FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 03/12/2018 2.48 2.48 2.48 2.48 10 Mua
2 [HOSE.TCR] 27/11/2018 2.45 2.45 2.45 2.45 10 Theo dõi
3 [HOSE.TCR] 23/11/2018 2.38 2.38 2.38 2.38 10.000 Bán
4 [HOSE.TCR] 22/11/2018 2.24 2.13 2.39 2.38 6.910 Bán
5 [HOSE.TCR] 21/11/2018 2.24 2.24 2.24 2.24 2.340 Bán
6 [HOSE.TCR] 20/11/2018 2.31 2.31 2.4 2.4 720 Bán
7 [HOSE.TCR] 19/11/2018 2.48 2.48 2.48 2.48 10 Bán
8 [HOSE.TCR] 16/11/2018 2.4 2.33 2.4 2.33 210 Bán
9 [HOSE.TCR] 08/11/2018 2.5 2.5 2.5 2.5 10 Theo dõi
10 [HOSE.TCR] 07/11/2018 2.4 2.4 2.45 2.45 140 Theo dõi
11 [HOSE.TCR] 06/11/2018 2.4 2.33 2.5 2.49 2.710 Theo dõi
12 [HOSE.TCR] 05/11/2018 2.54 2.5 2.55 2.5 550 Theo dõi
13 [HOSE.TCR] 02/11/2018 2.45 2.44 2.62 2.55 9.420 Mua
14 [HOSE.TCR] 01/11/2018 2.62 2.62 2.62 2.62 10 Mua
15 [HOSE.TCR] 26/10/2018 2.45 2.45 2.5 2.5 280 Theo dõi
16 [HOSE.TCR] 25/10/2018 2.49 2.49 2.49 2.49 20 Theo dõi
17 [HOSE.TCR] 18/10/2018 2.49 2.49 2.49 2.49 10 Bán
18 [HOSE.TCR] 12/10/2018 2.49 2.49 2.49 2.49 100 Bán
19 [HOSE.TCR] 11/10/2018 2.53 2.36 2.53 2.37 150 Bán
20 [HOSE.TCR] 10/10/2018 2.37 2.37 2.53 2.53 4.020 Theo dõi