FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 15/01/2019 7.92 7.76 7.92 7.8 4.710 Mua
2 [HOSE.TDC] 14/01/2019 8.09 7.76 8.09 7.76 12.690 Mua
3 [HOSE.TDC] 11/01/2019 7.75 7.75 7.78 7.75 25.960 Mua
4 [HOSE.TDC] 10/01/2019 7.8 7.72 7.8 7.75 67.760 Theo dõi
5 [HOSE.TDC] 09/01/2019 7.75 7.75 7.89 7.75 41.640 Theo dõi
6 [HOSE.TDC] 08/01/2019 7.7 7.7 7.9 7.9 56.550 Mua
7 [HOSE.TDC] 07/01/2019 7.8 7.65 7.8 7.74 17.550 Theo dõi
8 [HOSE.TDC] 04/01/2019 7.79 7.55 7.79 7.55 5.450 Bán
9 [HOSE.TDC] 03/01/2019 7.89 7.79 7.89 7.79 3.120 Mua
10 [HOSE.TDC] 02/01/2019 7.79 7.62 7.9 7.79 15.440 Theo dõi
11 [HOSE.TDC] 28/12/2018 7.6 7.6 7.8 7.63 24.500 Bán
12 [HOSE.TDC] 27/12/2018 7.8 7.5 7.8 7.78 28.960 Theo dõi
13 [HOSE.TDC] 26/12/2018 7.7 7.6 7.98 7.75 13.500 Bán
14 [HOSE.TDC] 25/12/2018 7.75 7.45 7.75 7.7 85.730 Bán
15 [HOSE.TDC] 24/12/2018 7.8 7.74 8 7.74 32.310 Bán
16 [HOSE.TDC] 21/12/2018 7.8 7.8 7.82 7.8 41.990 Theo dõi
17 [HOSE.TDC] 20/12/2018 7.75 7.75 7.83 7.8 72.010 Theo dõi
18 [HOSE.TDC] 19/12/2018 7.9 7.65 7.9 7.78 15.720 Bán
19 [HOSE.TDC] 18/12/2018 7.75 7.69 7.75 7.7 67.540 Theo dõi
20 [HOSE.TDC] 17/12/2018 7.75 7.75 7.8 7.75 49.830 Theo dõi