FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 25/05/2018 8.7 8.45 8.7 8.6 143.210 Bán
2 [HOSE.TDC] 24/05/2018 8.99 8.5 9 8.66 220.610 Bán
3 [HOSE.TDC] 23/05/2018 8.8 8.56 8.88 8.84 150.800 Bán
4 [HOSE.TDC] 22/05/2018 9.02 8.8 9.02 8.83 55.970 Bán
5 [HOSE.TDC] 21/05/2018 9 8.9 9 8.9 121.820 Bán
6 [HOSE.TDC] 18/05/2018 8.9 8.8 9 9 85.860 Bán
7 [HOSE.TDC] 17/05/2018 9.05 8.9 9.05 9 104.920 Bán
8 [HOSE.TDC] 16/05/2018 9.02 8.99 9.08 9.03 124.220 Bán
9 [HOSE.TDC] 15/05/2018 9.04 8.96 9.04 9.02 194.880 Bán
10 [HOSE.TDC] 14/05/2018 9.09 9.01 9.09 9.02 167.340 Bán
11 [HOSE.TDC] 11/05/2018 9 8.95 9.03 9 181.090 Theo dõi
12 [HOSE.TDC] 10/05/2018 9.18 9 9.18 9 130.640 Theo dõi
13 [HOSE.TDC] 09/05/2018 9.1 9 9.2 9.14 244.970 Mua
14 [HOSE.TDC] 08/05/2018 9.01 8.99 9.2 9.1 152.310 Mua
15 [HOSE.TDC] 07/05/2018 9.01 8.96 9.2 9.01 331.570 Theo dõi
16 [HOSE.TDC] 04/05/2018 9.3 9.08 9.3 9.11 141.750 Mua
17 [HOSE.TDC] 03/05/2018 9.29 9.07 9.29 9.2 347.220 Mua
18 [HOSE.TDC] 02/05/2018 9.29 9.05 9.4 9.29 460.190 Mua
19 [HOSE.TDC] 27/04/2018 9.1 8.7 9.1 9 293.310 Theo dõi
20 [HOSE.TDC] 26/04/2018 9.19 8.92 9.19 9.01 186.270 Bán