FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 07/12/2018 58.2 58.2 61.4 59.9 90 Mua
2 [HOSE.TCT] 06/12/2018 62 61 62 61.4 30 Mua
3 [HOSE.TCT] 05/12/2018 58.3 58.3 61 61 40 Mua
4 [HOSE.TCT] 04/12/2018 58.1 58.1 63.3 62.4 50 Mua
5 [HOSE.TCT] 03/12/2018 62.4 62 62.4 62 20 Mua
6 [HOSE.TCT] 29/11/2018 55 55 61.4 57.2 4.220 Theo dõi
7 [HOSE.TCT] 28/11/2018 57.4 57.4 57.4 57.4 10 Mua
8 [HOSE.TCT] 27/11/2018 55 54.2 55 54.2 20 Bán
9 [HOSE.TCT] 26/11/2018 57.5 56.6 58.4 56.6 170 Bán
10 [HOSE.TCT] 23/11/2018 56.6 56.6 56.6 56.6 10 Bán
11 [HOSE.TCT] 22/11/2018 57.4 57.4 57.4 57.4 10 Theo dõi
12 [HOSE.TCT] 21/11/2018 57.4 55.5 57.4 55.5 70 Bán
13 [HOSE.TCT] 20/11/2018 54.8 54.8 57.5 57.5 20 Theo dõi
14 [HOSE.TCT] 19/11/2018 57.5 57.5 57.5 57.5 10 Mua
15 [HOSE.TCT] 16/11/2018 56.2 55.5 56.2 55.5 2.470 Bán
16 [HOSE.TCT] 15/11/2018 57.4 56.2 57.4 56.2 30 Theo dõi
17 [HOSE.TCT] 14/11/2018 57 56.4 57 56.9 2.040 Theo dõi
18 [HOSE.TCT] 13/11/2018 57 56.5 57 57 3.580 Theo dõi
19 [HOSE.TCT] 12/11/2018 57.3 57 57.3 57 2.730 Theo dõi
20 [HOSE.TCT] 09/11/2018 57.3 57.3 58 57.3 90 Theo dõi