FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 23/03/2018 2.98 2.98 3.42 3.36 6.620 Mua
2 [HOSE.TCR] 22/03/2018 3.1 3.07 3.28 3.2 120 Mua
3 [HOSE.TCR] 21/03/2018 3 3 3.28 3.28 380 Mua
4 [HOSE.TCR] 20/03/2018 2.87 2.87 3.25 3.2 300 Mua
5 [HOSE.TCR] 19/03/2018 3.08 3.08 3.45 3.08 3.850 Mua
6 [HOSE.TCR] 16/03/2018 3.14 3.14 3.3 3.3 7.920 Mua
7 [HOSE.TCR] 15/03/2018 3.15 3.14 3.15 3.14 110 Mua
8 [HOSE.TCR] 14/03/2018 3.35 3.35 3.35 3.35 520 Mua
9 [HOSE.TCR] 13/03/2018 3.49 3.34 3.54 3.34 45.150 Mua
10 [HOSE.TCR] 12/03/2018 3.11 3.32 3.32 3.32 54.350 Mua
11 [HOSE.TCR] 09/03/2018 3.11 3.11 3.11 3.11 2.960 Mua
12 [HOSE.TCR] 08/03/2018 2.91 2.91 2.91 2.91 4.370 Theo dõi
13 [HOSE.TCR] 07/03/2018 2.76 2.6 2.76 2.72 170 Bán
14 [HOSE.TCR] 06/03/2018 2.59 2.59 2.59 2.59 100 Bán
15 [HOSE.TCR] 05/03/2018 2.68 2.53 2.68 2.68 104.660 Bán
16 [HOSE.TCR] 02/03/2018 2.7 2.54 2.7 2.68 11.210 Bán
17 [HOSE.TCR] 01/03/2018 2.72 2.53 2.72 2.71 13.640 Bán
18 [HOSE.TCR] 28/02/2018 2.91 2.72 2.91 2.72 15.160 Bán
19 [HOSE.TCR] 27/02/2018 2.71 2.71 2.91 2.91 9.610 Bán
20 [HOSE.TCR] 26/02/2018 2.91 2.91 2.91 2.91 3.250 Bán