FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.TDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.TDC] 15/12/2017 7.06 7.06 7.18 7.06 270.490 Bán
2 [HOSE.TDC] 14/12/2017 7.06 7.02 7.14 7.1 57.240 Bán
3 [HOSE.TDC] 13/12/2017 7.35 7.01 7.35 7.01 81.600 Bán
4 [HOSE.TDC] 12/12/2017 7.22 6.91 7.3 7 157.500 Bán
5 [HOSE.TDC] 11/12/2017 7.37 7.2 7.37 7.23 71.450 Bán
6 [HOSE.TDC] 08/12/2017 6.94 6.94 7.42 7.37 524.640 Bán
7 [HOSE.TDC] 07/12/2017 6.83 6.83 6.98 6.94 195.980 Bán
8 [HOSE.TDC] 06/12/2017 6.95 6.81 6.95 6.83 109.970 Bán
9 [HOSE.TDC] 05/12/2017 7 6.81 7 6.87 118.070 Bán
10 [HOSE.TDC] 04/12/2017 6.67 6.67 7 7 264.080 Bán
11 [HOSE.TDC] 01/12/2017 6.75 6.68 6.9 6.68 441.000 Quá bán
12 [HOSE.TDC] 30/11/2017 7.14 6.76 7.14 6.76 652.690 Bán
13 [HOSE.TDC] 29/11/2017 7.6 7 7.6 7.12 181.810 Bán
14 [HOSE.TDC] 28/11/2017 8.6 8.45 8.66 8.52 545.940 Mua
15 [HOSE.TDC] 27/11/2017 8.6 8.5 8.68 8.6 877.400 Mua
16 [HOSE.TDC] 24/11/2017 8.7 8.6 8.7 8.6 308.350 Mua
17 [HOSE.TDC] 23/11/2017 8.7 8.6 8.85 8.68 349.990 Mua
18 [HOSE.TDC] 22/11/2017 8.43 8.43 8.84 8.7 511.910 Mua
19 [HOSE.TDC] 21/11/2017 8.4 8.4 8.5 8.42 159.860 Mua
20 [HOSE.TDC] 20/11/2017 8.55 8.4 8.6 8.49 307.940 Mua