FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 25/06/2019 8.45 8.42 8.46 8.45 7.940 Mua
2 [HOSE.TDC] 24/06/2019 8.45 8.4 8.49 8.49 11.160 Mua
3 [HOSE.TDC] 21/06/2019 8.45 8.38 8.45 8.45 42.710 Mua
4 [HOSE.TDC] 20/06/2019 8.4 8.38 8.4 8.4 21.260 Mua
5 [HOSE.TDC] 19/06/2019 8.4 8.4 8.44 8.4 2.710 Mua
6 [HOSE.TDC] 18/06/2019 8.42 8.31 8.42 8.4 39.660 Mua
7 [HOSE.TDC] 17/06/2019 8.45 8.4 8.54 8.42 28.410 Mua
8 [HOSE.TDC] 14/06/2019 8.4 8.4 8.46 8.4 12.630 Mua
9 [HOSE.TDC] 13/06/2019 8.4 8.4 8.45 8.4 25.100 Mua
10 [HOSE.TDC] 12/06/2019 8.46 8.34 8.47 8.45 28.770 Mua
11 [HOSE.TDC] 11/06/2019 8.39 8.39 8.47 8.47 9.010 Mua
12 [HOSE.TDC] 10/06/2019 8.43 8.43 8.5 8.47 4.030 Mua
13 [HOSE.TDC] 07/06/2019 8.31 8.31 8.43 8.43 27.190 Mua
14 [HOSE.TDC] 06/06/2019 8.35 8.28 8.35 8.31 36.430 Bán
15 [HOSE.TDC] 05/06/2019 8.48 8.31 8.48 8.31 1.570 Bán
16 [HOSE.TDC] 04/06/2019 8.39 8.26 8.4 8.29 34.750 Bán
17 [HOSE.TDC] 03/06/2019 8.36 8.3 8.36 8.35 52.320 Bán
18 [HOSE.TDC] 31/05/2019 8.5 8.35 8.5 8.35 16.310 Bán
19 [HOSE.TDC] 30/05/2019 8.41 8.41 8.5 8.41 25.260 Mua
20 [HOSE.TDC] 29/05/2019 8.38 8.2 8.49 8.41 78.870 Mua