FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 15/12/2017 3.4 3.54 3.54 3.54 10 Mua
2 [HOSE.TCR] 14/12/2017 3.4 3.39 3.4 3.4 1.230 Theo dõi
3 [HOSE.TCR] 13/12/2017 3.69 3.48 3.69 3.64 120 Mua
4 [HOSE.TCR] 12/12/2017 3.25 3.25 3.48 3.48 340 Mua
5 [HOSE.TCR] 11/12/2017 3.4 3.4 3.74 3.49 360 Mua
6 [HOSE.TCR] 08/12/2017 3.59 3.5 3.6 3.5 130 Mua
7 [HOSE.TCR] 07/12/2017 3.59 3.54 3.59 3.54 1.010 Mua
8 [HOSE.TCR] 06/12/2017 3.4 3.25 3.6 3.4 150 Theo dõi
9 [HOSE.TCR] 05/12/2017 3.2 3.2 3.4 3.4 6.320 Theo dõi
10 [HOSE.TCR] 04/12/2017 3.23 3.23 3.24 3.24 200 Bán
11 [HOSE.TCR] 01/12/2017 3.3 3.3 3.4 3.4 2.180 Theo dõi
12 [HOSE.TCR] 30/11/2017 3.4 3.4 3.4 3.4 240 Bán
13 [HOSE.TCR] 29/11/2017 3.45 3.45 3.45 3.45 1.000 Bán
14 [HOSE.TCR] 28/11/2017 3.62 3.4 3.63 3.42 3.870 Bán
15 [HOSE.TCR] 24/11/2017 3.23 3.23 3.4 3.4 3.030 Bán
16 [HOSE.TCR] 23/11/2017 3.25 3.25 3.4 3.4 12.420 Bán
17 [HOSE.TCR] 22/11/2017 3.23 3.23 3.23 3.23 30 Bán
18 [HOSE.TCR] 21/11/2017 3.3 3.3 3.46 3.46 1.350 Bán
19 [HOSE.TCR] 20/11/2017 3.2 3.2 3.5 3.5 1.010 Bán
20 [HOSE.TCR] 17/11/2017 3.35 3.33 3.49 3.33 8.840 Bán