FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 13/07/2018 2.38 2.38 2.55 2.55 160 Bán
2 [HOSE.TCR] 12/07/2018 2.4 2.4 2.55 2.55 300 Bán
3 [HOSE.TCR] 11/07/2018 2.4 2.4 2.4 2.4 1.010 Bán
4 [HOSE.TCR] 10/07/2018 2.3 2.3 2.56 2.56 30 Bán
5 [HOSE.TCR] 09/07/2018 2.47 2.47 2.47 2.47 10.020 Bán
6 [HOSE.TCR] 06/07/2018 2.65 2.5 2.65 2.65 15.720 Theo dõi
7 [HOSE.TCR] 05/07/2018 2.67 2.55 2.69 2.68 10.270 Theo dõi
8 [HOSE.TCR] 04/07/2018 2.69 2.69 2.69 2.69 800 Mua
9 [HOSE.TCR] 03/07/2018 2.74 2.5 2.74 2.71 660 Mua
10 [HOSE.TCR] 29/06/2018 2.5 2.5 2.6 2.6 3.010 Bán
11 [HOSE.TCR] 28/06/2018 2.68 2.68 2.68 2.68 210 Theo dõi
12 [HOSE.TCR] 27/06/2018 2.56 2.56 2.69 2.69 970 Theo dõi
13 [HOSE.TCR] 26/06/2018 2.75 2.75 2.75 2.75 10 Theo dõi
14 [HOSE.TCR] 25/06/2018 2.61 2.61 2.61 2.61 20 Bán
15 [HOSE.TCR] 22/06/2018 2.5 2.5 2.61 2.61 1.010 Bán
16 [HOSE.TCR] 21/06/2018 2.67 2.44 2.67 2.66 30 Bán
17 [HOSE.TCR] 20/06/2018 2.79 2.48 2.79 2.62 220 Bán
18 [HOSE.TCR] 19/06/2018 2.69 2.5 2.69 2.66 160 Bán
19 [HOSE.TCR] 18/06/2018 2.52 2.52 2.68 2.68 10.010 Bán
20 [HOSE.TCR] 15/06/2018 2.56 2.56 2.74 2.7 450 Bán