FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 22/03/2019 1.87 1.87 1.98 1.88 8.450 Bán
2 [HOSE.TCR] 21/03/2019 2.1 1.95 2.1 1.98 6.650 Theo dõi
3 [HOSE.TCR] 19/03/2019 1.9 1.87 1.98 1.98 1.550 Theo dõi
4 [HOSE.TCR] 18/03/2019 1.9 1.9 1.99 1.99 1.010 Bán
5 [HOSE.TCR] 15/03/2019 1.9 1.89 1.9 1.9 15.630 Bán
6 [HOSE.TCR] 14/03/2019 1.98 1.9 1.98 1.9 980 Bán
7 [HOSE.TCR] 13/03/2019 2 1.9 2 1.94 6.520 Bán
8 [HOSE.TCR] 12/03/2019 1.86 1.86 1.96 1.94 29.200 Bán
9 [HOSE.TCR] 11/03/2019 1.86 1.86 1.98 1.86 15.400 Bán
10 [HOSE.TCR] 08/03/2019 1.99 1.99 2 1.99 130 Bán
11 [HOSE.TCR] 07/03/2019 2.06 1.93 2.07 2.06 4.130 Bán
12 [HOSE.TCR] 06/03/2019 1.96 1.96 2.07 2.07 4.790 Bán
13 [HOSE.TCR] 05/03/2019 2.03 1.97 2.14 2.1 6.710 Bán
14 [HOSE.TCR] 04/03/2019 2.14 1.94 2.14 2.11 2.020 Bán
15 [HOSE.TCR] 01/03/2019 2 1.86 2.14 2.08 29.330 Bán
16 [HOSE.TCR] 28/02/2019 2.04 1.94 2.04 2 6.950 Bán
17 [HOSE.TCR] 27/02/2019 2.04 2.04 2.17 2.04 16.000 Bán
18 [HOSE.TCR] 26/02/2019 2.12 2.12 2.19 2.19 710 Bán
19 [HOSE.TCR] 25/02/2019 2.28 2.13 2.28 2.27 1.200 Bán
20 [HOSE.TCR] 22/02/2019 2.15 2.15 2.28 2.28 6.510 Bán