FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 13/07/2018 64 64 64.9 64.9 130 Mua
2 [HOSE.TCT] 12/07/2018 60.7 60 64 64 8.010 Theo dõi
3 [HOSE.TCT] 11/07/2018 60.7 60.7 60.7 60.7 330 Bán
4 [HOSE.TCT] 10/07/2018 60.7 60.7 63.6 63.6 760 Theo dõi
5 [HOSE.TCT] 09/07/2018 60.5 60 61.5 60.9 4.970 Bán
6 [HOSE.TCT] 06/07/2018 60 60 60.5 60.5 4.110 Bán
7 [HOSE.TCT] 05/07/2018 60.5 60 60.5 60 9.130 Bán
8 [HOSE.TCT] 04/07/2018 59.1 59.1 63 63 40 Bán
9 [HOSE.TCT] 03/07/2018 60.8 60.8 61 61 270 Bán
10 [HOSE.TCT] 02/07/2018 64 63.9 64 63.9 530 Theo dõi
11 [HOSE.TCT] 29/06/2018 64 63.9 64 64 2.600 Theo dõi
12 [HOSE.TCT] 28/06/2018 60.1 60 68.3 64 3.590 Theo dõi
13 [HOSE.TCT] 27/06/2018 60.4 60.4 66.5 64 380 Theo dõi
14 [HOSE.TCT] 26/06/2018 64.5 64.5 64.5 64.5 10 Theo dõi
15 [HOSE.TCT] 25/06/2018 61.9 61.5 66 64.5 1.060 Theo dõi
16 [HOSE.TCT] 22/06/2018 60.2 60.2 66 66 1.830 Mua
17 [HOSE.TCT] 21/06/2018 63.4 63.4 64.7 64.7 110 Mua
18 [HOSE.TCT] 20/06/2018 60 59.5 63.4 63.4 3.540 Bán
19 [HOSE.TCT] 19/06/2018 62.5 59.5 62.5 59.5 5.810 Bán
20 [HOSE.TCT] 18/06/2018 62.9 61.3 63.9 63.9 2.810 Theo dõi