FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCO] 15/01/2019 10.9 10.8 10.9 10.8 30.160 Bán
2 [HOSE.TCO] 14/01/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 50.100 Bán
3 [HOSE.TCO] 11/01/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 50.100 Bán
4 [HOSE.TCO] 10/01/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 380 Theo dõi
5 [HOSE.TCO] 09/01/2019 10.9 10.9 11 10.95 2.130 Theo dõi
6 [HOSE.TCO] 08/01/2019 10.9 10.9 11.2 11.2 310 Theo dõi
7 [HOSE.TCO] 07/01/2019 10.9 10.9 10.9 10.9 11.700 Bán
8 [HOSE.TCO] 04/01/2019 10.9 10.9 11.1 11.1 15.300 Bán
9 [HOSE.TCO] 24/12/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 100 Theo dõi
10 [HOSE.TCO] 20/12/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Theo dõi
11 [HOSE.TCO] 17/12/2018 11.5 11.5 11.5 11.5 10 Theo dõi
12 [HOSE.TCO] 14/12/2018 11.2 11.2 11.2 11.2 20 Bán
13 [HOSE.TCO] 13/12/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 10 Bán
14 [HOSE.TCO] 10/12/2018 11.1 11.1 11.1 11.1 10 Bán
15 [HOSE.TCO] 27/11/2018 10.45 10.45 11.9 11.9 20 Mua
16 [HOSE.TCO] 26/11/2018 11.15 11.15 11.15 11.15 20 Bán
17 [HOSE.TCO] 22/11/2018 10.45 10.45 10.45 10.45 10 Bán
18 [HOSE.TCO] 14/11/2018 12 11.2 12 11.2 110 Bán
19 [HOSE.TCO] 23/10/2018 12 12 12 12 10 Theo dõi
20 [HOSE.TCO] 19/10/2018 12.9 12.9 12.9 12.9 10 Mua