FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 20/09/2018 62.1 62 64.5 64.2 4.060 Theo dõi
2 [HOSE.TCT] 19/09/2018 61.8 61.8 63.3 63.3 1.420 Bán
3 [HOSE.TCT] 18/09/2018 61.1 61.1 63.5 63.5 530 Bán
4 [HOSE.TCT] 17/09/2018 63.8 63.8 63.8 63.8 10 Bán
5 [HOSE.TCT] 14/09/2018 62.5 62 66 63.8 2.240 Bán
6 [HOSE.TCT] 13/09/2018 64 62.5 64 63.8 1.030 Theo dõi
7 [HOSE.TCT] 12/09/2018 67 64 67 64 590 Theo dõi
8 [HOSE.TCT] 11/09/2018 63 63 65.9 65.8 40 Mua
9 [HOSE.TCT] 10/09/2018 64.5 64.5 66.9 66.9 1.620 Mua
10 [HOSE.TCT] 07/09/2018 65.9 64.5 65.9 64.5 1.570 Mua
11 [HOSE.TCT] 06/09/2018 63.2 63.2 65.9 65.9 600 Mua
12 [HOSE.TCT] 05/09/2018 63.1 63.1 67.9 67.9 560 Mua
13 [HOSE.TCT] 04/09/2018 63.5 63.5 65 65 540 Mua
14 [HOSE.TCT] 31/08/2018 62.4 62.4 68.5 68 660 Mua
15 [HOSE.TCT] 30/08/2018 64.3 63 67 66 1.340 Mua
16 [HOSE.TCT] 29/08/2018 64 64 64.8 64 210 Mua
17 [HOSE.TCT] 28/08/2018 62.8 61.4 62.8 61.4 1.330 Theo dõi
18 [HOSE.TCT] 27/08/2018 61.4 60.9 65 64.8 1.160 Mua
19 [HOSE.TCT] 24/08/2018 62 60.8 62 60.8 510 Bán
20 [HOSE.TCT] 23/08/2018 60.8 60.8 63 63 4.720 Theo dõi