FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TCT] 13/06/2019 55.1 52.1 56.4 52.1 5.100 Bán
2 [HOSE.TCT] 12/06/2019 57.1 55 58.3 55 1.150 Bán
3 [HOSE.TCT] 11/06/2019 57.5 57 58.5 58.3 350 Bán
4 [HOSE.TCT] 10/06/2019 56.6 55 58.3 58.3 1.610 Bán
5 [HOSE.TCT] 07/06/2019 56.1 56 59.1 59.1 1.010 Bán
6 [HOSE.TCT] 06/06/2019 57.1 57.1 59.2 59.2 280 Bán
7 [HOSE.TCT] 05/06/2019 57 57 59.6 57.5 420 Bán
8 [HOSE.TCT] 04/06/2019 59.9 59.9 59.9 59.9 10 Theo dõi
9 [HOSE.TCT] 03/06/2019 59.6 55.5 59.6 59 3.650 Bán
10 [HOSE.TCT] 31/05/2019 59 59 59.6 59.6 150 Bán
11 [HOSE.TCT] 30/05/2019 59.5 59.5 59.7 59.7 30 Bán
12 [HOSE.TCT] 29/05/2019 59.5 59 59.5 59.5 2.260 Bán
13 [HOSE.TCT] 28/05/2019 59.5 58.5 59.5 59.5 180 Bán
14 [HOSE.TCT] 27/05/2019 59 59 59.5 59.5 50 Bán
15 [HOSE.TCT] 24/05/2019 56.2 56.2 59.9 59.9 60 Bán
16 [HOSE.TCT] 23/05/2019 58.7 58.7 59.9 59.9 20 Bán
17 [HOSE.TCT] 22/05/2019 60.3 60.3 60.3 60.3 10 Theo dõi
18 [HOSE.TCT] 21/05/2019 58.6 58.6 61 58.9 30 Theo dõi
19 [HOSE.TCT] 20/05/2019 60.5 60.2 60.5 60.2 1.310 Theo dõi
20 [HOSE.TCT] 17/05/2019 58.2 58.2 61 61 1.290 Mua