FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 13/07/2018 8.84 8.6 8.84 8.79 84.090 Bán
2 [HOSE.TDC] 12/07/2018 8.8 8.61 8.8 8.8 32.960 Theo dõi
3 [HOSE.TDC] 11/07/2018 8.99 8.5 8.99 8.73 154.750 Bán
4 [HOSE.TDC] 10/07/2018 8.85 8.8 9.07 8.99 39.510 Mua
5 [HOSE.TDC] 09/07/2018 8.8 8.8 9.1 8.83 275.530 Bán
6 [HOSE.TDC] 06/07/2018 8.5 8.49 8.83 8.8 150.050 Bán
7 [HOSE.TDC] 05/07/2018 8.66 8.55 8.7 8.63 27.250 Bán
8 [HOSE.TDC] 04/07/2018 8.51 8.5 8.7 8.65 103.240 Bán
9 [HOSE.TDC] 03/07/2018 8.9 8.5 8.9 8.51 435.060 Bán
10 [HOSE.TDC] 02/07/2018 8.92 8.7 8.96 8.75 83.360 Bán
11 [HOSE.TDC] 29/06/2018 8.97 8.81 8.99 8.96 97.990 Bán
12 [HOSE.TDC] 28/06/2018 8.98 8.85 9 8.85 141.220 Bán
13 [HOSE.TDC] 27/06/2018 9.09 8.9 9.1 8.98 89.670 Theo dõi
14 [HOSE.TDC] 26/06/2018 8.85 8.85 9.05 9 142.250 Theo dõi
15 [HOSE.TDC] 25/06/2018 8.98 8.88 8.98 8.96 67.270 Theo dõi
16 [HOSE.TDC] 22/06/2018 8.95 8.86 9 8.97 77.530 Theo dõi
17 [HOSE.TDC] 21/06/2018 8.95 8.85 8.98 8.95 81.190 Bán
18 [HOSE.TDC] 20/06/2018 8.7 8.6 8.99 8.95 160.420 Bán
19 [HOSE.TDC] 19/06/2018 8.94 8.4 8.94 8.6 333.110 Bán
20 [HOSE.TDC] 18/06/2018 9.15 9 9.15 9 225.670 Theo dõi