FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 25/05/2018 2.77 2.77 2.77 2.77 10 Bán
2 [HOSE.TCR] 24/05/2018 2.61 2.6 2.61 2.6 450 Bán
3 [HOSE.TCR] 23/05/2018 2.68 2.68 2.68 2.68 50 Bán
4 [HOSE.TCR] 22/05/2018 2.79 2.53 2.79 2.7 40 Bán
5 [HOSE.TCR] 21/05/2018 2.92 2.68 2.92 2.69 410 Bán
6 [HOSE.TCR] 18/05/2018 2.63 2.61 2.95 2.74 1.060 Bán
7 [HOSE.TCR] 17/05/2018 2.64 2.64 2.79 2.79 200 Theo dõi
8 [HOSE.TCR] 16/05/2018 2.83 2.79 2.85 2.81 60 Theo dõi
9 [HOSE.TCR] 15/05/2018 2.83 2.68 2.83 2.81 2.050 Theo dõi
10 [HOSE.TCR] 14/05/2018 2.88 2.88 2.88 2.88 200 Theo dõi
11 [HOSE.TCR] 11/05/2018 2.75 2.75 2.92 2.92 20 Mua
12 [HOSE.TCR] 10/05/2018 2.8 2.8 2.95 2.8 4.060 Theo dõi
13 [HOSE.TCR] 09/05/2018 2.7 2.7 2.98 2.98 100 Mua
14 [HOSE.TCR] 07/05/2018 2.7 2.7 2.87 2.87 990 Mua
15 [HOSE.TCR] 27/04/2018 2.72 2.72 2.9 2.9 250 Theo dõi
16 [HOSE.TCR] 26/04/2018 2.92 2.92 2.92 2.92 100 Mua
17 [HOSE.TCR] 24/04/2018 2.92 2.92 2.92 2.92 20 Theo dõi
18 [HOSE.TCR] 23/04/2018 2.73 2.68 2.73 2.73 140 Bán
19 [HOSE.TCR] 20/04/2018 2.68 2.67 2.68 2.67 710 Bán
20 [HOSE.TCR] 19/04/2018 2.7 2.7 2.86 2.86 8.200 Theo dõi