FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 22/03/2019 59.9 59.9 61 59.9 930 Mua
2 [HOSE.TCT] 21/03/2019 58.3 58.3 59.9 59.9 120 Theo dõi
3 [HOSE.TCT] 20/03/2019 59.8 59.8 59.8 59.8 150 Bán
4 [HOSE.TCT] 19/03/2019 58.9 58.8 59.9 59.9 1.500 Theo dõi
5 [HOSE.TCT] 18/03/2019 61.3 61.3 61.3 61.3 10 Mua
6 [HOSE.TCT] 15/03/2019 58.8 58.8 59.7 59.7 210 Theo dõi
7 [HOSE.TCT] 14/03/2019 59.5 58.8 59.5 58.8 10.510 Bán
8 [HOSE.TCT] 13/03/2019 58.3 58.3 60 60 70 Theo dõi
9 [HOSE.TCT] 12/03/2019 58.1 58.1 60 60 1.210 Theo dõi
10 [HOSE.TCT] 11/03/2019 59.1 57.1 59.1 57.1 2.870 Bán
11 [HOSE.TCT] 08/03/2019 59.2 59 60 60 3.020 Bán
12 [HOSE.TCT] 07/03/2019 60 59.5 60 60 210 Bán
13 [HOSE.TCT] 06/03/2019 60 60 60 60 1.650 Bán
14 [HOSE.TCT] 05/03/2019 60 60 60 60 3.330 Bán
15 [HOSE.TCT] 04/03/2019 61.5 60 62 60 12.190 Theo dõi
16 [HOSE.TCT] 01/03/2019 62 60.5 63 62.5 3.770 Mua
17 [HOSE.TCT] 28/02/2019 60 58.8 62.9 62.5 6.460 Mua
18 [HOSE.TCT] 27/02/2019 58 56.8 58.8 58.8 1.660 Bán
19 [HOSE.TCT] 26/02/2019 58 55 58.3 55 4.520 Bán
20 [HOSE.TCT] 25/02/2019 60.2 58 60.2 58 5.130 Bán