FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 22/03/2019 8.85 8.61 8.85 8.75 130.120 Mua
2 [HOSE.TDC] 21/03/2019 8.9 8.7 9.09 8.86 328.580 Quá mua
3 [HOSE.TDC] 20/03/2019 8.7 8.7 9.09 8.9 275.230 Quá mua
4 [HOSE.TDC] 19/03/2019 8.25 8.25 8.74 8.7 508.020 Quá mua
5 [HOSE.TDC] 18/03/2019 8.08 8.06 8.22 8.17 187.870 Mua
6 [HOSE.TDC] 15/03/2019 8.05 8.03 8.19 8.08 203.780 Mua
7 [HOSE.TDC] 14/03/2019 8.08 8.03 8.1 8.05 118.570 Mua
8 [HOSE.TDC] 13/03/2019 8.1 8.05 8.11 8.05 208.190 Mua
9 [HOSE.TDC] 12/03/2019 8.1 8.03 8.12 8.1 55.250 Mua
10 [HOSE.TDC] 11/03/2019 8.06 8 8.1 8.1 67.530 Mua
11 [HOSE.TDC] 08/03/2019 8.15 8.05 8.16 8.06 107.930 Mua
12 [HOSE.TDC] 07/03/2019 8.15 8.13 8.2 8.15 161.950 Mua
13 [HOSE.TDC] 06/03/2019 8.15 8.15 8.2 8.16 78.910 Mua
14 [HOSE.TDC] 05/03/2019 8.2 8.05 8.28 8.15 320.520 Mua
15 [HOSE.TDC] 04/03/2019 7.91 7.91 8.25 8.1 148.460 Mua
16 [HOSE.TDC] 01/03/2019 7.88 7.85 7.95 7.91 29.510 Mua
17 [HOSE.TDC] 28/02/2019 7.94 7.7 7.94 7.85 82.930 Mua
18 [HOSE.TDC] 27/02/2019 7.9 7.79 7.93 7.92 96.910 Mua
19 [HOSE.TDC] 26/02/2019 7.76 7.74 8 7.78 60.770 Mua
20 [HOSE.TDC] 25/02/2019 7.76 7.74 7.77 7.74 326.230 Mua