FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCO] 14/11/2018 12 11.2 12 11.2 110 Bán
2 [HOSE.TCO] 23/10/2018 12 12 12 12 10 Theo dõi
3 [HOSE.TCO] 19/10/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 10 Mua
4 [HOSE.TCO] 17/10/2018 11.5 12.2 12.2 12.2 10 Theo dõi
5 [HOSE.TCO] 15/10/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Bán
6 [HOSE.TCO] 12/10/2018 9.9 9.9 10.75 10.75 390 Bán
7 [HOSE.TCO] 10/10/2018 10.4 10.1 10.4 10.1 220 Bán
8 [HOSE.TCO] 09/10/2018 10.4 10.4 10.4 10.4 10 Bán
9 [HOSE.TCO] 08/10/2018 11.15 11.15 11.15 11.15 100 Bán
10 [HOSE.TCO] 03/10/2018 11.2 11.2 11.95 11.95 30 Theo dõi
11 [HOSE.TCO] 01/10/2018 11.2 11.2 11.2 11.2 10 Bán
12 [HOSE.TCO] 28/09/2018 12 12 12 12 320 Bán
13 [HOSE.TCO] 26/09/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 10 Theo dõi
14 [HOSE.TCO] 24/09/2018 10.55 10.55 12.05 12.05 130 Bán
15 [HOSE.TCO] 20/09/2018 12.85 11.3 12.85 11.3 480 Theo dõi
16 [HOSE.TCO] 19/09/2018 12.1 12.1 12.1 12.1 250 Theo dõi
17 [HOSE.TCO] 18/09/2018 13 13 13 13 10 Theo dõi
18 [HOSE.TCO] 17/09/2018 12.55 12.55 13.95 13.95 40 Mua
19 [HOSE.TCO] 14/09/2018 13.45 13.45 13.45 13.45 10 Mua
20 [HOSE.TCO] 12/09/2018 13.6 13.6 14.45 14.45 20 Mua