FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 23/03/2018 9 8.98 9.3 9.12 448.780 Mua
2 [HOSE.TDC] 22/03/2018 8.86 8.76 9.18 9.06 591.160 Mua
3 [HOSE.TDC] 21/03/2018 8.8 8.72 8.9 8.8 137.170 Mua
4 [HOSE.TDC] 20/03/2018 8.75 8.7 8.8 8.77 128.820 Mua
5 [HOSE.TDC] 19/03/2018 8.75 8.66 8.8 8.75 300.240 Mua
6 [HOSE.TDC] 16/03/2018 8.71 8.7 8.86 8.71 291.700 Mua
7 [HOSE.TDC] 15/03/2018 8.7 8.66 8.86 8.86 241.980 Mua
8 [HOSE.TDC] 14/03/2018 8.74 8.7 8.85 8.83 269.810 Mua
9 [HOSE.TDC] 13/03/2018 8.5 8.43 8.8 8.65 269.100 Mua
10 [HOSE.TDC] 12/03/2018 8.42 8.38 8.6 8.42 252.270 Mua
11 [HOSE.TDC] 09/03/2018 8.45 8 8.59 8.48 325.690 Mua
12 [HOSE.TDC] 08/03/2018 8.51 8.51 8.8 8.51 262.730 Mua
13 [HOSE.TDC] 07/03/2018 9 8.5 9 8.77 593.450 Mua
14 [HOSE.TDC] 06/03/2018 8.51 8.51 9.1 9 988.090 Mua
15 [HOSE.TDC] 05/03/2018 8.31 8.31 8.7 8.51 422.960 Mua
16 [HOSE.TDC] 02/03/2018 8.11 8.11 8.4 8.25 233.840 Mua
17 [HOSE.TDC] 01/03/2018 8.18 8.08 8.26 8.11 311.110 Mua
18 [HOSE.TDC] 28/02/2018 7.89 7.89 8.19 8.08 327.540 Theo dõi
19 [HOSE.TDC] 27/02/2018 7.88 7.87 7.93 7.9 157.780 Bán
20 [HOSE.TDC] 26/02/2018 8.06 7.85 8.06 7.88 251.210 Theo dõi