FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCR] 20/09/2018 2.5 2.47 2.6 2.6 1.020 Bán
2 [HOSE.TCR] 19/09/2018 2.44 2.43 2.65 2.6 950 Bán
3 [HOSE.TCR] 18/09/2018 2.45 2.43 2.69 2.6 1.890 Bán
4 [HOSE.TCR] 17/09/2018 2.42 2.42 2.6 2.6 2.590 Bán
5 [HOSE.TCR] 14/09/2018 2.52 2.52 2.6 2.6 5.660 Bán
6 [HOSE.TCR] 13/09/2018 2.8 2.53 2.8 2.7 12.880 Mua
7 [HOSE.TCR] 12/09/2018 2.74 2.6 2.74 2.72 5.510 Mua
8 [HOSE.TCR] 11/09/2018 2.79 2.58 2.79 2.73 11.500 Mua
9 [HOSE.TCR] 10/09/2018 2.7 2.46 2.7 2.68 650 Theo dõi
10 [HOSE.TCR] 07/09/2018 2.75 2.58 2.75 2.58 5.110 Theo dõi
11 [HOSE.TCR] 06/09/2018 2.76 2.73 2.76 2.73 60 Mua
12 [HOSE.TCR] 05/09/2018 2.75 2.71 2.75 2.71 110 Mua
13 [HOSE.TCR] 04/09/2018 2.61 2.61 2.71 2.71 20 Mua
14 [HOSE.TCR] 30/08/2018 2.7 2.53 2.76 2.74 1.430 Mua
15 [HOSE.TCR] 29/08/2018 2.72 2.72 2.72 2.72 10.600 Mua
16 [HOSE.TCR] 28/08/2018 2.78 2.78 2.78 2.78 10 Mua
17 [HOSE.TCR] 24/08/2018 2.69 2.43 2.69 2.69 1.020 Mua
18 [HOSE.TCR] 23/08/2018 2.75 2.61 2.75 2.61 3.010 Theo dõi
19 [HOSE.TCR] 22/08/2018 2.61 2.61 2.61 2.61 820 Theo dõi
20 [HOSE.TCR] 21/08/2018 2.7 2.61 2.79 2.61 6.420 Theo dõi