FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 15/12/2017 61.9 61 61.9 61.9 6.070 Mua
2 [HOSE.TCT] 14/12/2017 60 60 62 61.9 8.900 Mua
3 [HOSE.TCT] 13/12/2017 60 60 62.7 60 59.740 Theo dõi
4 [HOSE.TCT] 12/12/2017 63.9 60 63.9 62.8 3.600 Mua
5 [HOSE.TCT] 11/12/2017 60.5 60.5 62.6 62.6 1.310 Mua
6 [HOSE.TCT] 08/12/2017 63 60.5 63 62.8 2.560 Mua
7 [HOSE.TCT] 07/12/2017 60.5 60.5 63 63 2.790 Mua
8 [HOSE.TCT] 06/12/2017 61.2 60 61.2 61 4.910 Mua
9 [HOSE.TCT] 05/12/2017 61 60.5 62 61.9 3.890 Mua
10 [HOSE.TCT] 04/12/2017 60.2 59.9 61 61 15.740 Mua
11 [HOSE.TCT] 01/12/2017 59.9 59.9 60 59.9 8.320 Mua
12 [HOSE.TCT] 30/11/2017 60 59.8 60 59.9 13.710 Mua
13 [HOSE.TCT] 29/11/2017 59.2 59.2 59.4 59.4 30 Mua
14 [HOSE.TCT] 28/11/2017 57.5 57.4 58 58 16.820 Theo dõi
15 [HOSE.TCT] 27/11/2017 57 57 57.5 57.5 4.620 Theo dõi
16 [HOSE.TCT] 24/11/2017 57.5 56.8 57.5 57.5 9.750 Theo dõi
17 [HOSE.TCT] 23/11/2017 57.5 56.9 57.5 57.5 10.070 Theo dõi
18 [HOSE.TCT] 22/11/2017 56.7 56.7 57.5 57.5 1.500 Bán
19 [HOSE.TCT] 21/11/2017 56.2 56 57.4 57.4 1.900 Bán
20 [HOSE.TCT] 20/11/2017 57 56 57.5 57 6.040 Bán