOSE.TCO] 13/06/2019 10 9.45 10.6 10.6 80 Bán
9 [HOSE.TCO] 12/06/2019 10.2 10.15 10.9 10.15 30 Bán
10 [HOSE.TCO] 11/06/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 560 Theo dõi
11 [HOSE.TCO] 10/06/2019 12 12 12 12 10 Theo dõi
12 [HOSE.TCO] 07/06/2019 12.9 12.9 12.9 12.9 10 Theo dõi
13 [HOSE.TCO] 05/06/2019 13.85 13.85 13.85 13.85 50 Mua
14 [HOSE.TCO] 04/06/2019 14.85 14.85 14.85 14.85 10 Mua
15 [HOSE.TCO] 03/06/2019 13.95 13.95 13.95 13.95 100 Mua
16 [HOSE.TCO] 31/05/2019 14.95 14.95 14.95 14.95 10 Mua
17 [HOSE.TCO] 27/05/2019 13.7 13.7 14.45 14.45 20 Mua
18 [HOSE.TCO] 22/05/2019 13.75 12.9 13.75 13.75 20 Mua
19 [HOSE.TCO] 21/05/2019 12.5 12.5 12.95 12.95 30 Mua
20 [HOSE.TCO] 20/05/2019 11.7 11.7 12.55 12.55 20 Mua