FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 23/03/2018 67 67 69.5 69.5 1.400 Mua
2 [HOSE.TCT] 22/03/2018 67.1 67 69.5 69.5 510 Mua
3 [HOSE.TCT] 21/03/2018 66.3 66.3 70 70 7.280 Mua
4 [HOSE.TCT] 19/03/2018 70 69.9 70 70 5.690 Mua
5 [HOSE.TCT] 16/03/2018 70 69.8 70 70 4.590 Mua
6 [HOSE.TCT] 15/03/2018 72.8 69 72.8 69.8 2.510 Mua
7 [HOSE.TCT] 14/03/2018 70.9 70.5 71 71 3.510 Mua
8 [HOSE.TCT] 13/03/2018 70 70 70.9 70.9 12.110 Mua
9 [HOSE.TCT] 12/03/2018 68.2 68.3 70.5 70 7.730 Mua
10 [HOSE.TCT] 09/03/2018 67.7 67.7 68.2 68.2 4.740 Mua
11 [HOSE.TCT] 08/03/2018 66 66 66.5 66.5 1.830 Mua
12 [HOSE.TCT] 07/03/2018 66.5 66 66.7 66.5 5.730 Mua
13 [HOSE.TCT] 06/03/2018 66 65.7 66 66 8.420 Mua
14 [HOSE.TCT] 05/03/2018 65.7 65.6 66 66 3.810 Mua
15 [HOSE.TCT] 02/03/2018 65.6 65.6 65.9 65.6 8.280 Mua
16 [HOSE.TCT] 01/03/2018 65.7 65.7 66.2 65.7 2.810 Mua
17 [HOSE.TCT] 28/02/2018 65.9 65.3 66 66 6.420 Mua
18 [HOSE.TCT] 27/02/2018 65.2 65.2 66 66 520 Mua
19 [HOSE.TCT] 26/02/2018 65 65 65.7 65.7 5.200 Mua
20 [HOSE.TCT] 23/02/2018 63.8 63.7 64.5 64.5 3.820 Theo dõi