FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 25/05/2018 65.3 65.3 65.3 65.3 160 Bán
2 [HOSE.TCT] 24/05/2018 65 65 65.4 65.4 80 Theo dõi
3 [HOSE.TCT] 23/05/2018 67 62.8 67 65 1.400 Bán
4 [HOSE.TCT] 22/05/2018 64.2 62.8 67.3 62.8 3.410 Bán
5 [HOSE.TCT] 21/05/2018 66 65 67.5 67.5 1.390 Mua
6 [HOSE.TCT] 18/05/2018 65 65 68.9 68.9 2.700 Mua
7 [HOSE.TCT] 17/05/2018 66.5 65 66.5 65 440 Bán
8 [HOSE.TCT] 16/05/2018 65 64 65 65 770 Bán
9 [HOSE.TCT] 15/05/2018 65.7 64 66 65 2.440 Theo dõi
10 [HOSE.TCT] 14/05/2018 64 64 66.6 65.9 2.220 Theo dõi
11 [HOSE.TCT] 09/05/2018 66.7 64 66.7 66.7 6.100 Mua
12 [HOSE.TCT] 08/05/2018 65.3 64 66.5 66.5 2.350 Theo dõi
13 [HOSE.TCT] 07/05/2018 64 63.9 66.5 66.5 9.190 Theo dõi
14 [HOSE.TCT] 04/05/2018 64.1 63.9 64.6 64 5.780 Bán
15 [HOSE.TCT] 03/05/2018 64.2 60.4 64.2 60.4 9.460 Bán
16 [HOSE.TCT] 02/05/2018 64.2 64.2 67 64.2 3.260 Theo dõi
17 [HOSE.TCT] 27/04/2018 66 66 66.4 66.4 10.000 Mua
18 [HOSE.TCT] 26/04/2018 66.9 64.2 66.9 66 1.670 Theo dõi
19 [HOSE.TCT] 24/04/2018 65 65 66.9 66.9 110 Mua
20 [HOSE.TCT] 23/04/2018 67.6 67 67 67 430 Mua