FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 20/09/2018 8.65 8.5 8.65 8.63 91.840 Mua
2 [HOSE.TDC] 19/09/2018 8.6 8.55 8.65 8.6 160.460 Mua
3 [HOSE.TDC] 18/09/2018 8.53 8.5 8.62 8.56 64.600 Mua
4 [HOSE.TDC] 17/09/2018 8.64 8.55 8.64 8.55 33.180 Theo dõi
5 [HOSE.TDC] 14/09/2018 8.65 8.6 8.67 8.6 86.940 Mua
6 [HOSE.TDC] 13/09/2018 8.6 8.57 8.62 8.62 78.590 Mua
7 [HOSE.TDC] 12/09/2018 8.52 8.52 8.59 8.53 61.200 Theo dõi
8 [HOSE.TDC] 11/09/2018 8.56 8.51 8.6 8.51 54.800 Theo dõi
9 [HOSE.TDC] 10/09/2018 8.6 8.45 8.61 8.45 86.090 Theo dõi
10 [HOSE.TDC] 07/09/2018 8.55 8.55 8.6 8.59 32.930 Mua
11 [HOSE.TDC] 06/09/2018 8.52 8.52 8.6 8.56 78.320 Mua
12 [HOSE.TDC] 05/09/2018 8.6 8.45 8.67 8.6 153.880 Mua
13 [HOSE.TDC] 04/09/2018 8.65 8.5 8.65 8.6 114.200 Mua
14 [HOSE.TDC] 31/08/2018 8.54 8.52 8.58 8.57 24.460 Mua
15 [HOSE.TDC] 30/08/2018 8.48 8.48 8.53 8.5 57.460 Mua
16 [HOSE.TDC] 29/08/2018 8.54 8.48 8.54 8.52 54.300 Mua
17 [HOSE.TDC] 28/08/2018 8.55 8.51 8.55 8.51 30.500 Mua
18 [HOSE.TDC] 27/08/2018 8.45 8.45 8.57 8.51 74.570 Theo dõi
19 [HOSE.TDC] 24/08/2018 8.49 8.45 8.5 8.45 79.930 Theo dõi
20 [HOSE.TDC] 23/08/2018 8.47 8.46 8.48 8.48 8.490 Theo dõi