FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 12/06/2019 1.99 1.99 1.99 1.99 10 Mua
2 [HOSE.TCR] 10/06/2019 1.94 1.73 1.94 1.89 120 Mua
3 [HOSE.TCR] 05/06/2019 1.85 1.85 1.85 1.85 10 Mua
4 [HOSE.TCR] 04/06/2019 1.76 1.76 1.76 1.76 930 Theo dõi
5 [HOSE.TCR] 03/06/2019 1.6 1.6 1.76 1.76 1.190 Bán
6 [HOSE.TCR] 31/05/2019 1.7 1.7 1.7 1.7 7.100 Bán
7 [HOSE.TCR] 30/05/2019 1.7 1.7 1.74 1.7 2.150 Bán
8 [HOSE.TCR] 29/05/2019 1.75 1.75 1.75 1.75 5.040 Bán
9 [HOSE.TCR] 28/05/2019 1.76 1.76 1.76 1.76 1.000 Bán
10 [HOSE.TCR] 27/05/2019 1.76 1.76 1.76 1.76 50 Bán
11 [HOSE.TCR] 24/05/2019 1.73 1.73 1.89 1.89 20 Mua
12 [HOSE.TCR] 22/05/2019 1.79 1.79 1.79 1.79 10 Bán
13 [HOSE.TCR] 17/05/2019 1.9 1.7 1.9 1.7 770 Bán
14 [HOSE.TCR] 16/05/2019 1.7 1.7 1.79 1.79 110 Bán
15 [HOSE.TCR] 15/05/2019 1.81 1.81 1.81 1.81 600 Bán
16 [HOSE.TCR] 13/05/2019 1.8 1.8 1.94 1.94 210 Mua
17 [HOSE.TCR] 03/05/2019 1.73 1.73 1.84 1.84 3.020 Bán
18 [HOSE.TCR] 26/04/2019 1.73 1.73 1.86 1.85 120 Bán
19 [HOSE.TCR] 24/04/2019 1.76 1.76 1.86 1.86 5.010 Bán
20 [HOSE.TCR] 23/04/2019 1.91 1.89 1.91 1.89 20 Theo dõi