FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 20/11/2018 7.93 7.76 7.93 7.8 45.830 Mua
2 [HOSE.TDC] 19/11/2018 7.4 7.35 7.91 7.91 273.080 Mua
3 [HOSE.TDC] 16/11/2018 7.3 7.26 7.4 7.4 28.400 Theo dõi
4 [HOSE.TDC] 15/11/2018 7.4 7.26 7.4 7.26 20.870 Bán
5 [HOSE.TDC] 14/11/2018 7.3 7.25 7.4 7.4 35.010 Bán
6 [HOSE.TDC] 13/11/2018 7.15 7.15 7.3 7.2 18.130 Bán
7 [HOSE.TDC] 12/11/2018 7.32 7.1 7.35 7.3 84.470 Bán
8 [HOSE.TDC] 09/11/2018 7.35 7.33 7.35 7.35 9.950 Bán
9 [HOSE.TDC] 08/11/2018 7.42 7.3 7.42 7.35 37.880 Bán
10 [HOSE.TDC] 07/11/2018 7.39 7.3 7.39 7.3 106.520 Bán
11 [HOSE.TDC] 06/11/2018 7.4 7.36 7.4 7.4 22.940 Bán
12 [HOSE.TDC] 05/11/2018 7.4 7.35 7.4 7.4 30.630 Bán
13 [HOSE.TDC] 02/11/2018 7.4 7.1 7.4 7.37 70.610 Bán
14 [HOSE.TDC] 01/11/2018 7.44 7.31 7.44 7.4 52.220 Bán
15 [HOSE.TDC] 31/10/2018 7.55 7.33 7.55 7.45 31.010 Bán
16 [HOSE.TDC] 30/10/2018 7.5 7.27 7.52 7.45 40.740 Bán
17 [HOSE.TDC] 29/10/2018 7.6 7.47 7.6 7.5 100.450 Bán
18 [HOSE.TDC] 26/10/2018 8.68 8.58 8.8 8.68 136.360 Bán
19 [HOSE.TDC] 25/10/2018 8.61 8.4 8.69 8.59 115.530 Theo dõi
20 [HOSE.TDC] 24/10/2018 8.61 8.55 8.7 8.7 203.220 Theo dõi