FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCO] 14/12/2017 11 11 11 11 1.000 Bán
2 [HOSE.TCO] 12/12/2017 12.55 11 12.55 11 20 Bán
3 [HOSE.TCO] 11/12/2017 11.75 11.75 11.75 11.75 10 Mua
4 [HOSE.TCO] 05/12/2017 11 11 11 11 60.430 Bán
5 [HOSE.TCO] 04/12/2017 11.2 11.2 11.2 11.2 100 Theo dõi
6 [HOSE.TCO] 01/12/2017 11.45 11.45 11.5 11.5 4.120 Theo dõi
7 [HOSE.TCO] 30/11/2017 12.3 12.3 12.3 12.3 10 Mua
8 [HOSE.TCO] 29/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Mua
9 [HOSE.TCO] 28/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 200 Mua
10 [HOSE.TCO] 23/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 5.000 Mua
11 [HOSE.TCO] 21/11/2017 11.3 11.3 11.3 11.3 1.600 Theo dõi
12 [HOSE.TCO] 17/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 12.000 Mua
13 [HOSE.TCO] 15/11/2017 11.15 11.15 11.15 11.15 10 Bán
14 [HOSE.TCO] 14/11/2017 11.5 11.5 11.5 11.5 13.590 Mua
15 [HOSE.TCO] 10/11/2017 10.65 10.65 11.5 11.5 4.300 Theo dõi
16 [HOSE.TCO] 09/11/2017 11.5 11.4 11.5 11.4 3.940 Bán
17 [HOSE.TCO] 08/11/2017 11.4 11.4 11.5 11.5 1.470 Theo dõi
18 [HOSE.TCO] 07/11/2017 10.7 10.7 11.6 11.6 2.050 Theo dõi
19 [HOSE.TCO] 02/11/2017 11 11 11.5 11.5 20 Theo dõi
20 [HOSE.TCO] 01/11/2017 11.4 11 11.4 11.3 1.030 Theo dõi